های قلبی در زنان 45

ازدواج مجدد براي زنان مطلقه

دكتر بدرالسادات بهرامي معتقد است آنچه طلاق را به معضلي اجتماعي براي زنان بدل كرده، وجود پديده تجرد ناخواسته دختران است كه ناخودآگاه شانس ازدواج مجدد براي زنان مطلقه را كم كرده و مطلقهها را به زناني بدل ميكند كه تنها داوطلباني براي ايجاد روابط جنسي دارند و نه ازدواج… دكتر بدرالسادات بهرامي، كارشناس مسائل خانواده و داراي دكتراي تخصصي روانشناسي سلامت و مدرس دانشگاه است.

خانم دكتر بهرامي! با توجه به اينكه آمار طلاق در كشور ما، البته با توجه به شرايط گذر از دوران سنتي، هنوز معضل نشده است، چرا خود واقعه طلاق با همين آمار فعلي، بحراني اجتماعي محسوب ميشود؟
طلاق يك بحران اجتماعي است چون عوارضي بهشدت اجتماعي دارد. امروز ما در جامعهاي زندگي ميكنيم كه متاسفانه معضلي بهنام تجرد ناخواسته دختران وجود دارد. يعني دختران بسيار خوبي آماده ازدواج هستند، اما برايشان پسران آماده ازدواجي وجود ندارد. در چنين جامعهاي يقينا آمار بالا و 35 درصدي طلاق و اضافه شدن زنان جوان مطلقه به دختران مجرد، ايجاد بحران ميكند. در گذشتههاي نه چندان دور، مطلقههاي جواني كه فرضا 24 تا 26 سال داشتند، بالاخره بعد از مدتي صبر كردن حتما با مردي 31 يا 32 ساله ازدواج ميكردند كه يك يا دو بچه هم داشت. اما امروز به خاطر پديده تجرد ناخواسته دختران، حتي مردان مطلقه 47- 48 ساله، بهراحتي ميتوانند با دختران مجرد ازدواج كنند و دختران 31 -32 سال بهراحتي داوطلب ازدواج با اين اشخاص هستند. طبعا مردان مطلقه هم ترجيح ميدهند با دختر ازدواج كنند تا زن مطلقهاي كه ممكن است تجربه تلخ شكست قبلي را وارد زندگي بكند. بنابراين مطلقههاي جوان ما متاسفانه جزو آمار زناني ميشوند كه داوطلبان زيادي براي رابطه جنسي دارند، اما هيچ داوطلبي براي ازدواج و تشكيل زندگي ندارند.
زنان مطلقه هم نهايتا چهار تا پنج سال تمام نيازهاي عاطفي و جنسي خود را سركوب كنند اما تا آخر عمر كه قادر به اين سركوب كردن نيستند. از طرف ديگر، امكان ازدواجي هم براي خود نميبينند. در نتيجه اين نيازها از آنان زناني را ميسازد كه متاسفانه در رابطههاي مكرر قرار ميگيرند و معشوقه مردان متأهل ميشوند. به اين ترتيب، زمينه اخلاقي جامعه متزلزل ميشود و خيانت به همسر، پديدهاي ميشود كه بالاترين آمار علت طلاق را بهخود اختصاص ميدهد؛ مسئلهاي كه از زمان بالا رفتن آمار طلاق و پديده تجرد ناخواسته، شايع شد.

پس امكان به انحراف رفتن زنان مطلقه وجود دارد!
در نتيجه عواملي كه گفتم، زنان مطلقه ما جزو كساني شدند كه خيلي كم داوطلبي براي ازدواج دارند اما همواره حتي همكاران آنان نيز داوطلب داشتن رابطه جنسي با آنها هستند. بهطوري كه قريب به اتفاق زنان مطلقه از ترس برملا شدن اين موضوع و اينكه همكاران بدانند آنها مطلقه هستند و بالقوه ميتوانند نيازهاي جنسي همكاران خود را پاسخ دهند، اين مسئله را پنهان ميكنند. چون در صورت برملا شدن، آنقدر اذيتشان ميكنند تا آنها به دعوت همكاران براي داشتن رابطه جنسي پاسخ مثبت دهند. چراكه تا همكاران آن زن ميفهمند كه او مطلقه است، شروع ميكنند به محبت كردن به وي. امروز به محض اينكه زني مطلقه شد، از رييس و كارمند و… همه چشم طمع به او داشته و توقع دارند، زن مطلقه نياز جنسيشان را پاسخ دهد. خُب، زن اگر مشكل خانوادگي يا مالي هم داشته باشد، زمينه كشيده شدن به مفاسد اخلاقي زياد ميشود. البته زنان مطلقه معمولا در ابتدا بهشدت در مقابل اين فشارها مقاومت ميكنند و آسيب هم ميبينند. اما وقتي ميبينند اين يك داستان غيرقابل حل است و ازدواجي هم صورت نميگيرد، كمكم به اين روابط تن ميدهند و معشوقه مردان متاهل ميشوند كه يا همكارشان است و يا همسايه و يا كسي كه در آژانس مسكن برايشان خانه گرفته و… بعد هم اسير دل بستنها و دل كندنهاي متعدد ميشوند.

چه مشكلات ديگري گريبانگير زنان بعد از طلاق ميشود؟
روابط گذشتهشان دستخوش تغيير ميشود. مثلا اگر در گذشته بهراحتي و بدون دغدغه خانه خواهر خود ميرفتند، حالا خواهر بهشدت نگران رفت و آمد خواهر مطلقه جوانش است. چون بالاخره همسر او هم مرد است… نه فقط اقوام، درباره دوستان هم همين اتفاق ميافتد. اقوام زن مطلقه بهشدت از معاشرت با او پرهيز ميكنند و علامت سوالها و رفتارهايي را بروز ميدهند. پس اولين اتفاق تنها شدن و زير نگاههاي معنيدار رفتن است. دومين اتفاق آن است كه اين آدم تنهايي كه قوم و خويش او را كنار گذاشته و در زندگي هم شكست خورده، نيازي طبيعي نيز دارد. اين نياز او را به سمت رابطه ميبرد. رابطه هم ماهيتش ايجاد دلبستگي و عشق است. بعد از يك مدتي كه اهدافي حل و فصل شد، مرد سرد ميشود و حالا زن مطلقه بايد دنبال او بدود. بعد آبروريزي ميشود و زن بايد دل بكند. دل كندن باعث افسردگي ميشود، افسردگي بيمارش ميكند، بايد دارو بخورد و افت كاري يا تحصيلي پيدا ميكند و… اتفاق بد ديگر اين است كه شغل برخي كارمندان طوري است كه بايد متأهل باشند. براي همين اگر در محل كارشان به هر دليلي بفهمند كه اينها مطلقهاند، ممكن است در ماهيت حفظ يا از دست دادن كارشان تأثير بگذارد. همچنين ممكن است آنقدر در محل كار تحت فشار داوطلبان رابطه قرار بگيرد كه خودش از سر كار رفتن منصرف شود. اتفاق بد ديگر اين است كه بعد از طلاق مجبور است به خانه پدرش برگردد و از اين به بعد سايه و نفس كشيدنش هم شماره و ارزيابي ميشود و بايد حساب و كتاب پس دهد. در حاليكه او ديگر آن دختر قديم نيست. يا مجبور است خانهاي مستقل بگيرد. در اين حالت يا درآمد كافي دارد كه فقط مسائل اجتماعي گريبانگيرش ميشود يا مشكلات مالي هم دارد. قبلا تحت تكفل همسر بوده و حالا براي حفظ استقلال و براي اينكه نميخواهد بار شكست را با رفتن به خانه پدر مضاعف كند، با پول مهريه خانهاي اجاره ميكند، اما بهدليل بيكاري و مشكلات مالي مجبور ميشود تن به رابطه دهد. اولين حادثه هم اين است كه در ابتدا به زن مطلقه نميگويند، ميخواهيم با تو رابطه برقرار كنيم. اول او را تحت فشار قرار ميدهند تا بعد خودشان نقش منجي را بازي كنند. يا وقتي از زير فشار بودن خسته شد، تن به خواسته بدهد.
اين اوضاع نابسامان مشكلات اجتماعي زنان بعد از طلاق، چارهاي هم دارد؟
معضل ايجاد شده بر اثر طلاق به چند پديده اجتماعي ديگر مربوط است، مثل همان تجرد ناخواسته و… خود آسيب طلاق را نميتوان حل كرد. حتي آمار طلاق پنج درصد هم باشد، همان مشكلات معاشرت با اقوام و دوستان و… وجود دارد و قابل حل نيست. اما بايد به اين نكته توجه كرد كه انتخاب بين زندگي كردن و طلاق گرفتن، انتخاب بين بد و بدتر است. طلاق خيلي بد است، اما اگر زندگي زن از خيلي بد هم بدتر است، مجبور ميشود طلاق بگيرد. او شبيه آدمي است كه در ساختمان چند طبقهاي است كه دچار آتش سوزي شده. فرد از ترس اينكه ساختمان دچار آتش سوزي شده، پايين ميپرد. درحاليكه معلوم نيست كجا فرود ميآيد و زنده ميماند يا نه! درحالي كه شايد اگر صبر ميكرد بعد از مختصري سوختن دست و پا نجات مييافت. اين است كه بايد گاهي به راهحلهاي ديگر فكر كرد. نكته بعد اين است كه مگر هميشه ميتوانيم از نو زندگيمان را شروع كنيم؟! مگر همه آن نيروها، انگيزهها و موقعيتهاي قبلي را داريم كه بتوانيم زندگي را از نو شروع كنيم؟! واقعيت اين است كه چنين نيست. بايد ديد كدام بد و كدام بدتر است. داستان طلاق داستان خوبي نيست كه بگوييم اين زندگي بد است، طلاق بگيريم خوب ميشود.

به نظر ميرسد با تغيير شرايط اجتماعي و فرهنگي ميتوان اين موضوع بد را تا حدودي امري طبيعي ساخت!
بله اما اگر اين اتفاق بيفتد كه خيلي كار ميبرد. اگر برادر شما بگويد كه ميخواهد با همدانشگاهي خود ازدواج كند كه عاشقش شده، اما قبلا سه سال متأهل بوده چه برخوردي با او ميكنيد؟! به او ميگوييد: «مگر ديوانه شدي؟ مگر دختر قحط آمده؟ اينهمه دختر مجرد، آنوقت تو ميخواهي با مطلقه ازدواج كني؟ اصلا معلوم نيست براي چه طلاق گرفته… شايد عيب از او بوده!» اين ما هستيم كه جامعه را ميسازيم. اينطور نيست كه بگوييم اي زندگي بيا جامعه ما را درست كن. ما مردمان همين سرزمين هستيم. ميگوييم اينهمه دخترهاي مجرد! طلاق پديده ضد اخلاق شده چون با تجرد ناخواسته دختران مواجه هستيم. الان دخترهاي كم سن و سال حتي با مردان 40 ساله ازدواج ميكنند.

علت اين تجرد ناخواسته چيست؟
مشكل آنجايي آغاز ميشود كه پسران به دختران ميگويند اگر عاشقم هستي بايد به من سرويس جنسي بدهي. بعد هم وقتي همه سرويسها بيرون ازدواج ارائه ميشود و ازدواج هم به كاري سخت و هزينهبردار بدل شده است و… وقتي دختري خانه مجردي دوست پسر خود را تميز ميكند، برايش غذا درست ميكند و با آژانس ميفرستند و تازه پسر ميگويد تو خيلي دختر خوبي هستي، اما آشپزي آن يكي بهتر است و نوعي رقابت درست ميكند و مسابقه ميگذارد، چرا پسر ازدواج كند؟
161 thoughts on “ازدواج مجدد براي زنان مطلقه

 1. بهار

  دوستای گلم من چی بگم که دو ماه بعد عقد فهمیدم شوهرم سرطان داره از لحاظ روحی خیلی بهم ریختم 25 سالمه دارم جدا میشم

  پاسخ
 2. یه مادر دل شکسته

  من فقط ۳۹ روزه که مادر شدم..دخترمو خیلی دوس دارم ولی همسرم با خاله زنکی و فحاشی و بی احترامیاش به خودمو خونوادم و حیله گریش که بعد زایمانم که منو اورده خونه پدرم٬با نقشه قبلی و حیله گری رفته برام دادخواست عدم تمکین اونم با اظهارات دروغ که من دعوا کردم و خونه روترک کردم و همینطور با نهایت وقاحتش قفل در خونه رو هم عوض کرده که نتوم به خونه خودم برگردم٬ مجبورم کرده که طلاق بگیرم…دقیقا زمانی که یه زن به محبت و توجه همسرش احتیاج داره٬ تو روزای بعد زایمان٬ همسر من با هزار دوز و کلک منو مجبور کرده ازش طلاق بگیرم که حتی یه هزاری هم بابت مهریه نده…سوختم…منی که به دخترم قول داده بودم براش مادر خوبی باشم٬ الان مجبورم کردن که ازش بگذرم..از پاره تنم…شمارو به قرآن٬ این انصافه؟ این انسانیته؟ چرا خدا در برابر همسر ظالم من ساکته؟!دوستای عزیزم ازتون میخوام برا دل شکسته ی منم که یه مادرم دعا کنید..دعا کنید شوهرم و خونوادش که منو از دختر کوچولوی معصومم جدا کردن و شیرینی مادر شدنو برام زهر کردن٬ تقاصشکستن دل منوپس بدن..به خدای احد و واحد قسم٬ به حضرت ابوالفضل العباس قسم٬ به سر بریده امام حسین قسم٬ به خون علی اصغر قسم٬ به دل مصیبت دیده حضرت زینب کبری قسم٬ از شوهرم و پدر و مادر وخواهراش نمیگذرم و به خدا واگذارشون میکنم که تاوان شکستن دل منو که تازه مادر شده بودم و میخواستم برا دخترم مادری کنم و نذاشتنو٬ پس بدن…خدایا خودت شاهد گریه های هر شب من هستی..خدایا به عزتت قسمت میدم انتقام دل شکسته ی منو از شوهرم و خونواده بی وجدانش بگیر…آمین

  پاسخ
 3. شهرام

  شما که توان زندگی کرد ن ندارید چرا ازدواج کردید به نظر فقط دخالت های خانواده دختر باعث به هم خوردگی زندگی زوجین جوان میشود پسره باهزار بدبختی یه مالی جمع کرده به امید این که تشکیل خانواده بده زن بگیره سروسامان بگیر ه سری تو سرا داشته باشه اما قافل از این که خانواده دختر ه مثل مثل اینکه مخوان ملکه را شوهر بدن اینقدر ایراد میگرن که بدبخت هنگ مکنه اول زندگی و….به اونایی که دخترای که ازدواج کردن چند قدم از بقیه جلوند بابا بچسبید به زندگیتان لگد به بخت خودتان نزنید فکردی طلاق گرفتی هنر کردی هیچ وقت اعتماد مرد دیگری نمتونی جلب کنی مگر چن برابر سن خودت ……و..

  پاسخ
 4. ناصر

  باسلام این مقاله هم میشه گفت درسته هم میشه گفت اشتباهه من خودم دوماهه ازخانومم جداشدم ولی خیلی پشیمان هستم ومیگم ای کاش همه مشکلات ومریضی واژینیسم خانومموتحمل میکردم وراضی به طلاق نمیشدم الان میفهمم که چقدربهش وابسته بودم ودوسش داشتم وخودمم نمیدونستم واینوبدونیدکه خاطرات هیچ وقت فراموش نمیشه اینوازچن تاروانشناس وروانپزشکم پرسیدم.تازمانی که امنیت جانی وروانی وآبرویی داریدتوزندگی مشترکءطلاق نگیریدوسعی درحل مشکلات داشته باشیدوصبرکنیدکه برخی مشکلات فقط بامرورزمان حل میشه.کاش زنم برگرده وباهمه مشکلات دوباره زندگی کنیم.من یقین دارم دیگه اون آدم سابق نمیشم چون نمیتونم فراموشش کنم.

  پاسخ
 5. تینا

  من زنی هستم 27 ساله.18 مرداد 94 از شوهرم جدا شدم.با مردی تو شرایط خودم آشنا شدم فقط ی بچه داره ولی من نه، که البته بچه ش پیش زنه. از همه لحاظ این مرد خوبه اما والدینم بخاطر پول مخالفن. میدونم بدون اذن پدر میشه ازدواج کنم اما نمیخوام دلشون بشکنه.تو ازدواج اولم پدر و مادر کم باعث طلاق من نشدن.اما حالا هم نمیذارن زندگی کنم.آخه این چه دنیایی اگه ترس از خدا نبود خودمو میکشتم…
  خسته شدم از این زندگی…

  پاسخ
 6. مسعود

  توقع و ادعای دختران و زنان ایرانی و مطالباتشون از همسر آینده شون که هیچ سنخیتی با اوضاع اقتصادی فعلی ایران نداره و اینکه دختران مرد رو فقط به عنوان پول چاپ کن میخوان برای ارضای کمبودهای گذشته شون,باعث گریز من ۳۱ ساله از ازدواج شده و هزینه های برگزاری عروسی تجملاتی که خود دختر و خانواه ی او مدام بر اجرای آن پافشاری میکنند,باعث شده هرگز زیر بار مسولیت یک طرفه ی زن مغرور و بی درک و پرتوقع نرم.

  پاسخ
 7. یامهدی

  من به کل بااین مقاله مخالفم خداونددرکلامش که همان قرآن است میفرمایدکه اگردرزندگی زن وشوهر نتوانستندباهم زندگی کنندازهم به درستی جداشوندوخداوندبعدازطلاق هردوی آنان راسعادتمندمیکندمن 20سالمه وسه سال بامردی زندگی کردم که نقطه ی مقابل من بوداومردی فوق العاده مغروروبی ایمان بودبااینکه درجامعه مردی باایمان خودراجلوه میداد امابه نظرمن فردی منافق بوددراین سه سال زجرهای فراوانی کشیدم وبه خاطررضای خداوندبااوساختم اماایشون لیاقت نداشتند من الان سه ماهه درخانه پدرم هستم وتحت حمایت شدیدخانواده والحمدلله دیگران درموردمن حرف بدی نمیزنندمن حافظ قرآنم والان دربهترین دانشگاه مشغول تحصیلم این ازالطاف خداوند بودکه من به بهترین دانشگاه بروم به نظرمن زندگی نکردن بهترازبدزندگ کردن است من آنقدربع لطف خداوندوبه حکمت اوایمان دارم که خداوند هروزمرابهترازدیروزمیکند واین ازدواج راباتمام زجرهایش جززیبایی ندیدم چون من دراین ازدواج خداراپیداکردم ومطمئنم خداوندبعدازاتمام طلاق برای من بهترین راقرارمیدهدالبته من هم بایدبهترین باشم به شما خواهران عزیزم میگویم شماپاک زندگی کنیدوبع رحمت خداوند ایمان کامل اداشته باشیدتاخداوندبهترین رابراتون برسونه وزندگی باسعادت راهم دردنیاوهم آخرت رابرایتان آرزومندم عزیزان ازتقصیرشوهرقبلی خودبگذریدوآنهارابه خدابسپاریداینکارباعث سعادتمندی شما میشودطمئن باشید

  پاسخ
 8. سلام

  سلام . به نظرم ازدواج از سنتهای حسنه اسلام هست . پس چرا کسی باید تنها بماند . به نظرم اگه جایی بود که میشد بانوانی که میخواهند بصورت موقت یا دائمی عقد بشن یا حتی کسانی که بصورت جلسه ای مهریه شان را دریافتی میکنند شناسایی کرد و به خیل عظیم آقایان در طلب ازدواج راهنماییشون کرد میشد کمک بزرگی در راه سنت اسلام و فرمایش مقام معظم رهبری در زمینه ازدواج آسان انجام داد . لطفا جواب رو به آدرس ایمیل من بفرستید

  پاسخ
 9. مهشيد

  با سلام منم دارم از همسرم جدا مي شم ٧ سال با هم زندكي كرديم همسرم از لحاظ مالي و مرتبه اجتماعي و خونواده هيجي كم نداشت ولي نسبت به من خيلي بي توجه شده بود با لاخره بعد از دعواهاي زياد فهميدم با يه خانمي دوست شده زندكي واسم عوض شد خيلي غصه خوردم حالا هم دارم طلاق ميگيرم اما افسرده شدم شوهرم رو خيلي دوست دارم ولي اون ديگه نمي خواد با من زندگي كنه از اينده خيلي مي ترسم. ٣٠ سالم نمي تونم شوهر م رو فراموش كنم

  پاسخ
 10. مونا

  من چهار سال تجربه زندگی در جهنم زناشویی رو دارم با یک ادم روانی با مشکلات جنسی روانی که حتی رابطه جنسی هم نداشتم ولی بازم ارزشهامو زیر پا نزاشتم بیرون تو خیابون دنبالش بگردم الان بین بد وبدتر بدو انتخاب کردم تقاضای طلاق دادم .شما که نوشتین از اخر مجبور میشن تسلیم بشن من تو این چهار سال نرفتم حالا می خوام برم !!!؟مگه منش و ارزش وطرز تفکر یک ادم تغییر میکنه شخصیت شکل گرفته ؟مگه بچه ی یک ساله هستیم که گولمون بزنن؟؟!!

  پاسخ
 11. صبا

  من سه ساله جدا شدم اینو در نظر بگیرید که در کنار هر زن مطلقه ای یک مرد مطلقه هم هست پس قضیه رو فقط واسه زنان پررنگ نکنید. مردان متارکه دار هم زیادند که بدون مشکلات روحی و روانی نیستند. اونها هم در ازدواج دومشون سرکوفت و مسایل دیگه دارند میگن زن مرده را زن بدهید زن طلاق رو سنگ. این یک ضربالمثل هست تو منطقه ما.

  پاسخ
 12. مجتبی

  سمانه اینطور ناراحت نباش زنگیت بکن نامید نباش هر کی می بینم شرایط خودم بعد از طلاقه و اینطوریه خیلی ناراحت می شم صبر داشته باش شاید واقعا به قول برخی حکمتی باشه

  پاسخ
 13. مهسا

  سلام عزیزان. منم 10 سال است که جدا شدم و 33 سالم هست. خدا رو هزار مرتبه شکر برای من هم مشکلی پیش نیامده است و الان تو یک شرکتی کار میکنم که همه میدونن من جدا شدم و به من حتی یک بار هم پیشنهادی ندادند تازه کمکم هم میکنند.در هر شرایطی تو مشکلاتی داری هر چیزی یک سختی داره ولی از نظر من زندگیبا صبر درست میشه الا وقتی توش خیانت و اعتیاد است باید حتما جدا بشی.راستی من خدا خیلی کمکم کرد و من به خیلی از خواست هایم رسیدم.

  پاسخ
 14. غزاله

  سلام من 30 سالمه 4 ساله که طلاق گرفتم و در جامعه دارای موقعیت اجتماعی خوبی هستم هیچوقت از اینکه طلاق گرفتم پشیمان نشدم درست در جامعه و خانواده دچار مشکلاتی شدم ولی الان همه به خوبی با این قضیه کنار آمدن و خانواده ام خیلی از من حمایت می کنند چون همه راضی به طلاقم بودند در جامعه ما مشکل فقط برای زنان مطلقه نیست این قبیل مشکلات تمام دختران و زنان جامعه را در بر گرفته و این بستگی به رفتار خودمان دارد که اجازه سوء استفاده به برخی افراد را بدهیم یا نه و همیشه می گویم خدا بزرگ است من دختران مجردی را می شناسم که مردان به آنها نیز پیشنهاد رابطه می دهند الان این مسئله همه گیر شده خودمان فقط باید هوای خودمان را داشته باشیم و ربطی به مطلقه بودن یا مجرد بودن نداره در جامعه ما به زن متاهل، مجرد، مطلقه، مادر، مادربزرگ گیر میدن پس دوستان مطلقه نگران نباشید که فقط شما دچار این چنین مشکلاتی نیستید. ازدواجی خوبه دو طرف باعث آسیب هم نشوند و اینکه وایسی هر چی سرت اومد تحمل کنید یکسری آدم عقده ای فقط تحویل جامعه می دهیم لطفا فقط با چشم باز ازدواج کنید و اگر هم مجبور به طلاق شدید خود را عذاب ندهید که چه می شود چون اگر طلاق بد بود خدا آن را حرام اعلام می کرد.

  پاسخ
 15. negar

  واقعا این مقاله مزخرفه . یعنی کسی که یه بار مرتکب ازدواج اشتباه شده و شکست خورده حق زندگی نداره! اتفاقا الان زنای مطلقه بیشتر از مجردا خواستگار دارن . کسی که قصدش سواستفاده باشه براش مجرد و مطلقه مهم نیست و کسیم که قصدش زندگی باشه بازم این مسیله براش مهم نیست. کسیم که رو همچین چیزی حساس باشه به نظرم نمی تونه مرد زندگی و همراه خوبی بشه .

  پاسخ
 16. نفس

  دوباره پیام میدم پیامهای همه عزیزان رو خوندم بنظرم طلاق هیچ زشتی نداره وپدیده عادی شده من الان 26 سالمه وجدا شدم مظمعنم خواستگارهای زیادی خاهم داشت به همه ابجی های گلم میگم به این مقاله توجه نکنن چون اکثرا حرفاش اشتباهه من خودم دبیر هستم و تو اجتماعم خدا رو شکر مشکلی ندارم افرین به بعضی اقایون طرز فکراشون عالی بود به امید ازدواج همه شما عزیزان

  پاسخ
 17. نفس

  سلام من این نظر رو قبول ندارم که زنان مطلقه قراره با این همه مشکلروبرو بشن الان امار طلاق زیاد شده ودیدگاه جامعه عوض شدهمن خودم یه ازدواج ناموفق داشتم که بعد از 5 ماه زندگی به خواسته شوهرم جدا شدم یک سال هم مقاومت کردم وخواهش کردم طلاق نگیریم ولی فایده نداشت الان هم یکماهه جدا شدم خدا رو شکر مشکل خاصی ندارم با اینکه تو یه هر کوچیک زندگی میکنم ولی برخورد همه خوب بوده وامیدوارم بزودی با فرد مورد دلخواهم ازدواج کنم کی گفته طلاق چیط بدیه وقتی زندگی با طرف میسر نباشه هیچ عیبی هم نداره من خودم شاغل وتحصیلکرده هستم از قیافه خوبی هم برخوردارم الهام جونمن خیلی زندگیم شبیه تو بوده خواستی پیام بزار با هم حرف بزنیم نگران نباش خواهر گلم خدا کمکمون میکنه به خدا توکل کن

  پاسخ

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *