خانه / بایگانی برچسب: گیاهان دارویی (صفحه 23)

بایگانی برچسب: گیاهان دارویی

املج (آمله)

گرمای خون را فرو می نشاند .ریشه موها را قوی می گرداند و مو را به رنگ سیاه در می آورد . مفاصل :برای پی ها و مفاصل مفید است . چشم :دید را تقویت می کند . نفس و سینه :قلب را قوت و صفا می دهد و مایه …

ادامه نوشته »

افتیمون

ده درهم از آن ر درنیم رطل شیر میخیسانند و میفشارند و با پانزده مثقال سکنجبین مخلوط میکنند و میخورند تا یک هفته ادامه میدهند برای تپش قلب و ترس از تنهایی ، مالیخولیا و تشنج مفید است در معجون بکار میرود

ادامه نوشته »

پای کلاغ (اطریلال)

یک درهم از آن با عسل باد شکن است و برای قولنج و تاب روده مفید است و در معجونی دیگر برای پیسی مفید است که بیمار با ید نخست در آفتاب بنشیند و از آب بپرهیزد تا عرق کند و سه روز باید این کار را ادامه دهد تا …

ادامه نوشته »

اسفنج

فتیله اش زخم را وسعت می بخشد و اگر آنرا بسوزانند و با روغن زیتون مرهم کنند و بر غده های خنازیری ضماد کنند آنها را حل مینماید و سنگی که در میان ان است سنگ مثانه را خورد میکندضماد میشود

ادامه نوشته »

اسقیل (عنصل – پباز دشتی)

ضمادش برای زگیل و شقاقی که از سرما پدید آمده باشد مفید است و اگر داخل آن را با سرکه بسایند مالیدنش در حمام برای بحق (لکه های روی پوست) سود بخش میباشد و اگر تخم آنرا با سرکه انگور با اندازه نخود حب کنند و آنرا در انجیری که …

ادامه نوشته »