سه شنبه , ۴ اردیبهشت ۱۴۰۳

تغییر حالت روز و شب

فرهنگ لغت داروهای گیاهی
فرهنگ لغت داروهای گیاهی

فرهنگ لغت داروهای گیاهی

فرهنگ لغت داروهای گیاهی

فرهنگ لغت برخی از گیاهان دارویی :

۱- آذان الفار : مرزنجوش، چوهه کن
۲- آذر بوی(چوبک) : عرطنیثا، نوعی بخور مریم
۳- آذریون : آذرگون، همیشه بهار، سورج مکی
۴- آرغیس : پوست ریشه زرشک
۵- آس : مورد، مرسین، ادهیره
۶- آطریلال : قازیاغی، کاک چنگی
۷- آفتاب گردان : حشیشهالعقرب، صامریوما
۸- آلو : اجاص، برقوق
۹- آلبالو : قراصیا، آلی بالی، کراسیا
۱۰- آلبالو تلخ : محلب، نیوند مریم، پیوند مریم
۱۱- آملج : آمله
۱۲- آمله پرورده : آمله ایست که در شیر یا مربا پرورده شده باشد
۱۳- آناغالس : مرزنجوش نبطی
۱۴- آنجلیقا : آنژلیکا، سنبل هندی
۱۵- آویشن : صعتر، آویشم، کهلی اوتی
۱۶- آهک : کلس، اکسید کلسیم
۱۷- آهک زنده : آهکی که به آن آب نرسیده باشد
۱۸- آهک کشته : آهکی که به آن آب ریخته باشند،هیدرات کلسیم
۱۹- آهن : حدید، لوهه
۲۰- ابار : سرب، رصاص الاسود، بنک
۲۱- ابقر : شوره، بارود، اشوش، چهاکهار، نیترات دو پتاس
۲۲- ابرون : حی العالم، همیشه بهار
۲۳- ابریسم : ابریشم
۲۴- ابوخلساء : هوچووه، انخوسا، هوا جیوا اوتی، تن جوب، شنگار، حنا الغول
۲۵- ابوقانس : غاسول رومی
۲۶- ابهل : میوه سرو کوهی(اورس)، اوهیرو هوبیر
۲۷- اپیکا : ایف کاکوانا، اپیه کاکوانا
۲۸- اترج : ترنج، بخوره
۲۹- اثل : طرفا، شورگز، جز، جهاو
۳۰- اثلق : پنج انگشت، فلفل کوهی، سنبهالو، فنجنکشت
۳۱- اثمد : سنگ سرمه، سرمه اصفهانی
۳۲- اجاص : آلو
۳۳- احریض : قرطم
۳۴- اخثاء : سرگین
۳۵- اذاراقی : نوآومیک، جوزالقی، کوچله، تیربدین
۳۶-اذخر : کاه مکه، تبن مکه، گورگیا
۳۷- ارجوان : ارغوان
۳۸- ارز : برنج، حاپول
۳۹- ارزن : گاورس، جاورس، دخن، باجرا
۴۰- ازگیل : زعرور، گویچ یمیشان
۴۱- اسارون : ناردین، سنبل بری، تکر
۴۲- اسپرک : خزام بلیخه
۴۳- اسپر غم بیابانی : برنوف، شابانگ، شاهبانگ
۴۴- اسپغول : بزرقطونا، تخم اسفرزه، اسپرزه، بنکو، قارنی، باروق
۴۵- اسپندان : خردل سفید، اسپند،اسفند، دشتی
۴۶- استبرق : عشر
۴۷- استوخودوس : استوقدوس، شاهسپرم رومی، حزامی، دهارو
۴۸- اسراش : سریش خنثی، اشراس
۴۹- اسفرزه : اسپغول
۵۰- اسفاناخ : سوماخیوس
۵۱- اسفنج : کف دریا، زبدالبحر، موابادل
۵۲- اسقوردیون : سیر دشتی، موسیر، ثوم بری، علف هندی،بلبوس
۵۳- اسقیل : عنصل، پیاز موش، پیاز دشتی، کاندی
۵۴- اسود : اهلیلج
۵۵- اشترک : اصطرک، میعه یابسه، لبنی
۵۶- اشق : صمغ شتر غار، اوشه، وشج، کاندر
۵۷- اشنان : حرض، اشنان گازران، چوبک، چووه، غاسول رک چوبک
۵۸- اشنه : دواله، مسک القرود، دوالک، چریره
۵۹- اشوس : شوره، ابقر، نیترات دوپطاس، بارود
۶۰- اصابع السفر : انگشت زرد، هنس بدی
۶۱- اصطرک : اشترک
۶۲- اصفر : اهلیلج
۶۳- اظفار الطیب : ناخن پریان، ناخن بویا، نکه
۶۴- اغاریقون : غاریقون، قارچ چمن
۶۵- افتیمون : زیره یاکمون رومی، کشوث، اکاس بیل
۶۶- افربیون : فرفیون
۶۷- افسنتین : مروه، خارا گوش، شتارو
۶۸- افیون : تریاک، شیره خشخاش
۶۹- اقاقیا : شیره درخت اقاقیا، صمغ قرظ، کیکو
۷۰- اقحوان : بابونه چشم گاوی، بابونه سفید
۷۱- اقط : کشک، قروت
۷۲- اقلیمیا : جوش کوره، خلطی که از فلزات گداخته بدست می آید
۷۳- اکت مکت : نوعی سنگ هندی است
۷۴- اکلیل الملک : ناخنک، شاه افسر، برنک
۷۵- اگر : وج، اگیر
۷۶- آمله : املج
۷۷- امبر باریس : زرشک
۷۸- انار : رمان
۷۹- انار دشتی : قلقل، بشام، مغاث
۸۰- انتیمون : انتیموان
۸۱- انجدان : انگدان، کوله پر، بالدرغان
۸۲- انجدان رومی : سیسیالوس، کاشم، کوله پر، گلپر
۸۳- انجره : گزنه، قریص، کجیت کن، اتنکن
۸۴- انجیر : هنجیر، تین
۸۵- انزروت : عنزروت، کنجده، کحل کرمانی
۸۶- انفحه : پنیر مایه
۸۷- انغوزه : حلتیت، حلتیت منتن، انگژه
۸۸- انگور : عنب، اوزوم، ناکهه
۸۹- انیسون : بادیان رومی، رندنی
۹۰- انیسون بری : بادیان ختایی
۹۱- اهلیلج : هلیله که انواع آن زرد، سیاه، ختایی و کابلی است
۹۲- ایرسا : سوسن آسمانی، سوسن چینی
۹۳- ایل : گوزن، بزکوهی، گاو کوهی
۹۴- بابونج : بابونه
۹۵- بادام تلخ : لوز المر
۹۶- بادام شیرین : لوز الحلو، لوز
۹۷- بادرنج : بادرنگ، بادرنجو، ترنجان
۹۸- باد روج : تره خراسانی، ریحان کوهی، حوک
۹۹- بادنجان : باذنجان، پیکن
۱۰۰- بادیان : رازیانه، رازیانج
۱۰۱- بادیان ختایی : انیسون بری
۱۰۲- بادیان رومی : انیسون
۱۰۳- بارهنگ : بارننگ، لسان الحمل
۱۰۴- باسلیق : رال، سندروس
۱۰۵- باسلیقون : زیره کرمانی، زیره دشتی
۱۰۶- باقلای مصری : ترمس، باقلی، فول
۱۰۷- بالنجو : بالنگو، نوعی ریحان
۱۰۸- بالنگ : بالنج
۱۰۹- بذر البنج : بنگ دانه، سیکران، خداعه الرجال
۱۱۰- برگ بو : رند، غار
۱۱۱- برنج : ارزن
۱۱۲- برنجاسف : قیصوم، بومادران نر
۱۱۳- برنج کابلی : برنک کابلی، بابرنگ
۱۱۴- بسباسه : بسباس، بزباز(پوست جوز بویا)
۱۱۵- بسپایک : بسفایج، کهنکالی
۱۱۶- بستان افروز : بهار، عین البقر، کوکنی
۱۱۷- بسد : مرجان، بیخ مرجان
۱۱۸- بشام : بلسان
۱۱۹- بصل : پیاز
۱۲۰- بطیخ : خربزه
۱۲۱- بطیخ المهندی : دابوغه، هندوانه
۱۲۲- بطیخ الملیون : گرمک
۱۲۳- بقس : شمشاد
۱۲۴- بقله الزهرا : خرفه(سبزی حضرت زهرا سلام الله علیها)رجله، فرفین
۱۲۵- بقله الیمانیه : بستان افروز سبز رنگ
۱۲۶- بکتر : فلوس، خیار چنبر
۱۲۷- بلادر : بهلاوه
۱۲۸- بلاذر : قرص کمر، قرص الظهر
۱۲۹- بلاط : سنگ مرمر
۱۳۰- بلبوس : اسقوردیون
۱۳۱- بلح : غوره خرما، خرمای نارس
۱۳۲- بلوط : مازو
۱۳۳- بلیلج : بلیله، بهره
۱۳۴- بن : درخت قهوه، رک قهوه
۱۳۵- بندق : فندق
۱۳۶- بنفسج : بنفشه معطر، بنفشه
۱۳۷- بورق : بوره، تنکار، نطرون
۱۳۸- بوزیدان : مستعجله، لوکری
۱۳۹- بومادران : برنجاسف
۱۴۰- به : سفرجل، حیوا
۱۴۱- بهار نارنج : نارنج
۱۴۲- بهمن : دو جور است، سرخ و سفید
۱۴۳- بید : صعصاف
۱۴۴- بید انجیر : کرچک، خروع، کنتون، آریند
۱۴۵- بید انجیر ختایی : بید انجیر هندی، کرچک ختایی
۱۴۶- بید مشک : خلاف البلخی
۱۴۷- بیض : تخم مرغ
۱۴۸- پسته : فستق
۱۴۹- پنیرک : ختمی خبازی، خبازی، نان کلاغ
۱۵۰- پنیر مایه : انفحه
۱۵۱- پودنه : پونه، پودنج، حماحم، حبق
۱۵۲- پونه کوهی : مشک طرامشیع
۱۵۳- پیچک : نوعی لبلاب، عشقه
۱۵۴- تاتوره : جوزماثل، تاتوله، جوزرق
۱۵۵- تاجریزی سیاه : روپاس، انگور توره
۱۵۶- تباشیر : طباشیر، تواشیر(ماده ایست که از نوعی نی ترشح میشود)
۱۵۷- تباشیر فرنگی : سنگ مرمر ساییده
۱۵۸- تبغ : تنباکو، توتون
۱۵۹- تبن : کاه
۱۶۰- تبن مکی : اذخر
۱۶۱- ترشک : حماض، ترشه
۱۶۲- ترمس : باقلای شامی، باقلای مصری
۱۶۳- ترنجبین : شبنمی است که بر روی خارشتر مینشیند
۱۶۴- تره : گندنا، کراث
۱۶۵- ترتیزک : جرجیر، شاهی
۱۶۶- تفاح : سیب درختی
۱۶۷- تمر : خرما، کهجور
۱۶۸- تمشک : علیق، توت سه گل، کورتیکان، تموش
۱۶۹- توبال : ذرات مس سوخته که از مس گداخته جدا میشود
۱۷۰- توت : فرصاد
۱۷۱- تیواج : پوست زبان گنجشک
۱۷۲- ثعلب : بوزیدان
۱۷۳- ثفل : ته نشین، جرم چیزی که آبش گرفته شده
۱۷۴- ثوم : سیر بستانی
۱۷۵- جاکسو : تخم قدومه یا تودری
۱۷۶- جبن : پنیر
۱۷۷- جدوار : نوعی زرنباد، زرمبه، زنجبیل بیابانی
۱۷۸- جزر : هویج، کاجر
۱۷۹- جزر البری : هویج صحرایی، شقاقل
۱۸۰- جعده : مریم نخودی، کلپوره
۱۸۱- جفت الفستق : پوست روی پسته
۱۸۲- جلجلان : گشنیز، کزبره
۱۸۳- جلغوزه : میوه صنوبر
۱۸۴- جلنار : گل انار فارسی، گل انار نر
۱۸۵- جند بیدستر : غده ای در بدن سگ آبی
۱۸۶- جو : شعیر
۱۸۷- جوز : گردو، اخروت
۱۸۸- جوز بویا : جوز الطیب
۱۸۹- جوزق : پوست غوزه پنبه، جوزه
۱۹۰- جیوه : زیبق، سیماب
۱۹۱- جیوه کشته : جیوه ایست که با ماده دیگری آنقدر ساییده شود تا مضمحل شود
۱۹۲- چای سبز : چای ختایی
۱۹۳- چغندر : سلق
۱۹۴- حب الملوک : دانه های کرچک هندی یا ختایی
۱۹۵- حزا : نوعی از سداب
۱۹۶- حزنبل : نوعی بهمن
۱۹۷- حسن لبه : حصی لبان
۱۹۸- حل : کنجد، سمسم
۱۹۹- حلبه : شنبلیله، شنبلید
۲۰۰- حماض : ترشک

ادامه فرهنگ لغت داروهای گیاهی

۲۰۱- حنطه : گندم،کیهون
۲۰۲- حنظل : هندوانه ابوجهل، کبست
۲۰۳- خارشتر : گیاه ترنجبین
۲۰۴- خبازی : پنیرک
۲۰۵- خبث الحدید : زنگ آهن، اکسید آهن
۲۰۶- خبه : خاکشیر
۲۰۷- خربزه : بطیخ
۲۰۸- خربق سیاه : کندش
۲۰۹- خردل سفید : اسفند دشتی، رشاد
۲۱۰- خردل سیاه : خردل خوراکی معروف
۲۱۱- خرفه : بقله الزهرا
۲۱۲- خرما : تمر
۲۱۳- خروع : بید انجیر
۲۱۴- خزامی : شب بو، خیری
۲۱۵- خس : کاهو، خاس
۲۱۶- خشخاش : این گیاه چند نوع دارد از آنجمله سفید و سیاه است
۲۱۷- خشخاش بحری : مامیتا، مامیثا
۲۱۸- خل : سرکه
۲۱۹- خلاف البلخی : بید مشک
۲۲۰- خمر : شراب
۲۲۱- خوخ : شفتالو، هلو
۲۲۲- خولنجان : خسرو دارو
۲۲۳- خون سیاوشان : دم الاخوین
۲۲۴- خیار چنبر : فلوس
۲۲۵- دارچین ختایی : سلیخه
۲۲۶- دار فلفل : فلفل دراز، پیپل
۲۲۷- درمنه : شیح، شیح ارمنی
۲۲۸- درونج : درونک، درونه
۲۲۹- دلب : چنار، صنار
۲۳۰- دم الاخوین : خون سیاوشان
۲۳۱- دند : بید انجیر ختایی
۲۳۲- دوالک : اشنه
۲۳۳- دود القز : کرم ابریشم
۲۳۴- دوقو : تخم شقاقل
۲۳۵- دهن : روغن
۲۳۶- ذباب : مگس
۲۳۷- رازیانج : رازیانه
۲۳۸- رازیانه بیابانی : بادیان دشتیپ
۲۳۹- رازیانه رومی : انیسون
۲۴۰- راسن : زنجبیل شامی
۲۴۱- رال : باسلیقون، رال هندی(نوعی صمغ)
۲۴۲- راوند : ریوند، ریشه ریواس
۲۴۳- رجله : خرفه
۲۴۴- رمان : انار
۲۴۵- روبیان : ماهی روبیان، اربیان، میگو
۲۴۶- روپاس : تاجریزی سیاه
۲۴۷- روس : سماق
۲۴۸- روغن : دهن
۲۴۹- ریباس : راوند
۲۵۰- زبان گنجشک : لسان العصافیر، مرغ زبانک
۲۵۱- زبد : کره، مسکه
۲۵۲- زبیب : مویز
۲۵۳- زجمول : کشوث
۲۵۴- زرآوند مدهرج : زرآوند ماده
۲۵۵- زردچوبه : عروق الصفر
۲۵۶- زرنباد : جدوار
۲۵۷- زفت : صمغ صنوبر
۲۵۸- زنجبیل : سونتهه
۲۵۹- زنجفر : زنجرف، شنجرف، شنگرف
۲۶۰- زنیان : هاضوم، اژغون، خردانه
۲۶۱- زیره سفید : زیره سبز، زیره رومی
۲۶۲- زیره دشتی : زیره سیاه، زیره کرمانی، باسلیقون
۲۶۳- زیره نبطی : زیره سبز
۲۶۴- ساذج هندی : تیزپات
۲۶۵- سپستان : سبستان، لسوره
۲۶۶- سداب : دو نوع است: بری و بستانی
۲۶۷- سرنج : سلیقون
۲۶۸- سرو کوهی : ابهل
۲۶۹- سقز : بنه
۲۷۰- سقمونیا : محموده
۲۷۱- سکنجبین : مخلوطی از سرکه و شکر است
۲۷۲- سعد : سعد کوفی
۲۷۳- سلیخه : دارچین ختایی
۲۷۴- سلیقون : سرنج
۲۷۵- سنبل : ناردین
۲۷۶- سنبل الطیب : علف گربه، والریان
۲۷۷- سنبل هندی : آنژلیکا
۲۷۸- سنجد : غبیرا
۲۷۹- سندروس : صمغ سندروس، کهربا
۲۸۰- سنگ سرمه : اثمد
۲۸۱- سورنجان : بربری
۲۸۲- سوس : شیرین بیان، ملتهی، متکی
۲۸۳- سوسن : یاسمین
۲۸۴- سوسن آسمانی : ایرسا
۲۸۵- سیاهدانه : حبه السودا
۲۸۶- سیب : تفاح
۲۸۷- سیر : ثوم
۲۸۸- شاهتره : شاهترج، شیطره
۲۸۹- شاهدانه : شاهدانج، قنب
۲۹۰- شاهی : ترتیزک
۲۹۱- شبت : شوید
۲۹۲- شب یمانی : زاج سفید
۲۹۳- شراب : در زبان عربی بمعنی نوشیدنی و اصطلاحا بمعنی شربت است
۲۹۴- شعیر : جو
۲۹۵- شفتالو : خوخ
۲۹۶- شکر تیغال : مان گیاه، تیهال
۲۹۷- شلجم : شلغم، لفت
۲۹۸- شمشاد : بقس
۲۹۹- شنبلیله : حلبه
۳۰۰- شونیز : سیاه دانه
۳۰۱-شوید : شبت
۳۰۲- شیتره : شاهتره
۳۰۳- شیح : درمنه
۳۰۴- شیر : لبن
۳۰۵- شیرین بیان : سوس
۳۰۶- صبر زرد : ایلیا
۳۰۷- صبر سقوطری : صبری است که در جزیره سقوطر هند بدست آمده است
۳۰۸- صعتر : آویشن، اویشم، کلکلیک، ساتر
۳۰۹- صفصاف : بید
۳۱۰- صندل : نوعی چوب که که سفید،زرد یا سرخ است
۳۱۱- عدس : مرجومک، مسور
۳۱۲- عقاب : نوشادر
۳۱۳- عفص : مازو، مازو پهل
۳۱۴- علیق : تمشک
۳۱۵- عنب : انگور
۳۱۶- عنب الثعلب : تاجریزی سیاه
۳۱۷- عنبر : ماده خوشبویی است که از نوعی نهنگ بدست می آید
۳۱۸- عنزروت : انزروت
۳۱۹- عنصل : اسقیل
۳۲۰- غبیرا : سنجد
۳۲۱- فجل : ترب
۳۲۲- فرصاد : توت
۳۲۳- فستق : پسته
۳۲۴- قارچ : فطر
۳۲۵- قارچ چمن : غاریقون
۳۲۶- قازیاغی : اطریلال
۳۲۷- قاقله کبار : هل باد
۳۲۸- قداح : بهارنارنج
۳۲۹- قدومه : تودری
۳۳۰- قردمانا : کراویه، زیره دشتی
۳۳۱- قرص الظهر : بلادر
۳۳۲- قرصعنه : شقاقل
۳۳۳- قرص کمر : بلاذر
۳۳۴- قرنفل : میخک
۳۳۵- قطن : پنبه
۳۳۶- قطونا : اسفرزه
۳۳۷- قلقطار : زاج زرد
۳۳۸- قلومس : تنباکو
۳۳۹- قیصوم : بومادران
۳۴۰- کاسنی : هندبا
۳۴۱- کاشم : انجدان رومی
۳۴۲- کاکنج : عروس پشت پرده
۳۴۶- کتیرا : کثیرا
۳۴۷- کدو : قرع
۳۴۸- کرچک : بید انجیر
۳۴۹- کراویه : زیره سبز، زیره رومی
۳۵۰- کراویه دشتی : زیره سیاه، زیره کرمانی
۳۵۱- کزبزه : گشنیز، جلجلان
۳۵۲- کف دریا : زبد البحر
۳۵۳- کلپوره : جعده
۳۵۴- کمون : زیره
۳۵۵- کنجد : سمسم
۳۵۶- کنجده : انزروت
۳۵۷- کوله پر : انجدان رومی
۳۵۸- کهربا : صمغ فسیل شده نوعی کاج
۳۵۹- گز : اثل
۳۶۰- گزنه : انجره
۳۶۱- گل ارمنی : نوعی از خاک ارمنستان
۳۶۲- گل عنبر بو : جعده
۳۶۳- لاک : لک، نوعی صمغ است که در هند بدست می آید که برای لاک کردن و مهر نمودن و نیزدر رنگرزی از آن استفاده مینموده اند
۳۶۴- لبان : کندر
۳۶۵- لسان البقر : زبان گاو
۳۶۶- مارچوبه : هلیوم، هلیون، مارگیا
۳۶۷- مازو : عفص
۳۶۸- مامیثا : خشخاش بحری
۳۶۹- ماهی روبیان : میگو
۳۷۰- محموده : سقمونیا
۳۷۱ – مخلصه : گل کتانی
۳۷۲- مرزنجوش : مرزنگوش، سرمق، دوما
۳۷۳- مریم نخودی : جعده
۳۷۴- مشک : ماده معطری که از پوست شکم آهوی ختن بدست می آید
۳۷۵- مشک طرامشیع : پونه کوهی
۳۷۶- مصطکی : علک رومی
۳۷۷- مقل : نوعی صمغ است
۳۷۸- ملح : نمک
۳۷۹- مورد : آس
۳۸۰- مویز : زبیب
۳۸۱- میخک : قرنفل
۳۸۲- نعناع : نعنع
۳۸۳- نوشادر : کلرور آمونیم
۳۸۴- نیلوفر : نیلو پهل
۳۸۵- وج : اگر
۳۸۶- وسمه : کتم(به آن رنگ ریش هم گفته میشود)
۳۸۷- هل باد : هل کبار، قاقله کبار
۳۸۸- هلیله : اهلیلج
۳۸۹- هلیمو : ریشه ترشک صحرایی
۳۹۰- همیشه بهار : ابرون
۳۹۱- هندبا : کاسنی
۳۹۲- هندوانه : بطیخ الهندی
۳۹۳- هندوانه ابوجهل : حنظل
۳۹۴- هویج : جزر
۳۹۵- هویج صحرایی : شقاقل
۳۹۶- یاقوت : از سنگهای قیمتی است
۳۹۷- یبروج : مهرگیاه
۳۹۸- یتوع : نام عمومی گیاهانیکه با شکستن شاخه آنها شیرابه ای خارج میشود
۳۹۹- یسر : چوبی است سیاه رنگ، چوب بان
۴۰۰- یمسو : شوره

جهت مشاوره استفاده از داروهای گیاهی به سایت ایزوویزیت مراجعه نمایید.

درباره ی شرکت تحقیقاتی پارسی طب

شرکت تحقیقات پزشکی پارسی طب
شرکت تحقیقاتی پارسی طب از سال ۱۳۹۱ با هدف تولید و فرآوری داروهای گیاهی و طبیعی فعالیت خود را آغاز نموده است. از مهمترین اهداف این شرکت، تشخیص صحیح بیماری ها و حفاظت از مردم در برابر انواع مختلف بیماری های رایج با استفاده از سیستم مشاوره پزشکی و داروهای گیاهی تولیدی این شرکت می باشد و ضمن پذیرش مسئولیت های اجتماعی خود در چارچوب مدیریتی متکی بر اخلاق، در پی ایجاد الگویی با هدف تولید و عرضه محصولاتی گیاهی در راستای ارتقای سلامت جامعه می باشد.

همچنین ببینید

تقویم حجامت 1402

تقویم حجامت ۱۴۰۲

تقویم حجامت ۱۴۰۲ محتوای مقاله (با استفاده از این لیست به موضوع مورد نظر دسترسی …

۹ دیدگاه

 1. رحیم رحیم زاده اصل

  سلام . ممنون از زحمات تان بابت تهیه این فرهنگ ( فرهنگ لغت داروهای گیاهی ). امیدوارم آن را تکمیل تر کنید.
  به دانستن معادل علمی ٬ انگلیسی و فارسی کلمه آجی یرپاق( یارپاق) نیاز دارم تا در ترجمه یک داستان از ترکی آذری به فارسی و انگلیسی آن را بنویسم. ممنون می شوم آنها را برایم بنویسید.

 2. alirezasharifi

  بسیار عالی ***** دست شما درد نکنه *****

 3. سلام گیاه سوسن لبان چه گیاهی است؟

 4. دستتون درد نکنه لطفا کامل ترش کنید

 5. برادر خیلی خیلی متشکرم خدا عمرت بده ان شاءالله

 6. خیلی عالی بودن واقعا مچکرم، کاره مارو خیلی راحت کردین، دعا گویتان هستیم.

 7. عالی بود!ممنون!

  • سلام
   تشکر از زحماتتون
   می‌خواستم بپرسم “مالکنگی” به فارسی چی میشه.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *