کانال تلگرام پارسی طب صفحه اینستاگرام پارسی طب
خانه / بیماریها / ازدواج مجدد براي زنان مطلقه
ازدواج مجدد براي زنان مطلقه
ازدواج مجدد براي زنان مطلقه

ازدواج مجدد براي زنان مطلقه

دكتر بدرالسادات بهرامي معتقد است آنچه طلاق را به معضلي اجتماعي براي زنان بدل كرده، وجود پديده تجرد ناخواسته دختران است كه ناخودآگاه شانس ازدواج مجدد براي زنان مطلقه را كم كرده و مطلقهها را به زناني بدل ميكند كه تنها داوطلباني براي ايجاد روابط جنسي دارند و نه ازدواج… دكتر بدرالسادات بهرامي، كارشناس مسائل خانواده و داراي دكتراي تخصصي روانشناسي سلامت و مدرس دانشگاه است.

خانم دكتر بهرامي! با توجه به اينكه آمار طلاق در كشور ما، البته با توجه به شرايط گذر از دوران سنتي، هنوز معضل نشده است، چرا خود واقعه طلاق با همين آمار فعلي، بحراني اجتماعي محسوب ميشود؟
طلاق يك بحران اجتماعي است چون عوارضي بهشدت اجتماعي دارد. امروز ما در جامعهاي زندگي ميكنيم كه متاسفانه معضلي بهنام تجرد ناخواسته دختران وجود دارد. يعني دختران بسيار خوبي آماده ازدواج هستند، اما برايشان پسران آماده ازدواجي وجود ندارد. در چنين جامعهاي يقينا آمار بالا و 35 درصدي طلاق و اضافه شدن زنان جوان مطلقه به دختران مجرد، ايجاد بحران ميكند. در گذشتههاي نه چندان دور، مطلقههاي جواني كه فرضا 24 تا 26 سال داشتند، بالاخره بعد از مدتي صبر كردن حتما با مردي 31 يا 32 ساله ازدواج ميكردند كه يك يا دو بچه هم داشت. اما امروز به خاطر پديده تجرد ناخواسته دختران، حتي مردان مطلقه 47- 48 ساله، بهراحتي ميتوانند با دختران مجرد ازدواج كنند و دختران 31 -32 سال بهراحتي داوطلب ازدواج با اين اشخاص هستند. طبعا مردان مطلقه هم ترجيح ميدهند با دختر ازدواج كنند تا زن مطلقهاي كه ممكن است تجربه تلخ شكست قبلي را وارد زندگي بكند. بنابراين مطلقههاي جوان ما متاسفانه جزو آمار زناني ميشوند كه داوطلبان زيادي براي رابطه جنسي دارند، اما هيچ داوطلبي براي ازدواج و تشكيل زندگي ندارند.
زنان مطلقه هم نهايتا چهار تا پنج سال تمام نيازهاي عاطفي و جنسي خود را سركوب كنند اما تا آخر عمر كه قادر به اين سركوب كردن نيستند. از طرف ديگر، امكان ازدواجي هم براي خود نميبينند. در نتيجه اين نيازها از آنان زناني را ميسازد كه متاسفانه در رابطههاي مكرر قرار ميگيرند و معشوقه مردان متأهل ميشوند. به اين ترتيب، زمينه اخلاقي جامعه متزلزل ميشود و خيانت به همسر، پديدهاي ميشود كه بالاترين آمار علت طلاق را بهخود اختصاص ميدهد؛ مسئلهاي كه از زمان بالا رفتن آمار طلاق و پديده تجرد ناخواسته، شايع شد.

 

دختران مجرد
دختران مجرد

 

پس امكان به انحراف رفتن زنان مطلقه وجود دارد!
در نتيجه عواملي كه گفتم، زنان مطلقه ما جزو كساني شدند كه خيلي كم داوطلبي براي ازدواج دارند اما همواره حتي همكاران آنان نيز داوطلب داشتن رابطه جنسي با آنها هستند. بهطوري كه قريب به اتفاق زنان مطلقه از ترس برملا شدن اين موضوع و اينكه همكاران بدانند آنها مطلقه هستند و بالقوه ميتوانند نيازهاي جنسي همكاران خود را پاسخ دهند، اين مسئله را پنهان ميكنند. چون در صورت برملا شدن، آنقدر اذيتشان ميكنند تا آنها به دعوت همكاران براي داشتن رابطه جنسي پاسخ مثبت دهند. چراكه تا همكاران آن زن ميفهمند كه او مطلقه است، شروع ميكنند به محبت كردن به وي. امروز به محض اينكه زني مطلقه شد، از رييس و كارمند و… همه چشم طمع به او داشته و توقع دارند، زن مطلقه نياز جنسيشان را پاسخ دهد. خُب، زن اگر مشكل خانوادگي يا مالي هم داشته باشد، زمينه كشيده شدن به مفاسد اخلاقي زياد ميشود. البته زنان مطلقه معمولا در ابتدا بهشدت در مقابل اين فشارها مقاومت ميكنند و آسيب هم ميبينند. اما وقتي ميبينند اين يك داستان غيرقابل حل است و ازدواجي هم صورت نميگيرد، كمكم به اين روابط تن ميدهند و معشوقه مردان متاهل ميشوند كه يا همكارشان است و يا همسايه و يا كسي كه در آژانس مسكن برايشان خانه گرفته و… بعد هم اسير دل بستنها و دل كندنهاي متعدد ميشوند.

چه مشكلات ديگري گريبانگير زنان بعد از طلاق ميشود؟
روابط گذشتهشان دستخوش تغيير ميشود. مثلا اگر در گذشته بهراحتي و بدون دغدغه خانه خواهر خود ميرفتند، حالا خواهر بهشدت نگران رفت و آمد خواهر مطلقه جوانش است. چون بالاخره همسر او هم مرد است… نه فقط اقوام، درباره دوستان هم همين اتفاق ميافتد. اقوام زن مطلقه بهشدت از معاشرت با او پرهيز ميكنند و علامت سوالها و رفتارهايي را بروز ميدهند. پس اولين اتفاق تنها شدن و زير نگاههاي معنيدار رفتن است. دومين اتفاق آن است كه اين آدم تنهايي كه قوم و خويش او را كنار گذاشته و در زندگي هم شكست خورده، نيازي طبيعي نيز دارد. اين نياز او را به سمت رابطه ميبرد. رابطه هم ماهيتش ايجاد دلبستگي و عشق است. بعد از يك مدتي كه اهدافي حل و فصل شد، مرد سرد ميشود و حالا زن مطلقه بايد دنبال او بدود. بعد آبروريزي ميشود و زن بايد دل بكند. دل كندن باعث افسردگي ميشود، افسردگي بيمارش ميكند، بايد دارو بخورد و افت كاري يا تحصيلي پيدا ميكند و… اتفاق بد ديگر اين است كه شغل برخي كارمندان طوري است كه بايد متأهل باشند. براي همين اگر در محل كارشان به هر دليلي بفهمند كه اينها مطلقهاند، ممكن است در ماهيت حفظ يا از دست دادن كارشان تأثير بگذارد. همچنين ممكن است آنقدر در محل كار تحت فشار داوطلبان رابطه قرار بگيرد كه خودش از سر كار رفتن منصرف شود. اتفاق بد ديگر اين است كه بعد از طلاق مجبور است به خانه پدرش برگردد و از اين به بعد سايه و نفس كشيدنش هم شماره و ارزيابي ميشود و بايد حساب و كتاب پس دهد. در حاليكه او ديگر آن دختر قديم نيست. يا مجبور است خانهاي مستقل بگيرد. در اين حالت يا درآمد كافي دارد كه فقط مسائل اجتماعي گريبانگيرش ميشود يا مشكلات مالي هم دارد. قبلا تحت تكفل همسر بوده و حالا براي حفظ استقلال و براي اينكه نميخواهد بار شكست را با رفتن به خانه پدر مضاعف كند، با پول مهريه خانهاي اجاره ميكند، اما بهدليل بيكاري و مشكلات مالي مجبور ميشود تن به رابطه دهد. اولين حادثه هم اين است كه در ابتدا به زن مطلقه نميگويند، ميخواهيم با تو رابطه برقرار كنيم. اول او را تحت فشار قرار ميدهند تا بعد خودشان نقش منجي را بازي كنند. يا وقتي از زير فشار بودن خسته شد، تن به خواسته بدهد.
اين اوضاع نابسامان مشكلات اجتماعي زنان بعد از طلاق، چارهاي هم دارد؟
معضل ايجاد شده بر اثر طلاق به چند پديده اجتماعي ديگر مربوط است، مثل همان تجرد ناخواسته و… خود آسيب طلاق را نميتوان حل كرد. حتي آمار طلاق پنج درصد هم باشد، همان مشكلات معاشرت با اقوام و دوستان و… وجود دارد و قابل حل نيست. اما بايد به اين نكته توجه كرد كه انتخاب بين زندگي كردن و طلاق گرفتن، انتخاب بين بد و بدتر است. طلاق خيلي بد است، اما اگر زندگي زن از خيلي بد هم بدتر است، مجبور ميشود طلاق بگيرد. او شبيه آدمي است كه در ساختمان چند طبقهاي است كه دچار آتش سوزي شده. فرد از ترس اينكه ساختمان دچار آتش سوزي شده، پايين ميپرد. درحاليكه معلوم نيست كجا فرود ميآيد و زنده ميماند يا نه! درحالي كه شايد اگر صبر ميكرد بعد از مختصري سوختن دست و پا نجات مييافت. اين است كه بايد گاهي به راهحلهاي ديگر فكر كرد. نكته بعد اين است كه مگر هميشه ميتوانيم از نو زندگيمان را شروع كنيم؟! مگر همه آن نيروها، انگيزهها و موقعيتهاي قبلي را داريم كه بتوانيم زندگي را از نو شروع كنيم؟! واقعيت اين است كه چنين نيست. بايد ديد كدام بد و كدام بدتر است. داستان طلاق داستان خوبي نيست كه بگوييم اين زندگي بد است، طلاق بگيريم خوب ميشود.

به نظر ميرسد با تغيير شرايط اجتماعي و فرهنگي ميتوان اين موضوع بد را تا حدودي امري طبيعي ساخت!
بله اما اگر اين اتفاق بيفتد كه خيلي كار ميبرد. اگر برادر شما بگويد كه ميخواهد با همدانشگاهي خود ازدواج كند كه عاشقش شده، اما قبلا سه سال متأهل بوده چه برخوردي با او ميكنيد؟! به او ميگوييد: «مگر ديوانه شدي؟ مگر دختر قحط آمده؟ اينهمه دختر مجرد، آنوقت تو ميخواهي با مطلقه ازدواج كني؟ اصلا معلوم نيست براي چه طلاق گرفته… شايد عيب از او بوده!» اين ما هستيم كه جامعه را ميسازيم. اينطور نيست كه بگوييم اي زندگي بيا جامعه ما را درست كن. ما مردمان همين سرزمين هستيم. ميگوييم اينهمه دخترهاي مجرد! طلاق پديده ضد اخلاق شده چون با تجرد ناخواسته دختران مواجه هستيم. الان دخترهاي كم سن و سال حتي با مردان 40 ساله ازدواج ميكنند.

علت اين تجرد ناخواسته چيست؟
مشكل آنجايي آغاز ميشود كه پسران به دختران ميگويند اگر عاشقم هستي بايد به من سرويس جنسي بدهي. بعد هم وقتي همه سرويسها بيرون ازدواج ارائه ميشود و ازدواج هم به كاري سخت و هزينهبردار بدل شده است و… وقتي دختري خانه مجردي دوست پسر خود را تميز ميكند، برايش غذا درست ميكند و با آژانس ميفرستند و تازه پسر ميگويد تو خيلي دختر خوبي هستي، اما آشپزي آن يكي بهتر است و نوعي رقابت درست ميكند و مسابقه ميگذارد، چرا پسر ازدواج كند؟

به این مطلب امتیاز دهید

1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره (31 رای​، میانگین: 300 از 5)

پیشنهاد درمانی پارسی طب

249 دیدگاه

 1. زنده باد ایران

  سلام
  خدایی حتی عنوان مقاله هم میتونست بهتر باشه، اکثر نظرات رو خوندم، تو جامعه ما که اینقدر طلاق زیاد شده چه تو خانواده های بی بند و بار چه خانواده های مذهبی و با شرافت، و با یه نگاه ساده دوربرمون میبیتیم عوامل مختلف و هزار رنگ طلاق رو، دخترک های مظلومی که بکارت که هیچ تمام احساسات و کاخ آرزو هاشون را باختن و هیچ حقی یا مقدار ناچیزی از کل حقش از زندگی چند ساله نصیبشون نشد و پدر زحمتکش و شریفش حتی پول خرج کرد تا دخترش را از جنهم متاهلی آزاد کند، و دختران وقیحی که تمام دنیای یک پسر پاک رو بر باد دادن و با شهوترانی و هوس بازی، دسترنج چندین ساله پسرک را به تاراج بردن، واقعا عقل شما با دیدین این ها تو جامعه چه فکر میکند?بهتر نیست کمی علمی تر و منصفانه تر بنویسیم?
  بهتر نیست بیاییم فرق بگذاریم بین پسرهای ناسازگار و سازگا،ی که دچار طلاق شدن و همچنین دختر های سازگار و ناسازگار که دچار طلاق شدن? یعنی بین ما 70 میلیون کسی نیست داد بزنه بگه بابا کشور با اه اه کردن به طلاق مشکلش حل نمیشه، بیایید بگیم دخترای بد و پسرای بد تو زندگی مشترک کیا هستن. بیاییم الگو بگیریم از دخترای خوب و پسرای خوب و سیاست ها و اخلاقشون …
  خلاصه اینکه این مقاله فکر کنم شاید بدرد 10 درصد افرادی که با مسئله طلاق مواجه هستن هم نخوره چون با قشر خاصی از جامعه طرفه که کم هستن ولی خیلی تو چشمن.
  امیدوارم همه دخترای خوب و پسرای خوب طلاق گرفته خوشبخت و شاد و موفق بشن.آمین

 2. یه سوال از زنان
  شما که میگویید چند همسری مردان مربوط به دوره ارتجا و عقب ماندگی است چرا مهریه و نفقه که مال قدیمه طلب می کنید. واقعا ریاکار هستید

  • اکثر دختران به این نتیجه رسیدن به اندازه توان آقا داماد عندالمطالبه بدن، اگه به همسرشون و توانایی هاش اعتماد داشته باشن بقیه اش را عندالاستطالعه میزارن.
   مشکل اینجاست که ما نه مفهوم مهریه و مقدارش رو میدونیم نه مفهوم چند همسری یا ازدواج موقت و زمانش را
   کاش برنامه سمت خدا و صحبت ها راجع به مهریه و چند همسری را دانلود کنید تا ببینید چقدر مفاهیم ساده و زیبایی هستن و با فطرت زن و مرد جور در میاد،
   تو رو بخدا دهه 60 ای ها و دهه 70 ای ها بیایید قول بدیم به خودمون بدون مطالعه دقیق حرف نزنیم.بابا گوشمون پره از چرندیات و خرافات …

 3. اون خانمایی که طلاق میگیرن و با عشق قدیمیشون ازدواج میکنن و میان اینجا نظر میدن که طلاق بد نبوده و حالا هم خیلی خوشبختن احتمالا متوجه هستند که اون اقایی که بازیچه اینها شده ادم هست؟؟یا مثل خانمی مطلقه ای که با هزار تا ادعای عشق نامزد من شد و بعد با یه اقا پسر شش سال کوچکتر خودش بهم خیانت کرد و ترجیح داد زندگی دائمی را بفروشه به معشوقه بودن و و تنها جوابش این بود که خوب این اقا خوشگلتره چرا من خوشگلتر انتخاب نکنم!!!
  فکر میکنم جامعه حق داره خیلی بد بینانه تر از این حرفها به زنان مطلقه و زندگی واقعیشون نگاه کنه علیرغم احترام به زنانی که مجبور به طلاق شده اند خیل عظمی دنبال تنوع طلبی ولگردی و ….هستند .وحتی چنان درگیر شهواتشون هستند که اینده خودشون پیر شدن و تنهایی را نمیفهمن و با به به و چه چه چهار تا اقای مجرد گرسنه زندگیشون را به باد دادند …….

 4. اگر چنانکه از نظر شناسنامه ای مسلمان هستیم واقعا” مسلمان باشیم در هر شرایطی که قرار میگیریم به احکام ودستورات دین عمل کنیم افراط وتفریط را کنار بگذاریم وازداواج موقت را هم تک بعدی نکاه نکنیم و بفکر سوء استفاده از همدیگر نباشیم آن را نیز نوعی زندگی بدانیم چهار چوبهای آن رعایت کنیم بسیاری مشکلات مطرح در این زمینه ها پیش نخوا هد آمد فقط باید زحمت کشید یاد گرفت تا غلط انجام نگیرد تا نتیجه غلط داشته باشد هر کار غلط نتیجه غلط می دهد من قبلا: نظر ندادم

 5. اگر چنانکه از نظر شناسنامه ای مسلمان هستیم واقعا” مسلمان باشیم در هر شرایطی که قرار میگیریم به احکام ودستورات دین عمل کنیم افراط وتفریط را کنار بگذاریم وازداواج موقت را هم تک بعدی نکاه نکنیم و بفکر سوء استفاده از همدیگر نباشیم آن را نیز نوعی زندگی بدانیم چهار چوبهای آن رعایت کنیم بسیاری مشکلات مطرح در این زمینه ها پیش نخوا هد آمد فقط باید زحمت کشید یاد گرفت تا غلط انجام نگیرد تا نتیجه غلط داشته باشد هر کار غلط نتیجه غلط می دهد

 6. با سلام و خسته نباشید خدمت دوستان.مقاله و نظر دوستان رو خوندم همه قابل احترام بودن.منم قربانی طلاق بودم بعد ده سال زندگی مشترک و تلاش برای ترک همسرم به بن بست رسیدم و چهار سالم در به در دادگاه بودم تا غیابی طلاق گرفتم.چهارده سال از بهترین سالهای زندگیم رفت ودر سن 30 سالگی برچسب مطلقه رو پیشونیم حک شد و تو شهر مث گاو پیشونی سفید همه به من نگاه میکنن تحصیلات عالیه دارم درخواست تدریس برا دانشگاه دادم موافقت شد ولی بخاطر نگاههای متفاوت مردم خودمو تو خونه حبس کردم موقعیت های عالی برام میان ولی میفهمن مطلقم پس میکشن خوشبختانه بخاطر اعتقاداتم و دستام که تو دست خداس خانواده اذیتم نمیکنن ولی تا کی میتونم تنها باشم تنهایی مختص خداس. در کل خواهش میکنم از جوواونا طلاق رو گزینه اخر قرار بدن طلاق ادم رو نابود میکنه .با ارزوی خوشبختی برای همه بخصوص دلشکسته های مطلقه.

 7. چرا با یک موضوع علمی و ادم کارشناس برخورد فله ای میکنید حالا همتون یه مورد سراغ دارین که خلاف حرف دکترو ثابت میکنه؟؟؟من یه دو جین خانم مطلقه میشناسم که زندگیشون جهنمه یا معشوقه متاهل شدن یا در انزوا و….لطفا به نظریات اهل علم لگد نزنین اون استثناات شما اگه هم راست بگین قاعده نمیشن برین تو خیابون اا واقعیت رو ببینین

 8. واقعا واسه نویسنده ی این مطالب متاسفم چون با گفتن این مطالب انرژی منفی به قشر زیادی از زنانی سرزمینم میده که یه اندازه ی کافی عذاب دادگاه و حق های بدست نیومدشون شدم اینجا تو مقاله شما تبدیل به معضل اجتماع هم میشن متاسفم واست چون به حساسترین قشر جامعه نگاهت انگل امیز بوده. زنی که از یگ زندگی بیرون میاد اسطوره ایی از تجربه و تحمل و صبره بچه بازی نداره تمام فکرش ساختن زندگیشه به همین راحتی هم تن به هر ارتباطی نمیده . اینقدری دخترای مجرد کثیف شدن و هم خوابگی با انواع پسرا دارن زنای مطلقعه بخاطر خاطرات تلخشون کمتر ایجاد ارتباط میکنن به مردا اعتماد میکنن.فاسد بودن جامعه رو گردن قشر حساس مثله اونا نندازین

  • دقیقا با نظر خانم نگار موافقم .جامعه مریضتون رو گردن زن جدا شده نندازید این قدر مجردا اکثرن کثیف شدن که در واقع یه زن مطلقه کمتر میتونه اعتماد کنه به مردها…و تتن به هر ارتباطی بده…مردای جامعتونهم اکثرن مریضن …و فقط به سو استفاده فکر میکنن..

 9. سلام واقعا شما این همه خانم که جدا شدن و با مورد های خیلی بهتر از همسر قبلیشون ازدواج کردن رو ندیدین??
  خیلی مقاله ظالمانه ای بود ،دوست من یه کدبانو همه چی تموم بود، فقط بخاطر انتخاب اشتباه با مرد بداخلاقی ازدواج کرد،و جدا شد و الان کلی خواستگار خوب داره ، با خوندن این مقاله داشتم کم کم به دوستم بدبین میشدم خیلی سنگین بود مقالتون به فکر اون دنیاتون باشید و قلب شکسته دختران مذهبی و باخدایی که دچار این مشکل شدن.
  به جاتون باشم زودی از تو سایت جمعش میکنم .

 10. من زنان مطلقة زیادی رو می شناسم که دوباره ازدواج کردند و خوشبختند.

  دخترای مجرد زیادی هم مخصوصادر این دوران و بین نسلهای جوان تر انواع و اقسام روابط رو تجربه می کنن ازدواج سفید بین دختر و پسرها خیلی زیاده. خانومای متاهل هم که خیلیاشون انواع و اقسام دوستای اجتماعی و غیره دارن
  پس فقط یک زن مطلقه در معرض این گونه روابط نیست.
  ولی رمز موفقیت هر زن در این دوره زمونه چه مجرد و چه مطلقه هوشیاری و پاکدامنیه. شناخت و آشنائی قبل از ازدواج خوبه ولی به شرط اینکه زن بتونه حد و حریم و مرزها رو حفظ کنه.

 11. ابراهیم ششده

  هرکس نظری نداره ولی حقیقت جامعه اینه بعد هم بعضیا واقعا حق دارن به طلاق تن میدن یا یک زن عوضی دچارش شده یا یک مرد عوضی وبی خانواده در مورد زنان مطعلقه بگم تو جامعه ما قدرت زنا. بیشتر مرداست زن تا خودش نخواد مرد هیچ غلطی نمیتونه بکنه من در جایی کار میکنم که محیط کامل مردونه هست از ده هزار نفر که کار میکنن شاید دهنفر زن باشه زن بود که مطلقه چنان سنگگین وباحیا بچد که هیچ مردی جرات چپ نگاه کردنشم نداشت زن هم بود که شوهر شم کنار س بود باهاش در یک قسمت همکار بود با ده نفر رابطه داشت پس ادما متفاوتن هم ادم با خانواده داریم هم ادم بی اصل وبی خانواده داریم پس مطلقه عیب نیست واقعا با بعصیا نمیشه زندگی کرد با هیچ صراطی مستقیم نمیشن یک عمر زندگیه مگه شوخیه حرف یک روز دوروز نیست موفق باشین

 12. سلام
  اون خانم دکتر خوب ما آیا مسایل فقهی رو مطالعه کردن یا اینکه اینقدر خودشونو قبول دارند اجازه هر حرفی زدن رو به خودشونو میدن بنده 3 سال پیا پی تحقیقات کردم به یک نتایج به جرات میتوم بگم نایاب رسیدم این صحبت هایی که شما میکنید همش از دیدگاه دنیویه از دیدگاه معنوی نیست و نتیایجی که من رسیدم اینه ……
  1 . نزول ( مال حرام ) بانکداری چون مال حرام ولایت پذیری را در انسان کاهش میدهد یعنی آدم تا خودش آدم نباشه این اتفاقات نمیفته مثال : اون آقا برا چی گناه میکنه و اون خانم برا چی تن به گناه میده ؟ اگر جفتشون آدم باشن جامعه به گند کشیده نمیشه
  2 . اینکه باید بپذیریم که انسان از رابطه نا مشروع لذت بیشتری میبرد تا از یک رابطه مشروع و این یک دلیل میتونه باشه که چرا روابط دوست دختر دوست پسری بعد از ازدواج به جدایی ختم میشه
  3 . اینکه ما جهان سومی هستیم فرهنگمون وارداتیه و برای رواج فرهنگ خودمون هیچ اقدامی نمیکنیم
  4 . جامعه اسلامی وقتی به جامعه سکولار تبدیل میشه نتیجه جامع بهتر از این نیست

  موفق باشید

 13. سالیان پیش یه زن که بیوه میشد یه مردددددددددد سرپرستی او را بعهده میگرفت البته زن مطلقه کم بود الان ماشالله با توجه به امار بالای طلاق و سرویس دادن دختران به اقایون که ماشالله زنان شوهر دار هم به این جرگه پیوستن کلاه سر بیوه زن رفته چون بعضی از دختران و زنان شوهر دار دغدغه مالی ندارن کلا مشکلات زنان مطلقه رو ندارن بنابراین زنان مطلقه هستن که مظلوم واقع شدن به ظاهر دختر خانوم اینقدر که اقا براش یه مانتو بخره یه قلیون بکشه راضیه خانوم شوهر دار هم که معمولا چیزی نمیخواد تازه با روحیه مضاعف به امر شوهر داریش میرسه کسی هم بهش بد بین نیست پس لطفا کارشناسانه نظر بدید

 14. سلام.کاش واقعا همه پدر مادرا مثل پدر مادر شما بودن اقای حجت. من جدا شدم فوق لیسانس دارم کارمندم و از لحاظ اجتماعی موقعیت خوبی دارم.اما بدشانسی اوردم ازدواج کردم بعد فهمیدم طرف با دوس دخترش دعوا کرده بود واسه اینکه حرصشو در بیاره امده با من اردواج کرده.چن ماهی تا تونست گولم زد بعد بی خبر با دوس دختر قبلیش فرار کرد رفت اروپا.دو سال طول کشید غیابی ازش جدا بشم.حالا پدر و مادر اونی که امده سراغم منو لایق زندگی نمیدونن.واقعا گناه منو امثال من چیه.خانمای که جدا شدن یه روز مجرد بودن با هزار تا اررو رفتن زتدگی کنن.خانمی که میگی خانمای مطلقه راهو براتون بستن از کجا میدونی روزی سر خودت نیاد و مطلقه نشی

 15. با سلام خانمی 33 ساله و در شرف طلاق هستم.همسرم 15 سال بزرگتر از من بود و از ابتدای ازدواج رفتار و گفتار بدی داشت.بسیار بدبین و بددل بود.بالاخره حکم عدم سازش از دادگاه را گرفتیم و قرار است بزودی طلاق بگیریم.
  من قبلا تجربه کاری داشتم وحتی در خانه شوهر خرج خودمو با خیاطی و ترجمه در می اوردم.اما باید نمیشه گفت کداوم زندگی بهتره.زندگی تو خانه شوهر اونجوری یا زندگی بعد از طلاق اینجوری؟
  افراد مطلقه زیادی می شناسم که درگیر روابط عاطفی و جنسی بی منطقی شدن و حتی با این امید که به ازدواج منتهی بشه ولی نشده.متاسفانه وضع اقتصادی جامعه و عدم اعتماد بنفس و یا اکثرا نداشتن مهارت و شغل مناسب و چشم هم چشمی ها باعث شده زنان مطلقه در دام روابط عاطفی با مردانی شوند که سن پدرشان را داشته و هیچ سنخیتی با انها ندارد.به حال واقعیت تلخی است. باید بگویم هر کس مسئول زندگی خودش است.زمان همه چیز را مشخص میکند.

 16. با سلام خدمت تمام عزیزان وخانم دکتر و احترام به نظرات همه , درست نیست به نظریه خانم دکتر بی احترامی کنیم و یا با ان مخالفت نماییم در این دنیا همه چیز نسبی است و مطلق نیست نظریه خانم دکتر ممکن است 100 درصد نباشد ولی تا حدود زیادی قابل قبول می باشد از آنجایی که انسان مختار است و انسانها از نظر شخصیتی با هم تفاوت دارند حق زندگی مجدد بعد از طلاق یا بیوه شدن را دارند و می توانند طبق حکم شرع و قانون بصورت ازدواج دایم یا موقت دوباره زندگی جدیدی را شروع کنند و هیچگونه ممانعتی نباید برای ایشان وجود داشته باشد.دوست داشتن یک زن توسط یک مرد به مجرد بودن یا مطلقه بودن یا بیوه بودن نمی باشد بلکه بستگی به شرایط و معیارهای مرد و مورد جذابیت قرار گرفتن زن از طرف مرددارد. ما بایدفرهنگ با هم بودن با هم زیستن با هم ارتباط برقرار کردن واحترام گذاشتن به همدیگر را بالا ببریم و در کنار هم با درک متقابل زیبا زندگی کنیم.

 17. سلام من 20 سالمه و متاسفانه مطلقم در 14 سالگی یک ازدواج اجباری داشتم که بعد از ازدواج تو اولین سال مثلا زندگی مشترک بچه دار شدم و نتونستم ادامه تحصیل بدم و همسرم مشکلات اخلاقی و شغلی داشت ک مجبور شدم بلافاصله بعد از بدنیا اومدن بچا از اون جدا بشم واقعا خیلی سخت واسم تموم شد نتونستم درس بخونم چندین سال زندگیم تو دادگاه تلف شد و 14 بار مورد سوءاستفاده قرار گرفتم و الان هم بخاطر مطلقه بودنم هیچ شرایط ازدواجی واسم بوجود نمیاد و سربار خانواده ام و جامعه هیچ حمایتی از من و امثال من نمیکنه الان هم موندم با اینده چیکار کنم تمام دختر پسرای هم سنو سالم بهترین سالهای زندگیشونو تجربه کردن و دارن تجربه میکنن اما من موندم و آرزوهایی ک تو دلم مردن!!!

 18. سلام دوستان
  هم طلاق و هم ازدواج موقت بسته به شرایط افراد متفاوته
  من درگیر ازدواج ناخواسته ای شدم که برخلاف تلاشهام واسه حفظ زندگیم به این نتیجه رسیدم که جدا بشم زندگی که بدون عشق باشه نمیتونه مکانی امن برای پرورش افرادی بشه که مجددن توی همین جامعه قراره زندگی کنن زندگی که قراره با تنش و جنگ روانی همراه باشه همون بهتر که ادامه پیدا نکنه
  مگه کم شاهد طلاقهایی هستیم که در سنین بالا رخ میده نباید از زندگی اطرافیانمون عبرت بگیریم؟؟
  ازدواج موقت هم برای خانمهایی که شرایط ازدواج ندارن اصلا زشت و ناپسند نیست فقط باید مراقب باشن مورد سواستفاده قرار نگیرن فقط موضوع جنسی مطرح نیست آرامش و پشتوانه ای که زن ها بعد از جدایی خیلی بهش احتیاج پیدا میکنن اونها رو به سمت ازدواج موقت میکشونه و بسته به روحیات هر زنی متفاوته و هیچکس حق نداره حلال خدا رو حروم کنه
  این تفکر که ازدواج موقت شخصیت زن رو خورد میکنه حرف بی ربط و کوته فکریه
  درگیر ازدواجهای موقت و مکرر با افراد متفاوت قطعا به زن آسیب میزنه و بهتره با شخصی روبرو بشن که ارزشهاشون حفظ بشه(رابطه بده بستون نباشه یکی پول بده یکی سکس تامین کنه) این ازدواج هم گرچه موقت هست اما هدفش آرامش واسه هر دو نفره
  من بعد از 3سال زندگی جدا شدم و بعد از یکسال که آثار منفی جدایی از روحم پاک شد با پسری که خیلی از خصوصیات اخلاقی که میخواستم رو داشت ازدواج کردم و واقعا راضیم
  ازدواج قبلیه من درس عبرتی بود و یک تجربه که زندگی جدیدم رو با دید باز و آگاهانه شروع کنم
  در این زمینه هرکس تجربه داره بهتر میتونه نظر بده و من از تجربیات خودم گفتم امیدوارم زنان مطلقه با روشن فکری و شعور بالاشون به زندگی بهتر فکر کنن و برنامه ریزی کنن
  موفق و کامیاب باشید

 19. همه چی برای یک زن نیاز جنسی نیست با نظر سعیده خانم موافقم داشتن امنیت اجتماعی امنیت شغلی امنیت عاطفی که متاسفانه وجود ندارد چون من به عنوان یک زن مطلقه همه این ناامنی ها رو تو این چند ساله چشیدم

 20. لولوخرخره

  چرا فقططططططططططط زنان مطلقه …مگر مردان نطلقه مردن مگه؟؟
  شما جوری حرف میزنین که فقط زنان مطلقه در جامعه وجود دارند و مردان مطلقه وجود ندارند. اگر واقعا میخواین در موردن ازدواج مجدد بعد از طلاق صحبت کنین و اونو بخواین از جنبه های مختلاف بررسی کنین بهتره که موضوع و تاپیک رو تغییر بدین … یعنی بگین کلا ازدواج مجدد بعد از طلاق..

 21. باسلام.
  منم همچين شرايطي رو دارم با اينكه 30 سالمه و يه پسر 5 ساله دارم اما ظاهرم مثل دختراي 24-5 سالست.
  الان 4 ساله كه جدا شدم، هر روز كه ميگذره بيشتر احساس تنفر ازين جامعه ميكنم، برام تشخيص اينكه چه كسي راست ميگه و چه كسي دروغ و اينكه چه مردي برام مناسبه و ايندم چي ميشه برام غير ممكنه
  ديگه از زندگي نااميدم واقعا

 22. من نمیدونم ایشون واقعا مدرکشون چیه و تا چه حد تحلیل گر اجتماعی هستن.
  ولی واقعا باعث تاسفه
  وقتی ی تحلیل گر انقد راجع به زنان مطلقه بدبین هستن از مردان جامعه چه انتظاری میشه داشت
  فقط میتونم میگم متاسفم که هرکسی به اسم تحلیل گر داره نظرشو به اجتماع میقبولونه،متاسفم واستون.

 23. باسلام من نظرات دوستان را خوندم من به عنوان یک دخترخانم مجرد وشاغل که تحصیلات حقوقی دارم بنظرم توی نظرات دوستان افراط بکار رفته شده است ماشاله انقدر خانمهای مطلقه امروزه بلدشدن که نیازی بدرخواست آقایون نیست خودشون بلدن چراغ سبز نشون بدن وبنظرم تا خانمی نخواهد مردی نمیتونه مجبور بکار ناخواسته ایی بکنه وبا وجود خانمای مطلقه فرصت ازدواجی برای دختران مجرد نیست این مشکل نیست که اونها مطلقه شدن اونا اگر باانگیزه تشکیل زندگی ازدواج میکنن چرا عده ای بدلایل واهی طلاق میگیرن وعده ایم واقعا آخرین راه چاره ونجات رو توی طلاق میبینندبدلایل انحرافات همسر یا اعتیاد یا بیکاری …ولی واقعا بعضی از خانمها بدلایل کاملا بارز طلاق میگیرند واینکه یکی گفته بود دختران مجرد ولی باپرونده شلوغ این صحبت کاملا اشتباهه یعنی چی …معضل اینه که پسران مجردباوجود این خانمها حاضر به ازدواج نیستن این خانمها با مهریه خونه میگیرن وپسر دیگه مشکلی بابت مسکن نداره چرا خودشو بسختی بیندازه راحت وآماده باارتباط آزاد یا موقت نیازهاشو برطرف میکنه از اونسو دختران مجرد باید بیان با مردان مطلقه یا آقایون سن بالا ازدواج کنن..الان معضل مجردای ما بیشتر از مطلقه هاست ..بقول معروف خانمهای مطلقه خودشون یکی رو جور میکنندچیزیه که ماالان داریم میبینیم ونیازی به رد کردن هم نداره ماتو این جامعه زندگی میکنیم پس بهتر واقع نگر باشیم نه منتقد شتابزده

 24. مطالب شما را قبول دارم ولی وقتی یه خانم تصمیم به جدایی می گیره حتی یک درصد هم احتمال نمیده که این مسائل به این بزرگی سر راهش قرار بگیرند. ولی بنظر من تمام این مشکلات با کنار آمدن خانم ها با ازدواج های متعدد همسرشان قابل حل می باشد دقیقا همون چیزی که اسلام گفته.

  • اخه كي ميتونه ازدواج مجدد همسرش موافقت كنه؟ مگه زمان جاهليت اعرابه؟
   ما انسانيم نياز به عشق و رابطه احساسي داريم! مگه ميشه يه نفر همزمان دوتا خانم رابطه داشته باشه و بگه هر دوتاشونم علاقه داره؟!!!!!

 25. سلام
  حقیقت تلخ یا شیرین این هست که
  خانم های ما امروزه دیگر نمی خواهند
  که ازدواج کنند حتی اگر شرایط مهیا
  هم باشد
  همه بقیه صحبت ها بهانه است
  وقتتان رو هدر ندهید
  همین الان خودم با ضمانت تمام ارگان های
  ضیصلاح چهل دختر رو شوهر میدم نگردید کسی نیست
  خانم ها امروزه هم نیاز مالی خود رو تامین
  میکنند و هم جایگاهی در جامعه برای خود دست و پا
  کردن و هم دیگر به کمتر از دکاپریو رضایت ندارند
  فقط مشکل هرمونی باقی میماند که براحتی حل میکنند
  در این بحث ها خانم ها مشکلی ندارند اقایون مشکل
  دارند که باید صبر کنند تا دولت از چین یا جایی دیگر
  همسر وارد کنند
  خانم های ما دیگر براشون کسر شعور داره ازدواج کنند

  • سلام / من سال ۷۹ جدا شدم / ۱۸سال پدر مریضم رو نگهداری کردم / چون قبل از ازدواج دختر محدودی بودم / بعدازدواج همسرم بد دل بود / درکل اجازه تنها رفتن تو اجتماع بودن نداشتم دیپلم معلم تو خونه میومد .الان که پدرم ۶سال فوت شده / مادرم هم ده ساله بودم فوت شد / خیلی عذاب کشیدم تا روپای خودم باشم اما وضعیت اقتصادی اصلا نمیزاره هرروز بدتر از دیروز .مردا کار و پول ندارن زن بگیرن کو مرد به قصد ازدواج / الان همه تو خودشون موندن .تا یجا میری میگن شوهر کن / انگار تی تاب .

  • واااااا شما اگر مرد خوب و فهیمی که واقعا اهل دود و دم و دزدی و زهره گی نبود و مجرد هم بود معرفی کنید مطمئن باشید که هر دختر و زنی که از تنهایی خسته و از وضع جامعه اش دل شکسته اس حاضر به ازدواج که هیچ از خداشه که زودتر سر و سامان بگیره.

 26. به نظر من اینقدر انگشت اتهام سمت خانم های مطلقه نگیرید ضربه ای که او در جدایی خورده که اول ازدواج فکرش رو نمی کرده مرد زندگیش بیاید حالا یا معتاد شود یا رابطه با کس دیگری داشته باشد که کارش به طلاق بکشد و فقط و فقط زن بعد از جدایی ضربه بزرگ را بخورد و اون مرد بی غیرت برود و راحت هم ازدواج کند هم گند کاری این مسایل فقط در جامعه ما اینگونه است که تمام سنگ ها بر سر زن نشانه رفته کاش بجای اینکه بیاییم قضاوت کنیم که او با شهوتش چکار میکند می امدیم و می گفتیم او با قلب شکسته و دردمندش چه میکند امیدوارم روز همه اینها درست شود و چشم بد فقط بسوی زنها نباشد

 27. بنده خدا این خانم دکتر خیلی هم خوب نوشته بودند.تازه خوندم مطالبشونو.کاملا زیبا توضیح داده بودند.

 28. با سلام خدمت همه ی عزیزان.حقیقت اینکه من خیلی سریع مطالب رو خوندم و فقط میخوام نظر خودمو بگم شاید بدرد کسی بخوره.
  متاسفانه اغلب خانواده ها نمی پذیرند که پسرشون با یه دختری که قبلا ازدواج کرده بیاد و ازدواج کنه.در مورد پسرهایی که قبلا ازدواج کردن باز این حساسیت یه مقدار کمتره.ولی بهرحال متاسفانه فعلا در جامعه بخاطر دیدگاه خانواده ها ازدواج این خانم ها یا آقایون مخصوصا خانم ها با مشکلات بیشتری همراه هست.من خودم مشکلی ندارم ولی چون در ایران فرزندان تا قبل ازدواج تابع خانواده هستن و مثل کشورهای غربی مستقل نیستند وقتی بحث ازدواج پیش میاد باز نظر خانواده برای فرزند خیلی مهم میشه.اونها هم بخاطر حرف در و همسایه و ..حتی اگه دختر خیلی خوبی باشه ممکنه ممانعت کنند.بنظرم فیلم شهرزاد خیلی خوب میتونه کمک کنه. یه دختر باید فکر خودش و آیندش باشه.لذت جنسی رو هم اصلا نباید فراموش کرد.یا باید ازدواج کرد یا اگه هیچ راهی نبود یه دوست خوب ادم داشته باشه.یه دوستی که تنهایی و نیاز آدم رو پر کنه.اسلام هم موافق نیست کسی تنها زندگی کنه.بنظرم باید فرد انقدر جذابیت در ظاهر و گفتارش ایجاد کنه تا دل طرف مقابلو بدست بیاره و خوبیهاش انقدر زیاد باشه که طرف مقابل به هر قیمتی بخواد اونو بدست بیاره. بنظرم اینجور دختری اول از هر چیز باید شاد باشه و به خودش و ظاهرش برسه.اصلا تو فکرای غمگین نره و بیشتر فکر روحیه خودش و استایل بدنیش باشه و بره باشگاه و اماکن رزشی تا روحیش خوب بمونه.اینکه فکر کنید تنها زندگی کنید اصلا بنظرم اشتباهه محضه.

 29. نه سالم بود که نامزد شدم ده سالگی طلاق گرفتم .الان 50 سالمه از زندگی دنیا هیچ نفهمیدم هیچ .اینکه اشتباه فاحشی توسط خانواده به من رو ا شد مساله ای جدا است . ظلم دوم رو انگ طلاق و فرهنگ جامعه نسبت به مساله طلاق به من زد .نمی گم تنها هدف انسان ازدواج است اما تمام عمر را تنها زندگی کردن خیلی سخته !

 30. من با یه خانم مطلقه اشنا شدم که خیلی رنج کشیده بود و میگفت بدلیل اعتیاد جدا شده من کمکش کردم بره دانشگاه و تحصیلاتشو ادامه بده ولی اون بعد رفتن دانشگاه ترجیح داد بجای زندگی دایم و ابرومند معشوقه استاد ادبیات که حشیش مصرف میکنه و زن و دوتا بچه داره و خونه پدرش زندگی میکنه باشه البته استاد در واقع یه معلم ادبیات حق التدریسیه من ارشد مدیریت دارم و بازرگان و خیلی هم دوستش داشتم و دابطمون عالی بود ولی فکر کرد با معشوقه شدن این و اون روشنفکر شده…بنابرین خیلی هم جبهه نگیرید ادمهای متفاوتی وجود دارن و متاسفانه برخا از زنها و مردای ما بد جور فاسد شدن

 31. سلام فکرکنم این خانم دکترخیلی مثاعل رومیچیده کردن من29سالمه مجردم واگرخانممطلقه مومن واهل زندگی باشه باکمال میل حاضرم خانوادم هم صحبت کردم وراضی شدن

 32. اگه مقدور هست به جای واژه مطلقه وازه جایگزین پیدا کنید/خیلی واژه سنگینی هست…..

 33. سلام من 25 سال دارم و سال 87 نامزد شدم سال 88 عروسی کردم و اسفند 92 طلاق گرفتم.حامی نداشتم مشکل مالی داشتم خیلی اذیت شدم خواستار هم داشتم همه مدلی ولی خب آماده نبودم.الان حدود شش ماه هست با پسر همسایمون ک مجرده اشنا شدم قصدمون ازدواجه ایشون مجرد هست و ما در مورد همچی حرف زدیم ان شاالله بعد ماه رمضان عقد میکنیم.من کار به این مقاله ندارم ولی خب جز حقیقت های جامعه هست و غیر قابل انکار
  من خودم تو زندگی قبلیم خطا زیاد داشتم و بچگی کردم اما برای زندگی جدید به امید خدا دست شستم
  با ارزوی موفقیت برای همه دختران سرزمیتم

 34. با سلام و احترام
  اصولا انسانها به خاطر تفاوتهای شخصیتی و فرهنگی که دارند نحوه بروز مشکل براشون متفاوته
  شاید صحبتهای خانم دکتر در پاره ای موارد صدق کنه اما میخوام در مورد خودم بگم
  یه ساله جدا شدم خدا رو شکر به هیچ وجه مشکل ندارم
  در محل کار هم ازم حمایت میشه و تا کنون هیچ پیشنهاد بدی از طرف همکارهام بهم نشده
  خواستگار هم فعلا دارم
  که یکی از اونا که یه آقای مجرد و سالم هم هست از همه مناسبتره .ولی با توجه به داشتن فرزند پسر در سن نوجوانی ترجیح میدم پسرم با آرامش زندگی کنه
  نه خودم و نه خانواده ام موافق با ازدواج مجدد نیستیم
  اصلا دوباره حوصله درگیر شدن با مسائل یه فرد جدید رو ندارم.تنهایی خیلی راحتم
  وقتم رو با مطالعه و مسافرت و کار و پسرم پر کردم

 35. احتمالا خانم دکتر در زندگی شخصیش از طرف خانم مطلقه ای آسیب دیده که اینطور مطلبی با این دیدگاه رو ابراز می کنه .از یک دکتر روانشناس همچین حرفایی بعیده !!!!

  • خیر خانم عزیز واقعیت جامعه ماست.
   شما داری از یه مسیر رد میشی.میگن اون جلو چاله داره پرت نشی مواظب باش.شخصی که به شما میگه حتمآ باید خودش افتاده باشه توش که داره بشما میگه مواظب باش.خیر جانم.
   دیدگاه شما زیادی مثبت ه یا واقعیت و چش پوشی میکنید

 36. سلام من فکر می کنم اگه جوانی که شرایط ازدواج با یک زن بی سرپرست رو داره باید ابراز بکنه و طرف مقابل هم با تحقیق و بررسی پاسخ بده اینطور نیست تا به خانمی می گی قصد ازدواج داری همش برای ارضاع جنسی باشه گاهی آدمها نیاز به هدفهای بالاتری دارند و خداپسندانه اگه یه کم دقت کنیم همه مشکلات بخوبی حل میشه ،آن خانمی که یکبار ازدواج کرده و هنوز جوان چه اشکال داره با جوان خوب دوباره ازدواج کنه و یه زندگی خوبی بسازه ؛دنیا که تمام نشده هم مردها و هم خانمهای خوب وجود دارند ممنون ازاینکه خوندید نظر بدید.

  • نظر همگی رو خوندم هم خوب بود و هم یه جاهایی افراط میشد
   من خودم 5 سال پیش جدا شدم ….
   دوران مجردی با پسر همسایمون دوست بودم و عاشق هم بودیم ایشون برای ادامه تحصیل چندسالی خارج از کشور رفتند و من مجبور شدم با پسری از فامیلمون ازدواج کنم که بعد از یکسال جدا شدم
   دوسال بعد از جدایی من امیر ( همان پسر همسایمون) برگشتند
   مشکلی با ازدواج سابق من نداشتند چون واقعا عاشق بودند 2سال است که با هم ازدواج کردیم
   و در آمریکا زندگی میکنیم
   و الان که این کامنت را میگذارم خداوند بهترین نهال زندگیمان را در وجودم نهفته است و 4 ماه دیگر پسرم به دنیا می آید
   هیچوقت و هیچوقت و هیچوقت ناامید نشوید

 37. سلام بنظر من مطالب رو اصول و حساب و کتاب هست و کاملا صحیح هست طلاق خیلی وقتها صحیح نیست و عواقب تاسف باری رو داره

 38. دوستان سلام نظرات همتون بسیار عالی قابل احترام
  باعرض
  ماضرت اینکه بنظر من :
  یک زن مطعلقه هم مث همه ادما حق زندگی داره منتهی درست:
  خودش باید منطق داشته باشه زندگیش مث روال عادی برنامه ریزی کنه خودشو با کار /خانه /یا بیرون /ورزش /یادرس/
  مشفول کنه
  بعدشم با عرض پوزش
  اگه نیاز جنسی داشت فقط بایک نفر فقط یک نفر شخص مطمعن /باشخصیت /ابرومند
  باشه همو تعمین کنن چه ازنظر جنسی چه روحی چه مالی تا تکلیف زن مشخص یشه
  بازم حق نظر باشماست این نظر من بود
  موفق باشید…

 39. زینب پرتاری

  سلام واقعا این نگاه جنسی به زنان جامعه تاسف بار چرا اینقدر دنیای بعد از طلاق سیاه نشون میدید واقعیت اینه که مهم کرامت انسانی و شرافت که اگه باشه یک انسان تا آخر عمر پاک زندگی میکنه واگه نباشه به لجن کشیده میشه

 40. سلام
  تا حالا از این جهت به این مسئله نگاه نکرده بودم.
  رابطه یک فرد مطلقه با خواهر و فامیل و دوستان و……..
  من یه پسرم ولی موقعی که این مقاله رو خوندم مو به تنم سیخ شد.
  واقأ خدا صبر بده به زنان مطلقه.
  نظر من اینه که شرایط رو خودمون دشوار کردیم.
  اگه فردی تصمیم به طلاق میگیره به خاطر توقعات، بداخلاقی، طبع متضاد و ….. اگه با توصیه های دینی عمل کنه ضرر نمیکنه. اون دختر مطلقه میتونه با دید باز بره به سمت ازدواج موقت مگه چه اشکالی داره اون هم احساسات داره، نیازهای عاطفی داره ، کمبود هایی داره،
  متاسفانه ما فقط مسائل جنسی رو میبینیم.
  توی جامعه ما تعداد زیادی افراد مجرد هستند که توان ازدواج رو ندارند و نخواهند داشت میشه با اینگونه افراد زندگی خوبی ساخت.

 41. مگه زن مطلقه فقط نیاز جنسی داره؟؟ چرا همه فک میکنن که نیاز جنسی یک زن مطلقه مشکل ساز میشه اصلا همچنین چیزی نیست. من خودم شوهرمو 10سال پیش از دست دادم. اون زمان 20 سالم بود.الانم 2 ساله ازدواج کردم. شوهرمم ازدواج اولش بود. از زندگیمم خیلی راضیم. تو این مدت از نظر شغلی و تحصیلی خیلی به موفقیت رسیدم. و در شان خودم نمیدیدم که برم دنبال چیزهایی که اصلا ارزش نداره در موردش صحبت کنم. ولی تو این مدت واقعا درست زندگی کردم و نتیجشم دیدم البته با کمک خدا. مشکل اینه که زنها و دخترهای جامعه ما واسه خودشون ارزش قایل نمیشن و همینم باعث شده مرد جماعت انقدر پر رو بشه

  • زهره جون این خانم دکتر ما انگار از عصر حجر برگشته . ان زمان که در قبیله زنی همسرش می مرد .دیگه وامصیبتا. فراموش کرده دنیا دیگه به این حرف میخنده زن مطلقه . بیوه حرف های صدتا یه غاز که به خورد مردم میکنند . امروزه زن خودش به تنهایی میتونه چند تا مرد رو اداره کنه . خانم دکتر عزیز انسان ها رو با شخصیت شون محک میزنند نه به شوهر یا همسر . بعضی شوهرها به درد جرز لای دیوار میخورند . بنابراین سعی نکنید با سیاه نمایی و ترس از مطلقه بودن شیر زنان رو مجبور به سوختن وساختن بکنید . هر انسانی حق دارد خوب زندگی کند و مجبور به تحمل نیست . هرانسانی میتواند شرایط رو تغییر دهد . لطفا نظراتتون رو برای خودتون نگه دارید .

   • افرین مریم

   • نظر شما کاملا درسته .
    البته نه دراین جامعه ناسالم ما.یارو معلوم نی چه کوفتو زهرماری میکشه که روز روشن مزاحم زن مردم میشه.وای بحالی که بفهمه طرف بیوست.یا تنها زندگی میکنه.متاسفانه موادمخدر شیمیائی خیلیهارو از مردی و مردونگی انداخته وکارشون شده نقشهای شوم کشیدن برا دخترای مردم جانماز اب نمیکشم همه کاری کردم ولی مردونه نه نامردی

 42. با سلام من خودم دو ساله که طلاق گرفتم و با صحبتهای خانوم دکتر بهرامی تا این حد که زنان طلاق گرفته در جامعه مورد سرزنش و دید بد هستند موافقم و این نشان از فرهنگ پایین روزگار حال مملکت ماست.اما در مورد اینکه زن مطلقه هیچ امیدی به زندگی مجدد نداره من مخالفم چرا که چه بسا اون زن بیچاره از اعتیاد یا بیکاری و بولهوسی همسرش مجبور به ترک زندگی و طلاق شده و اینکه نتونه مرد مورد دلخواه خودش رو از پسران ازدواج نکرده انتخاب کنه غلطه.چطور یه مرد مطلقه میتونه با دختری جوان و چندین سال کوچکتر ازدواج کنه ولی زن طلاق گرفته نمیتونه!!!
  البته من خودم چون یه بار ازدواج ناموفق داشتم برای ازدواج بعدی سعی میکنم همسرم از زن طلاق گرفته ای باشه که مثل خودم یه بار شکست خورده و قاعدتا هم اون و هم من بهتر میتونیم همدیگه رو درک کنیم و از شکستهای قبلی زندگی محکمتر و بهتری رو بسازیم.ممنون.

 43. با سلام باید خدمت خانوم دهنوی بگم ک از ایشان بعیده ک با همچی نگرشی ب نوشته های خانوم دکتر نگا کردن چون ایشان خود تحصیلات دانشگاهی دارن و باید متوجه میشدند ک صحبتای خانوم دکتر بهرامی صرفا نوعی تحلیل است از پدیده اجتماعی طلاق و دلایل گرایش زنان مطلقه ب ازدواج موقت یا رابطه های غیر متعارف ک این امر یعنی ب رابطه غیر از ازدواج دائم کشیده شدن زنان مطلقه امریست ثابت شده و غیر قابل انکار حال با هر تحلیلی ک یکی از ان ها تحلیل خانوم بهرامی بود میشود ب علل و عوامل ان پی برد در حالی ک از نوشته های خانوم دهنوی چنین برداشت میشود ک ایشان قصد انکار این پدیده اجتماعی را داشتند و نه نقدی ب تحلیل خانوم دکتر دهنوی

 44. يه خانم

  2ساله طلاق كرفتم ايابراى ازدواج دوم 2سال فاصله باازدواج اولى
  خوبه؟

  • به نظرم خوبه

  • درصورتی که بتونی باشخص مجردی ازدواج کنی اره
   ولی باکسی که متارکه کرده فک نمیکنم موفقیت داشته باشه چون شخص مذکور مدام با همسره سابقش مقایصت میکنه وباید بهترین باشی بقول معروف نامبر وان که خیلی سخته برات ..براخودتونم این مقایسه پیش میاد البته ببخشید اینو میگم جواب 90درصده علت طلاق خانوما شوهرش معتاد بوده.بددهن بوده خانم باز بوده خسیس تازه دست بزنم هم داشته.بزور شکایت طلاق گرفتن
   این نظره شخصی منه امیدوارم.بدردبخور باشه

 45. سلام
  من زنی ۳۱ساله هستم که حدودا ۹سال ازدواج کردم اما متاسفانه بعلت عقیم بودن شوهرم از نعمت فرزند محروم بودم. با اینکه گذشت کردم و حتی حاضر بودم یه بچه از پرورشگاه برداریم اما متاسفانه شوهرم پی خوشگذرونی های خودشه و به این مسئله توجه نمیکنه. وبا توجه به اینکه کارمند بانکه و شکرخدا وضع مالی مون خوبه اما شوهرم هر چی میخره به نام پدر مادر و داداشش میزنه و بقول خودش من فقط کلفتش هستم و ایشون خیلی هم دهن بین هست و گاهی وقتا دست بزن هم داره حالا با این تفاسیر به نظر شما آیا راهی جز طلاق وجود داره ؟ آیا این حقمه ؟ آیا از این بدتر ی هم وجود داره ؟؟ بالاخره خدایی هم هست وقتی به زنهایی امثال من ظلم میشه مطمئنم خود خدا دیگه هوامونو داره. البته من هنوز طلاق نگرفتم و دارم بهش فکر میکنم و الان یه هفته اس خونه بابامم.

  • زندگی تازه ای شروع کنید بیخودی عمرتان را به هدر ندهید

  • سلام
   بنظر من باید صبور باشی تا شوهرت اصلاح بشه
   اینم فقط از خودتون برمیاد
   بالاخره هر مردی که دنباله زنی دیگه میره کمبود داره که اینکارو میکنه.حالا یا از نظر عاطفی یا از نظر مهر و محبت یا ارامش ونهایت همخوابی.
   باید با زیرکی وهوش زنانت بفهمی شوهرت از کدوم ناحیه کمبود داره.راحت میتونی براش پرکنی.
   سیری ازمرداهستن که توجوونی نتونستن جوانی کنن.یا پول نداشتن یا قیافه یاکسی ادم حسابشون نکرده والان دری به تخته خورده و چارقرون باخودشون دیدن میخان جبران مافات کنن که اونم چاره داره البته خدانکنه.ازاین تازه بدوران رسیدها باشه که درست شدنی نی.
   بنظرمن طلاق نگیر چون مردا یا به عبارتی هم جنسای خودم زن بیوه رو طوری نگاه میکنن که انگار درمونده برابغل کردن مرد یابقول معروف تو کفه بایه اشاره میاد.اونوقته همه میشن دهقان فداکار وفقط هدفشون خیره ودر راه رضای خداست البته تاقبل از رسیدن به خونه خالی…..
   داداشای گلم ببخشید رک گفتم.دیدم که میگم
   حرفای خانم دکتر عین واقعیت جامعه امروز ماست متاسفانه

  • سلام.بنظرم قشنگ باهاش صحبت کنید و خودتونو بزارین جای طرف مقابل و از دید اون ببینید چیکار میشه کرد.اگه دیدین هرروز اذیت میشین که بنظرم طلاق بهتره.البته اگه واقعا سر به صلاح نمیشه.

  • بعضی مردها به اندازه ای بدجنسس و کثیفن ک فقط دور بودن ازشون مشکل رو برطرف میکنه ببین ایا هیچ خوبی و محبتی از طرفش ندیدی ؟اگه نه اصلا خودت رو معطل همچین مردی نکن البته بازم هر کسی خودش بهتر شرایطش رو میدونه انشالله موفق باشی

   • داریوش خان

    مردها هر چی هم کثیف وبدجنس باشن به خباثت خانمها نمیرسن .امان از زن .البته زن خوب هم نعمت هستش .اما افسوس……..

  • مسافر آسمانى

   سلام. چقدر زندگي شما شبيه من هست منم 10 سال شوهر عقيم و دهن بين رو تحمل كردم و صبورى كردم و احترام گذاشتم آخرش هم بهم گفت خانوادم ميگن زن تو حتما خودش مشكلى داره وگرنه تو رو تحمل نميكرد و اين شد كه در عرض 2 ماه مهريه ام رو بخشيدم و از همسرى كه لياقت داشتن من رو نداشت جدا شدم و توكل به خدا كردم و خدا هم كفايتم كرد و برام سنگ تموم گذاشت زندگى جديدى رو شروع كردم درسم رو ادامه دادم و خياطى مى كردم و بعد از 7 سال متاركه كلى پيشرفت داشتم الان مشاور دانشگاه هستم و با تجربياتم و تحصيلم به افراد زيادى مشاوره دادم و كمك كردم تدريس هم ميكنم و طراحى لباس انجام ميدم.راز موفقيتم هم توكل و اعتمادم به خدا ميدونم، خواستگاران زيادى هم مجرد و هم مطلقه دارم ولى ميخوام با فردى كه همكفو خودم باشه از لحاظ دينى و روحى و فرهنگى ازدواج كنم كه موجب آرامش هم باشيم چون برخلاف تصور غلط جامعه كه دنبال عشق هستند قرآن، آرامش را هدف ازدواج ميدونه و عشق ناب فقط خود خداست
   با اين مقاله خانم دكتر بهرامى هم چندان موافق نيستم چون از يك زاويه نگاه شده و تحليل دقيق جامعه شناسانه و روانشناسانه اى نيست و خيلى سطحى و با عرض پوزش كوچه بازارى و خاله زنكى هست و فقط يك طيف از زنان مطلقه رو دربر ميگيره و زنان اصيل و باايمان كشورم كه عزت نفس شان وابسته به خدا و خانواده نجيبشان هست رو فراموش كردن
   در ضمن كلمه طلاق در قران به معناى آزادى و رهايى است و اصلا بار منفى ندارد برخلاف جامعه ايران. البته اگر زن توكل به خدا داشته باشه و تقوى داشته باشه خدا راه را برايش باز ميكنه و از جايى كه حساب نميكنه روزى داده ميشه(آيه 3 سوره طلاق) با اين نگاه طلاق اصلا زشت و ناپسند نيست بلكه عاملى براى رشد معنوى و اجتماعى زن خواهد شد
   با آرزوى شادكامى براى زنان و مردان پاك سرزمينم

 46. دوستای گلم من چی بگم که دو ماه بعد عقد فهمیدم شوهرم سرطان داره از لحاظ روحی خیلی بهم ریختم 25 سالمه دارم جدا میشم

 47. یه مادر دل شکسته

  من فقط ۳۹ روزه که مادر شدم..دخترمو خیلی دوس دارم ولی همسرم با خاله زنکی و فحاشی و بی احترامیاش به خودمو خونوادم و حیله گریش که بعد زایمانم که منو اورده خونه پدرم٬با نقشه قبلی و حیله گری رفته برام دادخواست عدم تمکین اونم با اظهارات دروغ که من دعوا کردم و خونه روترک کردم و همینطور با نهایت وقاحتش قفل در خونه رو هم عوض کرده که نتوم به خونه خودم برگردم٬ مجبورم کرده که طلاق بگیرم…دقیقا زمانی که یه زن به محبت و توجه همسرش احتیاج داره٬ تو روزای بعد زایمان٬ همسر من با هزار دوز و کلک منو مجبور کرده ازش طلاق بگیرم که حتی یه هزاری هم بابت مهریه نده…سوختم…منی که به دخترم قول داده بودم براش مادر خوبی باشم٬ الان مجبورم کردن که ازش بگذرم..از پاره تنم…شمارو به قرآن٬ این انصافه؟ این انسانیته؟ چرا خدا در برابر همسر ظالم من ساکته؟!دوستای عزیزم ازتون میخوام برا دل شکسته ی منم که یه مادرم دعا کنید..دعا کنید شوهرم و خونوادش که منو از دختر کوچولوی معصومم جدا کردن و شیرینی مادر شدنو برام زهر کردن٬ تقاصشکستن دل منوپس بدن..به خدای احد و واحد قسم٬ به حضرت ابوالفضل العباس قسم٬ به سر بریده امام حسین قسم٬ به خون علی اصغر قسم٬ به دل مصیبت دیده حضرت زینب کبری قسم٬ از شوهرم و پدر و مادر وخواهراش نمیگذرم و به خدا واگذارشون میکنم که تاوان شکستن دل منو که تازه مادر شده بودم و میخواستم برا دخترم مادری کنم و نذاشتنو٬ پس بدن…خدایا خودت شاهد گریه های هر شب من هستی..خدایا به عزتت قسمت میدم انتقام دل شکسته ی منو از شوهرم و خونواده بی وجدانش بگیر…آمین

  • سيد مهدى تهران

   سلام بزرگوار به خدا توكل كن مگه مادر حضرت موسى عَلَيْهِ السَّلام چه كرد؟ فقط خدا !!!!

 48. شما که توان زندگی کرد ن ندارید چرا ازدواج کردید به نظر فقط دخالت های خانواده دختر باعث به هم خوردگی زندگی زوجین جوان میشود پسره باهزار بدبختی یه مالی جمع کرده به امید این که تشکیل خانواده بده زن بگیره سروسامان بگیر ه سری تو سرا داشته باشه اما قافل از این که خانواده دختر ه مثل مثل اینکه مخوان ملکه را شوهر بدن اینقدر ایراد میگرن که بدبخت هنگ مکنه اول زندگی و….به اونایی که دخترای که ازدواج کردن چند قدم از بقیه جلوند بابا بچسبید به زندگیتان لگد به بخت خودتان نزنید فکردی طلاق گرفتی هنر کردی هیچ وقت اعتماد مرد دیگری نمتونی جلب کنی مگر چن برابر سن خودت ……و..

 49. باسلام این مقاله هم میشه گفت درسته هم میشه گفت اشتباهه من خودم دوماهه ازخانومم جداشدم ولی خیلی پشیمان هستم ومیگم ای کاش همه مشکلات ومریضی واژینیسم خانومموتحمل میکردم وراضی به طلاق نمیشدم الان میفهمم که چقدربهش وابسته بودم ودوسش داشتم وخودمم نمیدونستم واینوبدونیدکه خاطرات هیچ وقت فراموش نمیشه اینوازچن تاروانشناس وروانپزشکم پرسیدم.تازمانی که امنیت جانی وروانی وآبرویی داریدتوزندگی مشترکءطلاق نگیریدوسعی درحل مشکلات داشته باشیدوصبرکنیدکه برخی مشکلات فقط بامرورزمان حل میشه.کاش زنم برگرده وباهمه مشکلات دوباره زندگی کنیم.من یقین دارم دیگه اون آدم سابق نمیشم چون نمیتونم فراموشش کنم.

 50. من زنی هستم 27 ساله.18 مرداد 94 از شوهرم جدا شدم.با مردی تو شرایط خودم آشنا شدم فقط ی بچه داره ولی من نه، که البته بچه ش پیش زنه. از همه لحاظ این مرد خوبه اما والدینم بخاطر پول مخالفن. میدونم بدون اذن پدر میشه ازدواج کنم اما نمیخوام دلشون بشکنه.تو ازدواج اولم پدر و مادر کم باعث طلاق من نشدن.اما حالا هم نمیذارن زندگی کنم.آخه این چه دنیایی اگه ترس از خدا نبود خودمو میکشتم…
  خسته شدم از این زندگی…

 51. توقع و ادعای دختران و زنان ایرانی و مطالباتشون از همسر آینده شون که هیچ سنخیتی با اوضاع اقتصادی فعلی ایران نداره و اینکه دختران مرد رو فقط به عنوان پول چاپ کن میخوان برای ارضای کمبودهای گذشته شون,باعث گریز من ۳۱ ساله از ازدواج شده و هزینه های برگزاری عروسی تجملاتی که خود دختر و خانواه ی او مدام بر اجرای آن پافشاری میکنند,باعث شده هرگز زیر بار مسولیت یک طرفه ی زن مغرور و بی درک و پرتوقع نرم.

 52. من به کل بااین مقاله مخالفم خداونددرکلامش که همان قرآن است میفرمایدکه اگردرزندگی زن وشوهر نتوانستندباهم زندگی کنندازهم به درستی جداشوندوخداوندبعدازطلاق هردوی آنان راسعادتمندمیکندمن 20سالمه وسه سال بامردی زندگی کردم که نقطه ی مقابل من بوداومردی فوق العاده مغروروبی ایمان بودبااینکه درجامعه مردی باایمان خودراجلوه میداد امابه نظرمن فردی منافق بوددراین سه سال زجرهای فراوانی کشیدم وبه خاطررضای خداوندبااوساختم اماایشون لیاقت نداشتند من الان سه ماهه درخانه پدرم هستم وتحت حمایت شدیدخانواده والحمدلله دیگران درموردمن حرف بدی نمیزنندمن حافظ قرآنم والان دربهترین دانشگاه مشغول تحصیلم این ازالطاف خداوند بودکه من به بهترین دانشگاه بروم به نظرمن زندگی نکردن بهترازبدزندگ کردن است من آنقدربع لطف خداوندوبه حکمت اوایمان دارم که خداوند هروزمرابهترازدیروزمیکند واین ازدواج راباتمام زجرهایش جززیبایی ندیدم چون من دراین ازدواج خداراپیداکردم ومطمئنم خداوندبعدازاتمام طلاق برای من بهترین راقرارمیدهدالبته من هم بایدبهترین باشم به شما خواهران عزیزم میگویم شماپاک زندگی کنیدوبع رحمت خداوند ایمان کامل اداشته باشیدتاخداوندبهترین رابراتون برسونه وزندگی باسعادت راهم دردنیاوهم آخرت رابرایتان آرزومندم عزیزان ازتقصیرشوهرقبلی خودبگذریدوآنهارابه خدابسپاریداینکارباعث سعادتمندی شما میشودطمئن باشید

 53. سلام . به نظرم ازدواج از سنتهای حسنه اسلام هست . پس چرا کسی باید تنها بماند . به نظرم اگه جایی بود که میشد بانوانی که میخواهند بصورت موقت یا دائمی عقد بشن یا حتی کسانی که بصورت جلسه ای مهریه شان را دریافتی میکنند شناسایی کرد و به خیل عظیم آقایان در طلب ازدواج راهنماییشون کرد میشد کمک بزرگی در راه سنت اسلام و فرمایش مقام معظم رهبری در زمینه ازدواج آسان انجام داد . لطفا جواب رو به آدرس ایمیل من بفرستید

 54. به نظرمن این مقاله کاملا درسته

 55. مطالب خوب بود ممنون

 56. با سلام منم دارم از همسرم جدا مي شم ٧ سال با هم زندكي كرديم همسرم از لحاظ مالي و مرتبه اجتماعي و خونواده هيجي كم نداشت ولي نسبت به من خيلي بي توجه شده بود با لاخره بعد از دعواهاي زياد فهميدم با يه خانمي دوست شده زندكي واسم عوض شد خيلي غصه خوردم حالا هم دارم طلاق ميگيرم اما افسرده شدم شوهرم رو خيلي دوست دارم ولي اون ديگه نمي خواد با من زندگي كنه از اينده خيلي مي ترسم. ٣٠ سالم نمي تونم شوهر م رو فراموش كنم

 57. من چهار سال تجربه زندگی در جهنم زناشویی رو دارم با یک ادم روانی با مشکلات جنسی روانی که حتی رابطه جنسی هم نداشتم ولی بازم ارزشهامو زیر پا نزاشتم بیرون تو خیابون دنبالش بگردم الان بین بد وبدتر بدو انتخاب کردم تقاضای طلاق دادم .شما که نوشتین از اخر مجبور میشن تسلیم بشن من تو این چهار سال نرفتم حالا می خوام برم !!!؟مگه منش و ارزش وطرز تفکر یک ادم تغییر میکنه شخصیت شکل گرفته ؟مگه بچه ی یک ساله هستیم که گولمون بزنن؟؟!!

 58. سلام من حرفتو قبول دارم

 59. من سه ساله جدا شدم اینو در نظر بگیرید که در کنار هر زن مطلقه ای یک مرد مطلقه هم هست پس قضیه رو فقط واسه زنان پررنگ نکنید. مردان متارکه دار هم زیادند که بدون مشکلات روحی و روانی نیستند. اونها هم در ازدواج دومشون سرکوفت و مسایل دیگه دارند میگن زن مرده را زن بدهید زن طلاق رو سنگ. این یک ضربالمثل هست تو منطقه ما.

 60. سمانه اینطور ناراحت نباش زنگیت بکن نامید نباش هر کی می بینم شرایط خودم بعد از طلاقه و اینطوریه خیلی ناراحت می شم صبر داشته باش شاید واقعا به قول برخی حکمتی باشه

  • سلام .من بعد از 4 سال زندگی مشترک الان 2 ساله که توافقی جداشدیم.البته من اعتیاد داشتم.ولی همسرم ایرادهایی که داشت بدتر از من بود.خیلی گوشی بود و هر کسی میتونست برای زندگیش نظر بده .من اون رو دوست داشتم و راضی نبودم جدا شم.الان بعد 2 سال هنوز هم روزی نیست ک بهش فکر نکنم.البته هرگز حاضر نمیشم دوباره بخام سراغش برم.مطمئن هستم که خیلی مشکل داره الان ولی غرورش اجازه نمیده که سراغی از من بگیره

 61. سلام عزیزان. منم 10 سال است که جدا شدم و 33 سالم هست. خدا رو هزار مرتبه شکر برای من هم مشکلی پیش نیامده است و الان تو یک شرکتی کار میکنم که همه میدونن من جدا شدم و به من حتی یک بار هم پیشنهادی ندادند تازه کمکم هم میکنند.در هر شرایطی تو مشکلاتی داری هر چیزی یک سختی داره ولی از نظر من زندگیبا صبر درست میشه الا وقتی توش خیانت و اعتیاد است باید حتما جدا بشی.راستی من خدا خیلی کمکم کرد و من به خیلی از خواست هایم رسیدم.

 62. سلام من 30 سالمه 4 ساله که طلاق گرفتم و در جامعه دارای موقعیت اجتماعی خوبی هستم هیچوقت از اینکه طلاق گرفتم پشیمان نشدم درست در جامعه و خانواده دچار مشکلاتی شدم ولی الان همه به خوبی با این قضیه کنار آمدن و خانواده ام خیلی از من حمایت می کنند چون همه راضی به طلاقم بودند در جامعه ما مشکل فقط برای زنان مطلقه نیست این قبیل مشکلات تمام دختران و زنان جامعه را در بر گرفته و این بستگی به رفتار خودمان دارد که اجازه سوء استفاده به برخی افراد را بدهیم یا نه و همیشه می گویم خدا بزرگ است من دختران مجردی را می شناسم که مردان به آنها نیز پیشنهاد رابطه می دهند الان این مسئله همه گیر شده خودمان فقط باید هوای خودمان را داشته باشیم و ربطی به مطلقه بودن یا مجرد بودن نداره در جامعه ما به زن متاهل، مجرد، مطلقه، مادر، مادربزرگ گیر میدن پس دوستان مطلقه نگران نباشید که فقط شما دچار این چنین مشکلاتی نیستید. ازدواجی خوبه دو طرف باعث آسیب هم نشوند و اینکه وایسی هر چی سرت اومد تحمل کنید یکسری آدم عقده ای فقط تحویل جامعه می دهیم لطفا فقط با چشم باز ازدواج کنید و اگر هم مجبور به طلاق شدید خود را عذاب ندهید که چه می شود چون اگر طلاق بد بود خدا آن را حرام اعلام می کرد.

 63. واقعا این مقاله مزخرفه . یعنی کسی که یه بار مرتکب ازدواج اشتباه شده و شکست خورده حق زندگی نداره! اتفاقا الان زنای مطلقه بیشتر از مجردا خواستگار دارن . کسی که قصدش سواستفاده باشه براش مجرد و مطلقه مهم نیست و کسیم که قصدش زندگی باشه بازم این مسیله براش مهم نیست. کسیم که رو همچین چیزی حساس باشه به نظرم نمی تونه مرد زندگی و همراه خوبی بشه .

  • موافقم که مزخرررررفه!
   من 5 سال زندگی کردم و همسرم زود انزالی داشت و رابطه نداشتیم. بعد از اینکه من برای کمک بهش جراحی بکارت کردم رفت و دادخواست طلاق داد!
   من تو اون 5 سال حتی خودارضایی هم نکردم چه برسه به اینکه رابطه ی خارج از چارچوب داشته باشم حالا بیام برم با مردا رابطه داشته باشم؟
   با درخواست همسر سابقم فهمیدم اون نه تنها به لحاظ جسمی مرد نبوده بلکه از نظر روحی هم مرد نبوده
   یه همچین مردی نباشه ادم تکلیفش با خودش روشنتره! میگه اقلا تنهام!
   جمع کنید این مزخرفاتتون رو خصوصا اون مثال آتیش سوزی رو!

 64. دوباره پیام میدم پیامهای همه عزیزان رو خوندم بنظرم طلاق هیچ زشتی نداره وپدیده عادی شده من الان 26 سالمه وجدا شدم مظمعنم خواستگارهای زیادی خاهم داشت به همه ابجی های گلم میگم به این مقاله توجه نکنن چون اکثرا حرفاش اشتباهه من خودم دبیر هستم و تو اجتماعم خدا رو شکر مشکلی ندارم افرین به بعضی اقایون طرز فکراشون عالی بود به امید ازدواج همه شما عزیزان

 65. سلام من این نظر رو قبول ندارم که زنان مطلقه قراره با این همه مشکلروبرو بشن الان امار طلاق زیاد شده ودیدگاه جامعه عوض شدهمن خودم یه ازدواج ناموفق داشتم که بعد از 5 ماه زندگی به خواسته شوهرم جدا شدم یک سال هم مقاومت کردم وخواهش کردم طلاق نگیریم ولی فایده نداشت الان هم یکماهه جدا شدم خدا رو شکر مشکل خاصی ندارم با اینکه تو یه هر کوچیک زندگی میکنم ولی برخورد همه خوب بوده وامیدوارم بزودی با فرد مورد دلخواهم ازدواج کنم کی گفته طلاق چیط بدیه وقتی زندگی با طرف میسر نباشه هیچ عیبی هم نداره من خودم شاغل وتحصیلکرده هستم از قیافه خوبی هم برخوردارم الهام جونمن خیلی زندگیم شبیه تو بوده خواستی پیام بزار با هم حرف بزنیم نگران نباش خواهر گلم خدا کمکمون میکنه به خدا توکل کن

  • من از طلاق خیلی میترسم.الان 9 ماه خونه پدریم هستم … ولی هیچ کاری نمیتونیم انجام بدیم نه برگست نه طلاق…

 66. چرا زنهاهای ما شجاع نیستند کمی فکر کنید که الان طلاق کرفتید وضعیت خوبی ندارید پس بجای نشستند خودتون دنبال فرد مورد نظرتون برید

 67. من زندگي مو باختم يكساله ازدواج كردم هنوز عكسهاي عروسي مو نگرفتم شوهرم تصميم به طلاق داره،سر يك سري اختلافات جزيي كارمون به طلاق كشيده من خواهان زندگي با ايشون هستم اما ايشون كلا به هيچ صراطي مستقيم نيست زندگي منو تباه كرد حالا هم به راحتي حرف از جدايي ميزنه،خيلي دلم گرفته،خيلي

 68. از هرچی زن و دختره متنفرم الان یکساله نامزدم با صداقت جلو رفتم ولی با دروغ جواب صداقتمو داد در شرف طلاقیم تو این زمونه با این وضعیت با این دخترای زیاده خواه زندگی مجردی بهترین گزینس

 69. سلام من ۲۶سال دارم ویک هفته است که جدا شدهام توروخدا درباره ما زنهای مطلقه بدنگوید بد نگاه نکنید خودمان شکست رادیدهایم سختی کشیده ایم ماهم انسانیم حق داریم زندگی کنیم سروسامان داشته باشیم بخدا ماگناهی نداریم خسته ام نگرانم تنها کمکم کنید

 70. دوست دارم ازدواج کنم

 71. من همسرم فوت کرده اهل دوستی و کثافت کاری نیستم یا خدای نکرده بخوام باعث خراب شدن زندگی کسی باشم .از سال 79 تا الان تنهم خسته شدم از تنهایی و اینکه همه مردها فقط یک هدف دارن چه مجرد چه متاهل

 72. آقایون متوجه شدین بعضی زنان مطلقه خود به زندگی بی وفایی کردن و خیانت نمودن . به نظر شما این خانم که طلاق قطعی نشده خواستگاراشو از مصر چه جوری پیدا کرده . مشخصه دوستی!

 73. 40سالمه 17 سال با یه بی تعهد مفت خور تنبل زندگی کردم خودم کار میکردم بعدکارمو مستقل کردم تمام زندگیم را ساپورت میکردم حتی خانوادشو چون تو یه خانه 30 متری با پدر مادرش زندگی میکردم عشقم بچه هام و کارم بود به خاطر بچه هام جون می کندم و می گفتم عیب نداره اون روزی کمی داره من کار می کنم من می تونم .ازمهربانی وسلامت و تعهد وتلاش و هر اخلاق انسانی تمام و کمال هستم و بودم تو زندگیش مثل یه مرد با مشکلات جنگیدم و موفق بودم ولی همیشه بی کس و تنها با کسی که اصلا تعهد نداشت برام بحث مالی مهم نبود برایاینکه بچه هام آسیب هم نبینند کارگر ثابت گرفته بودم که این آقا بهونه نکنه و کار کنه که اینقدر فشار رو من نباشه داقون شدم و خسته اما عشق بچه هام منو سر پا نگه می داشت تا اینکه فهمیدم که با زن داداشم دوست شده یک دفعه بخشیدمش داق دیگه ون شدم تحمل کردم ولی صداشوضبط کردم و دیدم دوباره ادامه داده نمیتونستماین خیانت کثیف به برادرم و خودم را تحمل کنم با نفرت ازش جدا شدم و ناراحت نیستم بخاطر اینکه شخصیتم تعهد هام و خیلی چیزهای دیگه برام مهم بور فقط ناراحت این هستم چرا 17 سالمو حروم کردم برای کسی که اینطوری بود بعد از جداییم با اینکه من زن جدی هستم ولی حس خوبی نداشتم اگر تو خیابون هم یکی بوق می زد حالم بد میشد عصبی می شدم تصمیم گرفتم ازدواج کنم خواستگار زیاد داشتم که از ایران برم ،فامیل دوست و… تا با پسری آشنا شدم واقعا عاشقش شدم به خاطر اینکه دقیقا مثل خودم و کاملا برعکس همسر اولم بود خانوادشون مخالف بودند خانواده من هم تقریبا ولی ما خودمون تصمیم گیرنده بودیم ازدواج کردیم خیلی خوشبختم همدیگه را دوست داریم تصمیم داریم بچه بیاریم البته با توکل به خدای مهربون خانواده همسرم بعد از 5 سال با ما من ارتباط برقرار کردن دوتا عروس دیگه هم دارن ولی همشون عاشقم هستن و من هم دوسشون دارم . من بین زن و مرد فرقی نمی بینم ما خانمها نباید انتخاب بشیم باید انتخاب کنیم .من خیلی دیدم دختر ها الان پر توقع غیر منطقی هستن و متاسفانه آقایان هم مثل مرد های قدیم قوی و متعهد نیستند یه خانمی که یک دفعه ازدواج داشته قدر یه مرد خوب و یه زندگی معمولی را بیشتر می دونه.

 74. عاطی خانم من با حرفهای شما کاملا مخالفم اولا چون خودم شرایطی مثل شما دارم و با خانمهای مطلقه زیادی برخورد داشتم و صحبت کردم ، دیدم که واقعا حتی با گذشت سالهای زیادی که از طلاقشون گذشته افکار، عقاید و انتظاراتشون برای زندگی مشترک سم هست برای همینه که در برخورد با اینگونه زنان باید کاملا مواظب بود وگرنه صحبت بر سر دختر بودن و یا مطلقه بودن نیست درثانی شما مقاله رو درست نخوندی چون در اون گفت شده زنانی که از طرف خانواده حمایت نمیشن این مشکل رو دارن نه شما که حمایت میشی وسوم اینکه لحن شما ، این پیام رو انتقال میده که آی خانمهایی که در زندگی مشکل دارین طلاق بگیرین یعنی حالت ترغیب داره و این درست نیست.و در آخر اینکه چطور شما که هنوز طلاقت قطعی نشده خواستگار در خونه ات قطار شده!!شما چطور به خودت این اجازه رو دادی!!معمولا خانمهای مطلقه حدود پنج سال طول میکشه که شکست اول رو فراموش کنن و آماده ازدواج مجدد بشن اما شما هنوز اولی تموم نشده دومی رو میخوای آغاز کنی!!!مثل اینکه خودت هم بی میل به این جدایی نبودی.

 75. سلام به همه دوستان.من 26سالمه تا چند روز دیگه ان شالله جدا میشم و اصلا احساس ناراحتی و پشیمانی ندارمهمسرم بدون هیچ گونه دلیل موجهی ترکم کرد به دلیل مشکلات روحی ای که داشتن.هیچ گونه از این مسایلی که دکتر بهرامی فرمودن برام پیش نیومده خانوادم حمایت کامل دارن ازم و خودم از لحاظ اخلاقیو رفتاریو موقعیت اجتماعی کمبودی ندارم..چند تا خواستگار عالی هم دارم که مصر هستن بدلیل پاک بودن و خانواده دار بودنم هستش.ولی واقعا متاسفم برای درج چنین مقاله ای.درسته که واقعیتها تلخه ولی با درج چنین مسایل اغراق آمیزی که خیلیاشونم صحت نداره تنها کور سوی امید دل بعضی از افرادو از بین میبرین.واقعیت اینه اگر یه پسری از یک خانم با شخصیت خوششون بیاد براش دیگه فرقی نمیکنه مطلقه باشه یا مجرد.بیاین خودمون فرهنگ بسازیم از خودمون شروع کنیم.مخاطب من خاتمهای مطلقه ای هستش که با وقارو با شخصیت هستن و تنها بدلیل بدشانسی نتونستن زندگی مشترکشونو ادامه بدن.اگه با این دید نگاه کنیم که این اتفاق به عنوان یک امتحان الهیه خیلی از مسایل حل میشه..خانمهایی که جدا شدین خویشتن دار باشین و توکلتون بر خدا باشه در این صورت درهای موفقیت به سمتتون باز میشه.چند نفر از دوستان که جدا شدن دوباره ازدواج کردن با پسرایی که مجرد بودن و شرایط بسیار بهتری چه بسا بهتر از خواستکارای دوران دختریشون داشتن.امیدتونو از دست ندین و صبر داشته باشین.با آرزوی موفقیت و خوشبختی همه دوستان.

 76. به گفته یک خانم دکتر روانشناس و مشاور خاواده که ممکنه اکثر شما هم صحبتهای ایشون رو شنیده باشید 90% رابطه زناشویی دردست زنان است اما در هنگام شکست این همیشه آقایون هستند که از طرف این زنان مقصرند خوانده میشوند!!!

 77. مشکل اینجاس که ما خودمون جامعه وطرز فکرامونو خراب کردیم میدونید چرا برای مثال اگر من یه دختر مجرد 24 ساله باشم ویه آقای مطلقه بیاد خواستگاری من قبول میکنم اما هیچوقت یه پسر مجردی نباید با یه خانم مطلقه ازدواج کنه

 78. من یک مشاور خونواده ام .هفته پیش مراجعی داشتم که 27 ساله و مطلقه بود انتظاراتش آنقدر بالا بود که یک لحظه به سلامت عقلی اش شک کردم . آزادی بی حد و حصر،مجالس مختلط با حضور همسرش، خانه بالا شهر ، ماشین مدل بالا، درآمد بالای همسر…. واقعا ماندم چه بگویم!!!!

 79. گل گفتی و افتخار داره . زن باید زندگیشو نگداره . واقعا زن زندگ تویی

 80. آقای امیر دقیقا اشتباهت همینه!! دختری که طلاق میگیره مشکلات روحی روانیش ده برابر میشه! تازه تو ازدواج دومش همه چی رو باهم میخواد! من با بعضی از اونایی که طلاق گرفتن مصاحبه داشتم اغلبشون مغرور متکبر و خودخواه شدن و دنباله همه چی باهمن

 81. من معتقدم اگر زنی خوب باشه با مشکلات شوهرش کنار میاد و زندگی میکنه البته تنها در دوحالت هست که به نظرم طلاق زن جایزه:اول.معتاد بودن مرد و دوم. دست بزن داشتن ! بقیه موارد زن میتونه بادرایت خودش مشکلاتو حل کنه!!! اغلب این خانومها که طلاق میکیرن خودشون مشکل دارن جالبه که بعد از طلاق یا میگن اقا دست بزن داشته یا معتاد بوده!!!!! میخوام بدونم یعنی از هر 5 پسر یکی معتاده که امار طلاق 1 به 5 شده؟! جالبه بعد طلاق دوباره هم دنباله ازدواج هستن!!!!

 82. با سلام. من با ازدواج مجدد صد درصد موافقم بخاطر اینکه: از لحاظ فیزیولوژی مردها تفاوت خاصی با زنان دارند دوم. دراکثر مرگ و میر هاو جنگها مردان از بین می روند و جمعیت دختران و بیوها خیل یزیاد هستش. پس گناه بیوه زنان چیست؟ مگر انسان نیستند؟ مگر نیاز به ارامش ندارند؟ سوم: این حکم خداست. در قران پس خداوند اعلم است و کلامش صد در صد با دلیل بوده. و محکم و استوار هستش کلام خدا. و در عجبم از کسانیکه می خواهند حکم خدا را نادیده بگیرند و روش غرب را طی کنند. اگر تعدد زوجات باشه این همه دختر و زن بیوه در جامعه وجود ندارد.

 83. سلام.با خوندن این مطالب واقعا خیلی واقعیت ها رو در مورد مخاطبین این مقاله درک کردم.من 27 سال سن دارم؛و اینو قبول دارم ک خیلی از زن های مطلقه هستن ک ی تار موشون ارزش داره ب بعضی از دخترای امروزی یعنی اگه این فرهنگ لعنتی ک پدرو مادر مخالفت میکنن یا سرزنش میکنن پسرو واسه ازدواج با ی فرد مطلقه نبود من خودم ب شخصه دوس دارم با چنین فردی ازدواج کنم. آرزو میکنم تموم بندگان خدا ی زندگی سرشار از ارامش داشته باشن

 84. خانمهایی که میخوان درست قضاوت کنن در مورد دلایل شکست خودشون و یا علل عدم ازدواج خودشون رو بدونن اول باید یک نگاه دقیق منصفانه و منطقی به معیارهای خودشون بیندازن بدون شک موارد زیادی برای تغییر خواهند یافت

 85. همه نظرات عزیزانو خوندم من زنی 37 ساله هستم از زیبایی و اخلاق کم ندارم همسرم 10 سال پیش خیلی سرو گوشش می جنبید دختربازی دوست دختر با زنا میریخت رو هم یه بارم گوشیش قطع نشد با یه دختره که رفیقش بود تنها بود و من حرفاشو شنیدم حرفای عاشقانه واین منو دیوانه کرد ولی من عشقمو زندگیمو بچمو رها نکردم ادبش کردم البته بی تجربکی زیاد کردم ولی یه با ازش به دادگاه شکایت کردمو گفتم من امنیت سلامتی ندارم از ترس ابروش دیگه کلا عوض شد و این رفتار درست براش عادت شد حالا از زندگیم راضیم خوشبختم و به خودم میبالم که میدونو خالی نکردم مگه من دلمو از سر راه اوردم اون موقع با خودم فکر کردم من باید بجنگم الان شوهرم میگه چه لطفی کردی به من که منو بخشیدی .البته تا5 .6 سال اون حرفا کابوسم بود ولی ادم یادش میره بالاخره حرفم به خانمای عزیز اینه که مقاومت کنید من خیلی زجر کشیدم ولی زمان داغ اون دردو برام سبک کرد.ولی اگر کسی دیگه بالاجبار جدا شد هم اصلا نباید ناامید باشه و فقط باید وارد جامعه بشه چون شما باید خودتون زرنگ باشید و شانسو پیدا کنید  .ارزوی خوشبختی برای همه ی عزیزان

 86. سلام من تمام نوشته های دوستان رو خوندم و خیلی ناراحت شدم که همه ی ما به جوری مشکلات خاص خودمون رو داریم . من 22 سالم هست و بهمن 92 ازدواج کردم و فروردین 93 به مشکل خوردم و فروردین رفتم شکایت کردم . شوهر من مشکلات اساسی و پایه ای داشت. اول با دروغ اومد جلو و با شناسنامه ی جعلی به عنوان پسر مجرد ولی بعد از 2 ماه متوجه شدم زن داشته و من خبر نداشتم . شوهرم خیلی بد دل بود منم تحمل میکردمو میگفتم عیبی نداره اگه تو از من بدی نبینی بد دلیت خوب میشه و اعتماد میکنی . نمدونستم این مرد بیماره و بد دلیش از روی بیماریشه دست خودش نیست . همیشه به یک چیزی گیر میداد و دعوا راه مینداخت منم فقط تحمل میکردم شوهر من دست به زن داشت سر هر چیزی تو همین 2 ماه از عقدم منو میزد بالش میگرفت جلوی دهنم و منو میزد جاهایی که دیده نمیشد موهای سرمو میکشید مشت میزد به سرم و آب دهنشو روی من انداخته بود به همه چیز شک داشت . به من میگفت تو برده ی من باش تا من باهات خوب باشم توی 2 ماه 10 کیلو از وزنم خود به خود کم شد . دقیقا داشتم احساس میکردم دارم پیر میشم آب بدنم خشک شده بود انقدر گریه میکردم که چشمام ورم کرده بود . منو حبس کرده بود توی خونه ی پدرش و همونجا وقتی میخواستم مقاومت کنم و فرار کنم از اون خونه رگ دست منو زد . شوهر من ناراحتی اعصاب داشت ..

 87. سلام من 2ماه تو عقد بودم ولي به دليل مشكلات اعتياد همسرم جدا شدم متاسفانه بعد از 5سال شديد احساس تنهايي ميكنم

 88. بیشتراین مشکلاتی که گفتیدمربوط به کلانشهرها میشه توشهرهای کوچک ازین برخوردا واتفاقاخیلی کمتره

 89. امیر اقا احتملا الان با خانم مطلقه ای در ارتباط نیستی ؟

 90. حرفهاتون كاملا درسته من ي دوست دارم كه مطلقه س ،خيلي مشكل براش بيش مياد

 91. سلام.سرکار این اطلااعات که راجع به مسائل و مشکلات بیوه و مطلقه ها گفتید مربوط به کلان شهر هاست مثل تهران مثل کرج و یا جاهای پر جمعیت و دارای هرج و مرج. البته که این مطلقه ها بدلیل در معرض دلسوزی دوستان و اطرافیان زودتر از خیلی از مجرد ها ازدواج خواهند کرد.چه مرد و چه زن. اما در مورد مسئله محیط کار برای جنس زن و دختر کلا این مشکلات مشمول حال این قشر میشود نه تنها زنهای مطلقه.بله…

 92. حرفاتون مزخرف بود لیسانس عمران دارم کارمند هم هستم 20 سالگی ازدواج ناموفق داشتم بعد از 3 سال با یه مهندس عمران که مجرد هم بود و 2 سال هم از خودم کوچیکتره ازدواج کردم هرگز چنین مسائلی هم برام پبش نیومده خانواده شوهرم رابطشون باهام عالیه حتی بیشر از تصورم شما عقبید الان زنای مطلقه خواستگاراشون خیلی بیشتر دخترای مجرده

 93. 24سالمه 5 ساله و 8 ماهه که ازدواج کردم 8ماه اخر رو خونه پدرم هستم منتظر طلاق حس خاصی ندارم ولی خیلی ناراحتم از اینکه 2 سال پیش که میخواستم طلاق بگیرم خانواده ام از حمایت نکردن و خودم هم اونقدر جسارت نداشتم که بخوام رو حرفم باشم و خودم برای زندگیم تصمیم بگیرم و اشتباهاتی رو که ناشی از شرایط روحی خاصی بو که در اون زمان داشتم انجام دادم ولی الان همه اونایی که یه زمانی برای زندگیم تصمیم می گرفتن نیسن یه جورایی به تاوان کارایی که بعد از مخالفت بقیه با طلاقم انجام دادم خودم دور خودم حصار کشیدم چند روز دیگه نوبت دادگاهمه واقعا نمی دونم چی پیش میاد عجیب تکلیف سنگینیه بلا تکلیفی

 94. من اصلا موافق با حرفای شما نیستم من 31 سالمه و الان 4ساله از همسرم که اعتیاد داشت جداشدم من تو اون زندگی آدمی تنها وافسرده بودم ولی با امید به خداازهمسرم جداشدم وخدارابه خاطر این لطفی که درحقم کرد سپاسگزارم که منوازاون جهنم نجات دادمن از وقتی که جداشدم تا حالا خواستگارای زیادی داشتم اگه طلاق به اون طریقی که خداگفته باشه مطمین باشید دست رحمت خدا فرقی نمیکنه چه مردچه زن روی سربندهاش است من الان یه ترم دیگه لیسانس میگیرم خیلی هم اززندگیم راضیم تاحالا برای من چه تودانشگاه چه محیط بیرون خونه چه توفامیل پیش نیومده این مسایلی که شماعنوان کردید

 95. سلام با این مقاله کاملاً مخالف هستم. متاسفانه خانم دکتر بهرامی که نمیدانم دکترا در چه زمینه ای دارند بدردکار روانشناسی و مددکاری نمیخورن. دلیلش هم روشن است این خانم اصرار عجیبی دارد که مرد باید روابط نامشروع برقرار کند! مرد باید با خواهرزن مطلقه اش رابطه داشته باشد! مرد باید با همکار مطلقه اش رابطه نامشروع داشته باشد. البته ایشان باید را نمیاره ولی بطرز زیرکانه ای برای خواننده این را نداعی میکنه. این گونه نیست. من در یک کشور اروپایی زندگی مکینم. 8 سال پیش از طریق اینترنت با خانم مطلفه ای در ایران آشنا شدم یا اینکه خودم ازدواج نکرده بودم به دیدار این خانم در ایران رفتم خیلی اسلامی در محضر ازدواج کردیم مهر همسرم 14 شاخه گل رز هست. 8 سال میگذره کمبودی نداریم و از زندگی لذت میبریم. بکارت ویا دختر بودن قبل از ازدواج تاثیری در ازدواج ندارد. تا یادم نرفته من پزشک هستم . در اروپا هم برعکس فردی که اظهار نظر کرده بودند خیلی به خانواده ارج گذاشته میشه خواهش میکنم اگر مصاحبه ای را پخش میکنید مردها اینگونه خیره سر معرفی نکنید. در اروپا هم روابط نامشروع داشته باشید به چشم خوب به شما نگاه نمیکنن یعنی ایران در این 10 سال اخیر تا این درجه نزول داشته؟ بعید میدانم سپاس

 96. من 31 ساله، حدود چهار سال پیش از همسرم جدا شدم. شوهرم شغلش طوری بود که باید مرتب در سفر باشه ، من تنها بودم و اون یک مرد آزاد که اصلا تنها نبود و ضعیت مالیش خوب بود همسرم هیچ وقت مفهوم تنهایی منو درک نکرد چون حس تنهایی رو حس نکرده بود، بعد از بازگشت از سفر اونقدر بازن های دیگه رابطه داشت که حسی به من نداشت و این شروع درگیری های ما بود که با طلاق ناباوراته تموم شد. متن مقاله شما همش درست بود، اما، اما، اما…. به این سادگی ها هم نیست، اولا همسرم بعد از جدایی با من دیگه نتونست با کسی ازدواج کنه ( چه اون زنایی که باهاش رابطه داشتن چه دخترای سن بالا ) این واقعا درسته که زن، زن اول و شوهر شوهر اول. این جمله قدیمیا شعار نیست واقعیته، پس زنا نیستن که فقط صدمه می بینند اونقدر طلاق ذهنو خراب می کنه که ازدواج دوم برای هر مردی سخت تر ازدواج دوم برای زن هاست . دخترای سن بالا که با مردای مطلقه ازدواج کردن و دوباره مجرد شدن و به خونه اولشون برگشتن باید حرفای منو خوب بفهمند. و اما ما زن های بخت برگشته، با سرنوشت نجنگیم از همین امروز بلند شین پیروزی تو دستای شماست، مایی که سردو گرم زندگی رو خوب حس کردیم. این شکست بزرگ عاطفی مقدمه یه پیروزی بزرگه کافیه پیداش کنی. امروز که این نامه رو تایپ می کنم یک مدیر هستم که و تولید محصولات فرهنگی دارم. منی که توی زندگی سابقم تنها و بی کار هر روز منتظر بازگشت مرد همیشه در سفری بودم که نه وفا داشت و نه گذشت. تو تنها نیستی کافیه که خودتو باور کنی.

 97. سلام.درسته تو همه قشر ولباس و…انسان بدکردار و ناشایست وجود داره.ولی دیگه همه مردا زشت خو و بدسیرت نیستن.همه چیزای بد مردا شدن:آقا گرگه-آقا دزده و…بنده دنبال یه تحقیق بودم که به این سایت برخورد کردم واین سخن خواهرانو ازوضعیت اسف بار بی اعتمادی وبدنگاه کردن جامعه دیدم… خیلی ازمردا پیغام میدنو همدردی میکنن باشماها ولی سوالم اینه که آیا شماهم با این خواهرای محترم بیوه حاضرید ازدواج کنید؟؟؟ عده قلیلی این طبع وفکرو دارن!!! منتها به این خواهرا به عنوان برادر کوچکتر نصیحتی میکنم:مردی که ابتدای زندگی بنای زندگیشو به نام تعهد میذاره وبا این لفظ میاد جلو نیمی ازاین راهو اومده.نیم دیگر این قضیه دینه!!!کسی که معنای واقعی دینو فهمیده باشه دین رو در زندگیش پیاده میکنه که این دین وآیین عشق-وفا-صمیمیت-رفاه روحی و…میاره!!! ازاین اصول دور شدیم وهمینه اگه مطالعات داشته باشیم می بینیم تو غرب چیزی به نام خونواده وجود نداره!!! شماها تنها نیستید خدارا فراموش نکنیم… محمدعلی شهبازی20 ازاصفهان بازم تو این سایت میام نظربدید یاعلی

 98. سلام مردی30 ساله هستم خوش اخلاق نمازهم میخونم خوشحال میشم بخشی از تنهایی کسی راپر کنم پول ندارم ولی تحصیل کرده هستم چون روانشنای خوندم فکر میکنم حرفام آب روآتیش باشه شماره ام رااز رو کلیدمبایل نوکیا پیداکن فقط پیام(0ط1س0ج آ ن0ج ب)

 99. اصلا حرف دکتر قبول ندارم وقتی ی زنی تو زندگی زجر میکشه اشک میریزه عذاب میکشه چرا باید بسوزه تحمل کن که بهش نگه مطلقع چرا طلاق بدیش مال زن مردی که اینهمه زنش عذاب میده زن بیچاره باید ننگ طلاق بدو ش بکشه یکم نگاهمون عوض کنیم

 100. السلام عليكم انا احمد من العراق كربلا 34 سنة لا اجيد اللغة الفارسية واريد الزواج الموقت الشرعي عند تشرفي بزيارة الامام الرضا فهل من الممكن المساعدة وشكرا

 101. سلام.من 24 سال سن دارم .عاشق همسرم بودم … 6ماه زندگی کردم به خاطر خودخواهی و علاقه بیش از حد به خانواده اش ولجبازیش منو طلاق داد هیجی ازش نمیخواستم فقط تو این مدت فحش و کتک نصیبم شد…حالا من شدم ی زن مطلقه تو این جامعه که هیچ جایگاهی نداره ازتون میخوام نگاهتونو عوض کنید و خانواده هایی که میخوان واسه پسرشون زن بگیرن فرقی بین دختر مجرد و زن مطلقه نذارن رفتار و شخصیت و خانواده واسشون ملاک باشه.ممنونم.

 102. من 1 ساله طلاق گرفتم پدرم اوضاع مالی عالی دارد بهم اصلا گیر نمی دن اما باز هم از تنهایی داره جونم به لبم می رسه این مقاله خیلی نا امیدم کرد بهتر بود راه حل میدادی تا بترسانی از خدا خواستم یا حاجت من را بده یا مرگم بده من تقاص کدام گناهم را پس می دم

 103. من 32 سال دارم تا حالا هم ازدواج نتونستم بکنم چون شرایط مادی را نداشتم با یک دختر خانمی یک رابطه 6 ساله داشتم که ول کرد و رفت چون من توان پرداخت هزینه های ازدواجی که ایشون میخواستند که بالغ بر میلیونها تومن میشد را نداشتم و رفتن دنبال شوهری که بتونه اروزهای مادی ایشون را برآورده بکنه اینم بگما من 6 سال فکر میکردم واقعا منو دوست داره بعد چند سال افسردگی از یک دختری خوشم اومد هی از من اصرار و هی از ایشون جوابهای متناقض گاهی مگفتند اره بعد فرداش میگفن نه بعد 6 ماه بهم گفتن که طلاق گرفتن و من چون تا حالا ازدواج نکردم شرایط ازدواج با ایشونو ندارم الان هم هر قدر میگم برای من مطلقه بودنش مهم نیست باور نمیکنند آمارا یکی چیزی میگن ولی اونی که من تو زندگیم تجربه کردم یک چیز دیگر هست من میخوام ازدواج کنم ولی تا حالا نتوستم به نظر شما چیکار کنم ؟

 104. سلام من۳۳ سالمه ویک پسر ۵ ساله دارم ۴ ساله جدا شدم از نظر مالی مشکلی ندارم خدارو شکر که از دست یک حیوان نجات پیدا ا کردم خدا با ماست چرا تنها با شم تنها ونامید شیطانه ومن دلم بهحال همه بی فرهنگها میسوزه چون خدارو فراموش کردن امژدوارم انطانی که وتقعا دوستتون داره سر راه همه ما بیاد به امید خوشبختی همه شما

 105. سلام . زنی 29 ساله هستم حدود 8 ماه است که از همسرم جدا شده ام به دلیل خیانتی که به من کرد نتوانستم او را ببخشم 7 سال با همسرم دوست بودم و 7 سال نیز زندگی کردم حال دلم برای تمام اون روزهایی که به خاطر وجودش می جنگیدم تنگ شده است هنوز عاشقش هستم و نمی توانم فراموشش کنم راه حلی جلوی پایم بگذارید.ممنون

 106. با سلام : منم بعد 6 سال از همسرم جدا شدم.خدارو شکر مشکل خاصی ندارم. با اینکه خانواده گرم و صمیمی دارم و کاملا پشتم هستن و حمایتم می کنن ولی با اینحال احساس می کنم جای یکی تو زندگیم خالیه. و احساس تنهایی می کنم. به امید روزی که هیچ زنی تنها نباشه.

 107. سلام من یک زن بیوه 24ساله هستم خیلی ناراحتم ازاینکه توجامعه ما بازن بیوه بدرفتار میشه مگه من چه گناهی کردم که زندگیم 6ماه بیشترطول نکشیدوشوهرم فوت شد درحال حاضرهم دانشجوهستم اما خیلی از این رفتار مردم جامعه ناراحتم یا از خانواده هایی که فکرمیکنن حتما آقاپسرشون باید بایه دخترازدواج کنه ماهم روزی دختربودیم هزارتا آرزو داشتیم واسه زندگیمون اما قسمت نشد امیدوارم مردم جامعه ما فرهنگشون بیشتراز این بشه.

 108. سلام من 28سال دارم دوسال جداشدم همسرم بایک زن مطلقه ارتباط داشت چندین سال وصیغش شده بود خیانتشو نتونستم قبول کنم طلاق گرفتم در ضمن یه دختر 6ساله دارم که پیش خودشونه زنه بچه دار نمیشه .مطمعنم هیچ کس به اندازه من عاشق زندگی وفرزندش نبود اما……………تنهایی داره دیونم میکنه

 109. فاطمه خانم به نظر من شما نباید در این تفکر باشی که همه مردها غیر قابل اعتمادند؛ به قول خودتون اگر که موقعیت اجتماعی خوبی دارید احتمالا موارد مناسبی هم از خواستگارها رو خواهی داشت نباید که فرصتها رو از دست بدید، متین باشید اما کسانی را که خواهان شما هستند را ترد نکنید؛ ولی در این تصمیم که می خواهید اجازه دهید تا افراد فرصت خواستگاری کردن بیابند صفت و محکم باشید و دچار احساسات نشید که این خطر ناک هست. اگر شما الان فرصتها رو از دست بدید بعدها به شدت پشیمان می شوید؛ اصلا کسانی که خواستگارتان می توانند باشند را ترد نکنید

 110. واقعا حرف و نگاه قشنگی بود امیر آقا. خیلی خوشحال شدم که همچین کسانی هم گر چه یک در هزار و شاید هم کمتر در جامعه ما پیدا می شه، من خودم مجردم اما می تونم ببینم مشکلاتی که دختران و زنان مجرد ما دارند در جامعه می کشند و تحمل می کنند. واقعا ناراحت کننده است، ای کاش جامعه شناسان ما اراده ای می کردندو کاری می کردند

 111. سركار بيتا خانم اجرتان با خداي باريتعالي آرزوي سلامتي و شادكامي براي شما و خانواده محترمتان مينمايم

 112. به اميد آن روز كه ديدمان نسبت به مسائل و تفكرات اشتباهي كه در مورد زنان بيوه و مطلقه است تغيير كرده و با منش و طرز فكر صحيح زندگي سراسر شادي و توام با خوشبختي برايشان به ارمغان آوريم…

 113. دلم میخواد با یکی حرف بزنم تا ازتنهای دربیام

 114. سلام. شش ساله است که جدا شده ام و خدائیش سعی کردم که پایم را کج نگذارم و موفق هم شده ام. دو تا خواهر و برادر کوچک داشتم که فرستادم خونه بخت. پدرم سکته کردند و مادرم هم سرطان داشتند و تازگی بهبود یافته اند. تاحال مقاومت کرده بودم که ازدواج نکنم چون خیلی سختی کشیدم تا جدا شدم با اینکه 6 ماه بیشتر ازدواج نکرده بودم ولی نهایتا دو تا وکیل گرفتم تا جدا شدم… خیلی بهم گیر می دن که چرا ازدواج نمی کنی، نمی دونم چه کنم؟ می ترسم از اینکه دوباره گیر یک آدم پست فطرت بیافتم.

 115. سلام الان زمونه طوری شده که کسی ازدواج نمی کنه و بیشتر ترجیح میدن که با یه زن بیوه رابطه داشته باشن تا ازدواج کنن

 116. بهره کافی برده شد . موفق باشید .

 117. شرایطم بود که منو مجبور کرد همه ی نظرها رو بخونم .یه جورایی به خودم امیدوار شدم .ممنون از همتون

 118. با سلام . زنی 38 ساله هستم و دارای یک فرزند 15 ساله میباشم .حدود 3 ماه پیش از همسرم جدا شدم ، شاغل و دارای منزل و امکانات مالی خوبی میباشم و خوشبختانه نیاز به تامین مالی از طرف مرد ندارم و پشیمانم که چرا بعد از 15 سال زجر کشیدن و تحمل این همه تحقیر ، کتک ، تهمت و شک و بددلی و خود ارضایی چرا زودتر اقدام به این کار نکردم مگر آدم چند بار بدنیا می آید زندگی ارزش این همه بدبختی کشیدن را ندارد ضمناً مگر ما بخاطر حرف مردم زندگی میکنیم مگر زمانی که ما در خانه مشکل داریم همین مردم به فریادمان میرسند . خیلی خوشحالم که جدا شده ام حس میکنم تازه متولد شده ام ضمناً بعد از جدایی با آقای مجردی آشنا شده ام رابطه جنسی داریم و همه تنهائی مرا پر میکند ما زنان مطلقه حق زندگی و نفس کشیدن داریم .

   


   

   

 119. سلام من5ساله که جداشدمویه دختر5ساله دارم ازتنهایی زجرمیکشم دوستدارم ازدواج کنم

 120. سلام عرض میکنم خدمت همه ی عزیزان. راستش حدود یک سال است که با دختر مطلقه ایی آشنا شدم و شدیدا دوستش دارم و این علاقه دوطرفه است ، داستانش مفصله فقط از خانم دکتر و همچنین از شما دوستانم میخوام که بهم کمک کنین چون همونطور که خانم دکتر گفتند خانواده ی من هم شدیدا مخالف ازدواج ما باهم هستن. راهنماییم کنین چطور میتونم خانواده ام رو راضی کنم . ممنونم

 121. سلام منم سه سال هست که از شوهرم جداشدم وزندگی خوبی هم کنار پدر و مادرم دارم و میخوستم به دوستانی که میگن تنها هستیم بگم که مگه دنیا به وجود مرد ها ختم شده چرا باید اینقدر خودمون رو آزار بدیم تا الان به لطفه خدا پام رو کج نذاشتم و سرم رو گرفتم بالا با افتخار زندگی کردم وکسی جرات نداره بهم حرفی بزنه چون رفتارم درسته مطمئن باشین اگر درست رفتار کنیم کسی پیشنهاد بدی بهمون نمیده امیدوارم هیچ کدوممون به این نرسیم که بگیم تنهایی چون خدا بالاسرمونه ان شالله به وقتش خدا سره راهه تک تک شما ها یه نفر با اخلاق رو زاره که این چند وقت زجر و عذاب رو فراموش کنین خدایا دستایه همه ما رو بگیر و سفت بقلمون کن ………

 122. 4 ساله با دختر عموم ازدواج کردم یه دختر 2 ساله دارم مهریه زنم 14 تا سکه است تمام لوازم اصلی زندگی رو خودم خریدم حالا زنم با تحریک مادرش رفته خونه باباش میگه مهریهمو بده میخوام جدا بشم منم میدونم اونو جو گرفته در آمد خوبی هم دارم اما فکر میکنم در مورد ازدواج پسر خوب کمه دختر خوب اصلا پیدا نمیشه.

 123. تا چند ساعت پیش حسمیکردم خیلی بدبختم اما با خوندن نظرات فهمیدم چقدر خوب شد تو دوران عقد در حالیکه هنوز باکره هستم جدا شدم-انشااله همه زنان خوشبخت بشن

 124. اگه زندگی سخته تغییرش بدید اما شخصیت داشته باشید و با هرکسی نپرید.

 125. مخور هول ابلیس تا جان دهد هر آنکس که دندان دهد نان دهد

 126. سلام .میدونیو همه ما ایرانی ها فقط اهل حرف ونقل و گفتگو هستیم. نمونه اش هم اینکه فرهاد عاشق شیرین میشده کلی آدم در مورد اون شعر میگفتن انگار مسول همگانی سازی عشق فرهاد بودند.مشکل از اونجا هست که ما میریم یه چیزی رو از روی جوامع پیشرفته کپی برداری میکنیم اما فقط ظاهر اون رو میاریم تو کشور پیاده سازی میکنیم.خاطر همه هست یک زمانی مزاحم تلفنی که فقط فوت میکرد یک معظل بود اونم در زمانی که ضریب نفوذ تلفن تو کشور کمتر از 50% بود اما حالا ضریب نفوذ تلفن و موبایل هردو بالای 100% هست اما مزاحم تلفنی عملا وجود نداره چرا ؟ چون بالاخره بعد از سالها فرهنگ استفاده و ابزار مورد استفاده کامل شد.علت طلاق همناشی از اون زمانی هست که مسولین ذوق میکردند 55% دانجویان زن هستند یا فلان قدر فرصت شغلی برای زنان فراهم شده پس برامون کف بزنید…وقتی فرهنگ و آموزش برای درون خانواده وجود نداره کمتر مردی با زن خود رای و سرکش میسازه و کمتر زنی بدون نیاز به نفقه حاضر به تمکینه.خانم دکتر فرمودند چون خانم هاسرویس جنسی خارج از ازدواج میدهند پسرها ازدواج نمیکنند.یعنی خانمها به دلیل تمکینی بی دلیل مانع ازدواج هستند اما از زاویه ای دیگر میتوان اینطور گفت که چرا یک دختر باید ازدواج کند وقتی درآمد خوبی دارد و میتواند هر از چندی با یک پسر دوست باشد و دایما دوران خوش نامزدی و یا سال اول ازدواج را تجربه کند؟ البته اینها فقط برای دوران جوانی است زمانی که چشم عقل بسته و تجربه اندک و گوش شنوا وجود ندارد.خدا عاقبتمان را به خیر کند.

 127. با سلام و تشکر از امیر آقا اگه واقعا همه مردها اینطوری فکر کنن دیگه کسی تنها نمی مونه یا مجبور باشه به هر دلیل خلاف شرع انجام بده و جامعه را آلوده کنه.

 128. سلام من الان 3 ساله جداشدم همه چي توزندگيم روبه راهه فقط تنهاييم اذيتم ميكنه .به هيچكس از دوستام نگفتم تا فكربدنكنن راجع به من حتي ميترسم توخيالم كسي رو دوست داشته باشم.واقعا احساس بدبختي ميكنم.ناراحت مامان بابام هستم كه بخاطرمن همش نگرانن وخجالت زده شدن.دلم به حال خودم ميسوزه اما نااميدنيستم حتي اگه كسي منو نخواد و دوسم نداشته باشه من خدارو دارم اميوارم كمكم كنه تنهايي رو بپذيرم وهميشه پاك پاك باشم مثل هميشه .ممنون ازمقاله تون

 129. سلام مطالب همه شما دوستان را خوندم و خیلی از اتفاقاتی که برای ما پیش میاد تصمیم نادرست خودمونه طلاق اینروزها معظلی بزرگی در خانواده و جامعه تبدیل شده علتهای طلاق هر چی باشه باید با صبوری و تعقل و منطق به ادامه زندگی مشترک بعدی با داشتن تجربه گذشته میتوان تصمیم مناسبی گرفت البته برای خانمها چون بیشتر ازآقایان حساس ترند قدری تحمل اولین شکست زندگی مشترک برایشان سخته اما دنیا به آخر نرسیده با اراده قوی به زندگی امیدوار شوید و یکبار دیگر بفکر زندگی مشترک باشید . موفق باشید دوستان

 130. من زنی 29ساله و مطلقه هستم و در این مدت خواستگاری داشتم که 2سال از من کوچکتر و مجرد بود.اما در دوران نامزدی از باکره نبودنم جمله ای گفت و من نامزدی را بهم زدم.باید بگویم بله در نگاه اول تمامی شرایط به سود اقایان محترم است اما با گذار چندین دهه این نجابت و حیای زنان ایرانی ست که در بی خبری مردان تبدیل به اخلاقی در ابعاد غربی خواهد شد و حسرت آن روزهای دور برای جامعه مردان

 131. سلام.اینطوریم نیست من معتقذم دختر مطلقه برای بار دوم اگه ازدواج کنه احتمال خوشبخت شدنش زیاده چون قدر زندگی رو میدونه البته اگه شوهرش هم آدم حسابی باشه من خودم الان 25 سالمه اگر یه خانوم مطلقه بببینم شرایطش بهم بخوره ؟با شخصیت باشه خوش اخلاق باشه حتما باهاش ازدواج میکنم واسمم هیچ مهم نیست گذشتش چی بوده مهم الانشه که با منه واسشم کم نمیذارم شما این نظراتو میتونی در مورد مردای بی فرهنگ عقب افتاده جامعه بگی نه ما افرادی که معتقدیم زن یک بار بیشتر به دنیا نمیاد حالا مگه چی میشه زن تو بشه خوشبختش کنی همه چی که این دنیا نیست یه وقتایی آدم با اینکار آخرتشم میسازه حداقل خدا ازت راضی میشه دل یه دختر تنها و بی کس رو تو این جامعه کثیف بدست آوردی و حفظش کردی این مهمه….با سپاس

 132. سلام. من یک زن مطلقه هستم.با این که وضع مالی خوبی دارم و تحصیل کرده هستم. ولی در 3 سال گذشته که طلاقم داده اند هیچ موقعیت ازدواجی نداشته ام. تنهایی جانم را اتش زده. هیچ امیدی به اینده ندارم .راست نوشته ای. فرهنگ ما فرهنگ بی فرهنگی است.

 133. واقعا سخت است نميشود به كسي اطمينان كرد

 134. باسلام 8ماهه خانمم منو پسرم را تنها گذاشت و پیش خدا رفت زندگی برایم تیره وتاره .راضی هستم به رضای خدا

 135. سلام برادرم می خواست با یه زن مطلقه ازدواج کنه این موضوع رو مطرح کرد و ما رو با اون آشنا کرد واقعا زن باشخصیتی بود همه ی خانواده از اون حمایت کردن به نظر من بیشتر بستگی به شخصیت خود فرد داره

 136. باسلام.32 سال دارم.پسری 8 ساله دارم .که 6 سال است طلاق گرفته ام.درواقع مشکل من برای ازدواج مجددم با مردی است که خودش 2 ازدواج ناموفق داشته و با من و فرزندم هیچ مشکلی ندارد.این آقا پسردایی .شوهرخواهرم میشودوحدود 8 ماه میشود که با هم آشنا شده ایم و پسرم راهم درملاقاتهایمان دخیل کرده ایم.مشکل خاصی ندارد.تنها ترس من این است که .در آینده مشکل جنسی داشته باشد(به دلیل 2 ازدواج ناموفقش) و تنها شرط اوهم اینه که قبل از ازدواج با هم رابطه ی مشروع داشته باشیم.میترسم که اگر یک درصد کارمان با مشکل مواجه شود و به ازدواج ختم نشود.آن وقت چگونه با خود کنار بیایم. یا با شرطی که خواهرم بیان کرده که قبل از ازدواج برای حفظ آبرویمان کاری با این آقا انجام ندهی و … حالا لطفا کمکم کنید که چه کنم؟

 137. 2ساله جدا شدم.حس خوب یا بدی نیست عادیه همه چیز اوایل مردم حرف میزنن بعدمیرن پی کارشون یادشون میره ازدواجم دست خداست هرچی خدا بخاد پاک باشید وپاک بمانید

 138. سلام .من با مقاله کاملا موافقم و بهتره که خانمای جوان مطلقه از شرایطی که دارن با خبر باشن (حقیقت تلخ است ) ولی این راه حل موضوع نیست اولا که ما خدا را داریم و تنها نیستیم بعدش هم به گفته یکی از اعضاء دخترای امروزی خیلی راحت ارتباط جنسی کامل دارن و بعدش ترمیم میکنن ولی به نظر من اقایون احمق نیستن که بخوان با یه دختر که از لحاض اخلاقی مشگل داره ازدواج کنند اگر هم بکنند نمیدونن .که خدا مطمئنن جواب خیانتشونو میده . ولی خانمای مطلقه اصلا نگران نباشن اونایی که تخصص دارن (پزشک – مهندس و….) که احتیاجی به کسی ندارن و برای ترمیم روحیه هیچ اشکالی نداره که با یه نفر ازدواج موقت بدون دل بستن داشته باشن . تا یه موقعیت ازدواج مناسب . اونایی هم که حرفه درستی ندارن شغلی را پیدا کنن و ادامه بدن . با داشتن یه ازدواج موقت بدون دل بستن . (زنای متاهل هم خودشون مسوول شوهراشون هستن به خانمای مطلقه ربطی نداره . حتما کمبود داشتن ) . دخترای دم بخت سن بالا هم اینو بدونن که ازدواج اونا با یه مطلقه یا مرد سن بالا فقط نشون دهنده ضعف شخصیت واخلاق و نداشتن معیار ازدواج بوده که تا حالا موندن و ازدواج با امثال این دخترا کسر شانی برای اقایون هستش که متاسفانه بعد از ازدواج اقایون یه خانم مطلقه جا افتاده را ترجیح میدن و این هم نیاز داره به فرهنگ سازی که مطمئنن درست میشه . دخترای دم بخت سن بالا بهتره به فکر خودتون باشین چون این روزها با توجه به تورم اقتصدی جامعه پسرا هم رو به ازدواج به خانمای مطلقه میارن و سرتون بی کلاه میمونه .و خانوادها هم کم کم شعورشون بالا میره ودیگه ایراد نمیگیرن . در جواب مقاله با این که همش درست درست بود ولی خانم دهنوی باید بدونن که خدا عقل داده و نیازی نیست که ما از بلاهای غیر منتظره بترسیم بهتره که ما مقاله ای بنویسیم که وقتی میخونن ادما دست بهه خودکشی نزنن .یا نگن اب از سرمون گذشت دیگه بهتره فاحشه بشیم . حرف مقاله درست مثل زلزله ای هستش که توی ایران میاد با وقتی که توی امریکا یا ژاپن میاد اونا چه رفتاری دارن بهتره که خانمای مطلقه روحییه خود را نبازن وبا این مساله منطقی برخورد کنن. هستی (ارشیتکت )


  خانم هستي—-سلام به شما

  بابت اطلاعات مفيد ، پرفايده و حقيقي شما بسيار متشكريم- مطالب شما برگرفته از عمق جامعه و كاملا درسته – فقط ميتونيم بگيم آفرين به شما

 139. سلام به نظر من مشكل ما امروزي ها اينه كه اصلا حاضر نيستيم گذشت كنيم شايد بهترين كار اين باشه كه روش گفتگو را به زوجها ياد بديم اگر با گفتگو حل نشد بعد بريم سراغ مسايل بعدي

 140. من یکماهه که جدا شدم پشیمون نیستم ولی گاهی از آینده میترسم از تنها موندن.من با پدر و مادرم زندگی میکنم و اونا خیلی ازم حمایت میکنن ولی باز نگرانیهام سرجاشه.هنوز فامیل نمیدونن. بیشتر از واکنشهای اونا نگرانم.تورو به خدا موقع انتخاب شوهر خیلی دقت کنین. بعضی اشتباهات جبران شدنی نیست.

 141. پسری 27 ساله ام با دختری 28 ساله اشنا شدم . اولین رابطه ام با جنس مخالف است . بعد از گذشت چندماه به من گفت که 4 سال پیش حدود یکسال عقد کسی در شهر دیگه ای بوده که 2 ماهش زندگی زیر سقف بوده . من منطقی برخورد کردم . تمام خانوادم مخالفن وحشتناک . چرا باید تنهاش بزارم . امتحان بزرگیه . خدا کنه قبول بشم و کاری رو که خدا خوشش میادو انجام بدم

 142. بعدجدايي اين حس لعنتي تنهايي عذاب آوره.بابامردم از تنهايي.هنوز حسادت نسبت به بقيه هم كه بماند.راهي نشانم دهيدولي توروخدا نگيدبرو ازدواج كن.

 143. من3ساله جدا شدم از جدا شدنم ناراحت نیستم چون از دسته یه روانی خلاص شدم الان ناراحتی دارم چون هر مردی میاد سراغم واسه نیاز وامونده جنسیشه و ترس دارم از اینکه درآینده تنها بمونم….

 144. سلام .من از جدایی با مردی که منو شکنجه روحی میداد و جلوی چشمم خودزنی می کرد پشیمون نیستم اون باعث شد بر اثر فشارهای عصبی دجار ریزش موی شدید عصبی بشم. از این می ترسم که نتونم شریک مناسب زندگیمو پیدا کنم.هنرمندم اما حیف که در 33 سالگی باید از دست یه آدم روانی تنها و نگران باشم.

 145. من دوست دارم از تنهایی بمیرم مگر من چه گناهی کردم در 28 سالگی طلاق بگیرم و8سل تنها پسرم روبزرگ کنم زنها ی بی هنر وبی ادب بدون هیچ ادب اجتماعی خوشبخت شدند و من

 146. 4ساله جدا شدم تنهایی داره دیوونم میکنه هرکی میاد سراغ ادم فقط واسه نیاز جنسیشه

  • سلام،من۳۴سالمه،درحال طلاق با زن عقدیم هستم،این زن آبرومو بخاطر بی پولیم برده اگه خدا میرسوند دوازده میلیون بهش میدادم میتونستم ازدواج کنم،بخدا حسرت زن و زندگی و اولاد خوب بدلم مونده،ولی چه کنم بی پو لم،منهمسر نمیخوام،دوست واقعی برای زندگیم میخوام،چون خیلی وقتا اینترنتم خاموشه،این شماره پیام بدین،یازهرا

 147. همش مردا بده شدن؟ زن که اعتیاد داره زنی که ….. تکلیف اون چی؟

 148. من3ساله جدا شدم خیلی م خوشحالم.الان خونه بابام خیلی راحتم.بعضی اقایان واقعا روانی ن.جالبه خونوادهشونم میدونن پسرشون مشکل داره زن براش میگیرن.خدا ازشون نگذره.یعمر زندگی سخت ادمو فرسوده میکنه.زن که برا طلاق گرفتن شوهرنمیکنه حتما به بن بست رسیده که طلاق میگیره.جامعه هم همه جور ادمی باهر دیدگاهی توشه.من مربی باشگاه هستم میبینم اکثر مجردا خیلی راحت رابطه جنسی دارن فوقش قبل ازدواج ترمیم میکنن.فقط اسم ما بد در رفته که مهم نیس.

 149. من وقتی این مقاله رو خوندم از ترس برخودم لرزیدم،من ی دخترهمه چیز تمام بودم ولی در ازدواج گول ی پسری رو خوردم که دست بزن داشت،مدام منو تحقیرمیکرد این اواخر هم رفته با یک زن خراب دوست شده،یعنی ازش طلاق نگیرم؟میترسم،دارم دق میکنم،یعنی چی میشه؟

 150. سلام بیوه بودن دردناکترین قسمت زنگی یک زن است مخصوصا اگر همسرت رادوست داشتی عاشقش بودی اما در اوج جوانی مرگ اورا از تو بگیرد من دیوانه همسرم بودم دستش داشتم اما او من و فرزند شش ماهه ام را برای همیشه تنها گذاشت

 151. من و پسری همدیگر را دوست داریم اما به علت مخالفت مادر آن پسر به دلیل بزرگتر بودن من، پسر مورد علاقه من می گوید حالا که می خواهند مرا زن بدهند با یک دختری که مطلقه است و هنوز هم اجازه ازدواج بعد از طلاق ندارد ازدواج می کنم تا لااقل ثواب ببرم. لطفا مرا راهنمایی کنید.

 152. من مردی30 ساله هستم 4 ساله ازدواج کردم خودم لرم و خانمم هم شمالی از همون اول به خانواده خانمم گفتم که منم همین حال و روزم هیچی ندارم از مال دنیا تازه یه ساله که رفتم سر کار پدرمم دستو بالش نیست خرج آن چنانی بکنه و……….. اونا که نمیدونم چی شده بود بخاطر ظاهر من بود یا سادگی هر چی قبول کردن گفتن برامامهم ایمانه و……… اما از بخت من با جناقم هم همون محلی که من کارمیکردم کار میکرد اینا باعث شده که گیرا شروع بشه با جناق زحمت می کشیدو می اومد می گفت ای بابا فلان و بساره خلاصه کار بجای کشید همون هفته اول محرمیت پدرخانمم زحمت کشیدنو فحشهای ابداری نصیبم کردن گفتم بی خیال زدم بیرون تویه جلسه که بیشتر برا آبروریزی من بود اینا رو گفت زدم بیرون منو برگردوندن گفتن شیمیایی دسته خودش نیست هی خواهرم می گفت دخترش خوبه وفلان اما حالا بادوتا بچه هی هرروز دورغ نشه دسته کم یک درمیون بد وبیراه شما لرا بی فرهنگیدوعقب مانده اید و….. از طرفی دلم براش می سوزه از طرفی به خودمم فشار میاد احساس می کنم دینو ایمانم از بین داره میره چیکار کنم ادم دلسوزی هم هستم تا جای که دست روم هم بلند کرده اما میگم زنه ضعیفه گناهداره لطفا بهم ایمیل بزنینalisalimi448@yahoo.comوکمکم کنین.

 153. من همسری جهت زنگی میخواهم

  • آقا پسرهایی که میگید دنبال ازدواج هستید ولی بخاطر توقع مالی دخترها نگرانید باید بگم که همه دخترها هم مثل هم نیستند دختری که با اصل و نسب باشه هدفش ازدواج و داشتن یک تکیه گاهه نه اینکه با پولهای شوهرش راه بیفته دنبال مد و مدگرایی و چشم و هم چشمی و جبران عقده های زندگیش!
   به عنوان مثال برای خود من تنها و تنها شخصیت و اخلاق یک مرد مهمه و اینکه همدیگه رو دوست داشته باشیم ..دنبال چنین همسری میگردم و از خدا میخوام که زودتر نصیبم کنه

 154. سلام خانم دهنوی من همسرم شش سال پیش فوت کرده تحصیلکرده هستم یک فرزند دارم بعد از فوت همسرم نیز یک بار عقد کردم بلافاصله جدا شدم(بدلیل اینکه اون فرد صلاحیت اخلاقی نداشت ومشروب خوار بود)العان از ازدواج دومم دو سال گذشته یک خواستگار خوب دارم اما مشکل بزرگی داره متاهل وسه تا فرزند داره موقعیت اجتماعی وایمانی خوبی داره خانمش نیز رضایت کامل محضری داده وحتی با خانمش صحبت هم کردم راضیه فقط میگه نباید از فامیلهای اونا کسی از ازدواجمون با خبر باشه من میترسم این ازدواج اشتباه باشه لطفا منو راهنمایی کنین در ضمن من 33 سال دارم.

 155. به دنبال یک خانم مطلقه جهت ازدواج دایم هستم.دارای تحصیلات دانشگاهی و کارمند هستم.

 156. سلام من اززندگی ناامیدنیستم روشن بینم ولی به چه جرمی نبایدبه ارزوم برسم چراازدواج اولم ناکام به خاطراعتیادبه خاطرصیغه کردن زن48 ساله5سال توعقدبودن صبرکردن خوب نشدن حالاکه مطلقه شدم کسی که ازهمه لحاظ خوب نمیتونی باهاش ازدواج کنی به چه جرمی مطلقه چرا

 157. با سلام خدمت شما مدیران سایت لطفا نظر من رو در کامنت بذارید. مرسی

 158. ریحانه عزیزم.منم شرایط شما رو کاملا درک می کنم.بسیار شرایط سخت و ناگواری است.از طرفی طعنه های اطرافیان و از طرفی یادآوری خاطرات گذشته.کاملا بهت حق میدم.تمایل دارم بیشتر واسم بگی از رنج هایی که بردی و شرایطی که در اون قرار داری.

 159. دوستان می خواستم بپرسم نظر شما راجع به اینکه یک زن مثل من با شرایط خوب اقتصادی و اجتماعی با داشتن یکدختر 14 ساله چطوری می تواند به یک مرد دیگر اعتماد کند ایا اصلا باید اعتماد کند یا اصلا قید دل واحساس و … را بزند وخود را اخته احساسی کند من واقعا در تردیدم تا الان حتی نتوانستم به یک مرد روی خوش نشان بدهد همین که حس کنم یه جورایی به من می خواهد از نظر احساسی نزدیک می شود چنان می زنم تو پرش که دیگه پشن سرش رو هم نگاه نمی کنه ولی بعدش می گم به خودم اگه اینطور پیش بره من که بعد رفتن دخترم بی کس و تنها بمونم خلاصه موند تو تعارض اگه کسی نظری داره بزاره لطفا —- عزیز وبلاگی من لطفا اینرا بگذارید ممنون می شم

 160. ریحانه جان خانم دکتر عزیز منم مثل تو یک دختر 14 ساله دارم من درک ات میکنم ولی به خدا توکل کن شاید صدای دلت را شنید برایت ارزو می کنم مونس خودت را بیابی و در کنار راحت و در ارامش بیاسایی به همراه دخترت امیدوارم مردی بیاید که برای دخترت مانند یک پدر محبت کند من دعایت می کن که تو هم خوشبخت باشی غزیرم

 161. من یک زن 38ساله ام که 5 ساله که طلاق گرفتم من درد دارم درد تنهایی در د بی همدمی درد درد …

 162. باسلام.یک بزشک مطلقه بایک دخترسه ساله هستم.دوسال است جداشده ام.ازمردی که زندگی بااوجهنم بود.مردی که حتی برای تنهافرزندش یک روزهم بدرنبود.تنهاهستم.خیلی تنها.

  • خانم واقعا شرایط شما سخته؟همسر من هم پزشکه بعد 17سال زندگی وباوجود داشنن دختر بچه خردسال سه ساله که متواریه….واقعا چطور طاقت میاره؟؟

 163. با سلام به همگی مهدی هستم 27 ساله از جنوب کشور بندر عباس با یک بار ازدواج ناموفق به دنبال همسری محترم جهت ازدواج و درری ار محرمات با تشکر

 164. بخدا قسم همسر من بخاطر مسائل مالی که قابل حل بود طلاق گرفت پافشاری کردم کتک خوردم تا پای زندان رفتم موی سرم را تراشیدن چرا که همسر ساده من گول یک مردی که کارمند بانک بود را خورده بود قول ازدواج و حتی تامین مخارج والدینش را داده بود که عمل نکرد و زندگی عاشقانه من را ویران کرد بعد هشت سال زندگی تنها شدم به من خیانت شد سی وسه سال سن دارم چرا بخاطر حقوق بخور ونمیر و اپارتمان اجاره ای / ایا این حق من است من مردی تنها هستم که بعد دو سال جدایی به صورت هیچ زنی نتونستم نگاه کنم بقول یکی از دوستام شاید من مرد نیستم .

 165. جامعه یک از بزرگترین نعمات خداست و میراثی است که از گذشتگان به ما رسیده و ما نیز ضمن بر طرف کردن نیازهای خود از طریق تعامل صحیح با آن موظفیم آن را به آیندگان تحویل دهیم .لذا اگر نمیتوانیم چیز مثبتی به ان اضافه کنیم لااقل تیشه به ریشه آن هم نزنیم.ولی متاسفانه امروزه اکثر افراد فقط به فکر لذات خود هستند و کاری ندارند که چه بر سر دیگری می آید.مردان به زنان توهین نموده و ناجوانمردانه به دنبال سوء استفاده از نوامیس دیگران هستند. غافل از اینکه از هر دست بدهی از همان دست می گیری.

 166. من کاملا با خانم دهنوی موافقم احسنت

 167. سلام!من اسمم مصطفی بچه جنوب تهرانم قد174سن33وزن64رنگ مو مشکی رنگ چشم مشکی رنگ پوست گندمی!من آدمی بسیارعاطفی واحساساتی نیزهستم! بخاطرشهوت میخوام ازدواج مجدد بکنم بعلت بیماری که همسرم دارد نمیتوانم با او نزدیکی کنم و دنبال گناه نیستم وبصورت حلال میخواهم اینکار را انجام بدهم هرکسی مایل به این ازدواج است به ایمیلم خواهشمندانه جواب بدهد!باسپاس فراوان

 168. man khodam motalegham…manam adamam..mese hame mese oonayi ke mojarad ya motaahelan…gonahe adamayi mese man ke taraf bahashoon nasakht chiyeh? chera bas be dide ye toome beheshoon nega kard?ma ke jozam nadarim….chera baziya farar mikonan az ma…motasefam vase jameam..vase mardomesh…

 169. ای بابا بالآخره مطلقه بودن خوبه یا بده من که میخوام مطلقه بشم

 170. من خودم خیلی ازطلاق میترسیدم چون دلم نمیخواست مهر طلاق به پیشونیم بخوره الان 2ماهه که جداشدم اولش برام خیلی سخت بود چون همه اطرافیان اونقدر در مورد طلاق بد گفته بودن که حتی میترسیدم از خونه برم بیرون ولی میبینم واقعا دید اطرافیانم به این موضوع بد بوده و اشتباه میکردم چون الان به این نتیجه رسیدم که من با آدم مجرد فرقی ندارم فقط شناسنامه صحفه دومش نوشته شده و برای خودم متاسفم که توجامعه ای زندگی میکنم که به زن مطلقه به چشم یه طعمه نگاه میکن و انسان تانخواد خودش کاری کنه هیچ کس نمیتونه مجبورش کنه حتی به زور

 171. سلام،من کل مطالب رو خواندم،چون دنبالش بودم،متاسفانه خيلي ازبخشهاي منفي ونااميدکننده درست هست ودرجامعه نمودداره،وواژه ياجريان خودساخته اي به نام “عرف”وجودداره،واژه اي که شايدپيشبرانه يا پسبرانه باشد. خداروشکرکه کسي ازشمامرانميشناسد،من خودم تصميم به ازدواج باخانم محترمي که مطلقه هستندوداراي فرزندهم هستند،دارم. خداروهم شاکر هستم که اين انگيزه رو درمن ايجادکرد،فقط خواستم که همه به خصوص خانم دکتربدونن که هنوزمردهايي هستند که فقط به فکر ش ه و ت نباشند،و دنبال رضاي خدا،شادکردن خانمي که رنج ديده و پدري براي کودکي دلشکسته باشند… يک دعاهم دارم که اميدوارم هرکس معرفت داره آميين بگه: خدايا ارزش حفظ عزت نفس رابه مابياموز… خداياکمک کن هيچ مرد وزني خودفروش نشود… خوشبختي همه،يک کم هم من وخانمم… ياحق…

 172. میخواستم بگم من یه بار طلاق گرفتم الان کسی سراغم اومده برای ازدواج که مجرد اما پدرومادرش ناراضین چیکارکنیم اون آقا هم خیلی منودوست داره

 173. من فکر می کنم که ازدواج موقت می تواند پاسخگوی بسیاری از مشکلات باشد. به نظر من یک مردی که جدا شده احتمالا راضی به ازدواج موقت با خانمی که بچه دار و جدا شده می شود این ازدواج موقت می تواند هم جوابگوی نیاز زن باشد هم مرد و این ازدواج موقت می تواند خیلی از روابط بد و غیر شرعی و حتی ازدواجهای پر هزینه دائم که در توان مرد نیست بهتر باشد. دین ما بسیار دین خوب و کاملی است چرا از امکاناتی که دین در اختیار ما قرار داده برای برطرف نمودن زشتی در جامعه استفاده نکنیم.

 174. سلام . منم دارم طلاق می گیرم ولی اصلا نه از اسمش میترسم نه از دیگران . آدمی که به خودش اطمینان داره از هیچی نباید بترسه . آدم ها سرنوشتشون دست خودشونه کسی که علاقه به پیشرفت داره سوختن و ساختن واسش معنی نداره . به امید خوشبختی همه جوونها

 175. سلام من از همسرم جدا شدم تحصیلات من فوق لیسانس 39 سالمه و مهندس هستم و همسرم پزشک متخصص ،سال های اول همسرم که همسرم دانشجوی تخصص بود و در خانه من درس میخواند ولی به محض اینکه درسش تمام شد و به پول رسید حسابشو جدا کرد و شروع کرد به بهانه گیری کردن و با تحریک خانواده ها کار به جدایی رسید حالا اصلا نمیدونم باید چیکار کنم خودم اصلا علاقه ای به ازدواج با کسی با شرایط خودم رو ندارم چون ادم هایی مثل من دچار تضادهای درونی وشخصیتی میشن خدا همه ما رو کمک کنه با تشکر

 176. خانم کارشناس لطفا به افکار و عقاید خود کمی فکر کنید

 177. خدايا ! بحران زده ام ، نمي دانم به كجا رو كنم ! به چپ و راست رو مي كنم ، به پس و پيش و فقط ظلمت را مي بينم. به درون رو مي كنم ، ستاره اي مي بينم خدايم ! تو آن ستاره اي ، و اگر تو با مني ، درون من ، كنار من ، هيچ نيرويي در اين دنيا نمي تواند مرا شكست دهد. هر چه جلال است، از آن توست! خدايم ! حتي اگر در هياهوي روزمرگي تو را از ياد ببرم ، تو مرا فراموش نخواهي كرد خدايم ! تو در تمامي مشكلات و دشواري هاي زندگي ،نيرو و اقتدار مني خدایم!راهي نمي بينم و آينده پنهان است اما مهم نيست ، همين كافي ست كه تو همه چيز را مي بيني. پس ای شنونده دعاهای من ! ای آنکه بی پاسخ نگذاشته ای هر آنچه خواستم! ای آنکه هنوز هم معجزه می کنی! ای آنکه شرمسارم از آن چيزی که به من دادی و من ندیدم و شکرت نکردم!ای نگاهدارنده مسافران غریب عرفانت! ای موسیقی بی کلام عشق! ای رود زلال روح من! ای خداوند شایسته خداوندی !اي خجسته !ای صاحب انسان و مَلَک!ای قدرت مطلق کائنات!ای خدای کوه، خورشيد، دنيا، گُل، پروانه، شبنم! تو را قسم به وصف بی پايانت!تو را قسم به لحظه دعا!تو را قسم به لحظه توبه!تو را قسم به لحظه گریه!تو را قسم به لحظه ای که دلم شکست! خداوندا ما را به رحمتت مورد قضاوت قرار ده نه به عدالتت چرا که رسوای جهانيم! خداوندا مرا در اوقات تنهايي و نيازمندي تنها مگذار اي رحيم و بخشنده ! خداوندا به نجات من هم بيا. مرا موهبت آن بخش كه در تو زندگي كنم پيش بروم و نفس گسيخته را بكشم مباد كه از ياد ببرم تو پناه و آسايش من هستي! خداوندا نگذار از تو بخواهم، بيشتر از آنچه که داده ای! یا لطیف! هم اکنون که دست به بالا آورده ايم و از اعماق دل در کران کهکشانها بر وجود لایتناهیت دعا میکنیم و با تمام کوچکی خود ، خداوندیه بی پایانت را بانک می زنیم بر ما اجابتی کن

 178. سلام. من یک مرد 27 ساله هستم و 2 ساله طلاق گرفتم. حاضرم با خانومی با شرایط خودم ازدواج کنم.

 179. با تشكر بسيار فراوان از خانم سپيده سادات دهنوي خدا به همه عقل دهد

 180. با تشكر از خانم سپيده سادات دهنوي به راستي ايشان بسيار منطقي جواب كساني را كه يك سري گفته هاي تكراري را تكرار مي كنند نقد نمودند بحث اينجاست كه اگر گاو پارچه خور باشد در هر صورت پارچه را خواهد خورد اگر كسي به اصول پابند نباشد حتي با داشتن شوهر تن به رابطه جنسي با ديگري خواهد داد بيآييد به قول خودتان خانم دكتر بيش از رواج فرهنگ غلط را بيش تر نكنيم خدا عقل دهد

 181. سلام من 1 ماهه که طلاق گرفتم با نظر مهناز هم موافقم که نظر کارشناس پر از یاس و نا امیدیه طلاق نه اولین راهه نه آخرین بلکه برای اونهایی که طلاق گرفتن حتما بهترین راه بوده که تن به طلاق دادن در ضمن ازدواج ناخواسته دختران گرچه زیاده ولی 1 مردکه خودش طلاق گرفته اگر فهمیده باشه و قصدش 1 زندگیه آرومه به کسی احتیاج داره که درکش کنه سناشون به هم بخوره و همینطور شرایطشون مشابه باشه در غیر این صورت اگر با دختر کم سن و سال یا کسی که شرایطشون یکی نباشه ازدوج کنه دوباره زندگیش پاشیده میشه

 182. سلام به همه خواندگان این مطلب .من یک بار ازدواج ناموفق داشتم و درک میکنم که جدا شدن از کسی که در هنگام ازدواج تمام آرزوها وآینده خودتون نو باهاش رقم میزنین چقدر سخته. ولی آیا هیچ به این فکر کردین که مشکل از کجاست. آیا شما مشکل ساز شدید یا همسرتون اگه کمی با انصاف باشید جواب درست رو می دید .مشخصه که توی این روزگار سخت ازدواج کردن خیلی دشواره تا اگه ازدواج موفق باشه .دختر ها بهانه گیر پر مدعا و پسرها بی قیدو بند و باری به هر جهت زندگی میکنن . خب وقتی پسری زیر باره مسعولیت نمیره ودخترها هم فقط فکر مد و لباس هستند ازدواجها بهتر از این نمیشه. به امید عاشق شدن واقعی مردها و زنها

 183. سلام…..مطالب كارشناس ها سراسر ياس و نااميدي هست….من خودم مطلقه هستم….خدا كنه كسي خودش پاك باشه….تا الان كه هشت ماهه طلاق گرفتم دو تا پسر مجرد اومدند خواستگاريم و نخواستمشون….و اصلا هم غصه عروس شدن رو ندارم…بالاخره هر كسي به تناسب شرايطش خواهان داره…..مطلقه و مجرد و بيوه فرقي نداره……موفق باشيد

 184. سلام زندگی پیچیده تر از این چیزهاست که گاهی فکرشو می کنیم . طلاق خوب یا بد وجود داره زن مطلقه هم ناگزیر وجود داره پس به جای متهم کردن صحبتهای هم به افکار صحیح اما تلخ یکدیگه احترام بذاریم و ازش درس بگیریم . خود من یک بانوی مطلقه ام که تجارب سختی تو ازدواجم داشتم که یاداوریش منو از اینکه طلاق گرفتم خوشحال میکنه ف اما منکر سختی های بغدش نیستم هرگز در محل کارم عنوان نمی کنم مطلقه ام ف خوشبختانه ظاهرمم نشون نمی ده اما معدود دوستان و آشنایانی که می دونن از قانون نانوشته سو استفاده جنسی دور نیستند و اگر سخت پسندی و بی اعتمادی و شکاکی بسیارزیاد خودم نبود شاید ارتباطی هم پیش می اومد، اما همه بانوان مثه من می دونن که بعد طلاق نیاز عاطفی یک خانم میلیون برابر میشه و این گزکی میشه تا در آینده شاید اتفاقات دیگه ای رقم بخوره …….!!!!!!

 185. سلام متاسفانه ما با کارکارشناسی هم سلیقه ای واحساسی برخورد میکنیم من فکرمیکنم درمورد بیوه ها دقیقا همینطوراست انان اکثرا شانس ازدواج مناسب را کاملا از دست داده اند وتنها راه که در اینده اگر اجرا نشود تنها مردان هوسباز بدنبال لذت بردن ازاینگونه زنهاهستند ومردان مسولیت پذیر به علت قبه مسئله ازدواج مجدد پاپس میکشند واین زنان زوی دست جامعه باقی خواهند ماند وتنها را برون رفت از این مسئله کوتاه امدن خانمها برای ازدواج مجدد همسران خود که افراد عادل وشریفی هستند وحتی تشویق انان میتواند این مسئله را بقول اقای قرائتی حل کند وهیچ راه دیگری وچود ندارد یاباید مثل غربی ها شویم که مانند شراکت درکارهای اقتصادی شریک زندگی انتخاب کنیم راحت چدا شویم وراحت باکس دیگری ارتباط برقرارکنیم یا افراد متمول با عدالت تشویق شوند زندگی دومی برای یک بیوه جوان ایجاد کنند والسلام

 186. سلام به نظر من رنان مطلقه بايد با مرداني با شرايط خوىشان اردواج كنندز

 187. با سلام و تشکر من یک زن مطلقه هستم؛ عنوانی که همیشه از آن واهمه داشتم.باید عرض کنم که من بطور کامل گفته های ایشون رو نقض نمیکنم؛چون خودم به شخصه موارد ذکر شده رو تجربه کردم و در اینمدت خیلی سختی کشیدم ؛ اما در کل با توجه به نگرش منفی ایشون و سرانجامی که برای یک زن مطلقه ترسیم کرده اند؛ باید عرض کنم که کاملا مخالفم و اصلا قبول ندارم.مگه همه زندگی در رابطه جنسی خلاصه میشه؟ همه چیز به دست توست؛ وقتی دستانت دردست خدا باشد؛ وقتی آنقدر عزت نفس داشته باشی که به هرناچیزی خود را نبازی؛ مطمئن باش سرافراز خواهی شد. چه بسا زنانی که دراین دوره به پیشرفتهای کاری؛ تحصیلی و… نائل شدن و حتی زندگی مشترک موفقی تشکیل داده اند. چرا باید اینقدر کوتاه فکر بود؟ در ضمن شاید ذکر این نکته هم بد نباشه که هستند آقایونی که ترجیح میدن با یک خانوم مطلقه درد کشیده کم توقع شریف و پاکدامن که تنها با همسرش رابطه داشته ازدواج کنند تا با یک دخترخانوم متوقع با یک پرونده تجرد شلوغ.

  • احسنت . نمیدونم بعضی از این به اصطلاح تحلیل گران با چه اعتماد به نفسی ذهن جامعه رو با افکار منفیشون مشوش میکنن

  • خانم مطلقه محترم در نگاه آماری حرف شما درست نیست مصداق فرمایش شما مشمول استثنا میباشد با آرزوی موفقیت

 188. سلام من پسري 19ساله ودانشجو از مشهدهستم اگرخانومي براي ازدواج موقت حاضر اندپيغام بزارند بالاخره ازرابطه نامشروع خيلي بهتر است با تشكر

 189. با سلام و خسته نباشید ،شما خیلی شرایط را برای زنان مطلقه سخت گرفته اید من خودم از این دسته ام یعنی اسم من را نمیشه گذاشت زن مطلقه باید گذاشت دختر مطلقه دختری که چند سالی به پای شوهر و زندگیش ایستاد و احساساتش را زیر پا گذاشت و دم نزد تا شاید زندگیش رنگ دیگری بگیرد ولی حیف که اوج جوانیم بر فنا رفت چون شوهرم مشکل جنسی داشت وهم از لحاظ روانی مشکل جدی داشت ،حالا خودم هم نمیدونم جزو دخترام یاجزو زنها،بی گناه این برچسب رو پیشونیم زده شد ،حالا بعد از سه سال جدایی خواستگارای زیادی دارم ولی از ظاهرم هیچکس باورش نمیشه که من یه ازدواج ناموفق داشتم به چشم دختری که تا حالاازدواج نکرده پا پیش میزارند ولی وقتی میفهمن با کمال تعجب از پیشنهادشون انصراف میدند من دنبال یه سایتی میگشتم که افرادی مثل من که واقعا بهشون ظلم شده را باهاشون همدردی کنه و راه حلی بده ولی با خوندن این مطالب روحیه ام صد مرتبه بدتر شده ،آیا افرادی امثال من باید زندگی که هیچ چیزش دلگرمی نداشت را بایدبه پاش میسوختیم تا بمیریم؟؟؟؟؟؟

  با سلام خدمت شما

  فرمايشات شما كاملا متين و صحيح است هدف ما هم از عنوان كردن چنين مطالبي همينه كه شما و امثال شما حرفهاي نگفته را بگين و بحث و اظهار نظر بشه تا انشاالله سمت گيري جامعه نسبت به اين قضيه عوض بشه و دختران و زنان مطلقه بتوانند به زندگي عادي برگردند

 190. سلام. خانم بهرامی خیلی شلوغش کردن این چیزهایی که گفتن عمومیت ندارد.مشکل جامعه و فرهنگ ما اینه که توی هر کاری افراط و تفریط میکنیم.اگر خوب و دقیق به قوانین قران و احادیث نگاه کنیم و آنطور که خدا خواسته عمل کنیم نه به زنان جامعه ظلم میشود نه به مردان.اسلام جایگاه هردو را در همه امورات زندگی و جامعه بطور دقیق مشخص کرده است.این مشکلات در امر ازدواج بخاطر آن هست که هریک از مرد یا زن نفع گروه خودش را در نظر میگیرد و قوانین وضع شده امروزی را به نفع خودش میخواهد. اینهاست که جامعه و نظم زندگی را بهم میریزد.و حاشیه های زیادی ایجاد میکند.آیا مردان ما به آنچه اسلام درباره زنان و زندگی مشترک گفته عمل میکنند؟ آیا زنان ما به آنچه اسلام درباره همسر داری و زندگی مشترک گفته عمل میکنند. هرگز چنین نیست.

 191. واقعیت همینه که گف ت ه شده بجای لجاجت درست اندیشه کنیم.زنان خود باعث بسیاری از ناهنجاریهای جچامعه زنان شده اند.همسرم از من طلاق گرفت چون حاضر نبود بقول خودش واسه یک مرد غذا بپزد حالا اشپز یک پیر مرد شده کاش خودم اشپزی میکردم که خودشو بدبخت نکنه

 192. مطلب از این حیث که به زنان مطلقه نمی بایست نگاه منفی داشت بسیار خوب ودر جهت فرهنگ سازی است اما از حیث مشکلات زنان پرداختن به مسئله جنسی به نظر زیاد پرداخته شده در حالیکه خیلی از مردان و زنان بعد ازدواج حس تنفر به جنس مخالف دارند که در زنان بیشتر است بهتر است مشکل زنان مطلقه در غالب هویت بررسی شود البته می دانید که ترویج بی اندازه حمایت خود باعث ترویج عادی شدن طلاق است

 193. واقعا صحبتهای خانم دهنوی قانع کننده. است . من هم با عرف غلط جامعه و افکار تحصیل کرده هایی که به این عرفها دامن میزنند وشان ومنزلتی برای زن قائل نیستند مخالفم. مرحبا سپیده خانم . مرحبا

 194. آیا این بث ها واقعا سازنده هست ؟ آیا ما عده معدود میتونیم کاری کنیم؟ و خیلی چیزا …

 195. من باحرفهای خانم دهنوی کاملا موافقم

 196. واقعا برای خودم متاسفم روزگاری فکر می کردم این افکار افرادی باتحصیلات پایین مثل شوهر من است افرادی با افکار متحجرانه اما امروز هنوز هم درس ودانش وسواد وسن نتوانسته ریشه برخی افراد زمانی قبل از ظهورپیامبر را بخشکاند زنان میتوانند ازدواج موقت کنند تا دچار مشکلات جنسی نشوند مهم ترین مساله به نظر من حفظ عزت نفس برای یک فرد است چه زن جه مرد

 197. تشکر میکنم از شما بابت مطلب خوبتون واقعا این ماییم که جامعه رو میسازیم

 198. سلام صحبتهای خانم سپیده سادات دهنوی خیلی منطقی و شنیدنی وجالبه به خاطر دیدگاه روشنشون نسبت به زنان بیوه که اکثرشون قربانی زندگی زجر اور با مردان معتاد و بیکار وتن پرور بودن به نوبه خودم واز طرف دیگر خانمهای بیوه سپاسگزاری میکنم

 199. مطالب شما در این مقاله بی اختیار آدم را تسلیم یک دیکته بدون غلط ویک جبر اجباری میکند- واقعاکه!!!!!!

 200. در هر شرایطی که هستیم و هر تصمیمی داریم فقط و فقط به خدا توکل کنیم و نه به هیچکس دیگه. درست زندگی کنیم و از هیچکس توقع نداشته باشیم که مطابق خواست ما و دلخواه ما رفتار کند و ما را درک کند. اگر نمی شود دیگران را تغییر داد سعی کنیم خودمان تغییرات درست در خودمان ایجاد کنیم که دیگران هم یا مجبور می شوند یا ناخواسته در مقابل ما تغییرات خوبی خواهند داشت.

 201. اگر واقعا به آزادی بیان اعتقاد دارید، مطالب من را نیز در سایت نمایش دهید.

  • خانم دهنوی باسلام :
   آنچه عقل حکم میکند اینکه هیچگاه نبایستی درمسائلی که تجربه وتخصص کافی داریم نظرقطعی دهیم ونظرات خودرابعنوان یک اصل بیان کنیم .اصولی که برپایه هزاران سال تجربه بدست آمده است وعرف جامع راتشکیل داده نمی توان نقض کرد.آنچه راخداوند دستورداده انکارناپذیراست همان چیزی که میدانم شماوهمه دوستان به آن عقیده دارید.
   پس میماند عدم اگاهی وکمی مطالعاتمان دراین خصوص .به عقیده بنده اطلاعات شمادرخصوص قوانین الهی وکتبی که همخوانی باجامعه ما راداشته باشد اندک است .تفاوتهای بین زن ومرد ازیک سوونیازهای آدمی درایجاد یک زندگی باتمام تعاریف نیازبه همان عرف جامعه است که ازدل تاریخ بدست آمده .هیچ اندیشه ای سالمی مظلوم ماندن رارمزموفقیت وبقانمی داند ولی اطاعت ازهمسروقبول برخی توانایی های خدادادی اصلی است که زیرپانهادن آن وبسیاری ازاین دست اصول به بهانه داشتن تحصیلات وعوض شدن دنیا وپیشرفت چندین ساله بشری ,عواقبی خواهد داشت که میلیونها نفردرجوامع غربی به آن دچارشده اند.

 202. سلام ببنظر من مطالب نوشته شده اصلا در سطح سخنان یک دکتر نیست!! خیلی پیش افتاده است و نمی تواند برای زنان تحصیل کرده قانع کننده باشد. بگذریم که مبحث چون کلا به نفع مردان است، نیاز به قانع شدنشان نیست و مورد تایید آنان است. اگر بحث جنسیت را از موضوع طلاق حذف کنیم و سپس روی آن بحث کنیم خیلی انسانی تر است. انسان در زندگی به دنبال آرامش و رضایت درونی از شرایطش است. انسان بدنبال عزیز بودن و عزت داشتن است و اگر اینگونه نیبود چه برای زن و چه برای مرد، جای ماندن نیست. تا مظلوم هست، ظالم هم هست. یک مسلمان برای بهبود زندگیش باید تلاش کند و باید بجنگد و اگر بهبود نیافت به عنوان راه حل آخر رها کردن و رها شدن (طلاق)، خود یک گزینه است. ظلم را نباید پذیرفت وقتی ظالم آگاه شدنی نیست. دست از سر این مطالب مذخرف، رابطه جنسی و برطرف شدن مسائل جنسی هم بردارید. خجالت آور است. انسان قدر و منزلت روحی و جایگاه انسانی خود را رها کرده و بچسبد به اینکه با درد نداشتن رابطه جنسی چه کنم!!! وای بر شما!! مردان که بحمدلله، راه حل زیاد است که مشکلی پس از طلاق پیدا نکنند. برای زنان خواهشا تصمیم نگیرید. بگذارید خودشان انتخاب کنند که نیاز جنسیشان باید رفع شود، یا عزت انسانی و جایگاهشان. بحث اینکه همکاران هم پیشنهاد می دهند را هم اصلا قبول ندارم!! مگر اینکه خود زن چراغ سبز نشان دهد و الا هیچ مردی جرات ندارد به زنی کمترین نظری داشته باشد. خواهشا خانم دکتر بدر اسادات، زنها را اینقدر بدبخت و ضعیف و بی چاره نشان ندهید. گمان میکنم شما از طرفداران حذف اجازه همسر اول برای ازدواج مجدد مردان هم باشید!! خواهر من، در آن دنیا به من و شما تبریک نخواهند گفت که یک زندگی مذخرف که جایگاه و شان و منزلت زن در آن هیچ است توسط شما به نتیجه رسیده و طلاقی در آن نبوده!! چون این ظلم به خود است (حق النفس). بلکه بنظر من خداوند ما را بازخواست خواهد کرد که چرا پذیرفتن ظلم!! چرا له شدن جایگاه و شان یک زن و یا یک مرد! چرا ترس! مگر توکل نبود! مگر من نبودم! مگر توسل نبود! بیبین خواهرم مساله اینجاست که ما زنها باید بجای این حرفهای بی فایده و حقیر که درباره طلاق میزنیم، اعتماد بنفس زنان را افزایش دهیم. پیشنهاد میکنم کتاب ” آیا تو آن گمشده ام هستی ” نوشته “دکتر باربارا دی آنجلیس” را یک بار دیگر با دقت بخوانید. افکار وی که همه دینی است و همه خدایی و همه انسانی! داد دل من است بعنوان یک زن. بجای این ترس ها که ای زنها بسوزید و بسازید که چنین می شود و چنا ن میشود، از وقوع ازدواجهای نابسامان جلوگیری کنیم. فرهنگ سازی کنیم که همه برای ازدواج گواهی شرکت در کلاسهای مشاوره ای و تایید صلاحیت از مشاور و دکتر و حتی گواهی شرکت در کلاس پرورش فرزند را داشته باشند. خواهرم اشکال از ماست و الا طلاق یک گزینه است. زنان به توانمندیهای خود آگاه شده اند و مردان بواسطه سالها مرد سالاری حاضر به پذیرش نیستند. باید مردانمان را آموزش بدهیم. حالم بهم می خورد که همه چیز به صیغه و رابطه جنسی ختم می شود! برای جایگاه والای انسان متاسفم که زندگی میکند برای …. من دانشجوی دکترای تخصصی فنی هستم. نمی دانم شما حقوقدان هستید یا خیر! اما حقوقدانهای بسیاری را دیده ام که که مثل شما فکر می کنند! علت چیست؟ در همه امور اگر خدا مد نظر باشد و بدانیم که هر چه در اطراف ماست ناقص است و پر از اشکال جز خدا، و باور کنیم که بدنبال باور خود و اعتقاد شخص خود باید برویم، هیچ اتفاقی نمی افتد. تلاش و تلاش و تلاش برای بهبود زندگی، صبر و صبر و صبر برای بهبود زندگی، و اگر نشد، مطمئن باش که طلاق آنقدرها هم که می گویند بد نیست که همانطور که از معنی آن بر می آید یعنی رها شدن! یعنی رها کردن!! ما مسلمانیم و اگر دو روز از زندگیمان مانند هم باشد مواخذه خواهیم شد. خواهشا فرهنگ سازی کنیم بجای این حرفها، که مردان یاد بگیرند که مشاوره بعد از ازدواج حیاتی است. مشاوره معجزه میکند اما نمی دانم چرا مردان مقاومت میکنند و از آنسو دائما زنان را از واژه طلاق و مطلقه شدن و بیوه شدن می ترسانند. بارها برایم این سوال پیش آمده که چرا؟ با اینهمه شعوری که دارند و ادعا می کنند که دارند چرا حاضر به مطالعه و مشاوره رفتن نیستند!! غرور! غرور! غرور! لجبازی لجبازی لجبازی! راه حل: فرهنگ سازی، فرهنگ سازی! فرهنگ سازی! ضمنا پیشنهاد میکنم کتاب “جایگاه زن در اسلام” از شهید مطهری را هم مطالعه کنید. مطمئنم دیگر توصیه به زنان نخواهید کرد بسوزید و بسازید. مشکل اینجاست که ما زنها خودمان هم نمی دانیم چه می خواهیم!!! والسلام سپیده سادات دهنوی سن 28 سال و 9 ماه

  • خانم دهنوی عزیز نیاز جنسی را با این عقاید پوسیده شما نمی توان پاسخ گفت این یک نیاز است و بسیار هم قوی و قدرتمند است پس چرند نگو پیامبر شما بخاطر نیاز جنسی با عایشه 7 ساله ازدواج کرد و میدانید این ازدواج چه خسارتی به آینده اسلام وارد کرد یعنی تمام مصیبت های بعدی عالم اسلام نتیجه این ازدواج بود و هیچ نفعی به اسلام نداشت

 203. به نظر من شما با گفتن این مطالب مرد هارا گستاخ می کنید و زن را مجبور به تحمل فشار می کنید

 204. باابراز تشكر و قدرداني از اين وبلاك من بسيار از اين مطالب خوشم امد چراكه كساني هستند كه همواره در فكر اين هستند كه چطور يك زن مطلقه را پيدا كنند تا زمينه اين كار هاي فاسد و شوم شانرا انجام دهند همه اين موارد كاملا درست است من از مدير محترم اين وبلاك تشكر ميكنم و ميخواهم كه يك پيشنهاد كنم كه خدا كند قابل قبول بوده و در اي وبلاك ازافه كنيد. مطلب اين است كه اگر امكان داشته باشد شما از گفتار هاي پيامبر صل الله عليه وسلم در اين وبلاك ازافه كنيد كه تا خواندن اين مطالت در مغد اينگونه اشخاص روشني بيندازد تا با ايننو مخلوق كه واقعا مضلوم هستند چنين كار هاي زشت و نا روا دا نكنند و از خداوند جل جلاله بتر سند تشكر از وبلاك شما

  • فرشته۲۹کرج

   سلام دوستان.منم یه خانم مطلقه ای هستم که باتمام وجودعاشق مردزندگیم بودم ولی متاسفانه شوهرم خیلی هوسبازبودوهروزبایکی بود.اواخرزندگی جوری شده بودکه علنی میدیدم بازنای فاسدارتباط میگیره.قرارنیست همه چیزبیوفته گردن خانما.اقایون توروخدایکمی مراقب شهوت خودتون باشیدتامجبورنشن خانمهابرن دنبال طلاق

 205. سلام مطالب كه در مورد طلاق فرموديد عالي بود ولي يك نكته بدتر هم وجود دادد واون اينكه وقتي زني طلاق ميكيرد ودر خانه مينشيند واز مرد ها بد بين ميشود و يا پاك هست و به هيچ وجه حاضر نيست با مردي رابطه جنسي بر قرار كند بعد از مدتي شهوتش به صورت ناخوداگاه به او فشار مي اورد و اعصابش به هم ميريزد و شروع ميكند به درگير شدن با ديگران و افرادي كه دور و برش هستند /در كل به نظر من نبايد به هيچ وجه يك زن طلاق بگيرد اگر هم اين موضوع اتفاق افتاد بايد اطرافيان اجازه بدهند تا اون زن مطلقه به صورت مشروع مثلا صيغه اي با مردي ديگر رابطه جنسي برقرار كند

نظر دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *