نکات مهم در ملاقات

آنچه که زنان هنگام ملاقات با مردان به آن توجه میکنند

وقتی مردی یک زن را مورد توجه قرار میدهد، قوه تخیلـش بکار می افتد. در اغلب موارد اینکه او چه چیـزی پوشـیـده است اهمیت ندارد. برای مردان، قوه تــخیـل باعـث ایـجـاد پیش بینی ها و امید به آشنایی میگردد!

از طرف دیگر هنگامی کـه یـک زن مـردی را مـورد توجه قرار مــی دهــد، بــندرت در وحله اول تفکرات جنسی در مورد او بـه ذهـنـش خطور میکند. بیـشتر احتمال دارد که وی او را مورد توجه قرار دهد به این دلیـل که شبـیه مردی است که میتواند از خود به لـحاظ جسمانی، احساسی و مالی مراقبت نماید و بـنــظر میرسد که میتواند بر اغلب چالشها و سختی های زندگی فائق آید.

متاسفــانـه بـرخـی از مــردان بسیاری از ارزشـهـای والای انسانی را نادیده گرفته و وقـتـی زنـی را مـورد تـوجـه قـرار می دهند، دو فکر نکوهیده و ناپسند زیر به سرعت از ذهنشان خطور مینماید:
۱- او بدون لباس چگونه بنظر خواهد رسید؟
۲- روابط جنسی او چگونه خواهد بود؟

هنگامی کـه زنـان مـردی را مورد توجه و ملاقات قرار می دهند، معمولا سه فکر از ذهنشان عبور میکند:

۱- آیا شاغل است؟
۲- آیا شغل خوبی دارد؟
۳- آیا او میتواند شغل خوبی را تـا مـدتی کـافی حفظ کند تا هر دو بتوانیم از مـنفعت آن بهرمند شویم؟

شاید این دلیل آن باشد که چرا مردان احـساس میکنند پذیرفته شدن آنها توسط یک زن منوط به گذراندن یک تست مشکل در مورد وضعیت جسمانی و مالیشان است.

در ملاقات مردها نگاهی سر سری دارند، زن ها موشکافانه میبینند

بـرخـلاف بـاور عـمومی، زنـها بـیشتر از مردان به مسائل دیداری اهمیت می دهند. آنـها تـمایل دارنـد آنچه را که دوست دارند ببینند. این دیدن لـزوما همـراه با خـیـره شـدن و زل زدن نیست و لزومی ندارد که آن چیز کاملا واضح و آشکار باشد. یک نـگـاه گذرا کافیست که تمام جزئیات در ذهن آنها ثبت گردد.

مردان تحسین می کنـنـد زنـان تـفتیش؛ یک زن ممکن است قبل از اینکه چشم در چشم یک مرد دوخته باشد و یـا ایـنـکه توجهش را به خود جلب نموده باشد، بخواهد تصمیم به علاقمند شدن به آن مرد بگیرد.

مـردان پـستی بلندی ها و برجستگی ها را مورد توجه قرار می دهـنـد، زنان ساخـتـار و بـنیان را. آنها به چشمها، دستها، دندانها، لبـخـند و کلاس مردان نـیـز توجه می کـنـنـد. زنهایی که بیشتر به خصوصیات وجودی مردان اهمیت می دهنـد، به مردان صادق، اهل گردش روی، قابل اعتماد و با استیل، زیرک، خوش مشرب و باکلاس توجه میکنند.

چنین مردانی به عـنـوان افرادی دوست داشـتـنی، مـهربان و علاقمـنـد بـه دیـگران درنظر گرفته می شوند. آنها محدوده وسیعی از تماسها و بـرخـوردهای شـخـصی را ایجاد و نگهداری میکنند.

زن ها از چشمهایشان بـرای برقراری ارتبـاط با مـرد مورد علاقه خود استفاده میکنند. از طرف دیگر مردها، از تماسهای چشمی و دیداری در مورد زن مورد علاقه خود اجتناب مینمایند.

با اینکه زنها می گویند که دوست ندارند یک مرد به بدن آنها خیره شود، وقتی مـردی که ممکن اسـت به او عـلاقمند باشند عمیقا در چشمهایشان نگاه میکند، بدون اینـکه ابراز کنند، احساس شعف و شادمانی بسیار می نمایند.

مردی که میداند برای انتقال علاقه خود به همسر آینده اش چگونه باید از چشمهایش استفاده کند موفقتر از مردی خواهد بـود که از نگاه کردن مستقیم به چشمهای زن مورد علاقه اش خودداری می کند. تبادل تماسهای چشمی مرحله آغازین ابراز علاقه محسوب میگردد.

وقتی مردی یک زن را مورد توجه قرار میدهد، قوه تخیلـش بکار می افتد. در اغلب موارد اینکه او چه چیـزی پوشـیـده است اهمیت ندارد. برای مردان، قوه تــخیـل باعـث ایـجـاد پیش بینی ها و امید به آشنایی میگردد!

از طرف دیگر هنگامی کـه یـک زن مـردی را مـورد توجه قرار مــی دهــد، بــندرت در وحله اول تفکرات جنسی در مورد او بـه ذهـنـش خطور میکند. بیـشتر احتمال دارد که وی او را مورد توجه قرار دهد به این دلیـل که شبـیه مردی است که میتواند از خود به لـحاظ جسمانی، احساسی و مالی مراقبت نماید و بـنــظر میرسد که میتواند بر اغلب چالشها و سختی های زندگی فائق آید.

در ملاقات چگونه میتوانید او را علاقمند نگهدارید؟

راز چشم ها

موثرترین روش نگاه کردن به همسر آینده تان چیست؟ از او می خواهید برق دلربـایی را در چشمهای شما ببیند؟ مستقیما در چشمهایش نگاه کرده، گویی که می خـواهید او را هیپنوتیزم کنید، لبخند بزنید و با خود بیندیشید: ” آنچه را که میبینم دوسـت دارم. ” توجه داشته باشید که نگاه شما باید عاری از شهوات نفسانی باشد چراکه زنها خیلی راحت میتوانند به این موضوع پی ببرند و پیامدش کاملا مشخص است.

بکار بردن موثر و صحیح چـشمها در مـورد یک زن دو هدف را دنبال میکند. اول اینکه شما علاقه خود نسبت به او را ابراز می دارید. دوم اینکه میتوانید آنچکه او از طریق تماسهای چشمی سعی در بیانش دارد را تشخیص داده و حدس بزنید.

روی بـرگـردانـدن از یک زن بعد از اینکه با او تماس چشمی برقرار نمودید، بیانگر ضعف و سستی می باشد. وقتی برای اولین بار با زن مورد علاقه خود تماس چشمی برقرار کردید، اجازه دهیـد کـه او این تماس را قطع کند. ممکن است احساس ناراحتی کنـید، امـا امـتـحان کـنـیـد؛ این روش جواب میدهد!

اغلب زنها می توانند بگویـند که آیا یـک مـرد چشم های خـائن، چشم های دروغگو، چشم های متقلب، چشم هـای مـتــاهل، چشمهای منحرف و چشمهای صادق دارد یا خیر.

چنانچه مردی از چشمهایش به صـورتی نادرست استفـاده کند، مـمـکن اسـت شـانس موفقیت در برگزیدن همسر مورد علاقه اش را از دست بدهد. زنها قوه درک بالایی دارند. آنها می تـوانند از نگاه یک مرد احساس کنند که آیا او صادق و قابل اعتماد است یا خیـر.

نقش مهم چشم ها در ملاقات و شروع یک رابطه

اگر مردی از بـرقرای تـمـاس چشمـی بـا زن مـورد عـلاقـه اش خـودداری کـنـد، پـیـغـامـی میفرستد مبنی بر نداشتن تجربه کافی درمورد زنها، خجالتی بودن و عدم اعتماد بنفس و اگر خیلی شدید به وی خیره شود، باعث ناراحتی او خواهد شد.

مـردانـی کـه تـجـربـه زیادی در مورد زن ها ندارند بصورت شهوانی و نادرست به آنها نگاه میکنند. مردانی کـه نگاهی مطمئن حاوی پیغام ” میتوانم ترا داشته باشم!” ، بـه همسر آینده اشان دارند، او را مجذوب خودشان میکنند.

بغیر از اینکه زن هـا دستان یـک مـرد را برای اینکه ببیند آیا حلقه ازدواج دارد یا خیر، نگاه میـکنند، یک دلیل دیگر را نیز دنبال میکنند. اگر انگشت انگشتر یک مرد از انگشت سبابه او بلندتر باشد، مفهومش این است که سطح تستوسترون ( تستوسترون هورمونی در بدن است که برای تحرکات جنسی، تنظیم مقدار چربی، نگهداری عضلات، تعدیل قند و فشار خون و جلوگیری از افسردگی مورد نیاز است ) بـالایی دارد. اگـر انـگشـت انـگشتر کوتاه تر از انگشت سبابه باشد، مقدار تستوسترون کمتر از میزان متوسط آن است.

مـردها به سادگی و به اندازه زنها لبخند نمی زنـنـد. اگـر یـک زن خـوشـحـال بـاشـد و یـا احساسات مسرت بخشی را تجربه کند، لبخند میزنـد. در میـهمـانی های فامیلی خود اگر دقت کنید کمتر مردی را میـبینید که لبخند بر چهره اش باشد. اغلب آنها طوری بنظر میرسند که گویی از حضورشان در میهمانی خوشنود نیستند.
افرادیکه دارای چهره ای مـعمولی هستـند و لبخند میزنند اغلب جذاب تر از مردان خوش قیافه و زنـان زیـبـایی هستند که لبخند نمیزنند.

در ملاقات ، لبخند یک مرد نشان دهنده دلربایی، خوش بینی، مهربـانـی و با احـسـاسی او اسـت.

بیانگر آن است که آنچه را که می بینـد دوسـت دارد و از هـمه مـهمتر شخصی است که می توان با او ارتباط برقرار نمود. هنگامیکه ما لبخند میزنیم عضـلات صـورتمان سیستم عصبی را برای تولید هورمون خاصی بنام “مورفین مغزی” تحریک میـنماید. ایـن هورمون در ما احساسی دلپذیر و آرامش بخش ایجاد میکند. ترشح آن یک اثر بی حـسی نـیز به دنبال خواهد داشت.
اکنون وقت آن رسیده که بیشتر از یک مرد معمولی باشید.

نقطه نـظر زنها اغلب مردان افرادی معمولی می باشند امـا برخی از مردان از لحاظه درجه و رتبه ارجحـیـت دارنـد. زنان کلاس یک مرد را چگونه تعریف میکنند؟ کلاس مانـنـد یک رنگین کمان است. زنها نمی دانند که کلاس را چـطـور بـایـد تـعـریف کنند، اما وقتی آنرا می بـیـنـنـد مـتـوجه اش میـگردند. یـک تـجـلی خاص بهمراه هر مرد با کلاس وجـود دارد. او طوری رفتار می نماید که توجه هر زنی را به خـود معطوف میکند.

یـک مرد با کلاس هر چیزی را با استیل انجام می دهـد. در عین حال متظار و خودنما نمی باشد. او مجبـور نیـست کلاسش را به رخ دیگران بکشد. او به همان اندازه ای کـه بـه خـودش عـلاقه دارد، بـه دیـگران نیز علاقمنـد اسـت. او میتواند متواضع و فروتن باشد. از همه مهمتر او با همه زنها با احترام و عزت رفتار میکند.

یک مرد بـعـد از ملاقات بـا همسر آینده خـود در یـک مـیهمانی چهار چیز را بخاطر خواهد سپرد:

۱- آیا در برخورد با او عشوه زیادی از خود نشان داد؟
۲- آیا او را بوسید؟
۳- آیا به او شماره تلفن داد؟
۴- آیا شبی که او را ملاقات کرد با او صحبتهای عاشقانه رد و بدل نمود؟

یک زن نـیز بعد از این که همسر آینده اش را ملاقات نمود همین مسائل را به یاد خواهد سپرد. اگر چه زنها موارد زیر را نیز در مورد شوهرشان به یاد خواهند داشت:
۱- چگونگی برقراری ارتباط اولیه توسط او
۲- لباس او
۳- ادوکولون او
۴- نوشیدنی و غذایی که برای خوردن انتخاب کرد
۵- آیا مرد با ادب و با تربیتی بود؟
۶- آیا با مردها و زنهای دیگر برخوردی داشت؟ و اگر داشت چگونه
۷- آیا او را خنداند؟

قیافه زیبا همه چیز نیست

این باور که زنها فقط به مردهای خوش تیپ و خوش اندام توجه میکنند افسانه ای بیش نیست. مردانی که خود را برای تحت تاثیر گذاشتن دیگران آماده میـکنند، مـهربان و اهل گردش هستند و خوش مشربی خویش را به نمایش می گذارند، کـسـانی هــستند که برای زنان دیگر جنبه رقابتی پیدا می کنند. وقـتـی در مورد آن فـکر کـنید، بـه بـسیاری از مسائل پی خواهید برد.

از آنجایی که لباسـها معمولا ۹۵ درصد از بدن یک مرد را میپوشانند، منطقی است که از زنها انتظار داشــته باشید که به آنچه که بر تن دارید توجه کنند. همچنین مردانی که با مـردان و زنـان دیگر معاشرت می کـنـند، نـا امید و افسرده بـه نـظـر نـمی رسنـد. زن ها احساسات خود را دنبال کرده و به آنها پاسخ میدهند. خنده برانگیزنده احساس مسرت است، و زنها عاشق خندیدن می باشند. این نکته را هنگامیکه به دنبال همسری برای خود میگردید به ذهن بسپارید.

منبع: www.Mardoman.com

۸۸ دیدگاه

 1. مهدی علایی

  سلام میخواستم بدونم خانوما چرا این قدر به من نگاه میکنن من متاهل هستم همسر دارم میترسم آخرش از راه خارج بشم باید چیکارکنم راهنمایی کنید لطفا

 2. خب عمار تو هم میتونی همزمان چهار تا دائم داشته باشی و چندین تا موقت

 3. با سلام و احترام
  مطالب خوب و ارزشمند بود، اما ارزشهای جامعه ما کم کم داره رنگ میبازه، و هیچ توجهی هم به ارزشها و فرهنگ خود نداریم، الان اگه بگیم پسران و دختران درگیر دوگانگی فرهنگ و ارزشها شدند یدفعه دو نفر در قالب روشنفکر فرهنگ خارج از فرهنگ ایرانی را داد میزنند و روشنگری میکنند، دنیا بر فرهنگ ایرانی باور در باورند الا خودمان و که این روزها مقلد فرهنگ های خارج از فرهنگ خود هستیم، عزیزان یخورده بیایم بر فرهنگ و تمدن خود یه نگاه و مطالعه ای داشته باشیم، بحث دین رو نکردم دوستان دیگر این مسئله دست آویز کنند و شور فرهنگ ایرانی منهای دین عربی بگیرند و فقط فرهنگ ایرانی اینو که قبول هر ایرانی باید واقف و قبول داشته باشه، بدرود

  • با پوزش بعضی از جملات کامل نشد دقت نکردم

  • اصلا متن بی مفهومی نگاشتی داداش

  • دقت کنید کلمه فرهنگ رو از جملاتتان فاکتور بگیریم فقط حروف اضافه میمونه!
   لطفاً اگر امکان داره منظورتون رو یکبار دیگه ایندفعه با فرهنگ کمتری بیان بفرمایید. با تشکر

 4. سلام بنظر من باید بدونی در کیو واسه دختر بزنی انقدر دختر های کم توقع داریم فقط کافیه خودمون پر ادعا نباشیم همین

 5. مرسی واقعا عالی و ب جا بود

 6. مردان خود زن را مورد توجه قرار می دهند و زنان مال مرد را… درسته؟….

 7. یه بنده خدا

  والا چیزی رو که با چشمام دیدم و با گوشام شنیدم رو عرض میکنم ، شاید کسی خوشش نیاد ، ولی مهم نیست
  الان چیزی که خانما خیلی توجه میکنن شغل و درآمد مردهستش ، حتی اگر حضرت یوسف علیه السلام هم باشی ، که ایشان معروفند به زیبایی چهره و پاکی باطن و ظاهر بسیار و خوش اندام بودن تا جایی که برای نبوت انتخاب شدند از طرف خداوند ، ولی شغل نداشته باشی جمیع خانمها طردت میکنن چه خانم مذهبی چه غیر مذهبی ، و اصلا نباید چنین مردی که شغل نداره ، هرچندهم که زیبا و خوش استیل و مهربان و اهل عبادت و دیگر صفات عالی باشه ، نباید خودشو سبک کنه و پا پیش بزاره برای خواستگاری و ازدواج چون صدرصد که هیچ ، هزار درصد جمیع خانمها ردش میکنن ، اگر مرد هزارتاصفات و خصوصیات خوب و حسنه داشته باشه ، ولی شغل نداشته باشه ، کل خانمها میگن بسلامت خوش اومدی ، و البته حق هم دارند خانمها ، ولی خب هستند مردان اینچنینی که یکپارچه جواهرند و صفات عالیه بسیار دارند و حتی میشه گفت کمیابند ولی چون شغل ندارند ، تا سن بالا مجرد مانده و هیچوقت بخودش اجازه نداده که بره خواستگاری خانمی ، و بنظر بنده هم خانمها حق مسلمشونه که شوهرشون شغل داشته باشه ، و هم آقایون بیشغل بهترین کار را میکنند،که برای ازدواج اقدام نمیکنند ، شرمندم پرحرفی کردم

  • دوست عزیز من دخترم و لااقل درباره خودم میدونم که نه آهن پرستم نه چشممو رو صفات شخصیتی یه مرد می بندم ولی واقعیت اینه که حرف شما تا حدی درسته…طبیعتا یه دختر دنبال یه تکیه گاهه نه دنبال یکی که زیبا باشه…زیبایی پسر جز حرص و جوش برای دختر چیزی نداره و دوم اینکه اگه پسر شغلی نداشته باشه چجور میخاد امنیت یه زندگی رو حفظ کنه…چجور میخادیه تکیه گاه مطمین برای یه دختر باشه…

 8. این مطالب برای ده سال قبل درست جواب میداد و الان تقریبا برعکسه، دخترای الان به بفکر لذت بردن بیشتر هستند و مشکلی هم با نگاه شهوانی ندارند.

 9. انقدر دختر رو گنده ش نکنید بابا دختر هم آدمه مثل همه ى ماها من که اصلا تو فکر و نگاه هیچ دخترى نیستم چون برام عادى هستند

 10. همه این رابطه ها و این حرفها مسخرس

 11. Ali vatanparast

  نمیشه که هر کی از جلومون رد شد بهش نگاه عاشقانه کنیم من که همه ی خانومارو ب جشم خواهر میبینم یکم زود قضاوت کردی دخترای این دوره و زمونه که هروقت ی پسری نگاهشون نکنه فکرمیکنن خیلی خجالتی من خودم ب هرکسی که از کنارم میگذره نگاه برادرانه دارم ولی کسی درکی نمیکنه ی بار از جلوی س تا دختردبیرستانی رد شدم ی نگاه بی گناه کردمو بعد سرمو انداختم پایین رد شدم ولی بعداز پنج ثانیه صدای قهقهه ی اونارو شنیدم منو مسخره کردن فک کن یکم بعد .

 12. بابا تو دیگه کی هستی

 13. حالا. دیگه

  با همین مطالب الان یه دوست دختر پیدا کردم…

 14. خوب و درست بود, مطالب کافی وعقلانی بود

 15. سلام ممنون از مطالب واقعی و مفیدی که بیان کردید

 16. مرسی ازمطلب مفیدتون لطف کردین

 17. ممنون از مطالبه خوبتون

 18. سلام خیلی عالی بود,ممنون از مطالب مفید واموزندتون

 19. سلام مطالب خوبی بود مرسی

 20. واقعا خوب بود دستتون درد نکنه

 21. سلام مرسی خیلی عالی بود

 22. مطالب خیلی خوبی بود اما متاسفانه جامعه ی امروزی اهمیتی به این مطالب نمی دهند

 23. عالی بود ..دمت گرم.ایول.پیش بسوی خوشبختی…………………………………………..

 24. عالی بود مرسی اموزنده بود

 25. ممنون ولی قابل توجه بچه مذهبیامون عزبزان در حدیثی که از پیامبر نقل نمودید نگاه شهوانی به نامحرم حرام است نه هر نگاهی لطفا احادیث را سطحی نخوانید و کمی در آن ها تفکر کنید این توصیه ی خود قرآن است.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *