خانه / بیماریها / ازدواج مجدد برای زنان مطلقه
ازدواج مجدد براي زنان مطلقه
ازدواج مجدد براي زنان مطلقه

ازدواج مجدد برای زنان مطلقه

دکتر بدرالسادات بهرامی معتقد است آنچه طلاق را به معضلی اجتماعی برای زنان بدل کرده، وجود پدیده تجرد ناخواسته دختران است که ناخودآگاه شانس ازدواج مجدد برای زنان مطلقه را کم کرده و مطلقهها را به زنانی بدل میکند که تنها داوطلبانی برای ایجاد روابط جنسی دارند و نه ازدواج… دکتر بدرالسادات بهرامی، کارشناس مسائل خانواده و دارای دکترای تخصصی روانشناسی سلامت و مدرس دانشگاه است.

خانم دکتر بهرامی! با توجه به اینکه آمار طلاق در کشور ما، البته با توجه به شرایط گذر از دوران سنتی، هنوز معضل نشده است، چرا خود واقعه طلاق با همین آمار فعلی، بحرانی اجتماعی محسوب میشود؟
طلاق یک بحران اجتماعی است چون عوارضی بهشدت اجتماعی دارد. امروز ما در جامعهای زندگی میکنیم که متاسفانه معضلی بهنام تجرد ناخواسته دختران وجود دارد. یعنی دختران بسیار خوبی آماده ازدواج هستند، اما برایشان پسران آماده ازدواجی وجود ندارد. در چنین جامعهای یقینا آمار بالا و ۳۵ درصدی طلاق و اضافه شدن زنان جوان مطلقه به دختران مجرد، ایجاد بحران میکند. در گذشتههای نه چندان دور، مطلقههای جوانی که فرضا ۲۴ تا ۲۶ سال داشتند، بالاخره بعد از مدتی صبر کردن حتما با مردی ۳۱ یا ۳۲ ساله ازدواج میکردند که یک یا دو بچه هم داشت. اما امروز به خاطر پدیده تجرد ناخواسته دختران، حتی مردان مطلقه ۴۷- ۴۸ ساله، بهراحتی میتوانند با دختران مجرد ازدواج کنند و دختران ۳۱ -۳۲ سال بهراحتی داوطلب ازدواج با این اشخاص هستند. طبعا مردان مطلقه هم ترجیح میدهند با دختر ازدواج کنند تا زن مطلقهای که ممکن است تجربه تلخ شکست قبلی را وارد زندگی بکند. بنابراین مطلقههای جوان ما متاسفانه جزو آمار زنانی میشوند که داوطلبان زیادی برای رابطه جنسی دارند، اما هیچ داوطلبی برای ازدواج و تشکیل زندگی ندارند.
زنان مطلقه هم نهایتا چهار تا پنج سال تمام نیازهای عاطفی و جنسی خود را سرکوب کنند اما تا آخر عمر که قادر به این سرکوب کردن نیستند. از طرف دیگر، امکان ازدواجی هم برای خود نمیبینند. در نتیجه این نیازها از آنان زنانی را میسازد که متاسفانه در رابطههای مکرر قرار میگیرند و معشوقه مردان متأهل میشوند. به این ترتیب، زمینه اخلاقی جامعه متزلزل میشود و خیانت به همسر، پدیدهای میشود که بالاترین آمار علت طلاق را بهخود اختصاص میدهد؛ مسئلهای که از زمان بالا رفتن آمار طلاق و پدیده تجرد ناخواسته، شایع شد.

پس امکان به انحراف رفتن زنان مطلقه وجود دارد!
در نتیجه عواملی که گفتم، زنان مطلقه ما جزو کسانی شدند که خیلی کم داوطلبی برای ازدواج دارند اما همواره حتی همکاران آنان نیز داوطلب داشتن رابطه جنسی با آنها هستند. بهطوری که قریب به اتفاق زنان مطلقه از ترس برملا شدن این موضوع و اینکه همکاران بدانند آنها مطلقه هستند و بالقوه میتوانند نیازهای جنسی همکاران خود را پاسخ دهند، این مسئله را پنهان میکنند. چون در صورت برملا شدن، آنقدر اذیتشان میکنند تا آنها به دعوت همکاران برای داشتن رابطه جنسی پاسخ مثبت دهند. چراکه تا همکاران آن زن میفهمند که او مطلقه است، شروع میکنند به محبت کردن به وی. امروز به محض اینکه زنی مطلقه شد، از رییس و کارمند و… همه چشم طمع به او داشته و توقع دارند، زن مطلقه نیاز جنسیشان را پاسخ دهد. خُب، زن اگر مشکل خانوادگی یا مالی هم داشته باشد، زمینه کشیده شدن به مفاسد اخلاقی زیاد میشود. البته زنان مطلقه معمولا در ابتدا بهشدت در مقابل این فشارها مقاومت میکنند و آسیب هم میبینند. اما وقتی میبینند این یک داستان غیرقابل حل است و ازدواجی هم صورت نمیگیرد، کمکم به این روابط تن میدهند و معشوقه مردان متاهل میشوند که یا همکارشان است و یا همسایه و یا کسی که در آژانس مسکن برایشان خانه گرفته و… بعد هم اسیر دل بستنها و دل کندنهای متعدد میشوند.

چه مشکلات دیگری گریبانگیر زنان بعد از طلاق میشود؟
روابط گذشتهشان دستخوش تغییر میشود. مثلا اگر در گذشته بهراحتی و بدون دغدغه خانه خواهر خود میرفتند، حالا خواهر بهشدت نگران رفت و آمد خواهر مطلقه جوانش است. چون بالاخره همسر او هم مرد است… نه فقط اقوام، درباره دوستان هم همین اتفاق میافتد. اقوام زن مطلقه بهشدت از معاشرت با او پرهیز میکنند و علامت سوالها و رفتارهایی را بروز میدهند. پس اولین اتفاق تنها شدن و زیر نگاههای معنیدار رفتن است. دومین اتفاق آن است که این آدم تنهایی که قوم و خویش او را کنار گذاشته و در زندگی هم شکست خورده، نیازی طبیعی نیز دارد. این نیاز او را به سمت رابطه میبرد. رابطه هم ماهیتش ایجاد دلبستگی و عشق است. بعد از یک مدتی که اهدافی حل و فصل شد، مرد سرد میشود و حالا زن مطلقه باید دنبال او بدود. بعد آبروریزی میشود و زن باید دل بکند. دل کندن باعث افسردگی میشود، افسردگی بیمارش میکند، باید دارو بخورد و افت کاری یا تحصیلی پیدا میکند و… اتفاق بد دیگر این است که شغل برخی کارمندان طوری است که باید متأهل باشند. برای همین اگر در محل کارشان به هر دلیلی بفهمند که اینها مطلقهاند، ممکن است در ماهیت حفظ یا از دست دادن کارشان تأثیر بگذارد. همچنین ممکن است آنقدر در محل کار تحت فشار داوطلبان رابطه قرار بگیرد که خودش از سر کار رفتن منصرف شود. اتفاق بد دیگر این است که بعد از طلاق مجبور است به خانه پدرش برگردد و از این به بعد سایه و نفس کشیدنش هم شماره و ارزیابی میشود و باید حساب و کتاب پس دهد. در حالیکه او دیگر آن دختر قدیم نیست. یا مجبور است خانهای مستقل بگیرد. در این حالت یا درآمد کافی دارد که فقط مسائل اجتماعی گریبانگیرش میشود یا مشکلات مالی هم دارد. قبلا تحت تکفل همسر بوده و حالا برای حفظ استقلال و برای اینکه نمیخواهد بار شکست را با رفتن به خانه پدر مضاعف کند، با پول مهریه خانهای اجاره میکند، اما بهدلیل بیکاری و مشکلات مالی مجبور میشود تن به رابطه دهد. اولین حادثه هم این است که در ابتدا به زن مطلقه نمیگویند، میخواهیم با تو رابطه برقرار کنیم. اول او را تحت فشار قرار میدهند تا بعد خودشان نقش منجی را بازی کنند. یا وقتی از زیر فشار بودن خسته شد، تن به خواسته بدهد.
این اوضاع نابسامان مشکلات اجتماعی زنان بعد از طلاق، چارهای هم دارد؟
معضل ایجاد شده بر اثر طلاق به چند پدیده اجتماعی دیگر مربوط است، مثل همان تجرد ناخواسته و… خود آسیب طلاق را نمیتوان حل کرد. حتی آمار طلاق پنج درصد هم باشد، همان مشکلات معاشرت با اقوام و دوستان و… وجود دارد و قابل حل نیست. اما باید به این نکته توجه کرد که انتخاب بین زندگی کردن و طلاق گرفتن، انتخاب بین بد و بدتر است. طلاق خیلی بد است، اما اگر زندگی زن از خیلی بد هم بدتر است، مجبور میشود طلاق بگیرد. او شبیه آدمی است که در ساختمان چند طبقهای است که دچار آتش سوزی شده. فرد از ترس اینکه ساختمان دچار آتش سوزی شده، پایین میپرد. درحالیکه معلوم نیست کجا فرود میآید و زنده میماند یا نه! درحالی که شاید اگر صبر میکرد بعد از مختصری سوختن دست و پا نجات مییافت. این است که باید گاهی به راهحلهای دیگر فکر کرد. نکته بعد این است که مگر همیشه میتوانیم از نو زندگیمان را شروع کنیم؟! مگر همه آن نیروها، انگیزهها و موقعیتهای قبلی را داریم که بتوانیم زندگی را از نو شروع کنیم؟! واقعیت این است که چنین نیست. باید دید کدام بد و کدام بدتر است. داستان طلاق داستان خوبی نیست که بگوییم این زندگی بد است، طلاق بگیریم خوب میشود.

به نظر میرسد با تغییر شرایط اجتماعی و فرهنگی میتوان این موضوع بد را تا حدودی امری طبیعی ساخت!
بله اما اگر این اتفاق بیفتد که خیلی کار میبرد. اگر برادر شما بگوید که میخواهد با همدانشگاهی خود ازدواج کند که عاشقش شده، اما قبلا سه سال متأهل بوده چه برخوردی با او میکنید؟! به او میگویید: «مگر دیوانه شدی؟ مگر دختر قحط آمده؟ اینهمه دختر مجرد، آنوقت تو میخواهی با مطلقه ازدواج کنی؟ اصلا معلوم نیست برای چه طلاق گرفته… شاید عیب از او بوده!» این ما هستیم که جامعه را میسازیم. اینطور نیست که بگوییم ای زندگی بیا جامعه ما را درست کن. ما مردمان همین سرزمین هستیم. میگوییم اینهمه دخترهای مجرد! طلاق پدیده ضد اخلاق شده چون با تجرد ناخواسته دختران مواجه هستیم. الان دخترهای کم سن و سال حتی با مردان ۴۰ ساله ازدواج میکنند.

علت این تجرد ناخواسته چیست؟
مشکل آنجایی آغاز میشود که پسران به دختران میگویند اگر عاشقم هستی باید به من سرویس جنسی بدهی. بعد هم وقتی همه سرویسها بیرون ازدواج ارائه میشود و ازدواج هم به کاری سخت و هزینهبردار بدل شده است و… وقتی دختری خانه مجردی دوست پسر خود را تمیز میکند، برایش غذا درست میکند و با آژانس میفرستند و تازه پسر میگوید تو خیلی دختر خوبی هستی، اما آشپزی آن یکی بهتر است و نوعی رقابت درست میکند و مسابقه میگذارد، چرا پسر ازدواج کند؟همچنین ببینید

بهترین ضد آفتاب چیست ؟ | پارسی طب

ضد آفتاب خوب چه ویژگی هایی دارد ؟

کرم ضد آفتاب برای تمام فصول با گرم شدن هوا و نزدیک شدن به فصل …

پیشنهاد درمانی پارسی طب

۱۸۵ دیدگاه

 1. اگه مقدور هست به جای واژه مطلقه وازه جایگزین پیدا کنید/خیلی واژه سنگینی هست…..

 2. سلام من ۲۵ سال دارم و سال ۸۷ نامزد شدم سال ۸۸ عروسی کردم و اسفند ۹۲ طلاق گرفتم.حامی نداشتم مشکل مالی داشتم خیلی اذیت شدم خواستار هم داشتم همه مدلی ولی خب آماده نبودم.الان حدود شش ماه هست با پسر همسایمون ک مجرده اشنا شدم قصدمون ازدواجه ایشون مجرد هست و ما در مورد همچی حرف زدیم ان شاالله بعد ماه رمضان عقد میکنیم.من کار به این مقاله ندارم ولی خب جز حقیقت های جامعه هست و غیر قابل انکار
  من خودم تو زندگی قبلیم خطا زیاد داشتم و بچگی کردم اما برای زندگی جدید به امید خدا دست شستم
  با ارزوی موفقیت برای همه دختران سرزمیتم

 3. با سلام و احترام
  اصولا انسانها به خاطر تفاوتهای شخصیتی و فرهنگی که دارند نحوه بروز مشکل براشون متفاوته
  شاید صحبتهای خانم دکتر در پاره ای موارد صدق کنه اما میخوام در مورد خودم بگم
  یه ساله جدا شدم خدا رو شکر به هیچ وجه مشکل ندارم
  در محل کار هم ازم حمایت میشه و تا کنون هیچ پیشنهاد بدی از طرف همکارهام بهم نشده
  خواستگار هم فعلا دارم
  که یکی از اونا که یه آقای مجرد و سالم هم هست از همه مناسبتره .ولی با توجه به داشتن فرزند پسر در سن نوجوانی ترجیح میدم پسرم با آرامش زندگی کنه
  نه خودم و نه خانواده ام موافق با ازدواج مجدد نیستیم
  اصلا دوباره حوصله درگیر شدن با مسائل یه فرد جدید رو ندارم.تنهایی خیلی راحتم
  وقتم رو با مطالعه و مسافرت و کار و پسرم پر کردم

 4. احتمالا خانم دکتر در زندگی شخصیش از طرف خانم مطلقه ای آسیب دیده که اینطور مطلبی با این دیدگاه رو ابراز می کنه .از یک دکتر روانشناس همچین حرفایی بعیده !!!!

 5. سلام من فکر می کنم اگه جوانی که شرایط ازدواج با یک زن بی سرپرست رو داره باید ابراز بکنه و طرف مقابل هم با تحقیق و بررسی پاسخ بده اینطور نیست تا به خانمی می گی قصد ازدواج داری همش برای ارضاع جنسی باشه گاهی آدمها نیاز به هدفهای بالاتری دارند و خداپسندانه اگه یه کم دقت کنیم همه مشکلات بخوبی حل میشه ،آن خانمی که یکبار ازدواج کرده و هنوز جوان چه اشکال داره با جوان خوب دوباره ازدواج کنه و یه زندگی خوبی بسازه ؛دنیا که تمام نشده هم مردها و هم خانمهای خوب وجود دارند ممنون ازاینکه خوندید نظر بدید.

 6. سلام بنظر من مطالب رو اصول و حساب و کتاب هست و کاملا صحیح هست طلاق خیلی وقتها صحیح نیست و عواقب تاسف باری رو داره

 7. دوستان سلام نظرات همتون بسیار عالی قابل احترام
  باعرض
  ماضرت اینکه بنظر من :
  یک زن مطعلقه هم مث همه ادما حق زندگی داره منتهی درست:
  خودش باید منطق داشته باشه زندگیش مث روال عادی برنامه ریزی کنه خودشو با کار /خانه /یا بیرون /ورزش /یادرس/
  مشفول کنه
  بعدشم با عرض پوزش
  اگه نیاز جنسی داشت فقط بایک نفر فقط یک نفر شخص مطمعن /باشخصیت /ابرومند
  باشه همو تعمین کنن چه ازنظر جنسی چه روحی چه مالی تا تکلیف زن مشخص یشه
  بازم حق نظر باشماست این نظر من بود
  موفق باشید…

 8. زینب پرتاری

  سلام واقعا این نگاه جنسی به زنان جامعه تاسف بار چرا اینقدر دنیای بعد از طلاق سیاه نشون میدید واقعیت اینه که مهم کرامت انسانی و شرافت که اگه باشه یک انسان تا آخر عمر پاک زندگی میکنه واگه نباشه به لجن کشیده میشه

 9. سلام
  تا حالا از این جهت به این مسئله نگاه نکرده بودم.
  رابطه یک فرد مطلقه با خواهر و فامیل و دوستان و……..
  من یه پسرم ولی موقعی که این مقاله رو خوندم مو به تنم سیخ شد.
  واقأ خدا صبر بده به زنان مطلقه.
  نظر من اینه که شرایط رو خودمون دشوار کردیم.
  اگه فردی تصمیم به طلاق میگیره به خاطر توقعات، بداخلاقی، طبع متضاد و ….. اگه با توصیه های دینی عمل کنه ضرر نمیکنه. اون دختر مطلقه میتونه با دید باز بره به سمت ازدواج موقت مگه چه اشکالی داره اون هم احساسات داره، نیازهای عاطفی داره ، کمبود هایی داره،
  متاسفانه ما فقط مسائل جنسی رو میبینیم.
  توی جامعه ما تعداد زیادی افراد مجرد هستند که توان ازدواج رو ندارند و نخواهند داشت میشه با اینگونه افراد زندگی خوبی ساخت.

 10. مگه زن مطلقه فقط نیاز جنسی داره؟؟ چرا همه فک میکنن که نیاز جنسی یک زن مطلقه مشکل ساز میشه اصلا همچنین چیزی نیست. من خودم شوهرمو ۱۰سال پیش از دست دادم. اون زمان ۲۰ سالم بود.الانم ۲ ساله ازدواج کردم. شوهرمم ازدواج اولش بود. از زندگیمم خیلی راضیم. تو این مدت از نظر شغلی و تحصیلی خیلی به موفقیت رسیدم. و در شان خودم نمیدیدم که برم دنبال چیزهایی که اصلا ارزش نداره در موردش صحبت کنم. ولی تو این مدت واقعا درست زندگی کردم و نتیجشم دیدم البته با کمک خدا. مشکل اینه که زنها و دخترهای جامعه ما واسه خودشون ارزش قایل نمیشن و همینم باعث شده مرد جماعت انقدر پر رو بشه

  • زهره جون این خانم دکتر ما انگار از عصر حجر برگشته . ان زمان که در قبیله زنی همسرش می مرد .دیگه وامصیبتا. فراموش کرده دنیا دیگه به این حرف میخنده زن مطلقه . بیوه حرف های صدتا یه غاز که به خورد مردم میکنند . امروزه زن خودش به تنهایی میتونه چند تا مرد رو اداره کنه . خانم دکتر عزیز انسان ها رو با شخصیت شون محک میزنند نه به شوهر یا همسر . بعضی شوهرها به درد جرز لای دیوار میخورند . بنابراین سعی نکنید با سیاه نمایی و ترس از مطلقه بودن شیر زنان رو مجبور به سوختن وساختن بکنید . هر انسانی حق دارد خوب زندگی کند و مجبور به تحمل نیست . هرانسانی میتواند شرایط رو تغییر دهد . لطفا نظراتتون رو برای خودتون نگه دارید .

 11. با سلام من خودم دو ساله که طلاق گرفتم و با صحبتهای خانوم دکتر بهرامی تا این حد که زنان طلاق گرفته در جامعه مورد سرزنش و دید بد هستند موافقم و این نشان از فرهنگ پایین روزگار حال مملکت ماست.اما در مورد اینکه زن مطلقه هیچ امیدی به زندگی مجدد نداره من مخالفم چرا که چه بسا اون زن بیچاره از اعتیاد یا بیکاری و بولهوسی همسرش مجبور به ترک زندگی و طلاق شده و اینکه نتونه مرد مورد دلخواه خودش رو از پسران ازدواج نکرده انتخاب کنه غلطه.چطور یه مرد مطلقه میتونه با دختری جوان و چندین سال کوچکتر ازدواج کنه ولی زن طلاق گرفته نمیتونه!!!
  البته من خودم چون یه بار ازدواج ناموفق داشتم برای ازدواج بعدی سعی میکنم همسرم از زن طلاق گرفته ای باشه که مثل خودم یه بار شکست خورده و قاعدتا هم اون و هم من بهتر میتونیم همدیگه رو درک کنیم و از شکستهای قبلی زندگی محکمتر و بهتری رو بسازیم.ممنون.

 12. با سلام باید خدمت خانوم دهنوی بگم ک از ایشان بعیده ک با همچی نگرشی ب نوشته های خانوم دکتر نگا کردن چون ایشان خود تحصیلات دانشگاهی دارن و باید متوجه میشدند ک صحبتای خانوم دکتر بهرامی صرفا نوعی تحلیل است از پدیده اجتماعی طلاق و دلایل گرایش زنان مطلقه ب ازدواج موقت یا رابطه های غیر متعارف ک این امر یعنی ب رابطه غیر از ازدواج دائم کشیده شدن زنان مطلقه امریست ثابت شده و غیر قابل انکار حال با هر تحلیلی ک یکی از ان ها تحلیل خانوم بهرامی بود میشود ب علل و عوامل ان پی برد در حالی ک از نوشته های خانوم دهنوی چنین برداشت میشود ک ایشان قصد انکار این پدیده اجتماعی را داشتند و نه نقدی ب تحلیل خانوم دکتر دهنوی

 13. ۲ساله طلاق کرفتم ایابراى ازدواج دوم ۲سال فاصله باازدواج اولى
  خوبه؟

 14. سلام
  من زنی ۳۱ساله هستم که حدودا ۹سال ازدواج کردم اما متاسفانه بعلت عقیم بودن شوهرم از نعمت فرزند محروم بودم. با اینکه گذشت کردم و حتی حاضر بودم یه بچه از پرورشگاه برداریم اما متاسفانه شوهرم پی خوشگذرونی های خودشه و به این مسئله توجه نمیکنه. وبا توجه به اینکه کارمند بانکه و شکرخدا وضع مالی مون خوبه اما شوهرم هر چی میخره به نام پدر مادر و داداشش میزنه و بقول خودش من فقط کلفتش هستم و ایشون خیلی هم دهن بین هست و گاهی وقتا دست بزن هم داره حالا با این تفاسیر به نظر شما آیا راهی جز طلاق وجود داره ؟ آیا این حقمه ؟ آیا از این بدتر ی هم وجود داره ؟؟ بالاخره خدایی هم هست وقتی به زنهایی امثال من ظلم میشه مطمئنم خود خدا دیگه هوامونو داره. البته من هنوز طلاق نگرفتم و دارم بهش فکر میکنم و الان یه هفته اس خونه بابامم.

 15. دوستای گلم من چی بگم که دو ماه بعد عقد فهمیدم شوهرم سرطان داره از لحاظ روحی خیلی بهم ریختم ۲۵ سالمه دارم جدا میشم

 16. یه مادر دل شکسته

  من فقط ۳۹ روزه که مادر شدم..دخترمو خیلی دوس دارم ولی همسرم با خاله زنکی و فحاشی و بی احترامیاش به خودمو خونوادم و حیله گریش که بعد زایمانم که منو اورده خونه پدرم٬با نقشه قبلی و حیله گری رفته برام دادخواست عدم تمکین اونم با اظهارات دروغ که من دعوا کردم و خونه روترک کردم و همینطور با نهایت وقاحتش قفل در خونه رو هم عوض کرده که نتوم به خونه خودم برگردم٬ مجبورم کرده که طلاق بگیرم…دقیقا زمانی که یه زن به محبت و توجه همسرش احتیاج داره٬ تو روزای بعد زایمان٬ همسر من با هزار دوز و کلک منو مجبور کرده ازش طلاق بگیرم که حتی یه هزاری هم بابت مهریه نده…سوختم…منی که به دخترم قول داده بودم براش مادر خوبی باشم٬ الان مجبورم کردن که ازش بگذرم..از پاره تنم…شمارو به قرآن٬ این انصافه؟ این انسانیته؟ چرا خدا در برابر همسر ظالم من ساکته؟!دوستای عزیزم ازتون میخوام برا دل شکسته ی منم که یه مادرم دعا کنید..دعا کنید شوهرم و خونوادش که منو از دختر کوچولوی معصومم جدا کردن و شیرینی مادر شدنو برام زهر کردن٬ تقاصشکستن دل منوپس بدن..به خدای احد و واحد قسم٬ به حضرت ابوالفضل العباس قسم٬ به سر بریده امام حسین قسم٬ به خون علی اصغر قسم٬ به دل مصیبت دیده حضرت زینب کبری قسم٬ از شوهرم و پدر و مادر وخواهراش نمیگذرم و به خدا واگذارشون میکنم که تاوان شکستن دل منو که تازه مادر شده بودم و میخواستم برا دخترم مادری کنم و نذاشتنو٬ پس بدن…خدایا خودت شاهد گریه های هر شب من هستی..خدایا به عزتت قسمت میدم انتقام دل شکسته ی منو از شوهرم و خونواده بی وجدانش بگیر…آمین

 17. شما که توان زندگی کرد ن ندارید چرا ازدواج کردید به نظر فقط دخالت های خانواده دختر باعث به هم خوردگی زندگی زوجین جوان میشود پسره باهزار بدبختی یه مالی جمع کرده به امید این که تشکیل خانواده بده زن بگیره سروسامان بگیر ه سری تو سرا داشته باشه اما قافل از این که خانواده دختر ه مثل مثل اینکه مخوان ملکه را شوهر بدن اینقدر ایراد میگرن که بدبخت هنگ مکنه اول زندگی و….به اونایی که دخترای که ازدواج کردن چند قدم از بقیه جلوند بابا بچسبید به زندگیتان لگد به بخت خودتان نزنید فکردی طلاق گرفتی هنر کردی هیچ وقت اعتماد مرد دیگری نمتونی جلب کنی مگر چن برابر سن خودت ……و..

 18. باسلام این مقاله هم میشه گفت درسته هم میشه گفت اشتباهه من خودم دوماهه ازخانومم جداشدم ولی خیلی پشیمان هستم ومیگم ای کاش همه مشکلات ومریضی واژینیسم خانومموتحمل میکردم وراضی به طلاق نمیشدم الان میفهمم که چقدربهش وابسته بودم ودوسش داشتم وخودمم نمیدونستم واینوبدونیدکه خاطرات هیچ وقت فراموش نمیشه اینوازچن تاروانشناس وروانپزشکم پرسیدم.تازمانی که امنیت جانی وروانی وآبرویی داریدتوزندگی مشترکءطلاق نگیریدوسعی درحل مشکلات داشته باشیدوصبرکنیدکه برخی مشکلات فقط بامرورزمان حل میشه.کاش زنم برگرده وباهمه مشکلات دوباره زندگی کنیم.من یقین دارم دیگه اون آدم سابق نمیشم چون نمیتونم فراموشش کنم.

 19. من زنی هستم ۲۷ ساله.۱۸ مرداد ۹۴ از شوهرم جدا شدم.با مردی تو شرایط خودم آشنا شدم فقط ی بچه داره ولی من نه، که البته بچه ش پیش زنه. از همه لحاظ این مرد خوبه اما والدینم بخاطر پول مخالفن. میدونم بدون اذن پدر میشه ازدواج کنم اما نمیخوام دلشون بشکنه.تو ازدواج اولم پدر و مادر کم باعث طلاق من نشدن.اما حالا هم نمیذارن زندگی کنم.آخه این چه دنیایی اگه ترس از خدا نبود خودمو میکشتم…
  خسته شدم از این زندگی…

 20. توقع و ادعای دختران و زنان ایرانی و مطالباتشون از همسر آینده شون که هیچ سنخیتی با اوضاع اقتصادی فعلی ایران نداره و اینکه دختران مرد رو فقط به عنوان پول چاپ کن میخوان برای ارضای کمبودهای گذشته شون,باعث گریز من ۳۱ ساله از ازدواج شده و هزینه های برگزاری عروسی تجملاتی که خود دختر و خانواه ی او مدام بر اجرای آن پافشاری میکنند,باعث شده هرگز زیر بار مسولیت یک طرفه ی زن مغرور و بی درک و پرتوقع نرم.

 21. من به کل بااین مقاله مخالفم خداونددرکلامش که همان قرآن است میفرمایدکه اگردرزندگی زن وشوهر نتوانستندباهم زندگی کنندازهم به درستی جداشوندوخداوندبعدازطلاق هردوی آنان راسعادتمندمیکندمن ۲۰سالمه وسه سال بامردی زندگی کردم که نقطه ی مقابل من بوداومردی فوق العاده مغروروبی ایمان بودبااینکه درجامعه مردی باایمان خودراجلوه میداد امابه نظرمن فردی منافق بوددراین سه سال زجرهای فراوانی کشیدم وبه خاطررضای خداوندبااوساختم اماایشون لیاقت نداشتند من الان سه ماهه درخانه پدرم هستم وتحت حمایت شدیدخانواده والحمدلله دیگران درموردمن حرف بدی نمیزنندمن حافظ قرآنم والان دربهترین دانشگاه مشغول تحصیلم این ازالطاف خداوند بودکه من به بهترین دانشگاه بروم به نظرمن زندگی نکردن بهترازبدزندگ کردن است من آنقدربع لطف خداوندوبه حکمت اوایمان دارم که خداوند هروزمرابهترازدیروزمیکند واین ازدواج راباتمام زجرهایش جززیبایی ندیدم چون من دراین ازدواج خداراپیداکردم ومطمئنم خداوندبعدازاتمام طلاق برای من بهترین راقرارمیدهدالبته من هم بایدبهترین باشم به شما خواهران عزیزم میگویم شماپاک زندگی کنیدوبع رحمت خداوند ایمان کامل اداشته باشیدتاخداوندبهترین رابراتون برسونه وزندگی باسعادت راهم دردنیاوهم آخرت رابرایتان آرزومندم عزیزان ازتقصیرشوهرقبلی خودبگذریدوآنهارابه خدابسپاریداینکارباعث سعادتمندی شما میشودطمئن باشید

 22. سلام . به نظرم ازدواج از سنتهای حسنه اسلام هست . پس چرا کسی باید تنها بماند . به نظرم اگه جایی بود که میشد بانوانی که میخواهند بصورت موقت یا دائمی عقد بشن یا حتی کسانی که بصورت جلسه ای مهریه شان را دریافتی میکنند شناسایی کرد و به خیل عظیم آقایان در طلب ازدواج راهنماییشون کرد میشد کمک بزرگی در راه سنت اسلام و فرمایش مقام معظم رهبری در زمینه ازدواج آسان انجام داد . لطفا جواب رو به آدرس ایمیل من بفرستید

 23. به نظرمن این مقاله کاملا درسته

 24. با سلام منم دارم از همسرم جدا می شم ٧ سال با هم زندکی کردیم همسرم از لحاظ مالی و مرتبه اجتماعی و خونواده هیجی کم نداشت ولی نسبت به من خیلی بی توجه شده بود با لاخره بعد از دعواهای زیاد فهمیدم با یه خانمی دوست شده زندکی واسم عوض شد خیلی غصه خوردم حالا هم دارم طلاق میگیرم اما افسرده شدم شوهرم رو خیلی دوست دارم ولی اون دیگه نمی خواد با من زندگی کنه از اینده خیلی می ترسم. ٣٠ سالم نمی تونم شوهر م رو فراموش کنم

 25. من چهار سال تجربه زندگی در جهنم زناشویی رو دارم با یک ادم روانی با مشکلات جنسی روانی که حتی رابطه جنسی هم نداشتم ولی بازم ارزشهامو زیر پا نزاشتم بیرون تو خیابون دنبالش بگردم الان بین بد وبدتر بدو انتخاب کردم تقاضای طلاق دادم .شما که نوشتین از اخر مجبور میشن تسلیم بشن من تو این چهار سال نرفتم حالا می خوام برم !!!؟مگه منش و ارزش وطرز تفکر یک ادم تغییر میکنه شخصیت شکل گرفته ؟مگه بچه ی یک ساله هستیم که گولمون بزنن؟؟!!

 26. سلام من حرفتو قبول دارم

 27. من سه ساله جدا شدم اینو در نظر بگیرید که در کنار هر زن مطلقه ای یک مرد مطلقه هم هست پس قضیه رو فقط واسه زنان پررنگ نکنید. مردان متارکه دار هم زیادند که بدون مشکلات روحی و روانی نیستند. اونها هم در ازدواج دومشون سرکوفت و مسایل دیگه دارند میگن زن مرده را زن بدهید زن طلاق رو سنگ. این یک ضربالمثل هست تو منطقه ما.

 28. سمانه اینطور ناراحت نباش زنگیت بکن نامید نباش هر کی می بینم شرایط خودم بعد از طلاقه و اینطوریه خیلی ناراحت می شم صبر داشته باش شاید واقعا به قول برخی حکمتی باشه

  • سلام .من بعد از ۴ سال زندگی مشترک الان ۲ ساله که توافقی جداشدیم.البته من اعتیاد داشتم.ولی همسرم ایرادهایی که داشت بدتر از من بود.خیلی گوشی بود و هر کسی میتونست برای زندگیش نظر بده .من اون رو دوست داشتم و راضی نبودم جدا شم.الان بعد ۲ سال هنوز هم روزی نیست ک بهش فکر نکنم.البته هرگز حاضر نمیشم دوباره بخام سراغش برم.مطمئن هستم که خیلی مشکل داره الان ولی غرورش اجازه نمیده که سراغی از من بگیره

 29. سلام عزیزان. منم ۱۰ سال است که جدا شدم و ۳۳ سالم هست. خدا رو هزار مرتبه شکر برای من هم مشکلی پیش نیامده است و الان تو یک شرکتی کار میکنم که همه میدونن من جدا شدم و به من حتی یک بار هم پیشنهادی ندادند تازه کمکم هم میکنند.در هر شرایطی تو مشکلاتی داری هر چیزی یک سختی داره ولی از نظر من زندگیبا صبر درست میشه الا وقتی توش خیانت و اعتیاد است باید حتما جدا بشی.راستی من خدا خیلی کمکم کرد و من به خیلی از خواست هایم رسیدم.

 30. سلام من ۳۰ سالمه ۴ ساله که طلاق گرفتم و در جامعه دارای موقعیت اجتماعی خوبی هستم هیچوقت از اینکه طلاق گرفتم پشیمان نشدم درست در جامعه و خانواده دچار مشکلاتی شدم ولی الان همه به خوبی با این قضیه کنار آمدن و خانواده ام خیلی از من حمایت می کنند چون همه راضی به طلاقم بودند در جامعه ما مشکل فقط برای زنان مطلقه نیست این قبیل مشکلات تمام دختران و زنان جامعه را در بر گرفته و این بستگی به رفتار خودمان دارد که اجازه سوء استفاده به برخی افراد را بدهیم یا نه و همیشه می گویم خدا بزرگ است من دختران مجردی را می شناسم که مردان به آنها نیز پیشنهاد رابطه می دهند الان این مسئله همه گیر شده خودمان فقط باید هوای خودمان را داشته باشیم و ربطی به مطلقه بودن یا مجرد بودن نداره در جامعه ما به زن متاهل، مجرد، مطلقه، مادر، مادربزرگ گیر میدن پس دوستان مطلقه نگران نباشید که فقط شما دچار این چنین مشکلاتی نیستید. ازدواجی خوبه دو طرف باعث آسیب هم نشوند و اینکه وایسی هر چی سرت اومد تحمل کنید یکسری آدم عقده ای فقط تحویل جامعه می دهیم لطفا فقط با چشم باز ازدواج کنید و اگر هم مجبور به طلاق شدید خود را عذاب ندهید که چه می شود چون اگر طلاق بد بود خدا آن را حرام اعلام می کرد.

 31. واقعا این مقاله مزخرفه . یعنی کسی که یه بار مرتکب ازدواج اشتباه شده و شکست خورده حق زندگی نداره! اتفاقا الان زنای مطلقه بیشتر از مجردا خواستگار دارن . کسی که قصدش سواستفاده باشه براش مجرد و مطلقه مهم نیست و کسیم که قصدش زندگی باشه بازم این مسیله براش مهم نیست. کسیم که رو همچین چیزی حساس باشه به نظرم نمی تونه مرد زندگی و همراه خوبی بشه .

  • موافقم که مزخرررررفه!
   من ۵ سال زندگی کردم و همسرم زود انزالی داشت و رابطه نداشتیم. بعد از اینکه من برای کمک بهش جراحی بکارت کردم رفت و دادخواست طلاق داد!
   من تو اون ۵ سال حتی خودارضایی هم نکردم چه برسه به اینکه رابطه ی خارج از چارچوب داشته باشم حالا بیام برم با مردا رابطه داشته باشم؟
   با درخواست همسر سابقم فهمیدم اون نه تنها به لحاظ جسمی مرد نبوده بلکه از نظر روحی هم مرد نبوده
   یه همچین مردی نباشه ادم تکلیفش با خودش روشنتره! میگه اقلا تنهام!
   جمع کنید این مزخرفاتتون رو خصوصا اون مثال آتیش سوزی رو!

 32. دوباره پیام میدم پیامهای همه عزیزان رو خوندم بنظرم طلاق هیچ زشتی نداره وپدیده عادی شده من الان ۲۶ سالمه وجدا شدم مظمعنم خواستگارهای زیادی خاهم داشت به همه ابجی های گلم میگم به این مقاله توجه نکنن چون اکثرا حرفاش اشتباهه من خودم دبیر هستم و تو اجتماعم خدا رو شکر مشکلی ندارم افرین به بعضی اقایون طرز فکراشون عالی بود به امید ازدواج همه شما عزیزان

 33. سلام من این نظر رو قبول ندارم که زنان مطلقه قراره با این همه مشکلروبرو بشن الان امار طلاق زیاد شده ودیدگاه جامعه عوض شدهمن خودم یه ازدواج ناموفق داشتم که بعد از ۵ ماه زندگی به خواسته شوهرم جدا شدم یک سال هم مقاومت کردم وخواهش کردم طلاق نگیریم ولی فایده نداشت الان هم یکماهه جدا شدم خدا رو شکر مشکل خاصی ندارم با اینکه تو یه هر کوچیک زندگی میکنم ولی برخورد همه خوب بوده وامیدوارم بزودی با فرد مورد دلخواهم ازدواج کنم کی گفته طلاق چیط بدیه وقتی زندگی با طرف میسر نباشه هیچ عیبی هم نداره من خودم شاغل وتحصیلکرده هستم از قیافه خوبی هم برخوردارم الهام جونمن خیلی زندگیم شبیه تو بوده خواستی پیام بزار با هم حرف بزنیم نگران نباش خواهر گلم خدا کمکمون میکنه به خدا توکل کن

 34. چرا زنهاهای ما شجاع نیستند کمی فکر کنید که الان طلاق کرفتید وضعیت خوبی ندارید پس بجای نشستند خودتون دنبال فرد مورد نظرتون برید

 35. من زندگی مو باختم یکساله ازدواج کردم هنوز عکسهای عروسی مو نگرفتم شوهرم تصمیم به طلاق داره،سر یک سری اختلافات جزیی کارمون به طلاق کشیده من خواهان زندگی با ایشون هستم اما ایشون کلا به هیچ صراطی مستقیم نیست زندگی منو تباه کرد حالا هم به راحتی حرف از جدایی میزنه،خیلی دلم گرفته،خیلی

 36. از هرچی زن و دختره متنفرم الان یکساله نامزدم با صداقت جلو رفتم ولی با دروغ جواب صداقتمو داد در شرف طلاقیم تو این زمونه با این وضعیت با این دخترای زیاده خواه زندگی مجردی بهترین گزینس

 37. سلام من ۲۶سال دارم ویک هفته است که جدا شدهام توروخدا درباره ما زنهای مطلقه بدنگوید بد نگاه نکنید خودمان شکست رادیدهایم سختی کشیده ایم ماهم انسانیم حق داریم زندگی کنیم سروسامان داشته باشیم بخدا ماگناهی نداریم خسته ام نگرانم تنها کمکم کنید

 38. دوست دارم ازدواج کنم

 39. من همسرم فوت کرده اهل دوستی و کثافت کاری نیستم یا خدای نکرده بخوام باعث خراب شدن زندگی کسی باشم .از سال ۷۹ تا الان تنهم خسته شدم از تنهایی و اینکه همه مردها فقط یک هدف دارن چه مجرد چه متاهل

 40. آقایون متوجه شدین بعضی زنان مطلقه خود به زندگی بی وفایی کردن و خیانت نمودن . به نظر شما این خانم که طلاق قطعی نشده خواستگاراشو از مصر چه جوری پیدا کرده . مشخصه دوستی!

 41. ۴۰سالمه ۱۷ سال با یه بی تعهد مفت خور تنبل زندگی کردم خودم کار میکردم بعدکارمو مستقل کردم تمام زندگیم را ساپورت میکردم حتی خانوادشو چون تو یه خانه ۳۰ متری با پدر مادرش زندگی میکردم عشقم بچه هام و کارم بود به خاطر بچه هام جون می کندم و می گفتم عیب نداره اون روزی کمی داره من کار می کنم من می تونم .ازمهربانی وسلامت و تعهد وتلاش و هر اخلاق انسانی تمام و کمال هستم و بودم تو زندگیش مثل یه مرد با مشکلات جنگیدم و موفق بودم ولی همیشه بی کس و تنها با کسی که اصلا تعهد نداشت برام بحث مالی مهم نبود برایاینکه بچه هام آسیب هم نبینند کارگر ثابت گرفته بودم که این آقا بهونه نکنه و کار کنه که اینقدر فشار رو من نباشه داقون شدم و خسته اما عشق بچه هام منو سر پا نگه می داشت تا اینکه فهمیدم که با زن داداشم دوست شده یک دفعه بخشیدمش داق دیگه ون شدم تحمل کردم ولی صداشوضبط کردم و دیدم دوباره ادامه داده نمیتونستماین خیانت کثیف به برادرم و خودم را تحمل کنم با نفرت ازش جدا شدم و ناراحت نیستم بخاطر اینکه شخصیتم تعهد هام و خیلی چیزهای دیگه برام مهم بور فقط ناراحت این هستم چرا ۱۷ سالمو حروم کردم برای کسی که اینطوری بود بعد از جداییم با اینکه من زن جدی هستم ولی حس خوبی نداشتم اگر تو خیابون هم یکی بوق می زد حالم بد میشد عصبی می شدم تصمیم گرفتم ازدواج کنم خواستگار زیاد داشتم که از ایران برم ،فامیل دوست و… تا با پسری آشنا شدم واقعا عاشقش شدم به خاطر اینکه دقیقا مثل خودم و کاملا برعکس همسر اولم بود خانوادشون مخالف بودند خانواده من هم تقریبا ولی ما خودمون تصمیم گیرنده بودیم ازدواج کردیم خیلی خوشبختم همدیگه را دوست داریم تصمیم داریم بچه بیاریم البته با توکل به خدای مهربون خانواده همسرم بعد از ۵ سال با ما من ارتباط برقرار کردن دوتا عروس دیگه هم دارن ولی همشون عاشقم هستن و من هم دوسشون دارم . من بین زن و مرد فرقی نمی بینم ما خانمها نباید انتخاب بشیم باید انتخاب کنیم .من خیلی دیدم دختر ها الان پر توقع غیر منطقی هستن و متاسفانه آقایان هم مثل مرد های قدیم قوی و متعهد نیستند یه خانمی که یک دفعه ازدواج داشته قدر یه مرد خوب و یه زندگی معمولی را بیشتر می دونه.

 42. عاطی خانم من با حرفهای شما کاملا مخالفم اولا چون خودم شرایطی مثل شما دارم و با خانمهای مطلقه زیادی برخورد داشتم و صحبت کردم ، دیدم که واقعا حتی با گذشت سالهای زیادی که از طلاقشون گذشته افکار، عقاید و انتظاراتشون برای زندگی مشترک سم هست برای همینه که در برخورد با اینگونه زنان باید کاملا مواظب بود وگرنه صحبت بر سر دختر بودن و یا مطلقه بودن نیست درثانی شما مقاله رو درست نخوندی چون در اون گفت شده زنانی که از طرف خانواده حمایت نمیشن این مشکل رو دارن نه شما که حمایت میشی وسوم اینکه لحن شما ، این پیام رو انتقال میده که آی خانمهایی که در زندگی مشکل دارین طلاق بگیرین یعنی حالت ترغیب داره و این درست نیست.و در آخر اینکه چطور شما که هنوز طلاقت قطعی نشده خواستگار در خونه ات قطار شده!!شما چطور به خودت این اجازه رو دادی!!معمولا خانمهای مطلقه حدود پنج سال طول میکشه که شکست اول رو فراموش کنن و آماده ازدواج مجدد بشن اما شما هنوز اولی تموم نشده دومی رو میخوای آغاز کنی!!!مثل اینکه خودت هم بی میل به این جدایی نبودی.

 43. سلام به همه دوستان.من ۲۶سالمه تا چند روز دیگه ان شالله جدا میشم و اصلا احساس ناراحتی و پشیمانی ندارمهمسرم بدون هیچ گونه دلیل موجهی ترکم کرد به دلیل مشکلات روحی ای که داشتن.هیچ گونه از این مسایلی که دکتر بهرامی فرمودن برام پیش نیومده خانوادم حمایت کامل دارن ازم و خودم از لحاظ اخلاقیو رفتاریو موقعیت اجتماعی کمبودی ندارم..چند تا خواستگار عالی هم دارم که مصر هستن بدلیل پاک بودن و خانواده دار بودنم هستش.ولی واقعا متاسفم برای درج چنین مقاله ای.درسته که واقعیتها تلخه ولی با درج چنین مسایل اغراق آمیزی که خیلیاشونم صحت نداره تنها کور سوی امید دل بعضی از افرادو از بین میبرین.واقعیت اینه اگر یه پسری از یک خانم با شخصیت خوششون بیاد براش دیگه فرقی نمیکنه مطلقه باشه یا مجرد.بیاین خودمون فرهنگ بسازیم از خودمون شروع کنیم.مخاطب من خاتمهای مطلقه ای هستش که با وقارو با شخصیت هستن و تنها بدلیل بدشانسی نتونستن زندگی مشترکشونو ادامه بدن.اگه با این دید نگاه کنیم که این اتفاق به عنوان یک امتحان الهیه خیلی از مسایل حل میشه..خانمهایی که جدا شدین خویشتن دار باشین و توکلتون بر خدا باشه در این صورت درهای موفقیت به سمتتون باز میشه.چند نفر از دوستان که جدا شدن دوباره ازدواج کردن با پسرایی که مجرد بودن و شرایط بسیار بهتری چه بسا بهتر از خواستکارای دوران دختریشون داشتن.امیدتونو از دست ندین و صبر داشته باشین.با آرزوی موفقیت و خوشبختی همه دوستان.

 44. به گفته یک خانم دکتر روانشناس و مشاور خاواده که ممکنه اکثر شما هم صحبتهای ایشون رو شنیده باشید ۹۰% رابطه زناشویی دردست زنان است اما در هنگام شکست این همیشه آقایون هستند که از طرف این زنان مقصرند خوانده میشوند!!!

 45. مشکل اینجاس که ما خودمون جامعه وطرز فکرامونو خراب کردیم میدونید چرا برای مثال اگر من یه دختر مجرد ۲۴ ساله باشم ویه آقای مطلقه بیاد خواستگاری من قبول میکنم اما هیچوقت یه پسر مجردی نباید با یه خانم مطلقه ازدواج کنه

 46. من یک مشاور خونواده ام .هفته پیش مراجعی داشتم که ۲۷ ساله و مطلقه بود انتظاراتش آنقدر بالا بود که یک لحظه به سلامت عقلی اش شک کردم . آزادی بی حد و حصر،مجالس مختلط با حضور همسرش، خانه بالا شهر ، ماشین مدل بالا، درآمد بالای همسر…. واقعا ماندم چه بگویم!!!!

 47. گل گفتی و افتخار داره . زن باید زندگیشو نگداره . واقعا زن زندگ تویی

 48. آقای امیر دقیقا اشتباهت همینه!! دختری که طلاق میگیره مشکلات روحی روانیش ده برابر میشه! تازه تو ازدواج دومش همه چی رو باهم میخواد! من با بعضی از اونایی که طلاق گرفتن مصاحبه داشتم اغلبشون مغرور متکبر و خودخواه شدن و دنباله همه چی باهمن

 49. من معتقدم اگر زنی خوب باشه با مشکلات شوهرش کنار میاد و زندگی میکنه البته تنها در دوحالت هست که به نظرم طلاق زن جایزه:اول.معتاد بودن مرد و دوم. دست بزن داشتن ! بقیه موارد زن میتونه بادرایت خودش مشکلاتو حل کنه!!! اغلب این خانومها که طلاق میکیرن خودشون مشکل دارن جالبه که بعد از طلاق یا میگن اقا دست بزن داشته یا معتاد بوده!!!!! میخوام بدونم یعنی از هر ۵ پسر یکی معتاده که امار طلاق ۱ به ۵ شده؟! جالبه بعد طلاق دوباره هم دنباله ازدواج هستن!!!!

 50. با سلام. من با ازدواج مجدد صد درصد موافقم بخاطر اینکه: از لحاظ فیزیولوژی مردها تفاوت خاصی با زنان دارند دوم. دراکثر مرگ و میر هاو جنگها مردان از بین می روند و جمعیت دختران و بیوها خیل یزیاد هستش. پس گناه بیوه زنان چیست؟ مگر انسان نیستند؟ مگر نیاز به ارامش ندارند؟ سوم: این حکم خداست. در قران پس خداوند اعلم است و کلامش صد در صد با دلیل بوده. و محکم و استوار هستش کلام خدا. و در عجبم از کسانیکه می خواهند حکم خدا را نادیده بگیرند و روش غرب را طی کنند. اگر تعدد زوجات باشه این همه دختر و زن بیوه در جامعه وجود ندارد.

 51. سلام.با خوندن این مطالب واقعا خیلی واقعیت ها رو در مورد مخاطبین این مقاله درک کردم.من ۲۷ سال سن دارم؛و اینو قبول دارم ک خیلی از زن های مطلقه هستن ک ی تار موشون ارزش داره ب بعضی از دخترای امروزی یعنی اگه این فرهنگ لعنتی ک پدرو مادر مخالفت میکنن یا سرزنش میکنن پسرو واسه ازدواج با ی فرد مطلقه نبود من خودم ب شخصه دوس دارم با چنین فردی ازدواج کنم. آرزو میکنم تموم بندگان خدا ی زندگی سرشار از ارامش داشته باشن

 52. خانمهایی که میخوان درست قضاوت کنن در مورد دلایل شکست خودشون و یا علل عدم ازدواج خودشون رو بدونن اول باید یک نگاه دقیق منصفانه و منطقی به معیارهای خودشون بیندازن بدون شک موارد زیادی برای تغییر خواهند یافت

 53. همه نظرات عزیزانو خوندم من زنی ۳۷ ساله هستم از زیبایی و اخلاق کم ندارم همسرم ۱۰ سال پیش خیلی سرو گوشش می جنبید دختربازی دوست دختر با زنا میریخت رو هم یه بارم گوشیش قطع نشد با یه دختره که رفیقش بود تنها بود و من حرفاشو شنیدم حرفای عاشقانه واین منو دیوانه کرد ولی من عشقمو زندگیمو بچمو رها نکردم ادبش کردم البته بی تجربکی زیاد کردم ولی یه با ازش به دادگاه شکایت کردمو گفتم من امنیت سلامتی ندارم از ترس ابروش دیگه کلا عوض شد و این رفتار درست براش عادت شد حالا از زندگیم راضیم خوشبختم و به خودم میبالم که میدونو خالی نکردم مگه من دلمو از سر راه اوردم اون موقع با خودم فکر کردم من باید بجنگم الان شوهرم میگه چه لطفی کردی به من که منو بخشیدی .البته تا۵ .۶ سال اون حرفا کابوسم بود ولی ادم یادش میره بالاخره حرفم به خانمای عزیز اینه که مقاومت کنید من خیلی زجر کشیدم ولی زمان داغ اون دردو برام سبک کرد.ولی اگر کسی دیگه بالاجبار جدا شد هم اصلا نباید ناامید باشه و فقط باید وارد جامعه بشه چون شما باید خودتون زرنگ باشید و شانسو پیدا کنید  .ارزوی خوشبختی برای همه ی عزیزان

 54. سلام من تمام نوشته های دوستان رو خوندم و خیلی ناراحت شدم که همه ی ما به جوری مشکلات خاص خودمون رو داریم . من ۲۲ سالم هست و بهمن ۹۲ ازدواج کردم و فروردین ۹۳ به مشکل خوردم و فروردین رفتم شکایت کردم . شوهر من مشکلات اساسی و پایه ای داشت. اول با دروغ اومد جلو و با شناسنامه ی جعلی به عنوان پسر مجرد ولی بعد از ۲ ماه متوجه شدم زن داشته و من خبر نداشتم . شوهرم خیلی بد دل بود منم تحمل میکردمو میگفتم عیبی نداره اگه تو از من بدی نبینی بد دلیت خوب میشه و اعتماد میکنی . نمدونستم این مرد بیماره و بد دلیش از روی بیماریشه دست خودش نیست . همیشه به یک چیزی گیر میداد و دعوا راه مینداخت منم فقط تحمل میکردم شوهر من دست به زن داشت سر هر چیزی تو همین ۲ ماه از عقدم منو میزد بالش میگرفت جلوی دهنم و منو میزد جاهایی که دیده نمیشد موهای سرمو میکشید مشت میزد به سرم و آب دهنشو روی من انداخته بود به همه چیز شک داشت . به من میگفت تو برده ی من باش تا من باهات خوب باشم توی ۲ ماه ۱۰ کیلو از وزنم خود به خود کم شد . دقیقا داشتم احساس میکردم دارم پیر میشم آب بدنم خشک شده بود انقدر گریه میکردم که چشمام ورم کرده بود . منو حبس کرده بود توی خونه ی پدرش و همونجا وقتی میخواستم مقاومت کنم و فرار کنم از اون خونه رگ دست منو زد . شوهر من ناراحتی اعصاب داشت ..

 55. سلام من ۲ماه تو عقد بودم ولی به دلیل مشکلات اعتیاد همسرم جدا شدم متاسفانه بعد از ۵سال شدید احساس تنهایی میکنم

 56. بیشتراین مشکلاتی که گفتیدمربوط به کلانشهرها میشه توشهرهای کوچک ازین برخوردا واتفاقاخیلی کمتره

 57. امیر اقا احتملا الان با خانم مطلقه ای در ارتباط نیستی ؟

 58. حرفهاتون کاملا درسته من ی دوست دارم که مطلقه س ،خیلی مشکل براش بیش میاد

 59. سلام.سرکار این اطلااعات که راجع به مسائل و مشکلات بیوه و مطلقه ها گفتید مربوط به کلان شهر هاست مثل تهران مثل کرج و یا جاهای پر جمعیت و دارای هرج و مرج. البته که این مطلقه ها بدلیل در معرض دلسوزی دوستان و اطرافیان زودتر از خیلی از مجرد ها ازدواج خواهند کرد.چه مرد و چه زن. اما در مورد مسئله محیط کار برای جنس زن و دختر کلا این مشکلات مشمول حال این قشر میشود نه تنها زنهای مطلقه.بله…

 60. حرفاتون مزخرف بود لیسانس عمران دارم کارمند هم هستم ۲۰ سالگی ازدواج ناموفق داشتم بعد از ۳ سال با یه مهندس عمران که مجرد هم بود و ۲ سال هم از خودم کوچیکتره ازدواج کردم هرگز چنین مسائلی هم برام پبش نیومده خانواده شوهرم رابطشون باهام عالیه حتی بیشر از تصورم شما عقبید الان زنای مطلقه خواستگاراشون خیلی بیشتر دخترای مجرده

 61. ۲۴سالمه ۵ ساله و ۸ ماهه که ازدواج کردم ۸ماه اخر رو خونه پدرم هستم منتظر طلاق حس خاصی ندارم ولی خیلی ناراحتم از اینکه ۲ سال پیش که میخواستم طلاق بگیرم خانواده ام از حمایت نکردن و خودم هم اونقدر جسارت نداشتم که بخوام رو حرفم باشم و خودم برای زندگیم تصمیم بگیرم و اشتباهاتی رو که ناشی از شرایط روحی خاصی بو که در اون زمان داشتم انجام دادم ولی الان همه اونایی که یه زمانی برای زندگیم تصمیم می گرفتن نیسن یه جورایی به تاوان کارایی که بعد از مخالفت بقیه با طلاقم انجام دادم خودم دور خودم حصار کشیدم چند روز دیگه نوبت دادگاهمه واقعا نمی دونم چی پیش میاد عجیب تکلیف سنگینیه بلا تکلیفی

 62. من اصلا موافق با حرفای شما نیستم من ۳۱ سالمه و الان ۴ساله از همسرم که اعتیاد داشت جداشدم من تو اون زندگی آدمی تنها وافسرده بودم ولی با امید به خداازهمسرم جداشدم وخدارابه خاطر این لطفی که درحقم کرد سپاسگزارم که منوازاون جهنم نجات دادمن از وقتی که جداشدم تا حالا خواستگارای زیادی داشتم اگه طلاق به اون طریقی که خداگفته باشه مطمین باشید دست رحمت خدا فرقی نمیکنه چه مردچه زن روی سربندهاش است من الان یه ترم دیگه لیسانس میگیرم خیلی هم اززندگیم راضیم تاحالا برای من چه تودانشگاه چه محیط بیرون خونه چه توفامیل پیش نیومده این مسایلی که شماعنوان کردید

 63. سلام با این مقاله کاملاً مخالف هستم. متاسفانه خانم دکتر بهرامی که نمیدانم دکترا در چه زمینه ای دارند بدردکار روانشناسی و مددکاری نمیخورن. دلیلش هم روشن است این خانم اصرار عجیبی دارد که مرد باید روابط نامشروع برقرار کند! مرد باید با خواهرزن مطلقه اش رابطه داشته باشد! مرد باید با همکار مطلقه اش رابطه نامشروع داشته باشد. البته ایشان باید را نمیاره ولی بطرز زیرکانه ای برای خواننده این را نداعی میکنه. این گونه نیست. من در یک کشور اروپایی زندگی مکینم. ۸ سال پیش از طریق اینترنت با خانم مطلفه ای در ایران آشنا شدم یا اینکه خودم ازدواج نکرده بودم به دیدار این خانم در ایران رفتم خیلی اسلامی در محضر ازدواج کردیم مهر همسرم ۱۴ شاخه گل رز هست. ۸ سال میگذره کمبودی نداریم و از زندگی لذت میبریم. بکارت ویا دختر بودن قبل از ازدواج تاثیری در ازدواج ندارد. تا یادم نرفته من پزشک هستم . در اروپا هم برعکس فردی که اظهار نظر کرده بودند خیلی به خانواده ارج گذاشته میشه خواهش میکنم اگر مصاحبه ای را پخش میکنید مردها اینگونه خیره سر معرفی نکنید. در اروپا هم روابط نامشروع داشته باشید به چشم خوب به شما نگاه نمیکنن یعنی ایران در این ۱۰ سال اخیر تا این درجه نزول داشته؟ بعید میدانم سپاس

 64. من ۳۱ ساله، حدود چهار سال پیش از همسرم جدا شدم. شوهرم شغلش طوری بود که باید مرتب در سفر باشه ، من تنها بودم و اون یک مرد آزاد که اصلا تنها نبود و ضعیت مالیش خوب بود همسرم هیچ وقت مفهوم تنهایی منو درک نکرد چون حس تنهایی رو حس نکرده بود، بعد از بازگشت از سفر اونقدر بازن های دیگه رابطه داشت که حسی به من نداشت و این شروع درگیری های ما بود که با طلاق ناباوراته تموم شد. متن مقاله شما همش درست بود، اما، اما، اما…. به این سادگی ها هم نیست، اولا همسرم بعد از جدایی با من دیگه نتونست با کسی ازدواج کنه ( چه اون زنایی که باهاش رابطه داشتن چه دخترای سن بالا ) این واقعا درسته که زن، زن اول و شوهر شوهر اول. این جمله قدیمیا شعار نیست واقعیته، پس زنا نیستن که فقط صدمه می بینند اونقدر طلاق ذهنو خراب می کنه که ازدواج دوم برای هر مردی سخت تر ازدواج دوم برای زن هاست . دخترای سن بالا که با مردای مطلقه ازدواج کردن و دوباره مجرد شدن و به خونه اولشون برگشتن باید حرفای منو خوب بفهمند. و اما ما زن های بخت برگشته، با سرنوشت نجنگیم از همین امروز بلند شین پیروزی تو دستای شماست، مایی که سردو گرم زندگی رو خوب حس کردیم. این شکست بزرگ عاطفی مقدمه یه پیروزی بزرگه کافیه پیداش کنی. امروز که این نامه رو تایپ می کنم یک مدیر هستم که و تولید محصولات فرهنگی دارم. منی که توی زندگی سابقم تنها و بی کار هر روز منتظر بازگشت مرد همیشه در سفری بودم که نه وفا داشت و نه گذشت. تو تنها نیستی کافیه که خودتو باور کنی.

 65. سلام.درسته تو همه قشر ولباس و…انسان بدکردار و ناشایست وجود داره.ولی دیگه همه مردا زشت خو و بدسیرت نیستن.همه چیزای بد مردا شدن:آقا گرگه-آقا دزده و…بنده دنبال یه تحقیق بودم که به این سایت برخورد کردم واین سخن خواهرانو ازوضعیت اسف بار بی اعتمادی وبدنگاه کردن جامعه دیدم… خیلی ازمردا پیغام میدنو همدردی میکنن باشماها ولی سوالم اینه که آیا شماهم با این خواهرای محترم بیوه حاضرید ازدواج کنید؟؟؟ عده قلیلی این طبع وفکرو دارن!!! منتها به این خواهرا به عنوان برادر کوچکتر نصیحتی میکنم:مردی که ابتدای زندگی بنای زندگیشو به نام تعهد میذاره وبا این لفظ میاد جلو نیمی ازاین راهو اومده.نیم دیگر این قضیه دینه!!!کسی که معنای واقعی دینو فهمیده باشه دین رو در زندگیش پیاده میکنه که این دین وآیین عشق-وفا-صمیمیت-رفاه روحی و…میاره!!! ازاین اصول دور شدیم وهمینه اگه مطالعات داشته باشیم می بینیم تو غرب چیزی به نام خونواده وجود نداره!!! شماها تنها نیستید خدارا فراموش نکنیم… محمدعلی شهبازی۲۰ ازاصفهان بازم تو این سایت میام نظربدید یاعلی

 66. سلام مردی۳۰ ساله هستم خوش اخلاق نمازهم میخونم خوشحال میشم بخشی از تنهایی کسی راپر کنم پول ندارم ولی تحصیل کرده هستم چون روانشنای خوندم فکر میکنم حرفام آب روآتیش باشه شماره ام رااز رو کلیدمبایل نوکیا پیداکن فقط پیام(۰ط۱س۰ج آ ن۰ج ب)

 67. اصلا حرف دکتر قبول ندارم وقتی ی زنی تو زندگی زجر میکشه اشک میریزه عذاب میکشه چرا باید بسوزه تحمل کن که بهش نگه مطلقع چرا طلاق بدیش مال زن مردی که اینهمه زنش عذاب میده زن بیچاره باید ننگ طلاق بدو ش بکشه یکم نگاهمون عوض کنیم

 68. السلام علیکم انا احمد من العراق کربلا ۳۴ سنه لا اجید اللغه الفارسیه وارید الزواج الموقت الشرعی عند تشرفی بزیاره الامام الرضا فهل من الممکن المساعده وشکرا

 69. سلام.من ۲۴ سال سن دارم .عاشق همسرم بودم … ۶ماه زندگی کردم به خاطر خودخواهی و علاقه بیش از حد به خانواده اش ولجبازیش منو طلاق داد هیجی ازش نمیخواستم فقط تو این مدت فحش و کتک نصیبم شد…حالا من شدم ی زن مطلقه تو این جامعه که هیچ جایگاهی نداره ازتون میخوام نگاهتونو عوض کنید و خانواده هایی که میخوان واسه پسرشون زن بگیرن فرقی بین دختر مجرد و زن مطلقه نذارن رفتار و شخصیت و خانواده واسشون ملاک باشه.ممنونم.

 70. من ۱ ساله طلاق گرفتم پدرم اوضاع مالی عالی دارد بهم اصلا گیر نمی دن اما باز هم از تنهایی داره جونم به لبم می رسه این مقاله خیلی نا امیدم کرد بهتر بود راه حل میدادی تا بترسانی از خدا خواستم یا حاجت من را بده یا مرگم بده من تقاص کدام گناهم را پس می دم

 71. من ۳۲ سال دارم تا حالا هم ازدواج نتونستم بکنم چون شرایط مادی را نداشتم با یک دختر خانمی یک رابطه ۶ ساله داشتم که ول کرد و رفت چون من توان پرداخت هزینه های ازدواجی که ایشون میخواستند که بالغ بر میلیونها تومن میشد را نداشتم و رفتن دنبال شوهری که بتونه اروزهای مادی ایشون را برآورده بکنه اینم بگما من ۶ سال فکر میکردم واقعا منو دوست داره بعد چند سال افسردگی از یک دختری خوشم اومد هی از من اصرار و هی از ایشون جوابهای متناقض گاهی مگفتند اره بعد فرداش میگفن نه بعد ۶ ماه بهم گفتن که طلاق گرفتن و من چون تا حالا ازدواج نکردم شرایط ازدواج با ایشونو ندارم الان هم هر قدر میگم برای من مطلقه بودنش مهم نیست باور نمیکنند آمارا یکی چیزی میگن ولی اونی که من تو زندگیم تجربه کردم یک چیز دیگر هست من میخوام ازدواج کنم ولی تا حالا نتوستم به نظر شما چیکار کنم ؟

 72. سلام من۳۳ سالمه ویک پسر ۵ ساله دارم ۴ ساله جدا شدم از نظر مالی مشکلی ندارم خدارو شکر که از دست یک حیوان نجات پیدا ا کردم خدا با ماست چرا تنها با شم تنها ونامید شیطانه ومن دلم بهحال همه بی فرهنگها میسوزه چون خدارو فراموش کردن امژدوارم انطانی که وتقعا دوستتون داره سر راه همه ما بیاد به امید خوشبختی همه شما

 73. سلام . زنی ۲۹ ساله هستم حدود ۸ ماه است که از همسرم جدا شده ام به دلیل خیانتی که به من کرد نتوانستم او را ببخشم ۷ سال با همسرم دوست بودم و ۷ سال نیز زندگی کردم حال دلم برای تمام اون روزهایی که به خاطر وجودش می جنگیدم تنگ شده است هنوز عاشقش هستم و نمی توانم فراموشش کنم راه حلی جلوی پایم بگذارید.ممنون

 74. با سلام : منم بعد ۶ سال از همسرم جدا شدم.خدارو شکر مشکل خاصی ندارم. با اینکه خانواده گرم و صمیمی دارم و کاملا پشتم هستن و حمایتم می کنن ولی با اینحال احساس می کنم جای یکی تو زندگیم خالیه. و احساس تنهایی می کنم. به امید روزی که هیچ زنی تنها نباشه.

 75. سلام من یک زن بیوه ۲۴ساله هستم خیلی ناراحتم ازاینکه توجامعه ما بازن بیوه بدرفتار میشه مگه من چه گناهی کردم که زندگیم ۶ماه بیشترطول نکشیدوشوهرم فوت شد درحال حاضرهم دانشجوهستم اما خیلی از این رفتار مردم جامعه ناراحتم یا از خانواده هایی که فکرمیکنن حتما آقاپسرشون باید بایه دخترازدواج کنه ماهم روزی دختربودیم هزارتا آرزو داشتیم واسه زندگیمون اما قسمت نشد امیدوارم مردم جامعه ما فرهنگشون بیشتراز این بشه.

 76. سلام من ۲۸سال دارم دوسال جداشدم همسرم بایک زن مطلقه ارتباط داشت چندین سال وصیغش شده بود خیانتشو نتونستم قبول کنم طلاق گرفتم در ضمن یه دختر ۶ساله دارم که پیش خودشونه زنه بچه دار نمیشه .مطمعنم هیچ کس به اندازه من عاشق زندگی وفرزندش نبود اما……………تنهایی داره دیونم میکنه

 77. فاطمه خانم به نظر من شما نباید در این تفکر باشی که همه مردها غیر قابل اعتمادند؛ به قول خودتون اگر که موقعیت اجتماعی خوبی دارید احتمالا موارد مناسبی هم از خواستگارها رو خواهی داشت نباید که فرصتها رو از دست بدید، متین باشید اما کسانی را که خواهان شما هستند را ترد نکنید؛ ولی در این تصمیم که می خواهید اجازه دهید تا افراد فرصت خواستگاری کردن بیابند صفت و محکم باشید و دچار احساسات نشید که این خطر ناک هست. اگر شما الان فرصتها رو از دست بدید بعدها به شدت پشیمان می شوید؛ اصلا کسانی که خواستگارتان می توانند باشند را ترد نکنید

 78. واقعا حرف و نگاه قشنگی بود امیر آقا. خیلی خوشحال شدم که همچین کسانی هم گر چه یک در هزار و شاید هم کمتر در جامعه ما پیدا می شه، من خودم مجردم اما می تونم ببینم مشکلاتی که دختران و زنان مجرد ما دارند در جامعه می کشند و تحمل می کنند. واقعا ناراحت کننده است، ای کاش جامعه شناسان ما اراده ای می کردندو کاری می کردند

 79. سرکار بیتا خانم اجرتان با خدای باریتعالی آرزوی سلامتی و شادکامی برای شما و خانواده محترمتان مینمایم

 80. به امید آن روز که دیدمان نسبت به مسائل و تفکرات اشتباهی که در مورد زنان بیوه و مطلقه است تغییر کرده و با منش و طرز فکر صحیح زندگی سراسر شادی و توام با خوشبختی برایشان به ارمغان آوریم…

 81. دلم میخواد با یکی حرف بزنم تا ازتنهای دربیام

 82. سلام. شش ساله است که جدا شده ام و خدائیش سعی کردم که پایم را کج نگذارم و موفق هم شده ام. دو تا خواهر و برادر کوچک داشتم که فرستادم خونه بخت. پدرم سکته کردند و مادرم هم سرطان داشتند و تازگی بهبود یافته اند. تاحال مقاومت کرده بودم که ازدواج نکنم چون خیلی سختی کشیدم تا جدا شدم با اینکه ۶ ماه بیشتر ازدواج نکرده بودم ولی نهایتا دو تا وکیل گرفتم تا جدا شدم… خیلی بهم گیر می دن که چرا ازدواج نمی کنی، نمی دونم چه کنم؟ می ترسم از اینکه دوباره گیر یک آدم پست فطرت بیافتم.

 83. سلام الان زمونه طوری شده که کسی ازدواج نمی کنه و بیشتر ترجیح میدن که با یه زن بیوه رابطه داشته باشن تا ازدواج کنن

 84. بهره کافی برده شد . موفق باشید .

 85. شرایطم بود که منو مجبور کرد همه ی نظرها رو بخونم .یه جورایی به خودم امیدوار شدم .ممنون از همتون

 86. با سلام . زنی ۳۸ ساله هستم و دارای یک فرزند ۱۵ ساله میباشم .حدود ۳ ماه پیش از همسرم جدا شدم ، شاغل و دارای منزل و امکانات مالی خوبی میباشم و خوشبختانه نیاز به تامین مالی از طرف مرد ندارم و پشیمانم که چرا بعد از ۱۵ سال زجر کشیدن و تحمل این همه تحقیر ، کتک ، تهمت و شک و بددلی و خود ارضایی چرا زودتر اقدام به این کار نکردم مگر آدم چند بار بدنیا می آید زندگی ارزش این همه بدبختی کشیدن را ندارد ضمناً مگر ما بخاطر حرف مردم زندگی میکنیم مگر زمانی که ما در خانه مشکل داریم همین مردم به فریادمان میرسند . خیلی خوشحالم که جدا شده ام حس میکنم تازه متولد شده ام ضمناً بعد از جدایی با آقای مجردی آشنا شده ام رابطه جنسی داریم و همه تنهائی مرا پر میکند ما زنان مطلقه حق زندگی و نفس کشیدن داریم .

   


   

   

 87. سلام من۵ساله که جداشدمویه دختر۵ساله دارم ازتنهایی زجرمیکشم دوستدارم ازدواج کنم

 88. سلام عرض میکنم خدمت همه ی عزیزان. راستش حدود یک سال است که با دختر مطلقه ایی آشنا شدم و شدیدا دوستش دارم و این علاقه دوطرفه است ، داستانش مفصله فقط از خانم دکتر و همچنین از شما دوستانم میخوام که بهم کمک کنین چون همونطور که خانم دکتر گفتند خانواده ی من هم شدیدا مخالف ازدواج ما باهم هستن. راهنماییم کنین چطور میتونم خانواده ام رو راضی کنم . ممنونم

 89. سلام منم سه سال هست که از شوهرم جداشدم وزندگی خوبی هم کنار پدر و مادرم دارم و میخوستم به دوستانی که میگن تنها هستیم بگم که مگه دنیا به وجود مرد ها ختم شده چرا باید اینقدر خودمون رو آزار بدیم تا الان به لطفه خدا پام رو کج نذاشتم و سرم رو گرفتم بالا با افتخار زندگی کردم وکسی جرات نداره بهم حرفی بزنه چون رفتارم درسته مطمئن باشین اگر درست رفتار کنیم کسی پیشنهاد بدی بهمون نمیده امیدوارم هیچ کدوممون به این نرسیم که بگیم تنهایی چون خدا بالاسرمونه ان شالله به وقتش خدا سره راهه تک تک شما ها یه نفر با اخلاق رو زاره که این چند وقت زجر و عذاب رو فراموش کنین خدایا دستایه همه ما رو بگیر و سفت بقلمون کن ………

 90. ۴ ساله با دختر عموم ازدواج کردم یه دختر ۲ ساله دارم مهریه زنم ۱۴ تا سکه است تمام لوازم اصلی زندگی رو خودم خریدم حالا زنم با تحریک مادرش رفته خونه باباش میگه مهریهمو بده میخوام جدا بشم منم میدونم اونو جو گرفته در آمد خوبی هم دارم اما فکر میکنم در مورد ازدواج پسر خوب کمه دختر خوب اصلا پیدا نمیشه.

 91. تا چند ساعت پیش حسمیکردم خیلی بدبختم اما با خوندن نظرات فهمیدم چقدر خوب شد تو دوران عقد در حالیکه هنوز باکره هستم جدا شدم-انشااله همه زنان خوشبخت بشن

 92. اگه زندگی سخته تغییرش بدید اما شخصیت داشته باشید و با هرکسی نپرید.

 93. مخور هول ابلیس تا جان دهد هر آنکس که دندان دهد نان دهد

 94. سلام .میدونیو همه ما ایرانی ها فقط اهل حرف ونقل و گفتگو هستیم. نمونه اش هم اینکه فرهاد عاشق شیرین میشده کلی آدم در مورد اون شعر میگفتن انگار مسول همگانی سازی عشق فرهاد بودند.مشکل از اونجا هست که ما میریم یه چیزی رو از روی جوامع پیشرفته کپی برداری میکنیم اما فقط ظاهر اون رو میاریم تو کشور پیاده سازی میکنیم.خاطر همه هست یک زمانی مزاحم تلفنی که فقط فوت میکرد یک معظل بود اونم در زمانی که ضریب نفوذ تلفن تو کشور کمتر از ۵۰% بود اما حالا ضریب نفوذ تلفن و موبایل هردو بالای ۱۰۰% هست اما مزاحم تلفنی عملا وجود نداره چرا ؟ چون بالاخره بعد از سالها فرهنگ استفاده و ابزار مورد استفاده کامل شد.علت طلاق همناشی از اون زمانی هست که مسولین ذوق میکردند ۵۵% دانجویان زن هستند یا فلان قدر فرصت شغلی برای زنان فراهم شده پس برامون کف بزنید…وقتی فرهنگ و آموزش برای درون خانواده وجود نداره کمتر مردی با زن خود رای و سرکش میسازه و کمتر زنی بدون نیاز به نفقه حاضر به تمکینه.خانم دکتر فرمودند چون خانم هاسرویس جنسی خارج از ازدواج میدهند پسرها ازدواج نمیکنند.یعنی خانمها به دلیل تمکینی بی دلیل مانع ازدواج هستند اما از زاویه ای دیگر میتوان اینطور گفت که چرا یک دختر باید ازدواج کند وقتی درآمد خوبی دارد و میتواند هر از چندی با یک پسر دوست باشد و دایما دوران خوش نامزدی و یا سال اول ازدواج را تجربه کند؟ البته اینها فقط برای دوران جوانی است زمانی که چشم عقل بسته و تجربه اندک و گوش شنوا وجود ندارد.خدا عاقبتمان را به خیر کند.

 95. با سلام و تشکر از امیر آقا اگه واقعا همه مردها اینطوری فکر کنن دیگه کسی تنها نمی مونه یا مجبور باشه به هر دلیل خلاف شرع انجام بده و جامعه را آلوده کنه.

 96. سلام من الان ۳ ساله جداشدم همه چی توزندگیم روبه راهه فقط تنهاییم اذیتم میکنه .به هیچکس از دوستام نگفتم تا فکربدنکنن راجع به من حتی میترسم توخیالم کسی رو دوست داشته باشم.واقعا احساس بدبختی میکنم.ناراحت مامان بابام هستم که بخاطرمن همش نگرانن وخجالت زده شدن.دلم به حال خودم میسوزه اما ناامیدنیستم حتی اگه کسی منو نخواد و دوسم نداشته باشه من خدارو دارم امیوارم کمکم کنه تنهایی رو بپذیرم وهمیشه پاک پاک باشم مثل همیشه .ممنون ازمقاله تون

 97. سلام مطالب همه شما دوستان را خوندم و خیلی از اتفاقاتی که برای ما پیش میاد تصمیم نادرست خودمونه طلاق اینروزها معظلی بزرگی در خانواده و جامعه تبدیل شده علتهای طلاق هر چی باشه باید با صبوری و تعقل و منطق به ادامه زندگی مشترک بعدی با داشتن تجربه گذشته میتوان تصمیم مناسبی گرفت البته برای خانمها چون بیشتر ازآقایان حساس ترند قدری تحمل اولین شکست زندگی مشترک برایشان سخته اما دنیا به آخر نرسیده با اراده قوی به زندگی امیدوار شوید و یکبار دیگر بفکر زندگی مشترک باشید . موفق باشید دوستان

 98. من زنی ۲۹ساله و مطلقه هستم و در این مدت خواستگاری داشتم که ۲سال از من کوچکتر و مجرد بود.اما در دوران نامزدی از باکره نبودنم جمله ای گفت و من نامزدی را بهم زدم.باید بگویم بله در نگاه اول تمامی شرایط به سود اقایان محترم است اما با گذار چندین دهه این نجابت و حیای زنان ایرانی ست که در بی خبری مردان تبدیل به اخلاقی در ابعاد غربی خواهد شد و حسرت آن روزهای دور برای جامعه مردان

 99. سلام.اینطوریم نیست من معتقذم دختر مطلقه برای بار دوم اگه ازدواج کنه احتمال خوشبخت شدنش زیاده چون قدر زندگی رو میدونه البته اگه شوهرش هم آدم حسابی باشه من خودم الان ۲۵ سالمه اگر یه خانوم مطلقه بببینم شرایطش بهم بخوره ؟با شخصیت باشه خوش اخلاق باشه حتما باهاش ازدواج میکنم واسمم هیچ مهم نیست گذشتش چی بوده مهم الانشه که با منه واسشم کم نمیذارم شما این نظراتو میتونی در مورد مردای بی فرهنگ عقب افتاده جامعه بگی نه ما افرادی که معتقدیم زن یک بار بیشتر به دنیا نمیاد حالا مگه چی میشه زن تو بشه خوشبختش کنی همه چی که این دنیا نیست یه وقتایی آدم با اینکار آخرتشم میسازه حداقل خدا ازت راضی میشه دل یه دختر تنها و بی کس رو تو این جامعه کثیف بدست آوردی و حفظش کردی این مهمه….با سپاس

 100. سلام. من یک زن مطلقه هستم.با این که وضع مالی خوبی دارم و تحصیل کرده هستم. ولی در ۳ سال گذشته که طلاقم داده اند هیچ موقعیت ازدواجی نداشته ام. تنهایی جانم را اتش زده. هیچ امیدی به اینده ندارم .راست نوشته ای. فرهنگ ما فرهنگ بی فرهنگی است.

 101. واقعا سخت است نمیشود به کسی اطمینان کرد

 102. باسلام ۸ماهه خانمم منو پسرم را تنها گذاشت و پیش خدا رفت زندگی برایم تیره وتاره .راضی هستم به رضای خدا

 103. سلام برادرم می خواست با یه زن مطلقه ازدواج کنه این موضوع رو مطرح کرد و ما رو با اون آشنا کرد واقعا زن باشخصیتی بود همه ی خانواده از اون حمایت کردن به نظر من بیشتر بستگی به شخصیت خود فرد داره

 104. باسلام.۳۲ سال دارم.پسری ۸ ساله دارم .که ۶ سال است طلاق گرفته ام.درواقع مشکل من برای ازدواج مجددم با مردی است که خودش ۲ ازدواج ناموفق داشته و با من و فرزندم هیچ مشکلی ندارد.این آقا پسردایی .شوهرخواهرم میشودوحدود ۸ ماه میشود که با هم آشنا شده ایم و پسرم راهم درملاقاتهایمان دخیل کرده ایم.مشکل خاصی ندارد.تنها ترس من این است که .در آینده مشکل جنسی داشته باشد(به دلیل ۲ ازدواج ناموفقش) و تنها شرط اوهم اینه که قبل از ازدواج با هم رابطه ی مشروع داشته باشیم.میترسم که اگر یک درصد کارمان با مشکل مواجه شود و به ازدواج ختم نشود.آن وقت چگونه با خود کنار بیایم. یا با شرطی که خواهرم بیان کرده که قبل از ازدواج برای حفظ آبرویمان کاری با این آقا انجام ندهی و … حالا لطفا کمکم کنید که چه کنم؟

 105. ۲ساله جدا شدم.حس خوب یا بدی نیست عادیه همه چیز اوایل مردم حرف میزنن بعدمیرن پی کارشون یادشون میره ازدواجم دست خداست هرچی خدا بخاد پاک باشید وپاک بمانید

 106. سلام .من با مقاله کاملا موافقم و بهتره که خانمای جوان مطلقه از شرایطی که دارن با خبر باشن (حقیقت تلخ است ) ولی این راه حل موضوع نیست اولا که ما خدا را داریم و تنها نیستیم بعدش هم به گفته یکی از اعضاء دخترای امروزی خیلی راحت ارتباط جنسی کامل دارن و بعدش ترمیم میکنن ولی به نظر من اقایون احمق نیستن که بخوان با یه دختر که از لحاض اخلاقی مشگل داره ازدواج کنند اگر هم بکنند نمیدونن .که خدا مطمئنن جواب خیانتشونو میده . ولی خانمای مطلقه اصلا نگران نباشن اونایی که تخصص دارن (پزشک – مهندس و….) که احتیاجی به کسی ندارن و برای ترمیم روحیه هیچ اشکالی نداره که با یه نفر ازدواج موقت بدون دل بستن داشته باشن . تا یه موقعیت ازدواج مناسب . اونایی هم که حرفه درستی ندارن شغلی را پیدا کنن و ادامه بدن . با داشتن یه ازدواج موقت بدون دل بستن . (زنای متاهل هم خودشون مسوول شوهراشون هستن به خانمای مطلقه ربطی نداره . حتما کمبود داشتن ) . دخترای دم بخت سن بالا هم اینو بدونن که ازدواج اونا با یه مطلقه یا مرد سن بالا فقط نشون دهنده ضعف شخصیت واخلاق و نداشتن معیار ازدواج بوده که تا حالا موندن و ازدواج با امثال این دخترا کسر شانی برای اقایون هستش که متاسفانه بعد از ازدواج اقایون یه خانم مطلقه جا افتاده را ترجیح میدن و این هم نیاز داره به فرهنگ سازی که مطمئنن درست میشه . دخترای دم بخت سن بالا بهتره به فکر خودتون باشین چون این روزها با توجه به تورم اقتصدی جامعه پسرا هم رو به ازدواج به خانمای مطلقه میارن و سرتون بی کلاه میمونه .و خانوادها هم کم کم شعورشون بالا میره ودیگه ایراد نمیگیرن . در جواب مقاله با این که همش درست درست بود ولی خانم دهنوی باید بدونن که خدا عقل داده و نیازی نیست که ما از بلاهای غیر منتظره بترسیم بهتره که ما مقاله ای بنویسیم که وقتی میخونن ادما دست بهه خودکشی نزنن .یا نگن اب از سرمون گذشت دیگه بهتره فاحشه بشیم . حرف مقاله درست مثل زلزله ای هستش که توی ایران میاد با وقتی که توی امریکا یا ژاپن میاد اونا چه رفتاری دارن بهتره که خانمای مطلقه روحییه خود را نبازن وبا این مساله منطقی برخورد کنن. هستی (ارشیتکت )


  خانم هستی—-سلام به شما

  بابت اطلاعات مفید ، پرفایده و حقیقی شما بسیار متشکریم- مطالب شما برگرفته از عمق جامعه و کاملا درسته – فقط میتونیم بگیم آفرین به شما

 107. سلام به نظر من مشکل ما امروزی ها اینه که اصلا حاضر نیستیم گذشت کنیم شاید بهترین کار این باشه که روش گفتگو را به زوجها یاد بدیم اگر با گفتگو حل نشد بعد بریم سراغ مسایل بعدی

 108. من یکماهه که جدا شدم پشیمون نیستم ولی گاهی از آینده میترسم از تنها موندن.من با پدر و مادرم زندگی میکنم و اونا خیلی ازم حمایت میکنن ولی باز نگرانیهام سرجاشه.هنوز فامیل نمیدونن. بیشتر از واکنشهای اونا نگرانم.تورو به خدا موقع انتخاب شوهر خیلی دقت کنین. بعضی اشتباهات جبران شدنی نیست.

 109. پسری ۲۷ ساله ام با دختری ۲۸ ساله اشنا شدم . اولین رابطه ام با جنس مخالف است . بعد از گذشت چندماه به من گفت که ۴ سال پیش حدود یکسال عقد کسی در شهر دیگه ای بوده که ۲ ماهش زندگی زیر سقف بوده . من منطقی برخورد کردم . تمام خانوادم مخالفن وحشتناک . چرا باید تنهاش بزارم . امتحان بزرگیه . خدا کنه قبول بشم و کاری رو که خدا خوشش میادو انجام بدم

 110. بعدجدایی این حس لعنتی تنهایی عذاب آوره.بابامردم از تنهایی.هنوز حسادت نسبت به بقیه هم که بماند.راهی نشانم دهیدولی توروخدا نگیدبرو ازدواج کن.

 111. من۳ساله جدا شدم از جدا شدنم ناراحت نیستم چون از دسته یه روانی خلاص شدم الان ناراحتی دارم چون هر مردی میاد سراغم واسه نیاز وامونده جنسیشه و ترس دارم از اینکه درآینده تنها بمونم….

 112. سلام .من از جدایی با مردی که منو شکنجه روحی میداد و جلوی چشمم خودزنی می کرد پشیمون نیستم اون باعث شد بر اثر فشارهای عصبی دجار ریزش موی شدید عصبی بشم. از این می ترسم که نتونم شریک مناسب زندگیمو پیدا کنم.هنرمندم اما حیف که در ۳۳ سالگی باید از دست یه آدم روانی تنها و نگران باشم.

 113. من دوست دارم از تنهایی بمیرم مگر من چه گناهی کردم در ۲۸ سالگی طلاق بگیرم و۸سل تنها پسرم روبزرگ کنم زنها ی بی هنر وبی ادب بدون هیچ ادب اجتماعی خوشبخت شدند و من

 114. ۴ساله جدا شدم تنهایی داره دیوونم میکنه هرکی میاد سراغ ادم فقط واسه نیاز جنسیشه

  • سلام،من۳۴سالمه،درحال طلاق با زن عقدیم هستم،این زن آبرومو بخاطر بی پولیم برده اگه خدا میرسوند دوازده میلیون بهش میدادم میتونستم ازدواج کنم،بخدا حسرت زن و زندگی و اولاد خوب بدلم مونده،ولی چه کنم بی پو لم،منهمسر نمیخوام،دوست واقعی برای زندگیم میخوام،چون خیلی وقتا اینترنتم خاموشه،این شماره پیام بدین،یازهرا

 115. همش مردا بده شدن؟ زن که اعتیاد داره زنی که ….. تکلیف اون چی؟

 116. من۳ساله جدا شدم خیلی م خوشحالم.الان خونه بابام خیلی راحتم.بعضی اقایان واقعا روانی ن.جالبه خونوادهشونم میدونن پسرشون مشکل داره زن براش میگیرن.خدا ازشون نگذره.یعمر زندگی سخت ادمو فرسوده میکنه.زن که برا طلاق گرفتن شوهرنمیکنه حتما به بن بست رسیده که طلاق میگیره.جامعه هم همه جور ادمی باهر دیدگاهی توشه.من مربی باشگاه هستم میبینم اکثر مجردا خیلی راحت رابطه جنسی دارن فوقش قبل ازدواج ترمیم میکنن.فقط اسم ما بد در رفته که مهم نیس.

 117. من وقتی این مقاله رو خوندم از ترس برخودم لرزیدم،من ی دخترهمه چیز تمام بودم ولی در ازدواج گول ی پسری رو خوردم که دست بزن داشت،مدام منو تحقیرمیکرد این اواخر هم رفته با یک زن خراب دوست شده،یعنی ازش طلاق نگیرم؟میترسم،دارم دق میکنم،یعنی چی میشه؟

 118. سلام بیوه بودن دردناکترین قسمت زنگی یک زن است مخصوصا اگر همسرت رادوست داشتی عاشقش بودی اما در اوج جوانی مرگ اورا از تو بگیرد من دیوانه همسرم بودم دستش داشتم اما او من و فرزند شش ماهه ام را برای همیشه تنها گذاشت

 119. من و پسری همدیگر را دوست داریم اما به علت مخالفت مادر آن پسر به دلیل بزرگتر بودن من، پسر مورد علاقه من می گوید حالا که می خواهند مرا زن بدهند با یک دختری که مطلقه است و هنوز هم اجازه ازدواج بعد از طلاق ندارد ازدواج می کنم تا لااقل ثواب ببرم. لطفا مرا راهنمایی کنید.

 120. من مردی۳۰ ساله هستم ۴ ساله ازدواج کردم خودم لرم و خانمم هم شمالی از همون اول به خانواده خانمم گفتم که منم همین حال و روزم هیچی ندارم از مال دنیا تازه یه ساله که رفتم سر کار پدرمم دستو بالش نیست خرج آن چنانی بکنه و……….. اونا که نمیدونم چی شده بود بخاطر ظاهر من بود یا سادگی هر چی قبول کردن گفتن برامامهم ایمانه و……… اما از بخت من با جناقم هم همون محلی که من کارمیکردم کار میکرد اینا باعث شده که گیرا شروع بشه با جناق زحمت می کشیدو می اومد می گفت ای بابا فلان و بساره خلاصه کار بجای کشید همون هفته اول محرمیت پدرخانمم زحمت کشیدنو فحشهای ابداری نصیبم کردن گفتم بی خیال زدم بیرون تویه جلسه که بیشتر برا آبروریزی من بود اینا رو گفت زدم بیرون منو برگردوندن گفتن شیمیایی دسته خودش نیست هی خواهرم می گفت دخترش خوبه وفلان اما حالا بادوتا بچه هی هرروز دورغ نشه دسته کم یک درمیون بد وبیراه شما لرا بی فرهنگیدوعقب مانده اید و….. از طرفی دلم براش می سوزه از طرفی به خودمم فشار میاد احساس می کنم دینو ایمانم از بین داره میره چیکار کنم ادم دلسوزی هم هستم تا جای که دست روم هم بلند کرده اما میگم زنه ضعیفه گناهداره لطفا بهم ایمیل بزنینalisalimi448@yahoo.comوکمکم کنین.

 121. من همسری جهت زنگی میخواهم

  • آقا پسرهایی که میگید دنبال ازدواج هستید ولی بخاطر توقع مالی دخترها نگرانید باید بگم که همه دخترها هم مثل هم نیستند دختری که با اصل و نسب باشه هدفش ازدواج و داشتن یک تکیه گاهه نه اینکه با پولهای شوهرش راه بیفته دنبال مد و مدگرایی و چشم و هم چشمی و جبران عقده های زندگیش!
   به عنوان مثال برای خود من تنها و تنها شخصیت و اخلاق یک مرد مهمه و اینکه همدیگه رو دوست داشته باشیم ..دنبال چنین همسری میگردم و از خدا میخوام که زودتر نصیبم کنه

 122. سلام خانم دهنوی من همسرم شش سال پیش فوت کرده تحصیلکرده هستم یک فرزند دارم بعد از فوت همسرم نیز یک بار عقد کردم بلافاصله جدا شدم(بدلیل اینکه اون فرد صلاحیت اخلاقی نداشت ومشروب خوار بود)العان از ازدواج دومم دو سال گذشته یک خواستگار خوب دارم اما مشکل بزرگی داره متاهل وسه تا فرزند داره موقعیت اجتماعی وایمانی خوبی داره خانمش نیز رضایت کامل محضری داده وحتی با خانمش صحبت هم کردم راضیه فقط میگه نباید از فامیلهای اونا کسی از ازدواجمون با خبر باشه من میترسم این ازدواج اشتباه باشه لطفا منو راهنمایی کنین در ضمن من ۳۳ سال دارم.

 123. به دنبال یک خانم مطلقه جهت ازدواج دایم هستم.دارای تحصیلات دانشگاهی و کارمند هستم.

 124. سلام من اززندگی ناامیدنیستم روشن بینم ولی به چه جرمی نبایدبه ارزوم برسم چراازدواج اولم ناکام به خاطراعتیادبه خاطرصیغه کردن زن۴۸ ساله۵سال توعقدبودن صبرکردن خوب نشدن حالاکه مطلقه شدم کسی که ازهمه لحاظ خوب نمیتونی باهاش ازدواج کنی به چه جرمی مطلقه چرا

 125. با سلام خدمت شما مدیران سایت لطفا نظر من رو در کامنت بذارید. مرسی

 126. ریحانه عزیزم.منم شرایط شما رو کاملا درک می کنم.بسیار شرایط سخت و ناگواری است.از طرفی طعنه های اطرافیان و از طرفی یادآوری خاطرات گذشته.کاملا بهت حق میدم.تمایل دارم بیشتر واسم بگی از رنج هایی که بردی و شرایطی که در اون قرار داری.

 127. دوستان می خواستم بپرسم نظر شما راجع به اینکه یک زن مثل من با شرایط خوب اقتصادی و اجتماعی با داشتن یکدختر ۱۴ ساله چطوری می تواند به یک مرد دیگر اعتماد کند ایا اصلا باید اعتماد کند یا اصلا قید دل واحساس و … را بزند وخود را اخته احساسی کند من واقعا در تردیدم تا الان حتی نتوانستم به یک مرد روی خوش نشان بدهد همین که حس کنم یه جورایی به من می خواهد از نظر احساسی نزدیک می شود چنان می زنم تو پرش که دیگه پشن سرش رو هم نگاه نمی کنه ولی بعدش می گم به خودم اگه اینطور پیش بره من که بعد رفتن دخترم بی کس و تنها بمونم خلاصه موند تو تعارض اگه کسی نظری داره بزاره لطفا —- عزیز وبلاگی من لطفا اینرا بگذارید ممنون می شم

 128. ریحانه جان خانم دکتر عزیز منم مثل تو یک دختر ۱۴ ساله دارم من درک ات میکنم ولی به خدا توکل کن شاید صدای دلت را شنید برایت ارزو می کنم مونس خودت را بیابی و در کنار راحت و در ارامش بیاسایی به همراه دخترت امیدوارم مردی بیاید که برای دخترت مانند یک پدر محبت کند من دعایت می کن که تو هم خوشبخت باشی غزیرم

 129. من یک زن ۳۸ساله ام که ۵ ساله که طلاق گرفتم من درد دارم درد تنهایی در د بی همدمی درد درد …

 130. باسلام.یک بزشک مطلقه بایک دخترسه ساله هستم.دوسال است جداشده ام.ازمردی که زندگی بااوجهنم بود.مردی که حتی برای تنهافرزندش یک روزهم بدرنبود.تنهاهستم.خیلی تنها.

 131. با سلام به همگی مهدی هستم ۲۷ ساله از جنوب کشور بندر عباس با یک بار ازدواج ناموفق به دنبال همسری محترم جهت ازدواج و درری ار محرمات با تشکر

 132. بخدا قسم همسر من بخاطر مسائل مالی که قابل حل بود طلاق گرفت پافشاری کردم کتک خوردم تا پای زندان رفتم موی سرم را تراشیدن چرا که همسر ساده من گول یک مردی که کارمند بانک بود را خورده بود قول ازدواج و حتی تامین مخارج والدینش را داده بود که عمل نکرد و زندگی عاشقانه من را ویران کرد بعد هشت سال زندگی تنها شدم به من خیانت شد سی وسه سال سن دارم چرا بخاطر حقوق بخور ونمیر و اپارتمان اجاره ای / ایا این حق من است من مردی تنها هستم که بعد دو سال جدایی به صورت هیچ زنی نتونستم نگاه کنم بقول یکی از دوستام شاید من مرد نیستم .

 133. جامعه یک از بزرگترین نعمات خداست و میراثی است که از گذشتگان به ما رسیده و ما نیز ضمن بر طرف کردن نیازهای خود از طریق تعامل صحیح با آن موظفیم آن را به آیندگان تحویل دهیم .لذا اگر نمیتوانیم چیز مثبتی به ان اضافه کنیم لااقل تیشه به ریشه آن هم نزنیم.ولی متاسفانه امروزه اکثر افراد فقط به فکر لذات خود هستند و کاری ندارند که چه بر سر دیگری می آید.مردان به زنان توهین نموده و ناجوانمردانه به دنبال سوء استفاده از نوامیس دیگران هستند. غافل از اینکه از هر دست بدهی از همان دست می گیری.

 134. من کاملا با خانم دهنوی موافقم احسنت

 135. سلام!من اسمم مصطفی بچه جنوب تهرانم قد۱۷۴سن۳۳وزن۶۴رنگ مو مشکی رنگ چشم مشکی رنگ پوست گندمی!من آدمی بسیارعاطفی واحساساتی نیزهستم! بخاطرشهوت میخوام ازدواج مجدد بکنم بعلت بیماری که همسرم دارد نمیتوانم با او نزدیکی کنم و دنبال گناه نیستم وبصورت حلال میخواهم اینکار را انجام بدهم هرکسی مایل به این ازدواج است به ایمیلم خواهشمندانه جواب بدهد!باسپاس فراوان

 136. man khodam motalegham…manam adamam..mese hame mese oonayi ke mojarad ya motaahelan…gonahe adamayi mese man ke taraf bahashoon nasakht chiyeh? chera bas be dide ye toome beheshoon nega kard?ma ke jozam nadarim….chera baziya farar mikonan az ma…motasefam vase jameam..vase mardomesh…

 137. ای بابا بالآخره مطلقه بودن خوبه یا بده من که میخوام مطلقه بشم

 138. من خودم خیلی ازطلاق میترسیدم چون دلم نمیخواست مهر طلاق به پیشونیم بخوره الان ۲ماهه که جداشدم اولش برام خیلی سخت بود چون همه اطرافیان اونقدر در مورد طلاق بد گفته بودن که حتی میترسیدم از خونه برم بیرون ولی میبینم واقعا دید اطرافیانم به این موضوع بد بوده و اشتباه میکردم چون الان به این نتیجه رسیدم که من با آدم مجرد فرقی ندارم فقط شناسنامه صحفه دومش نوشته شده و برای خودم متاسفم که توجامعه ای زندگی میکنم که به زن مطلقه به چشم یه طعمه نگاه میکن و انسان تانخواد خودش کاری کنه هیچ کس نمیتونه مجبورش کنه حتی به زور

 139. سلام،من کل مطالب رو خواندم،چون دنبالش بودم،متاسفانه خیلی ازبخشهای منفی وناامیدکننده درست هست ودرجامعه نمودداره،وواژه یاجریان خودساخته ای به نام “عرف”وجودداره،واژه ای که شایدپیشبرانه یا پسبرانه باشد. خداروشکرکه کسی ازشمامرانمیشناسد،من خودم تصمیم به ازدواج باخانم محترمی که مطلقه هستندودارای فرزندهم هستند،دارم. خداروهم شاکر هستم که این انگیزه رو درمن ایجادکرد،فقط خواستم که همه به خصوص خانم دکتربدونن که هنوزمردهایی هستند که فقط به فکر ش ه و ت نباشند،و دنبال رضای خدا،شادکردن خانمی که رنج دیده و پدری برای کودکی دلشکسته باشند… یک دعاهم دارم که امیدوارم هرکس معرفت داره آمیین بگه: خدایا ارزش حفظ عزت نفس رابه مابیاموز… خدایاکمک کن هیچ مرد وزنی خودفروش نشود… خوشبختی همه،یک کم هم من وخانمم… یاحق…

 140. میخواستم بگم من یه بار طلاق گرفتم الان کسی سراغم اومده برای ازدواج که مجرد اما پدرومادرش ناراضین چیکارکنیم اون آقا هم خیلی منودوست داره

 141. من فکر می کنم که ازدواج موقت می تواند پاسخگوی بسیاری از مشکلات باشد. به نظر من یک مردی که جدا شده احتمالا راضی به ازدواج موقت با خانمی که بچه دار و جدا شده می شود این ازدواج موقت می تواند هم جوابگوی نیاز زن باشد هم مرد و این ازدواج موقت می تواند خیلی از روابط بد و غیر شرعی و حتی ازدواجهای پر هزینه دائم که در توان مرد نیست بهتر باشد. دین ما بسیار دین خوب و کاملی است چرا از امکاناتی که دین در اختیار ما قرار داده برای برطرف نمودن زشتی در جامعه استفاده نکنیم.

 142. سلام . منم دارم طلاق می گیرم ولی اصلا نه از اسمش میترسم نه از دیگران . آدمی که به خودش اطمینان داره از هیچی نباید بترسه . آدم ها سرنوشتشون دست خودشونه کسی که علاقه به پیشرفت داره سوختن و ساختن واسش معنی نداره . به امید خوشبختی همه جوونها

 143. سلام من از همسرم جدا شدم تحصیلات من فوق لیسانس ۳۹ سالمه و مهندس هستم و همسرم پزشک متخصص ،سال های اول همسرم که همسرم دانشجوی تخصص بود و در خانه من درس میخواند ولی به محض اینکه درسش تمام شد و به پول رسید حسابشو جدا کرد و شروع کرد به بهانه گیری کردن و با تحریک خانواده ها کار به جدایی رسید حالا اصلا نمیدونم باید چیکار کنم خودم اصلا علاقه ای به ازدواج با کسی با شرایط خودم رو ندارم چون ادم هایی مثل من دچار تضادهای درونی وشخصیتی میشن خدا همه ما رو کمک کنه با تشکر

 144. خانم کارشناس لطفا به افکار و عقاید خود کمی فکر کنید

 145. خدایا ! بحران زده ام ، نمی دانم به کجا رو کنم ! به چپ و راست رو می کنم ، به پس و پیش و فقط ظلمت را می بینم. به درون رو می کنم ، ستاره ای می بینم خدایم ! تو آن ستاره ای ، و اگر تو با منی ، درون من ، کنار من ، هیچ نیرویی در این دنیا نمی تواند مرا شکست دهد. هر چه جلال است، از آن توست! خدایم ! حتی اگر در هیاهوی روزمرگی تو را از یاد ببرم ، تو مرا فراموش نخواهی کرد خدایم ! تو در تمامی مشکلات و دشواری های زندگی ،نیرو و اقتدار منی خدایم!راهی نمی بینم و آینده پنهان است اما مهم نیست ، همین کافی ست که تو همه چیز را می بینی. پس ای شنونده دعاهای من ! ای آنکه بی پاسخ نگذاشته ای هر آنچه خواستم! ای آنکه هنوز هم معجزه می کنی! ای آنکه شرمسارم از آن چیزی که به من دادی و من ندیدم و شکرت نکردم!ای نگاهدارنده مسافران غریب عرفانت! ای موسیقی بی کلام عشق! ای رود زلال روح من! ای خداوند شایسته خداوندی !ای خجسته !ای صاحب انسان و مَلَک!ای قدرت مطلق کائنات!ای خدای کوه، خورشید، دنیا، گُل، پروانه، شبنم! تو را قسم به وصف بی پایانت!تو را قسم به لحظه دعا!تو را قسم به لحظه توبه!تو را قسم به لحظه گریه!تو را قسم به لحظه ای که دلم شکست! خداوندا ما را به رحمتت مورد قضاوت قرار ده نه به عدالتت چرا که رسوای جهانیم! خداوندا مرا در اوقات تنهایی و نیازمندی تنها مگذار ای رحیم و بخشنده ! خداوندا به نجات من هم بیا. مرا موهبت آن بخش که در تو زندگی کنم پیش بروم و نفس گسیخته را بکشم مباد که از یاد ببرم تو پناه و آسایش من هستی! خداوندا نگذار از تو بخواهم، بیشتر از آنچه که داده ای! یا لطیف! هم اکنون که دست به بالا آورده ایم و از اعماق دل در کران کهکشانها بر وجود لایتناهیت دعا میکنیم و با تمام کوچکی خود ، خداوندیه بی پایانت را بانک می زنیم بر ما اجابتی کن

 146. سلام. من یک مرد ۲۷ ساله هستم و ۲ ساله طلاق گرفتم. حاضرم با خانومی با شرایط خودم ازدواج کنم.

 147. با تشکر بسیار فراوان از خانم سپیده سادات دهنوی خدا به همه عقل دهد

 148. با تشکر از خانم سپیده سادات دهنوی به راستی ایشان بسیار منطقی جواب کسانی را که یک سری گفته های تکراری را تکرار می کنند نقد نمودند بحث اینجاست که اگر گاو پارچه خور باشد در هر صورت پارچه را خواهد خورد اگر کسی به اصول پابند نباشد حتی با داشتن شوهر تن به رابطه جنسی با دیگری خواهد داد بیآیید به قول خودتان خانم دکتر بیش از رواج فرهنگ غلط را بیش تر نکنیم خدا عقل دهد

 149. سلام من ۱ ماهه که طلاق گرفتم با نظر مهناز هم موافقم که نظر کارشناس پر از یاس و نا امیدیه طلاق نه اولین راهه نه آخرین بلکه برای اونهایی که طلاق گرفتن حتما بهترین راه بوده که تن به طلاق دادن در ضمن ازدواج ناخواسته دختران گرچه زیاده ولی ۱ مردکه خودش طلاق گرفته اگر فهمیده باشه و قصدش ۱ زندگیه آرومه به کسی احتیاج داره که درکش کنه سناشون به هم بخوره و همینطور شرایطشون مشابه باشه در غیر این صورت اگر با دختر کم سن و سال یا کسی که شرایطشون یکی نباشه ازدوج کنه دوباره زندگیش پاشیده میشه

 150. سلام به همه خواندگان این مطلب .من یک بار ازدواج ناموفق داشتم و درک میکنم که جدا شدن از کسی که در هنگام ازدواج تمام آرزوها وآینده خودتون نو باهاش رقم میزنین چقدر سخته. ولی آیا هیچ به این فکر کردین که مشکل از کجاست. آیا شما مشکل ساز شدید یا همسرتون اگه کمی با انصاف باشید جواب درست رو می دید .مشخصه که توی این روزگار سخت ازدواج کردن خیلی دشواره تا اگه ازدواج موفق باشه .دختر ها بهانه گیر پر مدعا و پسرها بی قیدو بند و باری به هر جهت زندگی میکنن . خب وقتی پسری زیر باره مسعولیت نمیره ودخترها هم فقط فکر مد و لباس هستند ازدواجها بهتر از این نمیشه. به امید عاشق شدن واقعی مردها و زنها

 151. سلام…..مطالب کارشناس ها سراسر یاس و ناامیدی هست….من خودم مطلقه هستم….خدا کنه کسی خودش پاک باشه….تا الان که هشت ماهه طلاق گرفتم دو تا پسر مجرد اومدند خواستگاریم و نخواستمشون….و اصلا هم غصه عروس شدن رو ندارم…بالاخره هر کسی به تناسب شرایطش خواهان داره…..مطلقه و مجرد و بیوه فرقی نداره……موفق باشید

 152. سلام زندگی پیچیده تر از این چیزهاست که گاهی فکرشو می کنیم . طلاق خوب یا بد وجود داره زن مطلقه هم ناگزیر وجود داره پس به جای متهم کردن صحبتهای هم به افکار صحیح اما تلخ یکدیگه احترام بذاریم و ازش درس بگیریم . خود من یک بانوی مطلقه ام که تجارب سختی تو ازدواجم داشتم که یاداوریش منو از اینکه طلاق گرفتم خوشحال میکنه ف اما منکر سختی های بغدش نیستم هرگز در محل کارم عنوان نمی کنم مطلقه ام ف خوشبختانه ظاهرمم نشون نمی ده اما معدود دوستان و آشنایانی که می دونن از قانون نانوشته سو استفاده جنسی دور نیستند و اگر سخت پسندی و بی اعتمادی و شکاکی بسیارزیاد خودم نبود شاید ارتباطی هم پیش می اومد، اما همه بانوان مثه من می دونن که بعد طلاق نیاز عاطفی یک خانم میلیون برابر میشه و این گزکی میشه تا در آینده شاید اتفاقات دیگه ای رقم بخوره …….!!!!!!

 153. سلام متاسفانه ما با کارکارشناسی هم سلیقه ای واحساسی برخورد میکنیم من فکرمیکنم درمورد بیوه ها دقیقا همینطوراست انان اکثرا شانس ازدواج مناسب را کاملا از دست داده اند وتنها راه که در اینده اگر اجرا نشود تنها مردان هوسباز بدنبال لذت بردن ازاینگونه زنهاهستند ومردان مسولیت پذیر به علت قبه مسئله ازدواج مجدد پاپس میکشند واین زنان زوی دست جامعه باقی خواهند ماند وتنها را برون رفت از این مسئله کوتاه امدن خانمها برای ازدواج مجدد همسران خود که افراد عادل وشریفی هستند وحتی تشویق انان میتواند این مسئله را بقول اقای قرائتی حل کند وهیچ راه دیگری وچود ندارد یاباید مثل غربی ها شویم که مانند شراکت درکارهای اقتصادی شریک زندگی انتخاب کنیم راحت چدا شویم وراحت باکس دیگری ارتباط برقرارکنیم یا افراد متمول با عدالت تشویق شوند زندگی دومی برای یک بیوه جوان ایجاد کنند والسلام

 154. سلام به نظر من رنان مطلقه باید با مردانی با شرایط خوىشان اردواج کنندز

 155. با سلام و تشکر من یک زن مطلقه هستم؛ عنوانی که همیشه از آن واهمه داشتم.باید عرض کنم که من بطور کامل گفته های ایشون رو نقض نمیکنم؛چون خودم به شخصه موارد ذکر شده رو تجربه کردم و در اینمدت خیلی سختی کشیدم ؛ اما در کل با توجه به نگرش منفی ایشون و سرانجامی که برای یک زن مطلقه ترسیم کرده اند؛ باید عرض کنم که کاملا مخالفم و اصلا قبول ندارم.مگه همه زندگی در رابطه جنسی خلاصه میشه؟ همه چیز به دست توست؛ وقتی دستانت دردست خدا باشد؛ وقتی آنقدر عزت نفس داشته باشی که به هرناچیزی خود را نبازی؛ مطمئن باش سرافراز خواهی شد. چه بسا زنانی که دراین دوره به پیشرفتهای کاری؛ تحصیلی و… نائل شدن و حتی زندگی مشترک موفقی تشکیل داده اند. چرا باید اینقدر کوتاه فکر بود؟ در ضمن شاید ذکر این نکته هم بد نباشه که هستند آقایونی که ترجیح میدن با یک خانوم مطلقه درد کشیده کم توقع شریف و پاکدامن که تنها با همسرش رابطه داشته ازدواج کنند تا با یک دخترخانوم متوقع با یک پرونده تجرد شلوغ.

  • احسنت . نمیدونم بعضی از این به اصطلاح تحلیل گران با چه اعتماد به نفسی ذهن جامعه رو با افکار منفیشون مشوش میکنن

 156. سلام من پسری ۱۹ساله ودانشجو از مشهدهستم اگرخانومی برای ازدواج موقت حاضر اندپیغام بزارند بالاخره ازرابطه نامشروع خیلی بهتر است با تشکر

 157. با سلام و خسته نباشید ،شما خیلی شرایط را برای زنان مطلقه سخت گرفته اید من خودم از این دسته ام یعنی اسم من را نمیشه گذاشت زن مطلقه باید گذاشت دختر مطلقه دختری که چند سالی به پای شوهر و زندگیش ایستاد و احساساتش را زیر پا گذاشت و دم نزد تا شاید زندگیش رنگ دیگری بگیرد ولی حیف که اوج جوانیم بر فنا رفت چون شوهرم مشکل جنسی داشت وهم از لحاظ روانی مشکل جدی داشت ،حالا خودم هم نمیدونم جزو دخترام یاجزو زنها،بی گناه این برچسب رو پیشونیم زده شد ،حالا بعد از سه سال جدایی خواستگارای زیادی دارم ولی از ظاهرم هیچکس باورش نمیشه که من یه ازدواج ناموفق داشتم به چشم دختری که تا حالاازدواج نکرده پا پیش میزارند ولی وقتی میفهمن با کمال تعجب از پیشنهادشون انصراف میدند من دنبال یه سایتی میگشتم که افرادی مثل من که واقعا بهشون ظلم شده را باهاشون همدردی کنه و راه حلی بده ولی با خوندن این مطالب روحیه ام صد مرتبه بدتر شده ،آیا افرادی امثال من باید زندگی که هیچ چیزش دلگرمی نداشت را بایدبه پاش میسوختیم تا بمیریم؟؟؟؟؟؟

  با سلام خدمت شما

  فرمایشات شما کاملا متین و صحیح است هدف ما هم از عنوان کردن چنین مطالبی همینه که شما و امثال شما حرفهای نگفته را بگین و بحث و اظهار نظر بشه تا انشاالله سمت گیری جامعه نسبت به این قضیه عوض بشه و دختران و زنان مطلقه بتوانند به زندگی عادی برگردند

 158. سلام. خانم بهرامی خیلی شلوغش کردن این چیزهایی که گفتن عمومیت ندارد.مشکل جامعه و فرهنگ ما اینه که توی هر کاری افراط و تفریط میکنیم.اگر خوب و دقیق به قوانین قران و احادیث نگاه کنیم و آنطور که خدا خواسته عمل کنیم نه به زنان جامعه ظلم میشود نه به مردان.اسلام جایگاه هردو را در همه امورات زندگی و جامعه بطور دقیق مشخص کرده است.این مشکلات در امر ازدواج بخاطر آن هست که هریک از مرد یا زن نفع گروه خودش را در نظر میگیرد و قوانین وضع شده امروزی را به نفع خودش میخواهد. اینهاست که جامعه و نظم زندگی را بهم میریزد.و حاشیه های زیادی ایجاد میکند.آیا مردان ما به آنچه اسلام درباره زنان و زندگی مشترک گفته عمل میکنند؟ آیا زنان ما به آنچه اسلام درباره همسر داری و زندگی مشترک گفته عمل میکنند. هرگز چنین نیست.

 159. واقعیت همینه که گف ت ه شده بجای لجاجت درست اندیشه کنیم.زنان خود باعث بسیاری از ناهنجاریهای جچامعه زنان شده اند.همسرم از من طلاق گرفت چون حاضر نبود بقول خودش واسه یک مرد غذا بپزد حالا اشپز یک پیر مرد شده کاش خودم اشپزی میکردم که خودشو بدبخت نکنه

 160. مطلب از این حیث که به زنان مطلقه نمی بایست نگاه منفی داشت بسیار خوب ودر جهت فرهنگ سازی است اما از حیث مشکلات زنان پرداختن به مسئله جنسی به نظر زیاد پرداخته شده در حالیکه خیلی از مردان و زنان بعد ازدواج حس تنفر به جنس مخالف دارند که در زنان بیشتر است بهتر است مشکل زنان مطلقه در غالب هویت بررسی شود البته می دانید که ترویج بی اندازه حمایت خود باعث ترویج عادی شدن طلاق است

 161. واقعا صحبتهای خانم دهنوی قانع کننده. است . من هم با عرف غلط جامعه و افکار تحصیل کرده هایی که به این عرفها دامن میزنند وشان ومنزلتی برای زن قائل نیستند مخالفم. مرحبا سپیده خانم . مرحبا

 162. آیا این بث ها واقعا سازنده هست ؟ آیا ما عده معدود میتونیم کاری کنیم؟ و خیلی چیزا …

 163. من باحرفهای خانم دهنوی کاملا موافقم

 164. واقعا برای خودم متاسفم روزگاری فکر می کردم این افکار افرادی باتحصیلات پایین مثل شوهر من است افرادی با افکار متحجرانه اما امروز هنوز هم درس ودانش وسواد وسن نتوانسته ریشه برخی افراد زمانی قبل از ظهورپیامبر را بخشکاند زنان میتوانند ازدواج موقت کنند تا دچار مشکلات جنسی نشوند مهم ترین مساله به نظر من حفظ عزت نفس برای یک فرد است چه زن جه مرد

 165. تشکر میکنم از شما بابت مطلب خوبتون واقعا این ماییم که جامعه رو میسازیم

 166. سلام صحبتهای خانم سپیده سادات دهنوی خیلی منطقی و شنیدنی وجالبه به خاطر دیدگاه روشنشون نسبت به زنان بیوه که اکثرشون قربانی زندگی زجر اور با مردان معتاد و بیکار وتن پرور بودن به نوبه خودم واز طرف دیگر خانمهای بیوه سپاسگزاری میکنم

 167. مطالب شما در این مقاله بی اختیار آدم را تسلیم یک دیکته بدون غلط ویک جبر اجباری میکند- واقعاکه!!!!!!

 168. در هر شرایطی که هستیم و هر تصمیمی داریم فقط و فقط به خدا توکل کنیم و نه به هیچکس دیگه. درست زندگی کنیم و از هیچکس توقع نداشته باشیم که مطابق خواست ما و دلخواه ما رفتار کند و ما را درک کند. اگر نمی شود دیگران را تغییر داد سعی کنیم خودمان تغییرات درست در خودمان ایجاد کنیم که دیگران هم یا مجبور می شوند یا ناخواسته در مقابل ما تغییرات خوبی خواهند داشت.

 169. اگر واقعا به آزادی بیان اعتقاد دارید، مطالب من را نیز در سایت نمایش دهید.

 170. سلام ببنظر من مطالب نوشته شده اصلا در سطح سخنان یک دکتر نیست!! خیلی پیش افتاده است و نمی تواند برای زنان تحصیل کرده قانع کننده باشد. بگذریم که مبحث چون کلا به نفع مردان است، نیاز به قانع شدنشان نیست و مورد تایید آنان است. اگر بحث جنسیت را از موضوع طلاق حذف کنیم و سپس روی آن بحث کنیم خیلی انسانی تر است. انسان در زندگی به دنبال آرامش و رضایت درونی از شرایطش است. انسان بدنبال عزیز بودن و عزت داشتن است و اگر اینگونه نیبود چه برای زن و چه برای مرد، جای ماندن نیست. تا مظلوم هست، ظالم هم هست. یک مسلمان برای بهبود زندگیش باید تلاش کند و باید بجنگد و اگر بهبود نیافت به عنوان راه حل آخر رها کردن و رها شدن (طلاق)، خود یک گزینه است. ظلم را نباید پذیرفت وقتی ظالم آگاه شدنی نیست. دست از سر این مطالب مذخرف، رابطه جنسی و برطرف شدن مسائل جنسی هم بردارید. خجالت آور است. انسان قدر و منزلت روحی و جایگاه انسانی خود را رها کرده و بچسبد به اینکه با درد نداشتن رابطه جنسی چه کنم!!! وای بر شما!! مردان که بحمدلله، راه حل زیاد است که مشکلی پس از طلاق پیدا نکنند. برای زنان خواهشا تصمیم نگیرید. بگذارید خودشان انتخاب کنند که نیاز جنسیشان باید رفع شود، یا عزت انسانی و جایگاهشان. بحث اینکه همکاران هم پیشنهاد می دهند را هم اصلا قبول ندارم!! مگر اینکه خود زن چراغ سبز نشان دهد و الا هیچ مردی جرات ندارد به زنی کمترین نظری داشته باشد. خواهشا خانم دکتر بدر اسادات، زنها را اینقدر بدبخت و ضعیف و بی چاره نشان ندهید. گمان میکنم شما از طرفداران حذف اجازه همسر اول برای ازدواج مجدد مردان هم باشید!! خواهر من، در آن دنیا به من و شما تبریک نخواهند گفت که یک زندگی مذخرف که جایگاه و شان و منزلت زن در آن هیچ است توسط شما به نتیجه رسیده و طلاقی در آن نبوده!! چون این ظلم به خود است (حق النفس). بلکه بنظر من خداوند ما را بازخواست خواهد کرد که چرا پذیرفتن ظلم!! چرا له شدن جایگاه و شان یک زن و یا یک مرد! چرا ترس! مگر توکل نبود! مگر من نبودم! مگر توسل نبود! بیبین خواهرم مساله اینجاست که ما زنها باید بجای این حرفهای بی فایده و حقیر که درباره طلاق میزنیم، اعتماد بنفس زنان را افزایش دهیم. پیشنهاد میکنم کتاب ” آیا تو آن گمشده ام هستی ” نوشته “دکتر باربارا دی آنجلیس” را یک بار دیگر با دقت بخوانید. افکار وی که همه دینی است و همه خدایی و همه انسانی! داد دل من است بعنوان یک زن. بجای این ترس ها که ای زنها بسوزید و بسازید که چنین می شود و چنا ن میشود، از وقوع ازدواجهای نابسامان جلوگیری کنیم. فرهنگ سازی کنیم که همه برای ازدواج گواهی شرکت در کلاسهای مشاوره ای و تایید صلاحیت از مشاور و دکتر و حتی گواهی شرکت در کلاس پرورش فرزند را داشته باشند. خواهرم اشکال از ماست و الا طلاق یک گزینه است. زنان به توانمندیهای خود آگاه شده اند و مردان بواسطه سالها مرد سالاری حاضر به پذیرش نیستند. باید مردانمان را آموزش بدهیم. حالم بهم می خورد که همه چیز به صیغه و رابطه جنسی ختم می شود! برای جایگاه والای انسان متاسفم که زندگی میکند برای …. من دانشجوی دکترای تخصصی فنی هستم. نمی دانم شما حقوقدان هستید یا خیر! اما حقوقدانهای بسیاری را دیده ام که که مثل شما فکر می کنند! علت چیست؟ در همه امور اگر خدا مد نظر باشد و بدانیم که هر چه در اطراف ماست ناقص است و پر از اشکال جز خدا، و باور کنیم که بدنبال باور خود و اعتقاد شخص خود باید برویم، هیچ اتفاقی نمی افتد. تلاش و تلاش و تلاش برای بهبود زندگی، صبر و صبر و صبر برای بهبود زندگی، و اگر نشد، مطمئن باش که طلاق آنقدرها هم که می گویند بد نیست که همانطور که از معنی آن بر می آید یعنی رها شدن! یعنی رها کردن!! ما مسلمانیم و اگر دو روز از زندگیمان مانند هم باشد مواخذه خواهیم شد. خواهشا فرهنگ سازی کنیم بجای این حرفها، که مردان یاد بگیرند که مشاوره بعد از ازدواج حیاتی است. مشاوره معجزه میکند اما نمی دانم چرا مردان مقاومت میکنند و از آنسو دائما زنان را از واژه طلاق و مطلقه شدن و بیوه شدن می ترسانند. بارها برایم این سوال پیش آمده که چرا؟ با اینهمه شعوری که دارند و ادعا می کنند که دارند چرا حاضر به مطالعه و مشاوره رفتن نیستند!! غرور! غرور! غرور! لجبازی لجبازی لجبازی! راه حل: فرهنگ سازی، فرهنگ سازی! فرهنگ سازی! ضمنا پیشنهاد میکنم کتاب “جایگاه زن در اسلام” از شهید مطهری را هم مطالعه کنید. مطمئنم دیگر توصیه به زنان نخواهید کرد بسوزید و بسازید. مشکل اینجاست که ما زنها خودمان هم نمی دانیم چه می خواهیم!!! والسلام سپیده سادات دهنوی سن ۲۸ سال و ۹ ماه

 171. به نظر من شما با گفتن این مطالب مرد هارا گستاخ می کنید و زن را مجبور به تحمل فشار می کنید

 172. باابراز تشکر و قدردانی از این وبلاک من بسیار از این مطالب خوشم امد چراکه کسانی هستند که همواره در فکر این هستند که چطور یک زن مطلقه را پیدا کنند تا زمینه این کار های فاسد و شوم شانرا انجام دهند همه این موارد کاملا درست است من از مدیر محترم این وبلاک تشکر میکنم و میخواهم که یک پیشنهاد کنم که خدا کند قابل قبول بوده و در ای وبلاک ازافه کنید. مطلب این است که اگر امکان داشته باشد شما از گفتار های پیامبر صل الله علیه وسلم در این وبلاک ازافه کنید که تا خواندن این مطالت در مغد اینگونه اشخاص روشنی بیندازد تا با ایننو مخلوق که واقعا مضلوم هستند چنین کار های زشت و نا روا دا نکنند و از خداوند جل جلاله بتر سند تشکر از وبلاک شما

 173. سلام مطالب که در مورد طلاق فرمودید عالی بود ولی یک نکته بدتر هم وجود دادد واون اینکه وقتی زنی طلاق میکیرد ودر خانه مینشیند واز مرد ها بد بین میشود و یا پاک هست و به هیچ وجه حاضر نیست با مردی رابطه جنسی بر قرار کند بعد از مدتی شهوتش به صورت ناخوداگاه به او فشار می اورد و اعصابش به هم میریزد و شروع میکند به درگیر شدن با دیگران و افرادی که دور و برش هستند /در کل به نظر من نباید به هیچ وجه یک زن طلاق بگیرد اگر هم این موضوع اتفاق افتاد باید اطرافیان اجازه بدهند تا اون زن مطلقه به صورت مشروع مثلا صیغه ای با مردی دیگر رابطه جنسی برقرار کند

نظر دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *