عقد و ازدواج در آیین زرتشت

آیین ازدواج در دین آیین زرتشت

آیین زناشویی در ایران باستان

در کیش ایران باستان زناشویی به منظور زندگی خوش و خرم و اتحاد و اتفاق و ازدیاد نفوس و تشکیل خانواده چنان بر پایه صحیح و محکم استوار بوده که خود به خود ضامن بقا و دوام زندگی مشترک بود و مهر و محبت را بین زن و شوهر برای همیشه برقرار می ساخت.

زرتشت در گات ها یسنا پنجاه و سه بند به پسران و دخترانی که می خواهند با هم پیمان ازدواج ببندند اندرز می دهد که ای دختران شوی کننده و ای دامادان ،اینک بیاموزم و آگاهتان کنم .

با غیرت از برای زندگانی پاک منشی بجوشید.هر یک از شما باید در کردار نیک از دیگری پیشی جوید و از این راه زندگانی خود را خوش و خرم سازد.

در کیش زرتشتی از لحاظ نظم به کارهای دنیا و محکم ساختن یگانگی و جلوگیری از فساد اخلاقی ،در مورد زناشویی تاکید زیاد گردیده و این کار به خوبی ستوده شده است.

چنانکه در فرگرد چهارم بند چهل و هفت وندیداد اهورامزدا می گوید: “ای اسپیتمان زرتشت هر آینه، من مرد زندار را بر مرد بی زن و مرد حانه دار را بر مرد بی خانمان ترجیح می دهم.

“باز در فقره چهل و چهار می گوید: “وظیفه هر شخصی است که برادران همکیش خود را در کسب مال و داشتن همسر راهنمایی و مساعدت کند.”

در دین زرتشت کمک کردن برای ازدواج کسانی که به سن بلوغ رسیده و به علت ناداری بی همسر مانده اند،از کارهای خوب و پرثواب شمرده می شود.

عقد و ازدواج در آیین زرتشت چطور انجام میشود؟

در دین زرتشت عقد و ازدواج به پنج گونه انجام می گیرد.

۱٫ پادشاه زنی:

این ازدواج عبارت از این است که پسر و دختر برای نخستین بار با رضایت والدین خود با یکدیگر ازدواج کنند.

۲٫ ایوک زنی (یگانه-منحصر به فرد):

یعنی مردی بخواهد با یگانه دختر پدری ازدواج کند.چون دختر نمیتواند دارایی خانه پدر را به خانواده دیگر منتقل کند، موظف است که پس از ازدواج، نخستین پسر خود را به جای فرزند پدرش قرار داده دارایی را به او بسپارد تا از انقراض خانواده پدرش جلوگیری کند. چنین زنی را ایوک زنی می گویند.

۳٫ چاکر زنی:

این ازدواج در مورد زن یا مرد بیوه است که بخواهد پس از در گذشت همسر اول همسر دیگر انتخاب کند.

چون برابر کیش زرتشتی ،جفت اول در گیتی و عالم پس از مرگ همسر شخص است و مقام پادشاه را دارد، لذا همسر دوم در عالم دیگر، مقام چاکر را در برابر همسر اول خواهد داشت.

همچنین وقتی که مرد بخواهد برای دارا شدن فرزند با رضایت زن اول همسر دیگری اختیار کند. زن دوم نیز در مقابل زن اول مقام چاکر زنی را خواهد داشت، یعنی در حقیقت به منزله چاکر و خدمتکار است.

۴٫ خودسر زنی:

این ازدواج عبارت است از اینکه دختر و پسر بالغ پیش از رسیدن به بیست و یک سالگی بخواهند بدون رضایت پدر و مادر خود با یکدیگر ازدواج کنند، در این صورت موبد حق دارد صیغه عقد را جاری سازد ،ولی مادامی که نارضایتی اولیای آنها باقی است،این زن و شوهر از ارث محروم خواهند بود.
(دختر در شانزده سالگی و پسر در هجده سالگی میتواند با رضایت اولیای خود ازدواج کند).

۵٫ ستر زنی:

اگر زن و شوهری بچه دار نشوند و بچه ای را از سر راه برداشته یا از قوم و خیشان بی بضلعت گرفته به فرزندی قبول کنند، در مورد این بچه وقتی که بزرگ شد مانند ایوک زنی عمل میشود، بدین طریق که اولین پسر آن دختر خوانده، فرزند پدر خوانده محسوب می شود و پس از فوت پدر خوانده، صاحب دارایی و املاک خواهد شد.

موانع زناشویی در آیین زرتشت

زناشویی در میان خویشاوندان در موارد زیر ممنوع است:

۱٫ نسبت به زن-نزدیکتر از پسر عمو و پسر خاله و پسر دایی و همچنین پدر خوانده،برادر خوانده و پسر شوهر جایز نیست.
۲٫ نسبت به مرد-نزدیکتر از دختر عمو و دختر عمه ودختر دایی و نیز مادر خوانده،و دختر خوانده را به زنی گرفتن جایز نیست.
۳٫ نسبت به زن و مرد-در مورد برادران یا خواهران رضاعی بطور کلی موانع مزبور جاری است.
در مورد مهریه-در کیش زرتشتی چون رهایی اختیاری نیست، به این جهت برای زناشویی مهریه ای قید نمیشود.

امکان فسخ زناشویی یا رهایی

۱٫ یکی از طرفین دیوانه بوده یا اختلال حواس داشته باشد در صورتی که طرف دیگر آگاه نبوده باشد،بنا به تقاضای طرفی که سالم است ازدواج قابل فسخ است.
۲٫ هرگاه شوهر عنین بوده و مردی نداشته باشد زن میتواند تقاضای طلاق کند.
۳٫ هر گاه ثابت شود زن مرتکب زنا شده،شوهر میتواند او را رها سازد و اگر ثابت شود که شوهر با زن دیگر زنا کرده است ،زن هم میتواند تقاضای طلاق کند.
۴٫ هر گاه شوهر به مدت سه سال مخارج زندگی زن را ندهد،زن میتواند تقاضای طلاق دهد.
۵٫ هر گاه زن از اذیت شوهر در خطر باشد میتواند تقاضای رهایی کند.
۶٫ هر گاه زن ناشزه (زنی که به شوهر خود تمکین نکرده،نا فرمانی کند) باشد و رفتارش باعث خطر گردد، شوهر میتواند تقاضای طلاق کند.
۷٫ هر گاه شوهر زن دیگری داشته که در موقع ازدواج پنهان کرده و یا زن شوهر دیگری داشته باشد ازدواج بعدی خود به خود باطل است.
۸٫ وقتی که مرد یا زن ترک دین زرتشت کند طلاق جایز است.

گواه گیران مجلس عقد

در این مجلس بزرگان و موبدان حاضر می شوند،موبد پس از شنیدن اقرار رضایت از عروس و داماد اندرزهای سودمند اخلاقی و دینی داده برایشان چنین دعا میکند:

هر دو تن را شادمانی افزون باد.همیشه با فر و جلال باشید، به خوبی و خوشی زندگی کنید، در ترقی و افزایش باشید، به کردار نیک سزاوار باشید، نیک پندار باشید، در گفتار نیکو باشید، در کردار نیکی به جای آورید، از هر گونه بد اندیشی دور بمانید. هر گونه بکاهد، هرگونه بدکاری بسوزاد، راستی پایدار باد، جادویی سرنگون باد، در مزدیسنی استوار باشید، محبت داشته باشید با کردار نیک مال تحصیل کنید.

با بزرگان یک دل و یک زبان باشید، با یاران فروتن و نرم خو و خوشبین باشید، غیبت مکنید، غضبناک نشوید، از برای شرم گناه نکنید، حرص مبرید، از برای چیزی بیجا دردمند نشوید، حسد مبرید، کبر و منی نکنید، هوی و هوس نپرورید، مال کسان را به نا حق مبرید، از زن و شوهر کسان پرهیز دارید از کوشش نیک خود برخوردار باشید، با حرص انباز مشوید، با غیبت کننده همراه نباشید، با بدنام پیوند نکنید، با بیچارگان پیکار نکنید، پیش پادشاهان سخن سنجیده گویید، مانند پدر نامور باشید، در هر صورت مادر را نیازارید، و به واسطه راست گفتن کامیاب و کامروا باشید.

پس از آن عروس و داماد دست پیوند بهم داده دور آتش میگردند و سایر تشریفات عروسی به طور معمول است انجام میشود.

۱۶۲ دیدگاه

 1. کاری به ادیان ندارم من طرفدار انسانیت هستم طرفدار شرافت تو یک جمله گفته افکارت و رفتارت و گفتارت رو درست کن حواست به این سه مورد باشه عقلای دنیا هم این جمله رو بشنون قطعا سکوت میکنن تا اینکه انتقام بگیری اعدام کنی شلاق بزنی دست قطع کنی سنگسار کنی

 2. متن زیر دادگاه یک موبد است:
  پیروان اندیشه زرتشت کسانی هستند که اشا (:هنجار راستی در هستی) را برگزیده اند، از راستی در اندیشه، گفتار وکردارخویش بهره می گیرند. به اهورامزدا (:دانایی وآگاهی بیکران هستی مند) باور دارند. از خرافات وپندارهای نادرست دوری می کنند. به دین (: وجدان آگاه و بیدار) پای بندند. شادی پیشه دارند و خوشبختی خود را درخرسندی دیگران جستجو می کنند. از جنگ وبیداد وستم پرهیز می کنند. در زیستگاه، آب، هوا، خاک وآتش را آلوده نمی کنند. به تازگی و بالندگی می پردازند وهرگونه گزینشی را برپایه آزادی پیش می گیرند و چون بینش زرتشت، دین را ارثی نمی داندکه بایستی از خانواده به فرزند برسد وتنها برای نگهداری آیین ها، گویش وپوشش وتیره ویژه ای باشد بلکه به رفتار وکردار مرتوگان (:مردم) بستگی دارد؛ بنابراین چنانچه جمعیت جهان را هفت میلیارد نفر بدانیم. وفرض کنیم که چند میلیارد از این جمعیت پیرو راستی نبوده، از دانایی وخرد بهره ندارند. کژاندیش ودروغکارند. نادان، دزد وغارتگرند. تیره ونژاد خویش را برتر می دانند. به جنگ وکشتار دیگران می پردازند. خرافاتی بوده وبه سرنوشت خوب وبد باور دارند. زنان را پست تر از مردان دانسته و حقوق آنان را یکسان نمی گیرند و… بدین روی کمینه (:حداقل) دو میلیارد مرتو (:انسان) در چهان زندگی می کنند که نیک اندیش، راستکار، سازنده، نوگرا، شادمان، مهربان، باخرد، دانش گزین ودر اندیشه بهروزی دیگران بوده که چون از بینش زرتشت بهره گرفته اند، خود به خود از پیروان راه راستی وخردند که پیام آور ایرانی بدان اشاره کرده است. آشکار است که زرتشتی زادگان نیز تلاش دارند تا از پیروان نیک بینش زرتشت وبخشی از این جمعیت باشند

 3. محمدامین

  درودبر ایرانی به نظر من تمامی ادیان خوب و قابل احترام هستند وکسی حق ندارد به دیگر ادیان توهینی خدایی ناکرده کند چون این موضوع را خود بنده مشاهده کردم که بسیار عصبانی و ناراحت شدم

 4. درود…من طرف سخنم با اون فردی هست که تو نظرات گفته: بیشترین استاد دانشگاهای غرب و دانشمندان غرب و…..به دلیل اینکه متوجه شدند دین اسلام یک دین خیلی کامل هستش حتی با وجود کارهایی که داعش میکنه.ولی بازهم اینها آمدن و دین اسلام را برای خود پیشه و قبول کردن.
  ۱٫دوست عزیز اول اینکه من اصلا کاری به دین ندارم و سخنم این هست که شما این آمار استادان غرب و دانشمندانشون را از کجا دارید که این حرف های روی هوا را میزنید؟؟؟بهتر نبود همان چند آیات از قران کریم را آوردید دگر بسنده میکردید.و مثال های اجق وجقی با آمار عجیب نمیدادید؟؟..نکنه شما اون آخوندی هستید که روزی در رادیو جوان با مجری مصاحبه میکرد و مهمان برنامشون بود؟که گفتید در انگلیس مشغول تحصیلات علوم دینی بودید و ناگهان حرف خودتون را هم یه لحظه قط کردید ولی ادامه دادید و گفتید بعد از اون چندین کشور اروپایی هم سفر کردید و خیلی از دانشمندان و پزشکان آن کشورها از جمله اسپانیا.فرانسه.همه به دین اسلام روی آورده بودند و شیعه گری را هم مذهب خود کرده بودند.مجری پرسید همشون؟؟و جواب از شما امد بله همه ی پزشکان و دانشمندان آن کشور ها اینجور شده بودند.خلاصه اینکه دیگه چی بگم……

 5. من نظرات همه رو خوندم دوستان واقعا وجود دین های مختلف فقط دست آورد خود انسان هاست خدا ی دین رو برای همه آورده و ما آدم ماییم ک روش اسم می‌گذاریم اولویت در هر دین هم تفکر و دوری از جهله انسانیته درستکاری و..
  اول سعی کنیم ی آدم خوب ی انسان باشیم تو جامعه هرکسی این رو فقط اجرا کنه اون جامعه گلستان میشه بقیه چیزا پیشکش

 6. زنده باد

 7. قوم عرب زمانی که دوران جاهلیت بودن درهمسایگی اونها تمدن ایران زمین شکوفا بود. یک جمله میگم جواب همه متعصبین باشه . هرکه پندارنیک کردار نیک و گفتار نیک رو رعایت کنه راه رستگاری خداوند رو پیدا خواهد کرد. حالا میخواد هردینی داشته باشه. جواب دوستی که گفتن چرا مسلمانها کشتار میکنن بمب منفجر میکنن بگم آنها مسلمان نیستن مسلمان نما هستن. اینجور نماها درهر قشر ادیانی وجود داره . اینجورانسانها دینشون درچشم و دهنشونه نه درعقلشون.

 8. حامد ، دوست گرامی شمایی که اینقدر تاکید داری قرآن و اسلام فقط و فقط برای عرب زبانان نازل شده ، پس به گفته خودت پایبند باش و از اظهار نظر در مورد چیزی که بقول خودت فقط برای عرب زبانان نازل شده بپرهیز . چون به گفته خودت تو هیچی از قرآن و زبان عربی نمیفهمی دوست عزیز . آفرین .
  حالا برا اینکه دست خالی هم از اینجا نری خدمتت عرض میشود زبان عربی چون با کمترین حروف بیشترین معانی رو میرسونه و دقت بالایی در معانی حقیقی کلمات داره پس بعنوان زبان علم و حکمت از سوی خالق هستی آفریده و منتخب شده برای انتقال فرمایشات الهی به مردم .
  بنابراین دقت داشته باش که کلمه رسول صرفا به معنی یک انسانی که پیامبر است نیست .
  بنابراین هر چیزی که حجت را بر مردم تمام کند میتواند رسول نامیده شود
  و بعد اینکه حضرت ختمی مرتبت ( محمد مصطفی ص ) به تمام زبانها که بماند به تمام علوم مخازن الهی آگاه بودند و هستند پس نتنها رسول برای تمام مردم با هر زبانی بلکه رسول برای تک تک موجودات آفریده شده هستن

  • درود. شمایی که میگی اون دوست عزیز که اسلام برای عرب عاست و اظهار نطر نکنه از چیزی ک نمیدونه و یعنی حرفشو قبول داری اما پارسی زبان هستیو مسلمان. جالبه چرا پس زرتشتی نیستی دوست پارسی زبان. در مورد زبان عربی ک میگید کامل ترین زبانه. نخیر دوست من کامل ترین زبان زبان پارسیه که سریح و روان گفته میشه اما زبان عربی یک سری کلماتش انقدر معنی های مختلف داره که ادما رو گیج میکنه و زبان کامل مورد تظر شما رو خدا برای مبهم سازی انگار انتخاب کرده تا یک سری ادم سود جو تفسیر به رای کنن. خدایی که افریننده هستی هست چرا با انتخاب زبان عربی ادم ها رو برای شناخت دینش انقدر گیج میکنه. این توهین نیست سواله اگر پاسخی دارید بعرمایید ظاهرا شما زبان عربی رو کامل میشناسید.

   • سلام و درود، ظاهرا شما اصلا زبان عربی رو نمیشناسید! اگر توی ایران درس خونده باشید و درس عربی هم پاس کرده باشید، باید بدونید که در عربی ما چیزی به اسم صرف و نحو، و تجزیه و تحلیل داریم، شما رو یاد آور میشم به جدول تجزیه که بهمون تدریس میکردن، اونجا با افعال و ریشه کلمات آشنا میشدیم، و فهمیدیم که کلمات با اعراب معانیشون عوض میشه و این بخاطر دقت بالای زبان عربی هست چیزی که ما در فارسی نمیبینیم، من به شخصه عاشق ایران و زبان فارسی هستم، اما تعصب الکی هم نمیگیرم و خودمو گول بزنم، شما با کدوم استدلال میفرمایید زبان فارسی ساده اس؟ اینو باید از کسانیکه ایرانی نبودن و فارسی یاد گرفتن پرسید، یا حداقل در مورد تحلیل این دو زبان به حرف کارشناسان زبان توجه کرد، شما نگاه نکن ما خودمون راحت فارسی صحبت میکنیم، در سختی زبان فارسی همین یک مثال بس که من الان میگم، شیر ! شما بگو منظور من شیر خوراکی هست یا شیر آب یا شیر جنگل؟! همین کلمه اگر تو عربی بود با یه لفظ یا اعراب مشخص میشد معنیش چیه، بیاید الکی متعصب نباشیم، چون قبل از هرکسی خودمون ضرر میکنیم به این معنی که همیشه داشتیم خودمونو گول میزدیم.

    • این دقت زبان به خاطر گیج کردن نیست و اتفاقا برعکس حرف شما برای جلو گیری از تحریف هست به این سبب که کسی نتونه تفسیر به رای کنه، من و شما نمیدونیم ولی کسانیکه زبان عربی بلد هستند قشنگ میدونن که کدوم کلمه چه معنی داره، لطفا یه تحقیقی بفرمایید

 9. نظر شما را به این مطلب جلب مینمایم:
  ﺳﻮﺭﻩ ﺍﺑﺮﺍﻫﯿﻢ، ﺁﯾﻪ ۴
  ﻭَﻣَﺎ ﺃَﺭْﺳَﻠْﻨَﺎ ﻣِﻦ ﺭَّﺳُﻮﻝٍ ﺇِﻟَّﺎ ﺑِﻠِﺴَﺎﻥِ ﻗَﻮْﻣِﻪِ ﻟِﻴُﺒَﻴِّﻦَ ﻟَﻬُﻢْ ۖ ﻓَﻴُﻀِﻞُّ ﺍﻟﻠَّـﻪُ ﻣَﻦ ﻳَﺸَﺎﺀُ ﻭَﻳَﻬْﺪِﻱ ﻣَﻦ ﻳَﺸَﺎﺀُ ۚ ﻭَﻫُﻮَ ﺍﻟْﻌَﺰِﻳﺰُ ﺍﻟْﺤَﻜِﻴﻢُ
  ﻣﺎ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﯿﭻ ﻗﻮﻣﯽ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮﯼ ﻧﻔﺮﺳﺘﺎﺩﯾﻢ ﺑﻐﯿﺮ ﺍﺯ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮﯼ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﺁﻧﺎﻥ ﺳﺨﻦ ﺑﮕﻮﯾﺪ.
  ﻭ ﺑﻨﺎ ﺑﺮﺍﯾﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺎ ﭘﺎﺭﺳﯽ ﺯﺑﺎﻧﺎﻥ ﻓﺮﺳﺘﺎﺩﻩ ﻧﺸﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﭘﺎﺭﺳﯽ ﺯﺑﺎﻥ ﺯﺭﺗﺸﺖ ﺑﻮﺩ.
  ﺳﻮﺭﻩ ﺍﻟﻨﺤﻞ (ﺯﻧﺒﻮﺭ)، ﺁﯾﻪ ۳۶
  ﻭَﻟَﻘَﺪْ ﺑَﻌَﺜْﻨَﺎ ﻓِﻲ ﻛُﻞِّ ﺃُﻣَّﺔٍ ﺭَّﺳُﻮﻟًﺎ ﺃَﻥِ ﺍﻋْﺒُﺪُﻭﺍ ﺍﻟﻠَّـﻪَ ﻭَﺍﺟْﺘَﻨِﺒُﻮﺍ ﺍﻟﻄَّﺎﻏُﻮﺕَ
  ﻣﺎ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﯼ ﺭﺳﻮﻟﯽ ﻓﺮﺳﺘﺎﺩﻳﻢ، ﻣﯽ ﮔﻔﺖ: “ﺧﺪﺍ ﺭﺍ ﺑﭙﺮﺳﺘﻴﺪ ﻭ ﺍﺯ ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺑﺘﯽ ﺍﺟﺘﻨﺎﺏ ﮐﻨﻴﺪ
  ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺎ ﺍﯾﺮﺍﻧﯿﺎﻥ ﺍﯾﻦ ﺭﺳﻮﻝ ﺯﺭﺗﺸﺖ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻡ ﯾﮑﺘﺎ ﭘﺮﺳﺘﯽ ﺭﺍ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺧﻠﻖ ﻭ ﺧﻮﯼ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﺁﻭﺭﺩ.
  ﺳﻮﺭﻩ ﯾﻮﻧﺲ، ﺁﯾﻪ ۴۷
  ﻭَﻟِﻜُﻞِّ ﺃُﻣَّﺔٍ ﺭَّﺳُﻮﻝٌ ۖ ﻓَﺈِﺫَﺍ ﺟَﺎﺀَ ﺭَﺳُﻮﻟُﻬُﻢْ ﻗُﻀِﻲَ ﺑَﻴْﻨَﻬُﻢ ﺑِﺎﻟْﻘِﺴْﻂِ ﻭَﻫُﻢْ ﻟَﺎ ﻳُﻈْﻠَﻤُﻮﻥَ
  ﺑﺮﺍﯼ ﻫﺮ ﺍﻣﺘﯽ ﺭﺳﻮﻟﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺎﻩ ﺁﻥ ﺭﺳﻮﻝ ﺁﯾﺪ ﻭ ﺣﺠﺖ ﮐﻨﺪ، ﺣﮑﻢ ﺑﻪ ﻋﺪﻝ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﻭ ﻫﯿﭽﮑﺲ ﺳﺘﻢ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺩﯾﺪ.
  ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ، ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﺯﺭﺗﺸﺖ.
  ﺳﻮﺭﻩ ﺍﻟﺸﻌﺮﺍﺀ (ﺷﺎﻋﺮﺍﻥ)، ﺁﯾﻪ ۱۹۵، ۱۹۸، ۱۹۹
  ﺑِﻠِﺴَﺎﻥٍ ﻋَﺮَﺑِﻲٍّ ﻣُّﺒِﻴﻦٍ، ﻭَﻟَﻮْ ﻧَﺰَّﻟْﻨَﺎﻩُ ﻋَﻠَﻰٰ ﺑَﻌْﺾِ ﺍﻟْﺄَﻋْﺠَﻤِﻴﻦَ، ﻓَﻘَﺮَﺃَﻩُ ﻋَﻠَﻴْﻬِﻢ ﻣَّﺎ ﻛَﺎﻧُﻮﺍ ﺑِﻪِ ﻣُﺆْﻣِﻨِﻴﻦَ
  ۱۹۵ ﻭ ﺁﻥ (ﻗﺮﺁﻥ) ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﻓﺼﯿﺢ ﻋﺮﺑﯽ ﺁﻣﺪ ۱۹۸ ﻭ ﺍﮔﺮ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺮﺩﻣﯽ ﮐﻪ ﻋﺮﺑﯽ ﻧﻤﯿﺪﺍﻧﻨﺪ ﻧﺎﺯﻝ ﻣﯿﮑﺮﺩﯾﻢ،۱۹۹ ﻣﺤﺎﻝ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﻔﻬﻤﻨﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺍﯾﻤﺎﻥ ﺑﯿﺎﻭﺭﻧﺪ.
  ﯾﮑﺒﺎﺭ ﺩﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻭﺿﻮﺡ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻗﺮﺁﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﻋﺮﺏ ﺯﺑﺎﻧﻬﺎ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﻧﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺎ ﭘﺎﺭﺳﯽ ﺯﺑﺎﻧﻬﺎ.
  ﺳﻮﺭﻩ ﺳﺠﺪﻩ، ﺁﯾﻪ ۳
  ﺃَﻡْ ﻳَﻘُﻮﻟُﻮﻥَ ﺍﻓْﺘَﺮَﺍﻩُ ۚ ﺑَﻞْ ﻫُﻮَ ﺍﻟْﺤَﻖُّ ﻣِﻦ ﺭَّﺑِّﻚَ ﻟِﺘُﻨﺬِﺭَ ﻗَﻮْﻣًﺎ ﻣَّﺎ ﺃَﺗَﺎﻫُﻢ ﻣِّﻦ ﻧَّﺬِﻳﺮٍ ﻣِّﻦ ﻗَﺒْﻠِﻚَ ﻟَﻌَﻠَّﻬُﻢْ ﻳَﻬْﺘَﺪُﻭﻥَ
  ﺍﯼ ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺮﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﻗﻮﻡ ﺗﻮ ﻓﺮﺳﺘﺎﺩﯾﻢ ﭼﻮﻥ ﭘﯿﺶ ﺍﺯ ﺗﻮ ﺭﺳﻮﻟﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺁﻧﻬﺎ ﻧﯿﺎﻣﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﺗﺎ ﺗﻮ ﺑﺮ ﺁﻧﺎﻥ ﺭﺳﻮﻟﺖ ﮐﻨﯽ ﻭ ﺷﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﻫﺪﺍﯾﺖ ﺷﻮﻧﺪ.
  ﻣﺎ ﺯﺭﺗﺸﺖ ﺭﺍ ﺩﺍﺷﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﭼﻬﺎﺭ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﮐﺘﺎﺑﺪﺍﺭ ﻭ ﻣﻮﺭﺩ ﻗﺒﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﻭ ﻣﺤﻤﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻫﯿﭻ ﻟﺰﻭﻣﯽ ﻧﺪﺍﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﺁﻥ ﻗﺘﻞ ﻭ ﻏﺎﺭﺕ ﻭ ﺑﺮﺩﻩ ﮔﯿﺮﯼ ﺭﺍ ﺭﺍﻩ ﺑﯿﺎﻧﺪﺍﺯﻧﺪ. ﺷﺮﺍﯾﻂ ﻫﻨﻮﺯ ﻫﻢ ﻋﻮﺽ ﻧﺸﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﻫﻨﻮﺯ ﻫﻢ ﺯﺑﺎﻥ ﻣﺎ ﭘﺎﺭﺳﯽ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮕﻤﺎﻥ ﺭﺍ ﻫﻢ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﻧﺪﺍﺩﻩ ﺍﯾﻢ ﻭ ﻋﺮﺏ ﻧﺸﺪﻩ ﺍﯾﻢ. ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﯾﻦ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻣﺎ ﻃﺒﻖ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﻠﻪ ﺯﺭﺗﺸﺖ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﯾﻦ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺯﺭﺗﺸﺘﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
  ﺳﻮﺭﻩ ﺍﻧﻌﺎﻡ (ﭼﻬﺎﺭﭘﺎﯾﺎﻥ)، ﺁﯾﻪ ۹۲
  ﻭَﻫَـٰﺬَﺍ ﻛِﺘَﺎﺏٌ ﺃَﻧﺰَﻟْﻨَﺎﻩُ ﻣُﺒَﺎﺭَﻙٌ ﻣُّﺼَﺪِّﻕُ ﺍﻟَّﺬِﻱ ﺑَﻴْﻦَ ﻳَﺪَﻳْﻪِ ﻭَﻟِﺘُﻨﺬِﺭَ ﺃُﻡَّ ﺍﻟْﻘُﺮَﻯٰ ﻭَﻣَﻦْ ﺣَﻮْﻟَﻬَﺎ ۚ ﻭَﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﻳُﺆْﻣِﻨُﻮﻥَ ﺑِﺎﻟْﺂﺧِﺮَﺓِ ﻳُﺆْﻣِﻨُﻮﻥَ ﺑِﻪِ ۖ ﻭَﻫُﻢْ ﻋَﻠَﻰٰ ﺻَﻠَﺎﺗِﻬِﻢْ ﻳُﺤَﺎﻓِﻈُﻮﻥَ،
  ﺍﻳﻦ ﻧﯿﺰ ﻛﺘﺎﺏ ﺁﺳﻤﺎﻧﯽ ﻣﺒﺎﺭﻛﯽ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎ ﻧﺎﺯﻝ ﻛﺮﺩﻩ‌ﺍﻳﻢ، ﺗﺼﺪﯾﻖ ﮐﻨﻨﺪﻩٔ ﻛﺘﺐ ﺁﺳﻤﺎﻧﯽ ﭘﻴﺸﻴﻦ. ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ (ﻣﮑﻪ) ﻭ ﺑﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﺣﻮﺍﻟﯽ ﺁﻥ ﻫﺸﺪﺍﺭ ﺩﻫﯽ. ﺁﻧﺎﻥ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺁﺧﺮﺕ ﺍﻳﻤﺎﻥ ﺩﺍﺭﻧﺪ، ﺑﻪ ﺍﻳﻦ (ﻛﺘﺎﺏ) ﺍﻳﻤﺎﻥ ﻣﯽ ﺁﻭﺭﻧﺪ ﻭ ﻧﻤﺎﺯﻫﺎ (ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺎ ﺧﺪﺍ) ﺭﺍ ﺑﻪ ﺟﺎ ﻣﯽ ﺁﻭﺭﻧﺪ.
  ﺍﯾﻦ ﺁﯾﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﻓﻘﻂ ﺑﺮﺍﯼ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮﯼ ﻣﮑﻪ ﻭ ﺍﻃﺮﺍﻑ ﺁﻥ ﻓﺮﺳﺘﺎﺩﻩ ﺷﺪﻩ. ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﯾﻦ ﺣﺘﯽ ﺍﯾﺮﺍﻧﯿﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻋﺮﺏ ﺯﺑﺎﻥ ﻣﯿﺪﺍﻧﻨﺪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺍﺯ ﺍﻭ ﭘﯿﺮﻭﯼ ﮐﻨﻨﺪ ﭼﻮﻥ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ، ﻧﻪ ﺩﺭ ﻣﮑﻪ ﻭ ﺣﻮﺍﻟﯽ.
  ﺳﻮﺭﻩ ﺍﻧﻌﺎﻡ (ﭼﻬﺎﺭﭘﺎﯾﺎﻥ)، ﺁﯾﻪ ۱۳۰
  ﻳَﺎ ﻣَﻌْﺸَﺮَ ﺍﻟْﺠِﻦِّ ﻭَﺍﻟْﺈِﻧﺲِ ﺃَﻟَﻢْ ﻳَﺄْﺗِﻜُﻢْ ﺭُﺳُﻞٌ ﻣِّﻨﻜُﻢْ ﻳَﻘُﺼُّﻮﻥَ ﻋَﻠَﻴْﻜُﻢْ ﺁﻳَﺎﺗِﻲ ﻭَﻳُﻨﺬِﺭُﻭﻧَﻜُﻢْ ﻟِﻘَﺎﺀَ ﻳَﻮْﻣِﻜُﻢْ ﻫَـٰﺬَﺍ ۚ ﻗَﺎﻟُﻮﺍ ﺷَﻬِﺪْﻧَﺎ ﻋَﻠَﻰٰ ﺃَﻧﻔُﺴِﻨَﺎ ۖ ﻭَﻏَﺮَّﺗْﻬُﻢُ ﺍﻟْﺤَﻴَﺎﺓُ ﺍﻟﺪُّﻧْﻴَﺎ ﻭَﺷَﻬِﺪُﻭﺍ ﻋَﻠَﻰٰ ﺃَﻧﻔُﺴِﻬِﻢْ ﺃَﻧَّﻬُﻢْ ﻛَﺎﻧُﻮﺍ ﻛَﺎﻓِﺮِﻳﻦَ
  ﺍﯼ ﺟﻦ‌ﻫﺎ ﻭ ﺍﻧﺴﺎﻥ‌ﻫﺎ، ﺁﻳﺎ ﺍﺯ ﻣﻴﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﺭﺳﻮﻻ‌ﻧﯽ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻧﻜﺮﺩﻳﺪ ﻛﻪ ﺁﻳﺎﺕ ﻣﺮﺍ ﺑﺮﺍﻳﺘﺎﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻧﺪ ﻭ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩٔ ﻣﻼ‌ﻗﺎﺕ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺯ ﻫﺸﺪﺍﺭ ﺩﺍﺩﻧﺪ؟ ﺁﻧﻬﺎ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﮔﻔﺖ: “ﻣﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺧﻮﺩ ﺷﻬﺎﺩﺕ ﻣﯽ ﺩﻫﻴﻢ.” ﺁﻧﻬﺎ ﻛﺎﻣﻼ‌ً ﺳﺮﮔﺮﻡ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺩﻧﻴﻮﯼ ﺷﺪﻧﺪ ﻭ ﻋﻠﻴﻪ ﺧﻮﺩ ﺷﻬﺎﺩﺕ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺩﺍﺩ ﻛﻪ ﻛﺎﻓﺮ ﺑﻮﺩﻧﺪ
  ﻣﺤﻤﺪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮﯼ ﺍﺯ ﻣﯿﺎﻥ ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺖ. ﭘﯿﺎﻣﺒﺮﯼ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻣﯿﺎﻥ ﻣﺎ ﺍﺳﺖ ﺯﺭﺗﺸﺖ ﺍﺳﺖ.
  ﺳﻮﺭﻩ ﻓﺼﻠﺖ (ﺟﺰﯾﯿﺎﺕ)، ﺁﯾﻪ ۳
  ﻛِﺘَﺎﺏٌ ﻓُﺼِّﻠَﺖْ ﺁﻳَﺎﺗُﻪُ ﻗُﺮْﺁﻧًﺎ ﻋَﺮَﺑِﻴًّﺎ ﻟِّﻘَﻮْﻡٍ ﻳَﻌْﻠَﻤُﻮﻥَ
  ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺁﺳﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺁﻳﺎﺕ ﺁﻥ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻡ ﺟﺰﺋﻴﺎﺕ ﺑﯿﺎﻥ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ، ﺩﺭ ﻗﺮﺁﻧﯽ ﻋﺮﺑﯽ، ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺮﺩﻣﯽ ﮐﻪ ﻋﺮﺑﯽ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﻨﺪ
  ﯾﮑﺒﺎﺭ ﺩﯾﮕﺮ، ﻗﺮﺁﻥ ﻋﺮﺑﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺮﺩﻡ ﻋﺮﺏ ﺯﺑﺎﻥ. ﻧﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺎ ﻣﺮﺩﻡ ﭘﺎﺭﺳﯽ ﺯﺑﺎﻥ.ﺳﻮﺭﻩ ﯾﻮﺳﻒ، ﺁﯾﻪ ۲
  بنظر میرسد پارسیان باید رهرو دین زرتشت باشند.

  • بسم الله الرحمن الرحیم.
   سلام و عرض ادب اولا به جناب حامد و بعد به همه خوانندگان.
   از اونجا که اشکالتون رو از روی دلیل و با استدلال مطرح کردید و مثل بعضی از دوستان که صرفا از روی تعصب بحث می کنن بدون اینکه حتی یه دلیل عقلانی بیارن، بنده جوابتون رو در سطح معلومات خودم می دم.

   اینکه فرمودید خداوند برای هر قومی رسولی فرستاده کاملا صحیحه و قرآن و روایات هم تصریح دارن و نمونه ای از آیات رو هم بیان فرمودید.
   حال بعضی از این انبیا مانند موسی و عیسی ع در قرآن بیان شده اند و بعضی بیان نشده اند
   سوره غافر آیه ۷۸:
   وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِکَ مِنْهُم مَّن قَصَصْنَا عَلَیْکَ وَمِنْهُم مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَیْک
   ما پیش از تو رسولانی فرستادیم؛ سرگذشت گروهی از آنان را برای تو بازگفته، و گروهی را برای تو بازگو نکرده‌ایم.

   و اینکه تمام رسولان فقط برای تبلیغ در قوم خودشان فرستاده شده اند هم صحیح است
   و خود این رسولان هم ادعای بعثت برای تمام بشر را نداشته اند.
   اما این را می دانیم که تمام ادیان از جمله دین ایرانی بشارت به آمدن پیامبری در آخر الزمان را داده اند و همه ادیان منتظر او بوده اند که همان پیامبر اسلام محمد ص می باشد.
   و در واقع تنها محمد ص به سوی تمام بشریت مبعوث شد.
   خداوند جهانیان در قرآن می فرماید:
   قُلْ یَا أَیُّهَا النَّاسُ إِنِّی رَسُولُ اللَّهِ إِلَیْکُمْ جَمِیعًا الَّذِی لَهُ مُلْکُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ یُحْیِی وَیُمِیتُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِیِّ الْأُمِّیِّ الَّذِی یُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَکَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّکُمْ تَهْتَدُونَ

   بگو: «ای مردم! من فرستاده خدا به سوی همه شما هستم؛ همان خدایی که حکومت آسمانها و زمین، از آن اوست؛ معبودی جز او نیست؛ زنده می‌کند و می‌میراند؛ پس ایمان بیاورید به خدا و فرستاده‌اش، آن پیامبر درس نخوانده‌ای که به خدا و کلماتش ایمان دارد؛ و از او پیروی کنید تا هدایت یابید!»
   سوره اعراف آیه ۱۵۸

   و این کامل و بی نقص بودن اسلام برای هر انسان عاقل که در بند تعصب و جاهلیت نباشه واضحه خصوصا در این زمان که عقول و علوم پیشرفت کرده و هر روز مطلب تازه ای از عجایب و محاسن احکام و عقاید اسلام در مجامع علمی کشف و بیان میشه.
   کسی که قرآن رو خونده باشه می بینه که در بسیاری از آیات دعوت به تفکر و دانش شده چرا که اسلام با علم و عقل مشکل نداره، بلکه مشکل اسلام با جاهلان و بی خردان است.
   بی خود نیست که پیوسته تعداد زیادی از اساتید و دانشمندان غربی بعد از تحقیق زیاد -با وجود تبلیغات شدید علیه اسلام و وجود امثال داعش و طالبان و مسلمان نماهای ریاکار و دروغگو- مسلمان می شوند.
   و هرچه بی سواد و کم اطلاع و متعصب است مخالفت با اسلام -این دین جهانی- رو به بهانه هایی مثل ملی گرایی و تعصب به خاک و نژاد و این حرفا که حتی در دیگر جوامع لائیک هم مذموم و منفورند، ابراز می کنند.
   حال آنکه ایرانیان در پیشبرد این دین جهانی سهمی شاید بزرگتر از اعراب دارند و پیوند بین اسلام و ایران ناگسستنی است و همانگونه که اسلام مردم دانشدوست ایران را از یوغ ظلم و ستم شاهان ستمگر ساسانی آزاد کرد، شاهانی که داعیه زرتشتی گری و پندار و گفتار و کردار نیک رو داشتند و در عین حال طبقات مردم رو از علم و حتی خواندن و نوشتن محروم می کردن و در قبال پرداخت بالاترین هزینه ها هم اجازه تحصیل رو جز به خانواده های سلطنتی نمی دادن،
   مردم ایران هم در گسترش و شکوفایی اسلام نقش بسزایی داشتند و امروز همه می دانند که اکثر علمای اسلامی در تمام زمینه های علوم از همین مردمند.
   و این خدمت به دین جهانی خدا -اسلام- امروز و در آینده باعث افتخار ایرانیان است.

   • درود دوست گرامی. صحبت های حالبی رو ایراد فرمودین. در رابطه با جهان بینی زرتشت همین بس که انسان بودن رو ربطی به نژاد و رنگ پوست افراد نمیدونست و همه رو به آریا منش بودن دعوت کرد. اندیشه زرتشت برای تمام افرادی هست که تفکر میکنن و روح حقیقت جو دارن. دین اسلام هم دقیقا طبق ایات برای محمد و اطرافیانش که تازی یا در اصطلاح عرب هستن اومده و قران کتابی که محمد معرفشه هست گواه این حرفه

  • سلام خوبین ببخشید .من یدانشجوییم بعد یه اطلاعاتی میخوام واسه تحقیقم .در مورد ازدواج در آیین زرتشت .کسی هست منو کمکم کنه ممنونش میشم ❤

  • مرسی.اسندلالتون عالی بود.

 10. با سلام به همه هم وطنانم من یک شیعه و مسلمان و وطن دوست هستم حرف حساب من اینه که ۱ تمام دین ها کامل بودن و اسلام کامل ترینشون بوده نمیگم اسلام کامل کامله میگم کامل ترینشون و یه مشت ادم مثل یزید و … امدن و دین ها رو به نفع خودشون تغییر دادن اما باز اسلام کاملترینه زرتشت هم کامله اما یه ناقصی هایی داره برای اطلاعات بیشتر میتونید برید کتاب وندیداد(قسمتی از اوستا)و کتاب های دیگر رو هم بخونید۲ما حق توهین به هیچ دینی رو نداریم اگه مسلمانیم با توجه به قران«لا اکراه فی الدین»شما در دینتان ازادید اما چه کسی از بین گل و اتش اتش رو انتخاب میکنه (اتش به کسی توهین نشه منظورم هیچ دینی نبود)خدا در قران به مسلمانان و مومنان وعده داده داشتم میگفتم مثلا در دین زرتشت کوروش بعد از تصرف بابل اجازه انتخاب به مردم بابل داده و ان هارا مجبور به زرتشتی نکرده همه حرف من اینه که تو گروه های اجتماعی به دیگر ادیان مقدس خدا توهین نکنیم حتی اگر ناکاملی هایی دارند پس بدورود و خدانگهدارتون
  درضمن اسمم هم از چپ بخونید

 11. من یک ایرانی هستم با روحیه ای شاد و یاری رسان ایین اجداد من مطابق روحیه من بوده اما حالا جز اینکه هر روز از ماههای سال در حال مویه و گریه و برسرزنی هستیم جز دزدی و دروغ و اختلاس و تهمت و ناحقی خوبی دیده نمیشود من نه زرتشتی ام و نه اطلاعات چندانی از زرتشت دارم اما میبینم که هر ماه کلی ایین جشن وشادی برپا بوده فقط یک سوال از مدافعان اسلام چطور است هرچه بیشتر اسلام را رعایت میکنند اختلاسشان بزرگتر است چرا هر جا در دنیا مسلمان است بمب انتحاری به خودشان میبیندند چرا فقط مسلمان ها در سوریه لبنان یمن عراق افغانستان همیشه کشتار دارند و به هم ظلم میکنند چرا فقط مردان مسلمان هوس چندین زن گرفتن دارند مگر مرد مسلمان وجودش با بقیه ادیان فرق دارد چرا فقط مرد مسلمان با تار مویی با مچ دستی به حرام میافتد درست است اسلام در زبان دین کاملی است اما ایا رعایت اینهمه شعار شیک امکان پذیر است اگر هست پس چرا کشورهای مسلمان اینهمه مشکل دارند چرا ذره ای انسانیت نسبت به کشورهای مسیحی و اروپایی ندارند انها مسلمان هستند در واقع و ما فقط اسلام داریم در ضمن بزرگترین گناه دروغ هست که متاسفانه مدعیان اسلام نافشان را با دروغ بستند اگر از کورش و زرتشت نمیترسند و میدانند مردم گرایشی به انها پیدا نمیکنند چرا حتی از تقویم حذف هست چون میدانند هر انسانی دینی را انتخاب میکند که باروحیاتش سازگار است ودلیل اینکه از هر یک میلیون جوان ایرانی شاید یک نفر نماز میخواند همین است دین تحمیلی اما در کشورهای عربی سرشان را برای دینشان میدهند چون با روحیاتشان سازگار است بخاطر دینشان بمب به خودشان میبندند کاری که حتی فکرشم وحشت داردبرای یک انسان اریایی

  • اسلام به ذات خود ندارد عیبی
   هر عیب که هست از مسلمانی ماست

   • ینی چی از مسلمانی ماست ؟چرا داعش و طالبان و…از دل مسیحیت و بودایی و… بیرون نمیاد؟چرا کشورهای اسلامی همه عقب موندن؟چرا ایران که یه زمانی حرف اول دنیارو میزد الان باید وضعیتش این باشه؟اختلاس ها و چپاول ها و…..

   • هییی. کاش اصالتمان بر هر چیز مقدم شود.

 12. وقتی میریم لباس بخریم میگیم آخرین مد میخوایم، وقتی میریم سیستم کامپیوتر بخریم میگیم آخرین سیستم جمع کنه ولی پای دین که میاد وسط میگیم مال ما قدیمی تر بهتره او یکی میگه زن باید با ادرار گاو خودشو بشوره یکی دیگه میگه نوشتن با ادرار سحر باطل میشه و………….
  عزیزان هم زرتشت و هم اسلام و سایر ادیان از طرف خدا نازل شدن با این حرفها فقط داریم به شعور خداوند توهین میکنیم مطمئن باشید این حرفها تفکر بهایت هست چون خودشون ریشه ندارن دنبال بی ریشه شدن همه هستند حضرت زرتشت و حضرت موسی، عیسی وخاتم الانبیا محمد مصطفی از بندگان نیک زمان خودشون بودند تمام پیامبران با هم همعقیده هستند خوب پیش همشون خوبه و بد پیش همشون بد پس به ادیان هم و به شخصیت هم توهین نکنید واگر قصد بحث کردن دارید با احترام به هم بحث کنید امیدوارم همه شما پیروز و سربلند باشید
  یاحق

  • تا اونجا که من میدونم. زرتشت نه گفت فرستاده خداست. نه گفت فلان چیز معحزه ی منه. و نه گفت من پیامبر هستم. گفت من اموزگار هستم. پس قابل مقایسه با پیامبران ادیان ابراهیمی نیست که ادعا دارن با خدا حرف زدن یا با فرشته ی خدا حرف زدن. و هر چیزی که گفتن و انجام دادم رو خدا بهشون دستور داده.
   زرتشت معرف انسانیت بود . انسانیتی که بهش وحی نشده بود. از تفکر ژرف بهش رسیده بود. و جالب ترش اینه خدا پرست تر از زرتشت سراغ ندارم. بدرود

 13. یکتا پرست

  انسان ذاتا گرایش به سمت نیکی و خوبی داره.زرتشت از طرف اهورامزدا بوده یا یک دین بشر ساخته است رو کاری نداریم اما سه ستون اصلی برای کل دین انتخاب کرده که هر آدمی با رعایتش میتونه به سعادت برسه.آیا واقعا سخته فهمیدن درست یا غلط؟سخته فهمیدن این که چه کاری بد و چه کاری خوبه؟
  و دین زرتشت ینی خوب ها رو انتخاب کن و بد ها رو کنار بزار.یه جمع بندی کلی برا خودش که آدم داشته باشه حتما خودش خواهد فهمید درست و غلط رو مگر اینکه کسی بخواد خودش رو گول بزنه
  و کسی که نفهمید درست یا نا درست رو خدای اسلام یا اهورامزدا یا مسیح و …ازش انتظاری ندارن
  اگه واقعا نفهمید نه اینکه خودشو زد به نفهمیدن
  حالا منتظر وحی و معجزه باشید…

 14. دوستان ماها قبل از اینکه اریایی یا ایرانی یا اذری یا لر یا عرب یا غربی و … باشیم بشر بودیم.
  و همه دارای خدای واحد بنام خرد و زبان واحد مهربانی هستیم.
  چه فرقی میکنه که شیعه یا سنی یا مسیحی و… باشیم.
  بنی ادم اعضای یکدیگرن. که در افرینش ز یک گوهرن.
  این همه تعصب مال چیه که بگیم کی درست میگه اعتقاد یه چیز کاملا شخصی نباید به راحتی به شخصیترین چیز ادمها دست درازی کردی.
  من از نژاد انسانم.
  زنده باد انسانیت.

  • دقیقا من مدتهاست راجب دینهایه مختلف تحقیق و پرس و جو کردم و اخرش به دین انسانیت رسیدم
   زنده باد انسانیت

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *