کانال تلگرام پارسی طب صفحه اینستاگرام پارسی طب
خانه / بیماریها / ازدواج مجدد براي زنان مطلقه
ازدواج مجدد براي زنان مطلقه
ازدواج مجدد براي زنان مطلقه

ازدواج مجدد براي زنان مطلقه

دكتر بدرالسادات بهرامي معتقد است آنچه طلاق را به معضلي اجتماعي براي زنان بدل كرده، وجود پديده تجرد ناخواسته دختران است كه ناخودآگاه شانس ازدواج مجدد براي زنان مطلقه را كم كرده و مطلقهها را به زناني بدل ميكند كه تنها داوطلباني براي ايجاد روابط جنسي دارند و نه ازدواج… دكتر بدرالسادات بهرامي، كارشناس مسائل خانواده و داراي دكتراي تخصصي روانشناسي سلامت و مدرس دانشگاه است.

خانم دكتر بهرامي! با توجه به اينكه آمار طلاق در كشور ما، البته با توجه به شرايط گذر از دوران سنتي، هنوز معضل نشده است، چرا خود واقعه طلاق با همين آمار فعلي، بحراني اجتماعي محسوب ميشود؟
طلاق يك بحران اجتماعي است چون عوارضي بهشدت اجتماعي دارد. امروز ما در جامعهاي زندگي ميكنيم كه متاسفانه معضلي بهنام تجرد ناخواسته دختران وجود دارد. يعني دختران بسيار خوبي آماده ازدواج هستند، اما برايشان پسران آماده ازدواجي وجود ندارد. در چنين جامعهاي يقينا آمار بالا و ۳۵ درصدي طلاق و اضافه شدن زنان جوان مطلقه به دختران مجرد، ايجاد بحران ميكند. در گذشتههاي نه چندان دور، مطلقههاي جواني كه فرضا ۲۴ تا ۲۶ سال داشتند، بالاخره بعد از مدتي صبر كردن حتما با مردي ۳۱ يا ۳۲ ساله ازدواج ميكردند كه يك يا دو بچه هم داشت. اما امروز به خاطر پديده تجرد ناخواسته دختران، حتي مردان مطلقه ۴۷- ۴۸ ساله، بهراحتي ميتوانند با دختران مجرد ازدواج كنند و دختران ۳۱ -۳۲ سال بهراحتي داوطلب ازدواج با اين اشخاص هستند. طبعا مردان مطلقه هم ترجيح ميدهند با دختر ازدواج كنند تا زن مطلقهاي كه ممكن است تجربه تلخ شكست قبلي را وارد زندگي بكند. بنابراين مطلقههاي جوان ما متاسفانه جزو آمار زناني ميشوند كه داوطلبان زيادي براي رابطه جنسي دارند، اما هيچ داوطلبي براي ازدواج و تشكيل زندگي ندارند.
زنان مطلقه هم نهايتا چهار تا پنج سال تمام نيازهاي عاطفي و جنسي خود را سركوب كنند اما تا آخر عمر كه قادر به اين سركوب كردن نيستند. از طرف ديگر، امكان ازدواجي هم براي خود نميبينند. در نتيجه اين نيازها از آنان زناني را ميسازد كه متاسفانه در رابطههاي مكرر قرار ميگيرند و معشوقه مردان متأهل ميشوند. به اين ترتيب، زمينه اخلاقي جامعه متزلزل ميشود و خيانت به همسر، پديدهاي ميشود كه بالاترين آمار علت طلاق را بهخود اختصاص ميدهد؛ مسئلهاي كه از زمان بالا رفتن آمار طلاق و پديده تجرد ناخواسته، شايع شد.

 

دختران مجرد
دختران مجرد

 

پس امكان به انحراف رفتن زنان مطلقه وجود دارد!
در نتيجه عواملي كه گفتم، زنان مطلقه ما جزو كساني شدند كه خيلي كم داوطلبي براي ازدواج دارند اما همواره حتي همكاران آنان نيز داوطلب داشتن رابطه جنسي با آنها هستند. بهطوري كه قريب به اتفاق زنان مطلقه از ترس برملا شدن اين موضوع و اينكه همكاران بدانند آنها مطلقه هستند و بالقوه ميتوانند نيازهاي جنسي همكاران خود را پاسخ دهند، اين مسئله را پنهان ميكنند. چون در صورت برملا شدن، آنقدر اذيتشان ميكنند تا آنها به دعوت همكاران براي داشتن رابطه جنسي پاسخ مثبت دهند. چراكه تا همكاران آن زن ميفهمند كه او مطلقه است، شروع ميكنند به محبت كردن به وي. امروز به محض اينكه زني مطلقه شد، از رييس و كارمند و… همه چشم طمع به او داشته و توقع دارند، زن مطلقه نياز جنسيشان را پاسخ دهد. خُب، زن اگر مشكل خانوادگي يا مالي هم داشته باشد، زمينه كشيده شدن به مفاسد اخلاقي زياد ميشود. البته زنان مطلقه معمولا در ابتدا بهشدت در مقابل اين فشارها مقاومت ميكنند و آسيب هم ميبينند. اما وقتي ميبينند اين يك داستان غيرقابل حل است و ازدواجي هم صورت نميگيرد، كمكم به اين روابط تن ميدهند و معشوقه مردان متاهل ميشوند كه يا همكارشان است و يا همسايه و يا كسي كه در آژانس مسكن برايشان خانه گرفته و… بعد هم اسير دل بستنها و دل كندنهاي متعدد ميشوند.

چه مشكلات ديگري گريبانگير زنان بعد از طلاق ميشود؟
روابط گذشتهشان دستخوش تغيير ميشود. مثلا اگر در گذشته بهراحتي و بدون دغدغه خانه خواهر خود ميرفتند، حالا خواهر بهشدت نگران رفت و آمد خواهر مطلقه جوانش است. چون بالاخره همسر او هم مرد است… نه فقط اقوام، درباره دوستان هم همين اتفاق ميافتد. اقوام زن مطلقه بهشدت از معاشرت با او پرهيز ميكنند و علامت سوالها و رفتارهايي را بروز ميدهند. پس اولين اتفاق تنها شدن و زير نگاههاي معنيدار رفتن است. دومين اتفاق آن است كه اين آدم تنهايي كه قوم و خويش او را كنار گذاشته و در زندگي هم شكست خورده، نيازي طبيعي نيز دارد. اين نياز او را به سمت رابطه ميبرد. رابطه هم ماهيتش ايجاد دلبستگي و عشق است. بعد از يك مدتي كه اهدافي حل و فصل شد، مرد سرد ميشود و حالا زن مطلقه بايد دنبال او بدود. بعد آبروريزي ميشود و زن بايد دل بكند. دل كندن باعث افسردگي ميشود، افسردگي بيمارش ميكند، بايد دارو بخورد و افت كاري يا تحصيلي پيدا ميكند و… اتفاق بد ديگر اين است كه شغل برخي كارمندان طوري است كه بايد متأهل باشند. براي همين اگر در محل كارشان به هر دليلي بفهمند كه اينها مطلقهاند، ممكن است در ماهيت حفظ يا از دست دادن كارشان تأثير بگذارد. همچنين ممكن است آنقدر در محل كار تحت فشار داوطلبان رابطه قرار بگيرد كه خودش از سر كار رفتن منصرف شود. اتفاق بد ديگر اين است كه بعد از طلاق مجبور است به خانه پدرش برگردد و از اين به بعد سايه و نفس كشيدنش هم شماره و ارزيابي ميشود و بايد حساب و كتاب پس دهد. در حاليكه او ديگر آن دختر قديم نيست. يا مجبور است خانهاي مستقل بگيرد. در اين حالت يا درآمد كافي دارد كه فقط مسائل اجتماعي گريبانگيرش ميشود يا مشكلات مالي هم دارد. قبلا تحت تكفل همسر بوده و حالا براي حفظ استقلال و براي اينكه نميخواهد بار شكست را با رفتن به خانه پدر مضاعف كند، با پول مهريه خانهاي اجاره ميكند، اما بهدليل بيكاري و مشكلات مالي مجبور ميشود تن به رابطه دهد. اولين حادثه هم اين است كه در ابتدا به زن مطلقه نميگويند، ميخواهيم با تو رابطه برقرار كنيم. اول او را تحت فشار قرار ميدهند تا بعد خودشان نقش منجي را بازي كنند. يا وقتي از زير فشار بودن خسته شد، تن به خواسته بدهد.
اين اوضاع نابسامان مشكلات اجتماعي زنان بعد از طلاق، چارهاي هم دارد؟
معضل ايجاد شده بر اثر طلاق به چند پديده اجتماعي ديگر مربوط است، مثل همان تجرد ناخواسته و… خود آسيب طلاق را نميتوان حل كرد. حتي آمار طلاق پنج درصد هم باشد، همان مشكلات معاشرت با اقوام و دوستان و… وجود دارد و قابل حل نيست. اما بايد به اين نكته توجه كرد كه انتخاب بين زندگي كردن و طلاق گرفتن، انتخاب بين بد و بدتر است. طلاق خيلي بد است، اما اگر زندگي زن از خيلي بد هم بدتر است، مجبور ميشود طلاق بگيرد. او شبيه آدمي است كه در ساختمان چند طبقهاي است كه دچار آتش سوزي شده. فرد از ترس اينكه ساختمان دچار آتش سوزي شده، پايين ميپرد. درحاليكه معلوم نيست كجا فرود ميآيد و زنده ميماند يا نه! درحالي كه شايد اگر صبر ميكرد بعد از مختصري سوختن دست و پا نجات مييافت. اين است كه بايد گاهي به راهحلهاي ديگر فكر كرد. نكته بعد اين است كه مگر هميشه ميتوانيم از نو زندگيمان را شروع كنيم؟! مگر همه آن نيروها، انگيزهها و موقعيتهاي قبلي را داريم كه بتوانيم زندگي را از نو شروع كنيم؟! واقعيت اين است كه چنين نيست. بايد ديد كدام بد و كدام بدتر است. داستان طلاق داستان خوبي نيست كه بگوييم اين زندگي بد است، طلاق بگيريم خوب ميشود.

به نظر ميرسد با تغيير شرايط اجتماعي و فرهنگي ميتوان اين موضوع بد را تا حدودي امري طبيعي ساخت!
بله اما اگر اين اتفاق بيفتد كه خيلي كار ميبرد. اگر برادر شما بگويد كه ميخواهد با همدانشگاهي خود ازدواج كند كه عاشقش شده، اما قبلا سه سال متأهل بوده چه برخوردي با او ميكنيد؟! به او ميگوييد: «مگر ديوانه شدي؟ مگر دختر قحط آمده؟ اينهمه دختر مجرد، آنوقت تو ميخواهي با مطلقه ازدواج كني؟ اصلا معلوم نيست براي چه طلاق گرفته… شايد عيب از او بوده!» اين ما هستيم كه جامعه را ميسازيم. اينطور نيست كه بگوييم اي زندگي بيا جامعه ما را درست كن. ما مردمان همين سرزمين هستيم. ميگوييم اينهمه دخترهاي مجرد! طلاق پديده ضد اخلاق شده چون با تجرد ناخواسته دختران مواجه هستيم. الان دخترهاي كم سن و سال حتي با مردان ۴۰ ساله ازدواج ميكنند.

علت اين تجرد ناخواسته چيست؟
مشكل آنجايي آغاز ميشود كه پسران به دختران ميگويند اگر عاشقم هستي بايد به من سرويس جنسي بدهي. بعد هم وقتي همه سرويسها بيرون ازدواج ارائه ميشود و ازدواج هم به كاري سخت و هزينهبردار بدل شده است و… وقتي دختري خانه مجردي دوست پسر خود را تميز ميكند، برايش غذا درست ميكند و با آژانس ميفرستند و تازه پسر ميگويد تو خيلي دختر خوبي هستي، اما آشپزي آن يكي بهتر است و نوعي رقابت درست ميكند و مسابقه ميگذارد، چرا پسر ازدواج كند؟

مطالب مرتبط با این موضوع

278 دیدگاه

 1. خانم های مطلقه اول توجه کنیدکه کسی متوجه نشه شماطلاق گرفتیددراداره،دوم اینکه راجع به ازدواج مجددخوب فکرکنیدتاازچاله به چاه نیفتیداگرکسی پیشنهادسکس دادبهش بگیدکه به شرطی که اول بریم محضرخطبه عقددائم خوانده بشه بعدازعقدحاضرم رابطه داشته باشم

 2. سلام
  بنظر من هرمرد یا زنی به انحراف کشیده بشه مقصر اصلی همسرشه.
  شاید ما فکر کنیم که مساله یا مشکل خاصی نداریم و همه جوره همسرمونو تامین میکنیم ولی دراصل با نیازسنجی دوره ای از همسرمون و تلاشمون برای زندگی بهتر میتونیم زندگی مشترکمونو حفظ کنیم.
  همسرمن مشکلی داره که به هیچ عنوان برای رفعش تلاش نمیکنه بارها و بارها به روشهای مختلف نیازمو براش مطرح کردم ولی اون اهمیتی نمیده من از شکایت و طلاق و دادگاه متنفرم ولی واقعا مشکل همسرم مستقیم با روح و روان من بازی می کنه. و من نمیدونم تا کی میتونم تحمل کنم.
  خانمها آقایون خواهش میکنم نزارید مشکلات ساده ی حل شدنی باعث بشه زندگیتون از هم بباشه.
  مراقب دلهای مهربون و زندگی مشترکتون باشید.

 3. من با دختری که در بهزیستی بود و خانواده اش او را رها کرده بودند ازدواج کردم دختری پاک و معصوم. زندگی مشترکم دوازده سال طول کشید. او را بیش از حد دوست داشتم و به شدت وابسته اش شده بود ولی او از این موضوع سو استفاده کرد و هر روز خواسته هایش بیشتر و بیشتر میشد. اوایل خواسته هایش کوچک بود و من برای رسیدن به خواسته هایش تمام تلاشم را میکردم ولی بعد از سالها دیگر توان براورده کردن آنها را نداشتم و کمکم روابطمان سرد شد و در نهایت به دلیل دوستی با زنی که مطلقه بود فریب خورد و تصمیم به جدایی از من گرفت با توجه به اینکه ما پسری ۹ ساله داشتیم . من هم به طلاق توافقی رضایت دادم . اکنون من به همراه پسرم زندگی میکنم و او با گرفتن تمام زندگیی که سالها برای بدست آوردنش زحمت کشیدم به تنهایی به سر میبرد و تا امروز که نه ماه از طلاقمان میگذرد توانسته سالم و پاک زندگی کند. و من هر روز به امید اینکه روزی از کرده اش پشیمان شود و باز گردد روزهایم را سپری میکنم و میدانم که او دیگر نخواهد آمد . چه کنم دارم داغون میشم چه راهی برای رهایی از این درد سراغ دارید ……

  • سلام
   من با شما همدردم, همسر من مدتها بدون اینکه من بدونم به مواد مخدر رو آورده بود و این مساله باعث شد روابطمون هر روز سردتر بشه,ما از هم جدا شدیم, اما من هنوزم دوستش دارم و هنوز منتظرم پاک شه و برگرده, امید داشته باشیم, شاید درست شد

 4. تقریبا همه دیدگاهها رو خوندم، به فرموده پیامبر اسلام (ص) طلاق مغبوض ترین حلال نزد خداست.
  و واقعا همین طوره تو جامعه الآنم همینطوره، از یه طرفی با دخترایی مواجهیم که انتظار دارن هرچی تو خونه پدرشون نداشتن رو شوهرشون واسشون انجام بده با چشم و هم چشمی زندگی خودشون و همسرشون رو خراب میکنن و از طرف دیگه با مردایی مواجهیم که هنوز افکار مجردی دارن رفیق بازن و بی مسئولیت حالا اعتیاد هم بهش اضافه شده، خدا به هممون رحم کنه البته این وسط دل خیلی از پسرا و دخترا میشکنه که تاوان داره

 5. اينكه كه ادم قاطعانه تصميميو بگيره و جدا شه
  خيلي بهتر ازينه كه تو يه زندگي كثافت بمونه و خيانت كنه
  من شخصا نظر مردم حتي يكدرصد هم برام مهم نيست
  و به اين بقين دارم كه خوشبختي بايد رضايت دروني از زندگي باشه
  ممكنه خياليا تو چشم مردم خوشبخت باشن ولي اون ارامش خاطر و رضايت قلبيو تو زندگي شخصيشون نداشته باشن وبه نظر من نداشتن رضايت دروني نهايته بدبختيه
  گاهي وقتا بعضي زندگيا ادامه دادنش به معني تباه كردن و تلف كردن عمره
  همه ي ما ادما يك بار به اين دنيا مي ايم و يكبار حق زندگي داريم
  پس هيچ دليلي نداره كه اون يكبارو با كسي زندگي كنيم كه هيچ وجه مشت كي باهاش نداريم .

 6. چه قدر نظرات ناراحت کننده است
  منم با بچه جدا شدم
  دقیقا حس میکنم همه مردان چنین نظری دارند
  همه اعم از زن و مرد فکر میکنن حتما با یکی هستم
  من که هیچکدومو حلال نمیکنم حالا برن با فکراشون خوش باشن
  من اگه طلاق گرفتم بههیچ کس ربطی نداره
  با طلاق گرفتم انگار از مردم یه شهر طلاق گرفتم
  راحت شدم
  ولی به هیچ کس توصیه نمیکنم
  چون بعدا ذوباره سختی از نوع دیگه میاد سراغت
  از نظر مالی مشکل ندارم
  ولی از تنهایی رنج میبرم هر چند که قبلا هم تنها بودم
  ولی خاستگاری که وافعا ترا به خاطر خودت بخاد نه پولت تقریبا نیس

  • از نظر من شما باید ببینید کسایی رو که اطرافتون هستن و میخان که با شما باشن نه اونی که لزوما خودت میخای

   • خب مشکل دقیقا همون هایی هستندکه می خوان باخانم مطلقه باشن قطعااوناآدم هایی هستندکه نگاه جنسی یاابزاری یاسکسی دارندبه خانم مطلقه ولی خانم مطلقه چون ممکنه یک زن عفیف وپاکدامن باشه نمی خوادبااوناباشه یااوناباهاش باشن اینویادبگیرید

    • همه این دیدو ندارن .کسایی هستن بخاطر احساس پیشقدم شن .بهرحال بنده ازین دید در جمعه متاثر ومتاسفم.

 7. من خودم طلاق گرفتم.زنم عاشق برادرم شد وفقط به خاطر یه حس اشتباه ترجیح داد با یه بچه جدا بشیم بعد طلاق هم رفت سمت برادرم اما اون اصلا حسی نداشت بهش بعدش اومد دوباره به حساب خودش منو فریب بده باهاش دوباره عقد کنم ولی من دیگه از دلم رفته بود من به خودم حق میدم راجع به زن مطلقه هر فکری بکنم
  با تشکر

  • خیلی تاسف خوردم. اصلا ناراحت نشو خوشحال باش اونی که مال تو نبود خودشو نشون داد. به خدا توکل کن و منتظر همسر واقعیت باش خدا بزرگه.

 8. سید حامد

  فقط میتونم بگم متاسفم برا خودم که‌تو کشوری زندگی میکنم که خیانت توش مد شده و مسئولین مملکت هم عوض راه چاره باشن با قانون های من در اورده ای که تصویب میکنن و اجرایی میشه روز به روز باعث افزایش فحشا و خیانت و بی بند و باری میشه چه مجرد هاش چه متاهل هاو این امار طلاق رو برسی کنن میفهمن که اگه همین جور پیش بره چند سال دیگه پدیده ای به اسم ازدواج رخ نخواهد داد واقعا ما داریم به کجا میریم؟؟!!!!….

  • تازه کشور ما از بقیه کشورا خیلی بهتره. من با خیلی خارجیا در ارتباط بودم و میبینم که بی بند و باری از سر و روشون میریزه حتی در ارتباطم نباشید میبینید که خیلی از افراد مشهور در طول عمرشون چند بار همسر عوض کردن چند بار رابطه بدون ازدواج داشتن چند تا بچه حروم زاده که تا چند سال پدرشونو نمیشناختن و عقده ای شدن

 9. خانم ها و آقایون محترم انقدر در مورد جنس مخالفتون قضاوت بیجا نکنید همه مثل هم نیستن پس بهتره برای خوشبختی همدیگه دعا کنیم… ان شاءالله همتون خوشبخت و عاقبت بخیر بشین….

 10. با سلام من ۳۴سالمه در آستانهطلاقم شش ماه زندگی مشترک داشتم همسرم معتاد شیشه ای، فحاش، دست بزن داره، پرخاشگر، شکاک بنظر شما میشه با همچین آدمی ساخت؟ من شاغلم و بچه ندارم

 11. من ۲۹ سالم
  واقعا متاثر ناراحتم از این همه طلاق خودم هم جدا شدم
  الان سختمه بخوام اعتماد کنم
  زندگیم مشکلات زیاد داشت از طرفی هم عذاب وجدان گرفتم یه خانم مهر طلاق به شناسنامه اش زدم
  اما روی حرف با خانم هاست اینقدر مرد ها رو متهم نکنید
  من نه معتاد بودم نه بیکاره بودم نه خیانت کردم کاری هم بودم ورزشکار بودم هستم
  اتفاقا خیلی هم خوش اخلاق بودم
  ولی بخاطر دلسوزی ادامه دادم اما جایی رسید که دیگه نتونستم ادامه بدم
  دروغ هم بهم گفته شد . دیگه نمی تونم اعتماد کنم
  واقعا سخت شده زندگی برام
  الان تو ۲۹ سالگی با اجازتون مهریه ام دارم پرداخت می کنم
  اینقدر از خانم ها حمایت نکنید امثال من هم هستند که باخت دادند
  دیگه نمی تونم زندگیم درست کنم چون هفت سال از زندگیم رفت تبعاتش تا ده سال دیگه هم‌هست

 12. سلام ب دوستان.من هم زنی مطلقه هستم ولی نگاه من به زندگی شاید با خیلی از خانمها و دخترخانمها فرق کنه من تمام فکرم خداست عبادت خدا و همیشه امید دارم چون انسان وقتی ی قلب صادق و باخدا داشته باشه زندگی هم روی خوششو بهش نشون میده.تنها چیزی ک در خودم میبینم نجابتمه. پاک بودنوموندن مهمه چ دختر چ زن.قصد ازدواج دارم برای آرامش امنیت داشتن همدم.پاک باشید مطمئن باشید خدا هوامونوداره. مرسی

 13. زنده باد ایران

  سلام
  خدایی حتی عنوان مقاله هم میتونست بهتر باشه، اکثر نظرات رو خوندم، تو جامعه ما که اینقدر طلاق زیاد شده چه تو خانواده های بی بند و بار چه خانواده های مذهبی و با شرافت، و با یه نگاه ساده دوربرمون میبیتیم عوامل مختلف و هزار رنگ طلاق رو، دخترک های مظلومی که بکارت که هیچ تمام احساسات و کاخ آرزو هاشون را باختن و هیچ حقی یا مقدار ناچیزی از کل حقش از زندگی چند ساله نصیبشون نشد و پدر زحمتکش و شریفش حتی پول خرج کرد تا دخترش را از جنهم متاهلی آزاد کند، و دختران وقیحی که تمام دنیای یک پسر پاک رو بر باد دادن و با شهوترانی و هوس بازی، دسترنج چندین ساله پسرک را به تاراج بردن، واقعا عقل شما با دیدین این ها تو جامعه چه فکر میکند?بهتر نیست کمی علمی تر و منصفانه تر بنویسیم?
  بهتر نیست بیاییم فرق بگذاریم بین پسرهای ناسازگار و سازگا،ی که دچار طلاق شدن و همچنین دختر های سازگار و ناسازگار که دچار طلاق شدن? یعنی بین ما ۷۰ میلیون کسی نیست داد بزنه بگه بابا کشور با اه اه کردن به طلاق مشکلش حل نمیشه، بیایید بگیم دخترای بد و پسرای بد تو زندگی مشترک کیا هستن. بیاییم الگو بگیریم از دخترای خوب و پسرای خوب و سیاست ها و اخلاقشون …
  خلاصه اینکه این مقاله فکر کنم شاید بدرد ۱۰ درصد افرادی که با مسئله طلاق مواجه هستن هم نخوره چون با قشر خاصی از جامعه طرفه که کم هستن ولی خیلی تو چشمن.
  امیدوارم همه دخترای خوب و پسرای خوب طلاق گرفته خوشبخت و شاد و موفق بشن.آمین

 14. یه سوال از زنان
  شما که میگویید چند همسری مردان مربوط به دوره ارتجا و عقب ماندگی است چرا مهریه و نفقه که مال قدیمه طلب می کنید. واقعا ریاکار هستید

  • اکثر دختران به این نتیجه رسیدن به اندازه توان آقا داماد عندالمطالبه بدن، اگه به همسرشون و توانایی هاش اعتماد داشته باشن بقیه اش را عندالاستطالعه میزارن.
   مشکل اینجاست که ما نه مفهوم مهریه و مقدارش رو میدونیم نه مفهوم چند همسری یا ازدواج موقت و زمانش را
   کاش برنامه سمت خدا و صحبت ها راجع به مهریه و چند همسری را دانلود کنید تا ببینید چقدر مفاهیم ساده و زیبایی هستن و با فطرت زن و مرد جور در میاد،
   تو رو بخدا دهه ۶۰ ای ها و دهه ۷۰ ای ها بیایید قول بدیم به خودمون بدون مطالعه دقیق حرف نزنیم.بابا گوشمون پره از چرندیات و خرافات …

   • نجمه خانم اگه شوهر شما چند تا صيغه و معشوقه و زن بگيره با فطرت شما جور درمياد؟!!!
    عجب…..

  • آقا ناصر اگه زمانى رسيد كه قانون ما از دادن حق طلاق و حضانت و صيغه و.. به مردان دست كشيد و اين حقوق دوطرفه شد زنها هم از تنها حقى كه در ازدواج دارن يعنى مهريه با كمال ميل دست ميكشن.

 15. اون خانمایی که طلاق میگیرن و با عشق قدیمیشون ازدواج میکنن و میان اینجا نظر میدن که طلاق بد نبوده و حالا هم خیلی خوشبختن احتمالا متوجه هستند که اون اقایی که بازیچه اینها شده ادم هست؟؟یا مثل خانمی مطلقه ای که با هزار تا ادعای عشق نامزد من شد و بعد با یه اقا پسر شش سال کوچکتر خودش بهم خیانت کرد و ترجیح داد زندگی دائمی را بفروشه به معشوقه بودن و و تنها جوابش این بود که خوب این اقا خوشگلتره چرا من خوشگلتر انتخاب نکنم!!!
  فکر میکنم جامعه حق داره خیلی بد بینانه تر از این حرفها به زنان مطلقه و زندگی واقعیشون نگاه کنه علیرغم احترام به زنانی که مجبور به طلاق شده اند خیل عظمی دنبال تنوع طلبی ولگردی و ….هستند .وحتی چنان درگیر شهواتشون هستند که اینده خودشون پیر شدن و تنهایی را نمیفهمن و با به به و چه چه چهار تا اقای مجرد گرسنه زندگیشون را به باد دادند …….

  • خب چرا برا زنت کم بذاری ک جذب مرد دیگه بشه .چرا اینقدر بدبین باشی ک انرژی مثبت زنتو بگیری دل زنتو بشکنی ک سرد بشه ازت .چرا با وجود خدا و زن و بچه ت دم از تنهایی بزنی ک دلش بشکنه

 16. اگر چنانکه از نظر شناسنامه ای مسلمان هستیم واقعا” مسلمان باشیم در هر شرایطی که قرار میگیریم به احکام ودستورات دین عمل کنیم افراط وتفریط را کنار بگذاریم وازداواج موقت را هم تک بعدی نکاه نکنیم و بفکر سوء استفاده از همدیگر نباشیم آن را نیز نوعی زندگی بدانیم چهار چوبهای آن رعایت کنیم بسیاری مشکلات مطرح در این زمینه ها پیش نخوا هد آمد فقط باید زحمت کشید یاد گرفت تا غلط انجام نگیرد تا نتیجه غلط داشته باشد هر کار غلط نتیجه غلط می دهد من قبلا: نظر ندادم

 17. اگر چنانکه از نظر شناسنامه ای مسلمان هستیم واقعا” مسلمان باشیم در هر شرایطی که قرار میگیریم به احکام ودستورات دین عمل کنیم افراط وتفریط را کنار بگذاریم وازداواج موقت را هم تک بعدی نکاه نکنیم و بفکر سوء استفاده از همدیگر نباشیم آن را نیز نوعی زندگی بدانیم چهار چوبهای آن رعایت کنیم بسیاری مشکلات مطرح در این زمینه ها پیش نخوا هد آمد فقط باید زحمت کشید یاد گرفت تا غلط انجام نگیرد تا نتیجه غلط داشته باشد هر کار غلط نتیجه غلط می دهد

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *