divorce6

کمک به زنان بیوه،مطلقه و بی سرپرست

تجرد زنان: سرنوشت يا مسأله جهانی؟

تذکر مهم : این مقاله فقط جهت اطلاع میباشد لطفا از شماره گیری تلفنهای مندرج در سایت اکیدا خودداری نمایید

ایسنا در نگاهي ساده و عاميانه زماني كه صحبت از مشكلات و مسائل دختران و زنان بي‌همسراست، دغدغه اصلي بر روي «همسر» متمركز مي‌شود، گويي زنان لزوما بايد تحت لوا يا سرپرستي يك مرد به عنوان «همسر» زندگي كنند تا از مشكلات و مسائل آنها كاسته شده و يا به طور كامل حل شود.

اما واقعيت موجود در سطح جامعه از اين ساختار ذهني اجتماعي فاصله بسيار زيادي دارد. از آنجا كه ازدواج امري طبيعي، مشروع و منطقي در تمامي اعصار و در همه جوامع بشري تلقي مي شود خواه ناخواه زناني كه در سنين ازدواج قرار دارند، اما مجرد مانده‌اند به صورت يك پديده نامقبول و غيرعادي محسوب مي‌شوند.

تجرد زنان و دختران جوان اينك به يك مسأله جهاني تبديل شده، برخي از مشكلات و مسائل اين دسته از زنان در اغلب كشورها مشابه و يكسان است اما بخش ديگري از آن خاص فرهنگ‌ها، اديان و مذاهب مختلف، قومها، سنت‌هاي خاص، خرده فرهنگ‌ها، ارزش‌ها و سازه‌هاي مرسوم اجتماعات گوناگون است.

به گزارش خبرنگار «زنان» ايسنا، زنان بي‌همسر به كليه زناني اطلاق شده كه به دلايل مختلف از جمله فوت همسر، طلاق و رهاشدگي، مجرد زندگي مي كنند و يا دختراني كه به هر دليلي از مركز طبيعي و مطلوب يا مرسوم يك جامعه گذشته و هنوز همسري نداشته و مجرد هستند. بيش از نيمي از دختران مجرد تهراني معتقدند براي ازدواج يك دختر هيچوقت دير نيست

دكتر انور صمدي‌راد، استاد دانشگاه و آسيب‌شناس با بيان اينكه نگهداري از يك يا چند تن از اعضاي خانواده كه دچاربيماري يا كهولت، از كارفتادگي و معلوليت هستند موجب مجرد ماندن تعدادي از دختران شده مي‌گويد: اين در حاليست كه هيچگونه پاداش مادي، بيمه، مستمري و غيره نيز به آنها تعلق نمي‌گيرد. همچنين بسياري از دختران به خاطر نداشتن خانواده‌اي برون گرا، معاشرتي و يا داشتن خانواده فقير، مشكل دار، متعصب، گسسته و پريشان مجال و فرصت ازدواج برايشان فراهم نشده در نتيجه علي‌رغم تمايل و آمادگي شخصي بايد همچنان مجرد باقي بمانند. وي بيان مي‌كند: از سوي ديگر وجود برخي سنت‌ها و آداب و رسوم مانند ازدواج دختران به ترتيب سن، موافقت قطعي پدر براي ازدواج، داشتن جهيزيه كامل، مهريه بالا و … را نيز مي‌توان از عوامل مؤثر در ازدواج نكردن دختران برشمرد.

دكترصمدي‌راد با اشاره به تحقيق خود بر روي ٥٤٤ نفر از زنان هرگزازدواج نكرده يا دختران واقع در گروه سني ٥٥ــ٢٨ ساله و زنان در حال حاضر بدون همسر بر اثر طلاق يا فوت شوهر واقع در گروه سني ٥٥ــ١٨ ساله شهر تهران اظهار مي‌كند: برخلاف آنچه در ابتدا به نظر مي‌رسد، ازدواج نكردن و نداشتن همسر مشكل بزرگ و اساسي اغلب دختران مجرد نيست چرا كه ٥/٥٢ درصد دختران مجرد با اين موضوع كه نداشتن همسر بزرگترين مشكل آنهاست مخالف يا بسيارمخالف بوده‌اند و ٣٤ درصد از آنها، نداشتن استقلال و وابسته بودن به خانواده پدري، نداشتن استقلال مالي يا درآمد شخصي را مهمترين مشكل خود ابراز كرده‌اند. وي در ادامه با بيان اينكه ٥/٥٠ درصد دختران معتقدند كه براي ازدواج كردن يك دختر هيچوقت دير نيست ادامه مي‌دهد: اين در حاليست كه ٧٠ درصد دختران ازدواج را يك امر ضروري دانسته و ٥١ درصد بيان كردند براي ازدواج دختران سن و يا محدوده سني مشخصي وجود دارد كه نبايد از آن بگذرد.

اين استاد دانشگاه بيان مي‌كند: ٨٠ درصد دختران تهراني معتقدند كه امكان زندگي بدون دغدغه خاطر و نگراني براي دختران مجرد در جامعه ما وجود ندارد و در مقابل ٧٠ درصد ديگر علي‌رغم داشتن سني بيش از ٢٨ سال تمايل به جدا شدن از خانواده و زندگي مستقل را ندارند. اين محقق با بيان اينكه ٩٠ درصد اين دختران حمايت‌هاي قانوني و سياست‌هاي اجتماعي را تبعيض‌آميز و ناكافي مي‌دانند مي‌گويد: نداشتن مسكن مستقل و مناسب، وجود نگرش‌هاي افراطي و اشتباه در مورد زندگي مستقل زنان مجرد كه براي زنان اعمال مي‌شود، از مشكلات و مسايل زنان و دختران بي‌همسر است كه با مشكلاتي از قبيل نداشتن شغل و درآمد كافي براي اداره زندگي همراه شده و ابعاد گسترده‌تري به خود مي‌گيرد. ٧٩ درصد زنان مطلقه نسبت به آينده و تنهايي خود احساس نگراني زيادي مي‌كنند فرزندان زنان مطلقه احساس حقارت «زياد» و «بسيار زياد» مي‌كنند ٨٧ درصد زنان مطلقه احساس امنيت اجتماعي «كم» يا «هيچ» مي‌كنند

به گزارش ايسنا، دكتر صمدي‌راد در ادامه پيرامون زنان مطلقه بيان مي‌كند: نتايج اين تحقيق نشان مي دهد ٧٨ درصد زنان مطلقه شهر تهران، مهريه خود را در هنگام طلاق دريافت نكرده و ٤١ درصد براي طلاق گرفتن مجبور به گذشتن از مهريه خود شده‌اند. اين در حاليست كه بيش از ٨٩ درصد از زنان طلاق گرفته هيچ نفقه‌اي دريافت نكرده‌اند. وي با اشاره به زندگي حدود ٧١ درصد زنان مطلقه با فرزند يا فرزندان خود و بيان اينكه تنها ١٦ درصد از آنها شاغل هستند، خاطرنشان مي‌كند: زنان غيرشاغل براي تأمين نيازمنديهاي مادي زندگي محتاج ديگران هستند و از آنجايي كه منشاء بسياري از نابساماني‌ها و ناملايمات انسانها در جوامع كنوني به وضعيت اقتصادي و فقر مادي مربوط مي‌شود و اكثر زنان مطلقه نيز بيكار هستند و از وضعيت اقتصادي نامطلوبي برخوردارند برقراري سيستم‌هاي حمايتي از اين زنان و فرزندان آنها ضرورت دارد؛ چرا كه حدود ٧٦ درصد زنان مطلقه عامل اصلي بسياري از طلاق‌ها را مشكلات مالي و مسائل اقتصادي مي‌دانند.

 

دكتر صمدي‌راد با بيان اينكه ٩٠ درصد زنان مطلقه داراي فرزند نسبت به آينده فرزندان خود نگراني زيادي مي‌افزايد: ٣٣ درصد از اين زنان عنوان كردند كه فرزندانشان به خاطر جدايي از پدر به ميزان «زياد» و «بسيار زياد» احساس حقارت مي‌كنند؛ اين در حاليست كه اين مسأله مي‌تواند اين كودكان را به انسانهايي افسرده جامعه گريز و جامعه ستيز تبديل كند، همچنين ٨٨ درصد ديگربويژه مادراني كه فرزند دختر داشته‌اند نگران آينده فرزندان و موفقيت خود در ازدواج مجدد بودند و ٧٩ درصد نسبت به آينده و تنهايي خود احساس نگراني زياد كردند. به گزارش ايسنا، دكتر صمدي‌راد بيان مي‌كند كه ٧٠ درصد زنان مطلقه وجود باورهاي غلط و قضاوت‌هاي تنگ‌نظرانه افراد جامعه نسبت به طلاق و زنان مطلقه را باعث احساس بيگانگي، ناامني و ناراحتي در روابط خود با ديگران دانسته كه موجب مي‌شود از حضور در جمع فاميلي احساس معذب بودن كنند.

وي ادامه مي دهد: ٤٥ درصد زنان مطلقه از مزاحمت‌ها و مداخلات همسر قبلي خود ابراز ناراحتي كرده و از اين بابت احساس سلب حقوق فردي و اجتماعي مي‌كنند از سوي ديگر٤٠ درصد ديگر نيز محدوديت‌ها و مزاحمت‌هاي اعضاي خانواده خود را مخل امنيت و آزادي خود قلمداد مي‌كنند. اين محقق با اشاره به نتايج اين تحقيق تصريح مي كند كه ٥٥ درصد زنان مطلقه از طعنه‌ها و متلك‌هاي اهالي محل معذب بوده و حدود ٦٦ درصد در معرض انواع سوء‌نيت‌ها و آزارهاي ديگران واقع شده و صدمه ديده‌اند كه اين موارد بازگوكننده ميزان ناامني عاطفي و تضييع حقوق فردي و اجتماعي زنان مطلقه است، به گونه‌اي كه ٨٧ درصد اين زنان ميزان امنيت اجتماعي خود را «كم» يا «هيچ» مي‌دانند كه نشان از بي‌توجهي مسؤولين به سلامت اجتماعي و امنيت رواني ــ اجتماعي اين قشر از جامعه دارد.

وي با اشاره به وجود نگاه مردسالارانه و تبعيض و تنگ‌نظري عليه زنان ادامه مي‌دهد: اين امر موجب شده كه ٣٩ درصد از زنان در پيدا كردن و اجاره مسكن، اسكان و اقامت در هتل‌ها و مهمانسراها با مشكل مواجه شوند. زنان بيوه مزاحمت‌هاي كمتري نسبت به زنان مطلقه دارند زنان مطلقه در مقايسه با زنان بيوه از حضور در جمع فاميلي بيشتر معذب مي‌شوند به گزارش ايسنا، دكتر صمدي‌راد مشكلات و مسائل زنان بيوه را مشابه زنان مطلقه مي‌داند و مي‌گويد: ٤/٣١ درصد زنان بيوه از آينده فرزندان خود احساس نگراني مي‌كنند اما اين احساس امنيت اجتماعي در مقايسه با زنان مطلقه بيشتراست، به گونه‌اي كه فرزندان زنان بيوه احساس حقارت كمتري را به خاطر نداشتن پدر دارند و ميزان شماتت فرزندان به طور چشمگيري بين زنان بيوه كمتر از زنان مطلقه است. وي با اشاره به مشكلات فراوان ٣/٤٠ درصد از زنان مطلقه و ٨ درصد زنان بيوه درخصوص حضانت فرزندان بيان مي‌كند: اين مسأله حاكي از شدت مشكلات زنان مطلقه در سطح جامعه است.

اين استاد دانشگاه اظهار مي‌كند: ٤/٦٢ درصد زنان بيوه معتقدند كه براي تربيت فرزندان خود نيازي به كمك ديگران ندارند؛ در صورتيكه اين آمار در زنان مطلقه ٤٩ درصد است. وضعيت بهتر زنان بيوه در اين مورد به دليل كمك و رسيدگي بيشتر خانواده همسر متوفي است. همچنين به دليل اينكه زنان بيوه پس از فوت همسر روابط خود را با خانواده وي حفظ كردند ميزان احساس نگراني از تنهايي در آينده در آنها كمتر از زنان مطلقه است. دكتر صمدي‌راد با بيان اينكه زنان بيوه در مقايسه با زنان مطلقه از حضور در جمع فاميلي كمتر معذب مي‌شوند، مي‌افزايد: ٨/٧٢ درصد زنان بيوه هرگز مورد مزاحمت بازماندگان همسر متوفي خود قرار نگرفتند و درمقايسه با زنان مطلقه مداخلات كمتري را از سوي ديگران داشته‌اند همچنين آنها همچون زنان مطلقه و دختران مجرد از طعنه و كنايه‌هاي همسايگان و كسبه محل مصون نيستند؛ اما ميزان اين نوع مزاحمت‌ها براي زنان بيوه كمتر است. تربيت و مراقبت از فرزندان مهمترين دغدغه زنان مجرد است آينده روشن و اميدوار كننده‌اي براي فرزندان زنان مجرد تصور نمي‌شود .

به گزارش ايسنا، دكتر صمدي‌راد با اشاره به شرايط نامطلوب حاكم بر جامعه به علت نگرش مردسالارانه و كوچك شماري زن در جامعه مي‌گويد: زنان مجرد، اعم از ازدواج نكرده، مطلقه و بيوه متحمل انواع مشكلات از قبيل تبعيض و نابرابري، تعصب و مداخله اطرافيان بويژه مردان خانواده كرده و احساس نامطبوعي در اكثريت زنان مجرد ايجاد مي‌كند كه سايه اين نگرش‌ها همواره همراه اين زنان است. وي تربيت و مراقبت از فرزندان، بويژه كودكان كم سن را از دغدغه‌هاي اساسي زنان مجرد مي‌داند و مي‌افزايد: اين زنان به امكانات كافي و مستمر براي دريافت كمك، حمايت، مشاوره و … دسترسي نداشته تا بخشي از بار سنگين هزينه‌هاي فرزند را از دوش خود بردارند. از سوي ديگراوضاع نابسامان اقتصادي، اكثريت زنان مجرد را از هرگونه تفريح و سرگرمي بازمي‌دارد، كه فرزندان اين زنان نيز از محروميت بيشتري نسبت به ساير كودكان رنج مي‌برند. به گفته اين محقق اماكن عمومي از خيابان‌ها و مراكز خريد تا محيط‌هاي كاري و ادارات، تا مراكز تفريحي و … براي زنان مجرد امن نيست و انواع مزاحمت‌ها، متلك‌ها و كنايه‌ها، تبعيض‌ها و تنگ نظري‌ها مانع آرامش و آسايش زنان مجرد است. اين آسيب‌شناس قوانين و مقررات ناشي از سنتها وعرف جامعه را موجب محروميت اين زنان از حقوق طبيعي، انساني و مدني خود دانسته و خاطرنشان مي‌كند: اغلب زنان مجرد از تحصيلات، مهارتهاي حرفه‌اي و تخصص محروم مانده و اغلب درمشاغل كم درآمد و سطح پايين مشغول به كار بوده، در نتيجه فاقد قدرت خريد لازم براي اداره زندگي مستقل هستند. از سوي ديگر سياستهاي اجتماعي و خدمات رفاهي موجود پاسخگوي نيازهاي زنان مجرد و فرزندان آنها نبوده و اغلب اين خانواده‌ها از دريافت مزاياي اجتماعي ــ اقتصادي محروم هستند.

به گزارش ايسنا، دكتر صمدي‌راد با بيان اينكه براي فرزندان زنان مجرد، آينده روشن و اميدوار كننده‌اي تصور نمي‌شود مي‌گويد: اغلب مادران بيوه و مطلقه چشم‌انداز مطلوبي براي زندگي زناشويي و كاري فرزندان خود ندارند. از سوي ديگر ازدواج مجدد براي بسياري ازا طرافيان زنان بيوه و مطلقه در حكم «تابو» بوده و در صورت تمايل زنان به ازدواج مجدد با مخالفت‌ها و كارشكني‌هاي فرزندان، خانواده و همسر سابق خود مواجه مي‌شوند. به گفته وي زنان مجرد فاقد درآمد كافي از جانب خانواده‌هاي خود نيز حمايت نشده و امكان حضور در دوره‌هاي آموزش خاص، فني و حرفه‌اي براي آنها وجود ندارد. بنابراين از همگنان خود عقب‌تر مانده و شرايط احراز موقعيت‌هاي برتر و سودآورتر را از دست خواهند داد. اين استاد دانشگاه زنان مجرد را به مراتب بيش از زنان متأهل قرباني سوء نظرها، تعصبات و قيود اجتماعي مي‌داند و تصريح مي‌كند: بنابراين وجود آموزه‌هاي غلط و متعصبانه در خانواده‌ها بويژه نزد اغلب مردان جامعه، پائين بودن سطح فكري خانواده‌ها موجب مي شود كه نگاه فرو دست به زنان داشته باشند و اين زنان هستند كه بايد تاوان كوته فكري‌ها و كوردلي‌هاي افراد را بپردازند و متأسفانه نهاد يا تشكيلات مشخصي براي مقابله و مبارزه با اين مفاسد وجود ندارد.
95 thoughts on “کمک به زنان بیوه،مطلقه و بی سرپرست

 1. مهتاب

  سلام. من ۸سال با ی معتادزندگی کردم و همزمان درس خوندم.بعد۸سال بخاطر جرمهایی که کرده بود زندانی شد و منم جداشدم.ی سال بعد با یکی دیگه ۵ماه عقدکردم که دوتا بچه داشت و خیلی عصبی بود و باز جداشدم الان دکترای حقوق قبول شدم و به سختی اجاره خونه میدم.زندگی سختی دارم ولی بازم شکر

  پاسخ
 2. سامان

  با سلام خدمت مدیر محترم سایت اگه امکان داره منو با مونا خانوم۲۹ساله که دنبال ازدواج هستن آشنا کنید منم دنبال ازدواجم اگه تفاهم باشه ازدواج کنیم ؛خواهش میکنم ایمیل منو به مونا خانم بدید؛با تشکر و سپاس

  پاسخ
 3. مهرسا

  سلام-ادمین عزیز کاش جایی ایجاد میشد که بتونیم با دوستان صحبت کنیم،امکان گذاشتن شماره تماس برای همه افراد مقدور نیست ولی راحتی جهت دسترسی به ایمیل هم وجود نداره،اگه ممکنه راه حلی برای این موضوع تعیین فرمایید

  پاسخ
  1. مقداد ترابی نویسنده نوشته

   سلام . درسته ولی این امر خیلی مشکله و دردسر ساز هست . متاسفانه بعضی سو استفاده میکنن و برای ما و دیگران ایجاد مزاحمت میکنن. به همین دلیل فعلا مقدور نیست.

   پاسخ
 4. nazanin

  با سلام – تا همین الان به سرنوشت ناگوار خودم فکر میکردم و غصه میخوردم اما حالا متوجه شدم من درمقابل خیلیها خوشبختم … کاش در توانم بود و میتونستم اندازه سرسوزنی کمک کنم ولی افسوس که در حال حاضر ناتوانم … چقدر ملت ما در رنجند و من واقعا در عجبم از مسوولان مملکتم !!! دوستان از ته دل و از صمیم قلب به خدای مهربون توکل کنید مطمئن باشید اون تنهاتون نمیذاره ! همه اتون سلامت باشید … یاعلی

  پاسخ
 5. افسانه

  اگه کسی پیر مرد و پیرزن کار افتاده فقیر می شناسه به من معرفی کنید . در حد وسعم کمک کی کنم

  پاسخ
  1. اواره ب دست روزگار

   بخدا امشب شب تلخی برام بود هرچند مجازی هم باشه کی راست میگه کی دروغ ولی خیلی ناراحت شدم خدایا بازم ب عظمتت شکر ولی تا کی تاکی

   پاسخ
 6. مونا

  سلام،خانمی 29 ساله ام متاسفانه پیام هایی مشابه زندگی تلخ خودم دیدم،من 5 ماه زندگی کردم و بدلیل کشمکش مراحل قانونی 4 سالی طول کشید تا نهایتا طلاق غیابی بگیرم،برای فرار از تنهایی به کار پناه بردم،خواستگار های متعددی داشتم چهره نسبتا خوبی دارم که اغلب از طرف طرف مقابلم مورد پسند واقع میشدم اما نمیدانم چرا طرز تفکر عامه مردم از زندگی با یک بیوه بر خلاف زندگی با یک دختر جوان است انتظار شرایطی زیر صفر…..،فقط بخاطر اینکه تنها جرممان عدم تفاهم با یک مرد بوده،اما بهر حال هیچ چیز بهتر از یه همسر خوب که بتواند نیازهای عاطفی یک زن را تامین کند کمک کننده حال و روز یک زن مطلقه نیست،اگه کسی شرایط ازدواج داشت بهم ایمیل بزنه

  پاسخ
  1. سامان

   سلام مونا این آدرس ایمیلمه شمارتو بفرست واسم با هم آشنا شیم اگه تفاهم داشتیم ازدواج کنیم منتظرم.

   پاسخ
  2. سامان

   سلام مونا جان این ایمیلمه شمارتو واسم بفرست تماس بگیرم آشنا شیم اگه تفاهم داشتیم ازدواج کنیم منتظرتمsaman.h1121@gmail.com

   پاسخ
 7. سحر

  سلام من خانومی ۲۲ساله هستم ۳ ساله از شوهرم طلاق گرفتم.پدر مادرم خیلی سال پیش طلاق گرفتن الان با ناپدری و مادرم زندگی میکنم یه خواهر و یه برادر هم دارم ک کوچیکتر از من هستن خواهش میکنم کمک کنید واقعا ب کمکتون احتیاج دارم.حداقل یک وام قرض الحسنه در حد ۵ملیون هم باشه .ممنون از همکاریتون.

  پاسخ
  1. محمد

   بسم الله سلام …درمورد پيام خانم سحر شايد من بتونم كمك كنم خواستيد ايميل من رو به ايشان بديد.انشاالله كه خداي متعال گرفتاري همه ي مسلمين جهان را برطرف فرمايد.

   پاسخ
 8. badan

  سلام مردي هستم كه چند ماهه همسرم گذاشته رفته خارج . و دنبال بر طرف كردن كمبودهاي زندگيم هستم جه عاطفي و …..

  پاسخ

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *