جمعه , ۲۱ مرداد ۱۴۰۱

تغییر حالت روز و شب

پارسی طب در اردبیل

نمایندگی استان اردبیل

نام نماینده : آقای حسین زمانی

اردبیل،سه راه دانش، اول دانش،روبروی پست بانک، عطاری گیاهان بهشتی

تلفن :
۴۱۶۷ – ۳۳۲۵ – ۰۴۵
۴۱۶۸ – ۳۳۲۵ – ۰۴۵

همراه :
۶۶۵ – ۳۵۴۰ – ۰۹۱۴
۸۵۴ – ۱۵۴۰ – ۰۹۱۴