کانال تلگرام پارسی طب صفحه اینستاگرام پارسی طب
خانه / دسته بندی مقالات / طب سنتی و مکمل / خواص تعدادی از گیاهان دارویی
خواص تعدادی از گیاهان دارویی
خواص تعدادی از گیاهان دارویی

خواص تعدادی از گیاهان دارویی

لادن

گياهي است که نامش قاسوس مي باشد .شبنمي که بر اين گياه مي نشيند از ماده اي که در گياه است تأثير مي پذيرد و از ماده تراوشي و شبنم چيزي پديد مي آيد که بوي خوش دارد .
بزها وقتي در چراگاه به اين گياه مي رسند و از آن مي چرند و گردن به گياه مي سايند اين ماده به مو وپشم آنها مي چسبند و مردم آن را جدا مي کنند و اين جدا شده را لادن مي نامند .خالص آن لادني است که به موهاي بالايي چسبيده و گرد و خاک نديده است .بهترين نوعش لادن چرب و سنگين و زود رنگ قبرسي است که بوي خوش دارد و ريگ در آن نفوذ نکرده است و در روغن تمامش مي گدازد و هيچ دردي بجا نمي گذارد اما لادن سياه قير مانند خوب نيست .

مزاج :گرم و خشک

خاصيت :بسيار لطيف ، کمي قبض ، رساننده رطوبت هاي متراکم که به اعتدال آنها را تحليل مي برد .نيرويي جذب کننده و گرمي بخش در آن هست که دهانه رگها را باز مي کند و مسکن درد است .

آرايش: لادن و به ويژه اگر با روغن آس و آب انگور کهنه باشد از لطافتش که ژرفا رواست مواد تباه زير پوست را تحليل مي برد و پوست را از آلايش گوشتخوار پاک مي کند و سبب رويش مو ،افزوني مو و تراکم مو مي شود .زيرا ماده سازگار با مو را به سوي پوست و رستنگاه مو مي کشاند. در اوايل طاس شدن و براي جلوگيري از ريزش و کم شدن موي سر بسيار مفيد است .
زخم و قرحه :زخم هاي وخيم و صعب العلاج را خوب مي کند .

سر : لادن مخلوط با روغن گل را در گوش بچکانند ، درد تسکين مي يابد . از داروهاي ضد سردرد و تپش مي باشد .
نفس کش: خوردنش داروي سرفه است .
اندام هاي دفعي: فرزجه از لادن ورم و زخم را از بين مي برد .
اگر با آب انگور غليظ کهنه خورده شود شکم را بند مي آورد و بول را ريزش مي دهد .

لاجورد

قوتش همان قوت صمغ گياه بدران و کمي از آن ضعيف تر است .
مزاج :گرم و خشک
خاصيت :گزنده ، گنداننده ، زداينده همراه تندي و کمي گيرندگي . مي سوزاند و زخم مي آورد .
آرايش :زگيل ها را از بين مي برد .
چشم :رويشگاه موي مژه را به بهترين حالت در مي آورد . موي مژه را زياد مي کند .
سينه :درمان نفس بريدگي ناشي از خستگي است .
اندام هاي دفعي :بخورند يا بردارند ريزش ملايم به بول مي دهد ، داروي درد گرده است .

لاک

شيره گياهي است که به مر شبيه است .لاک بوي خوش دارد و بايد در استعمال آن مواظب باشند .
آرايش :بسيار لاغر کننده است .
نفس کش :در تپش قلب مفيد است .
اندام هاي غذا : تقويت کبد مي کند و در علاج يرقان و استسقا و درد کبد سودمند است .

لايه
بهترين و سالم ترين دردي لايه آب انگور غليظ و کهنه و سپس هر آنچه شبيه است . دردي سرکه بسيار تند و قوي است .بايد آن را بعد از خشک کردن ساييده و چون سوزاندن کف دريا سوزاند .يعني بايد آن را در پارچه گل اندود يا در ديگ گذاشت تا بسوزد .
بايد آن قدر بسوزد تا سفيد رنگ گردد و گردي لطيف گردد .
هر نوع دردي که کهنه نباشد براي نفع دارويي بايد سوزانده شود و آنگاه به کار برده شود . دردي کهنه از قوتش کم شده است و نياز به سوختن ندارد . بايد دردي را در ظرف هاي ويژه نگاهداري کنند که هوا نزند و گاهي دردي را همچون توتيا شستشو مي دهند .
خاصيت :دردي سرکه قوي ترين دردي ، زداينده و جمع کننده است . سوخته آن سوزنده است و با نيروي ديگري که در آن وجود دارد مي گنداند .
آرايش:دردي سوخته با صمغ درخت صنوبر سپيدي ناخن را از بين مي برد .
دمل و جوش :دردي ناسوخته به تنهايي داروي التهاب ورم است و اگر با آس باشد التهاب را فرو نشاند و جوش هايي را که چرک ندارند علاج مي نمايد. سينه :دردي ناسوخته سيلان مواد را از معده مانع مي شود .
دردي ناسوخته ضماد شود و از خارج بر رحم بگذارند نزيف حيض را باز مي دارد .

لبلاب

مزاج :تقريباً در سردي و گرمي برابر است و تا اندازه اي گرايش به گرمي دارد .
خاصيت :گدازنده و باز کننده است .
آرايش :شير لبلاب بزرگ مو را مي سترد و شپش کش است .
زخم و قرحه :اگر با موم و روغن گل (قيروطي ) مرهم شود بهترين داروي سوختگي است .
سر :در گوش چکاندن افشره اش درد گوش را تسکين مي دهد و ورم گرم گوش را فرو مي نشاند .لبلاب رطوبت هاي مزمن و زخم هاي کهنه شده گوش را علاج مي کند .افشره آن براي سردرد مزمن مفيد است .
اندام هاي تنفسي : برنشيت را تنقيه مي کند ،براي سينه و شپش خوب است. اندام ها ي غذا :راه بندان کبد را باز مي کند .
اندام هاي دفعي :آب لبلاب زرداب سوزنده را بيرون مي آورد و ناپخته اش بهتر است .

لعل معبري

صمغي است بدمزه که ره آورد عربستان است .
خاصيت :کمي چسبندگي دارد .
آرايش:اثر زخم را بزودي از بين مي برد . براي لاغر شدن هر روز مقداري را با سکنجبين يا آب بخورند بسيار سود مي بينند .
سر :در علاج افتادن گوشت لثه و تسکين درد دندان بي مانند است .
چشم :جلاي ديده است .
نفس کش :با عسل آب داروي برنشيت است . کشتي گيران به کار مي برند .
اندام هاي غذا :سه روز سکنجبين بخورند طحال را بسيار لاغر مي کند .
اندام هاي راننده :با عسلاب حيض را راه مي اندازد .

لوبيا

مزاج : گويند سرد و خشک است ولي عده اي مي گويند گرم است و لوبياي سرخ از هرنوع گرم مزاج تر است .
خاصيت :لوبيا از ماش زود هضم تر است ولي باد آورتر است و باقلا از لوبيا بادزاتر مي باشد .
نفس کش :براي سينه و شش خوب است .
اندام هاي غذا :خلط غليظ پديد مي آورد و دفع گزندش با خردل ، سرکه و نمک ، فلفل و مرزه است .
اندام هاي دفعي :لوبيا و به ويژه لوبياي سرخ اگر با روغن سنبل باشد حيض را ريزش مي دهد .

لوبياي مصري

گياهي است که به لوبيا گرگي شبيه است و از اين روي آن را ترمس ناميده اند و ترمس لوبيا گرگي است .
مزاج:گرم و خشک
خاصيت درماني :به حالت اعتدال مي خشکاند و زداينده است .
آرايش:لکه هاي سياه صورت را به حالتي معتدل از بين مي برد .
زهرها :جالينوس فرمايد : اين گياه مخصوصاً براي دفع گزند سگ هار بسيار خوب است و بيماراني را نجات داده و از اين رو يونانيان آن را آلوسن ناميده اند .(شفاي هاري )

لوبيا گرگي

کاشتني و بياباني هست .
ترمس بياباني تأثيرش بيشتر اما کوچکتر است .
مزاج :گرم و خشک
خاصيت : تلخيش زداينده و تحليل برنده بي آزار است .
آرايش :مو را نازک مي کند ، ترمس و به ويژه اگر در آب باران بپزند تا از هم بپاشد و آب آن را بر پوست بمالند در زدودن لکه هاي رخسار و لک و پيس و برص و لکه هاي خون خشک شده و جوش هاي صورت بسيار مفيد است و رخساره را جلا مي دهد .
ورم و جوش :علاوه بر جوش صورت در علاج زخم و ورم گرم و خنازير و سخت شدني ها مفيد است به شرطي که با سرکه و عسل و تأثيرش از بدني تا بدني متفاوت است .
زخم و قرحه :ترمس که با بيخ خاما لاون ضماد مي شود داروي گري است و حتي گري حيوانات را نيز شفا مي دهد و در علاج خوره ، گري خشک ، زخم بد و پليد مفيد است .
مفاصل : ضمادش داروي بيماري اعصاب است .
سر : آردش علاج زخم تر سر است .
اندام هاي غذا :ترمس و به ويژه اگر با سرکه و عسل بپزند يا با عسل و فيجن و فلفل بپزند راه بندان هاي کبد و طحال را باز مي کند .
اندام هاي راننده :پخته اش را بر ناف بمالند و از آن بخورند يا با عسل مخلوط کنند و بليسند يا با سرکه بخورند داروي کرم و کرم کدو و در تسکين درد بيماري اعصاب مفيد است . اگر با فيجن و فلفل بخورند و بردارند يا با مرو عسل مخلوط کنند و بردارند حيض را راه مي اندازد .
اگر با عسل و سرکه بخورند کرم ها را بيرون مي آورد .
بول را ريزش مي دهد و قبض است .

«م »

مارچوبه

ديسقوريدوس گويد :بعضي اين گياه را ميان و گاهي اسفاراعس و در بعضي جاها مواقينوس مي گويند و سکاني مي پندارند که اگر شاخ گوسفند نر را خرد و در خاک کنند مارچوبه از آن مي رويد .
مزاج :گرم است و هر چه سخت تر مي شود گرمي آن بيشتر مي شود و شيري از آن مي تراود که بسيار گرم و زبان سوز است .
خاصيت :مارچوبه عموماً و به ويژه مارچوبه سنگلاخي براي باز شدن بندآمدن هاي دروني و به ويژه انسدادهاي کبد و کليه مفيد است و خاصيت زدايندگي دارد .
مفاصل :آب پزش را براي رفع درد پشت و علاج بيماري اعصاب مي خورند .
سر :بيخ مارچوبه را با سرکه يا بيخ و تخم را با هم بپزند در تسکين درد دندان بسيار مؤثر است .
اندام هاي غذا :انسدادهاي کبد را باز مي کند ، داروي يرقان است . کمي دل بهم خوردن در بر دارد .
اندام هاي دفعي :روفس پنداشته است که قبض است .شايد از ادرار آوردنش باشد .ديگري عقيده دارد که آب پخته آن ملين است و اکثريت بر آنند که در علاج قولنج بلغمي و بادي مفيد است .بيخ آب پز مارچوبه ادرار بول مي کند .عسرالبول را از بين مي برد .شهوت انگيز است . در دشواري بارداري کمک مي نمايد .تخم آن را بردارند (شياف کنند ) حيض را راه مي اندازد و بستگي هاي کليه را باز مي نمايد .
زهرها :با آب انگور کهنه بپزند پادزهر رتيل است و پخته آن سگ را مي کشد .

ماميثا

بلوط مانندهايي است زرد رنگ مايل به سياهي و زودشکن . تلخ است و ترکيبي از گوهر آبي و خاکي دارد . سردي آبي اش زياد نيست و هم مزاج آب آبگيرها است .
اين گياه اکثراً در بلندي ها مي رويد و ريشه اش بسيار تند بو ، تلخ مزه و افشره اش به رنگ زعفران است .
مزاج :سرد و خشک
خاصيت :گيرنده ولي ملايم .
ورم و جوش :در علاج ورم گرم و پر مايه مفيد است . باد سرخ کم و ناتوان را در بدن هاي سخت شفا مي دهد . اما شايسته بدنهاي کوچک و نرم نيست زيرا بسيار خشکاننده است .
چشم : درد چشمي را که در مرحله اول باشد شفا مي دهد .

ماش دارو

اين گياه شاخه هاي باريک سرخ مايل به سياهي يا سبز است . گلش سرخ تيره و تلخ مزه و کمي گيرنده است يا تند مزه است و تلخ نيست .
مزاج :گرم و خشک
خاصيت : باز کننده ، زداينده ، در پاک نمودن اندام هاي داخلي بسيار مؤثر و نيرويي اسهال کننده هم دارد .
ورم و جوش :ورم سخت را نرم مي کند و به ويژه علاج ورم پستان است .
زخم و قرحه :با عسل ضماد شود زخم ها را بهم مي آورد و زخم گنديده را از ميان بر مي دارد .
مفاصل :داروي بيماري اعصاب و اگر با عسل باشد بهتر است .
اندام هاي غذا :داروي بيماري هاي کبد است و بند آمدن هاي کبد را باز مي کند .
علاج طحال و يرقان سودايي است به شرطي که هفت روز پياپي بخورند .
اندام هاي دفعي :راه بندان زهدان را باز مي کند . بي اختياري ادرار را از بين مي برد .
بول و حيض را راه مي اندازد .علاج درد گرده است .
اگر با عسل فرزجه بشود زهدان را مي پالايد . اگر دو مثقال از اين دارو با عسل يا انجير شياف گردد بلغم را مي راند .
زهرها : پادزهر سمي است که بعضي آن را (اورقطون )مي نامند .

ماهي

در انتخاب ماهي بايد دقت کرد که بسيار بزرگ و کلفت و سخت گوشت نباشد . بسيار خشک و بسيار چرب خوب نيستند . ماهي هاي دريايي عموماً خوب و گوشت لطيف دارند و در ميان آنها هر آنچه پناهگاهش کنار آبهاي سنگي و گردشگاهش آبخيزهاي پر حرکت است بهتر است .
مزاج :همه انواع ماهي سرد و تر هستند .ماهي شور گرم و خشک است .خاصيت :ماهي تازه بلغم آبکي بوجود مي آورد . اعصاب را سستي مي دهد . تنها با معده اي سازگار است که بسيار گرم باشد و خوني که از او توليد مي شود رقيق است .
زخم و قرحه :سر ماهي هاي خشکيده را در آفتاب بسوزانند ، سوخته اش گوشت زياد زخم را بر مي کند . سرايت زخم را منع مي کند . زگيل ها را از بين مي برد .
آب پز ماهي شور زخم هاي گنديده را شستشو مي دهد و در علاج آنها مفيد است .
مفاصل :با آب پز ماهي شور چندين بار وارد کردن به بدن (آمپول و شياف و…) کنند در علاج درد سرين بسيار مفيد است . آب پز ماهي تازه اعصاب را سست مي کند .
سر :ماهي هاي ريزي که شاميان آن را حير (صيدا ) مي گويند اگر از آنها آبکامه تهيه شود و بدان مزمزه کنند زخم هاي پليد دهان شفا مي يابد . لرز ماهي زنده را نزديک سر دردمند کنند سر را کرخ مي کند و احساس درد از بين مي رود .
چشم :پوست نوعي ماهي را بر پلک گر شده بمالند مفيد است .پوست سيفانوس را مي سوزانند ، يکي از داروهاي چشم بشمار مي آيد . چنان که اگر با نمک مخلوط باشد و در چشم بکشند ناخنه را از بين مي برد .
خوردن ماهي سرخ کرده سبب تم چشم مي شود .
سينه :جري تازه و نمک سود در تنقيه و قصبه الريه و صاف نمودن صدا مفيد است .سر ماهي هاي خشک شده نمک سود ، داروي آماس زبان کوچک است . ماده سر يشمي ماهي را در سوپ بريزند و بخورند مانع خون بر آوردن است .
سر ماهي هاي ريز نمک سود در آفتاب خشکيده در علاج ترک هاي اطراف مقعد بسيار سودمند است . گوشت ماهي اگر تازه باشد و به گرمي بخورند غريزه جنسي را زياد مي کند .کسي که تازه به زخم روده گرفتار آمده در آب پز نمکين ملخ دريايي نمک سود بنشيند بسيار سود مي بيند .
زهرها :سوخته سرماهي در آفتاب خشکيده نمک سود ، برگزيده سگ هار و جاي نيش کژدم بگذارند مفيد است .

ماه پروين

تکه هايي است شبيه زراوند و از آن باريک تر است . در تأثير بعضي همانند زراوند و از آن قوي تر است . با بيش هم رستنگاه است و بيش در همسايگي آن قوت خود را بسيار از دست مي دهد .
ماسرجويه گويد :قوت ماه پروين چون قوت گياه درونه و از درونه ناتوان تر است .
زهرها :پادزهر همه سم ها است . از مار گرفته تا بيش و غيره .

ماهودانه

ماهودانه را حب الملوک نيز مي گويند . درختش را در مملکت ما ، سيستان مي نامند .برگ هايش به ماهي هاي ريز مي مانند که به درازاي يک انگشت باشند .
مزاج :گرم و خشک
مفاصل :مسهل است و از اسهالي که مي دهد علاج درد مفاصل و نقرس و بيماري اعصاب است .
اندام هاي غذا :در علاج استسقا مفيد است .

مازو

مازو ثمر در درختي است بسيار بزرگ که در بعضي اماکن موجود است .
مازو دو نوع است :يکي سبز ، شاداب ، کوچک حجم ، دندانه دار و بي سوراخ که آن را مازوي سبز هم مي گويند .
نوع دوم صاف و سبک و داراي سوراخ است .
مازوي خوب آن است که کال ،سنگين وزن و سخت باشد . مازوي زرد و سست و سبک قوتش کم است و بر اخگر نهي مي سوزد .
مزاج :سرد و خشک
خاصيت :بسيار قبض و رطوبت ها را از جريان باز مي دارد و گوهر سرد خاکي دارد .
آرايش: آب و آب پز مازو رنگ مشک مو است .
زخم و قرحه :با سرکه بر ( بيماري ويروسي ) مالند قوبا را از بين مي برد .
سائيده مازو را بر گوشت سست و زائد پاشند مي گدازد .
سر :رطوبت هاي تباه را به زبان و لثه نمي دهد . داروي زخم دهان و به ويژه اگر با سرکه باشد در شفا دادن زخم دهان کودکان بسيار سودمند است و اگر بر دندان کرم خورده بگذارند سود مي بينند .
اندام هاي راننده :سائيده مازو را در آب حل کنند و بخورند علاج زخم روده و اسهال هميشگي است و اگر با غذا مخلوط کنند باز در علاج اسهال مزمن مفيد است .

مازيون (هفت برگ )

از گياهان بزرگ شيردار است و بر دو نوع :يکي برگش بزرگ و نازک و ديگري کوچک و ستبر است .نوع اول بهتر است و اگر نوعش سياه باشد کم قاتل است .
بهترينش آن است که برگ زياد دارد و برگ ها به برگ درخت زيتون شبيهند و لطيف تر .
مزاج :گرم و خشک
خاصيت :زداينده ، پاک کننده و پوست کن است و بسيار تند .
آرايش:هر نوع از آن را که با گوگرد مخلوط کنند و بر پوست بمالند علاج لک و پيس و کک و مک و لکه هاي سفيد پوست است .
زخم و قرحه :همه انواع آن که با عسل مخلوط شوند بيماري ويروسي و زخم پليد را درمان مي کند .
سر : آب پز آن و بخصوص آب پز نوع سياهرنگ آن در دهان بگردانند درد دندان تسکين مي يابد .مازيون را با فلفل و موم عجين کنند و تکه اي از آن بر دندان دردمند بچسبانند سود مي بينند .
اندام هاي غذا:مازريون براي کبد بسيار بد است.
اندام هاي دفعي :مازريون و به ويژه آنچه از گياه سبزش که در وقت گل دادن است مي گيرند ماده آبکي را بيرون مي دهد .
زهرها :مازريون را همراه آب انگور کهنه بنوشند پادزهر حشرات است . مازريون سياه را که سم قاتل است اگر با قاوت مخلوط کنند و به وسيله ي آب و روغن زيتون عجين کنند موش و سگ و خوک را مي کشد .
آدمي دچار افسردگي و استفراغ و اسهال شديد شده و مي ميرد .

محلب

آلوبالوي تلخ ، بهترينش سفيد رنگ صاف مرواريدي است .
مزاج :گرم و خشک
خاصيت :زداينده ، لطيف ، تحليل برنده و مسکن درد است .
مفاصل :در علاج پهلو درد و درد پشت داروي خوبي است .
اندام هاي تنفسي :با عسل آب بخورند در غش کردن سودمند است . داروي قولنج و سنگ کليه و سنگ مثانه است .

مر

صمغي است که خالص و تقلبي دارد بهترينش آن است که رنگش به سياهي و سرخي مي زند .
مزاج :گرم و خشک
خاصيت :باز کن ، بادشکن ، گيرنده ، چسبنده و نرم کننده است .
آرايش: اگر مر با روغن آس و لادن مخلوط باشد مو را قوي و پرپشت مي گرداند .اثر زخم را از بين مي برد . اگر مر را در دهان گيرند بوي دهان را خوش مي کند .گند دهان را مي زدايد . مر مخلوط با زاج بلوري بوي گند زير بغل را مي زدايد .مر با عسل و دارچين ختايي داروي زگيل است .
ورم و جوش :علاج ورم بلغمي است .
زخم و قرحه :زخم را بهم مي آورد . استخوان لخت را مي پوشاند . با سرکه داروي قوبا است و زخم هاي گنديده را شفا مي بخشد .
مفاصل :مر با صدفه خوراکي معجون شود و بر درد و زخم اندام هاي کرکي مانند گوش و غيره بمالند شفا مي دهد .
سر :سردرد مي آورد . مر مخلوط با آب انگور کهنه و روغن زيتون را در دهان بگردانند دندان ها را نيرومند و محکم مي کند ، کرم خوردگي را از بين مي برد . لثه را محکم مي کند . رطوبت لثه را بر مي چيند . گرد مر را بر زخم سر بپاشند زخم را خشک مي کند .سوراخ بيني را با مر بيندايند آبريزي هاي هميشگي را قطع مي کند .
چشم :اثر زخم را در چشم از بين مي برد ، زخم چشم را پر مي کند ، سفيدي را مي زدايد .زري پلک را از بين مي برد . چرک و ريم چشم را بدون هيچ آزاري از بين مي برد .
اندام هاي نفس و سينه :در معالجه سرفه مزمن و مرطوب ، سرماخوردگي ،تنگ نفسي و بلند نفسي و پهلو درد مفيد است زيرا به لطافت و ملايم مي زدايد و زبر نمي کند .صدا را صاف مي کند .زير زبان بگذارند و آب را قورت دهند زبري گلو را بر طرف سازد .
اندام هاي غذا :مر خالص درعلاج سست شدن معده ، آب زرد و باد کردن معده سودمند است .
مر به ويژه اگر با آب سداب يا آب خاراگوش يا آب لوبيا گرگي حقنه شود ، حيض را ريزش مي دهد .تلخي که در آن است سبب بيرون راندن کرم و کرم کدو مي شود .بهم آمدن دهانه زهدان را نرم مي کند .
به اندازه ي يک باقلي مر بخورند داروي زخم روده ، پوست اندازي روده ، و اسهال است .
تب ها :به اندازه ي يک دانه باقلا با فلفل خورده شود ، تب لرز را که در اوايل باشد از بين مي برد .
زهرها :با آب انگور کهنه خورده شود پادزهر کژدم است .

مرغ و خروس

محتاج به معرفي نيست .آبگوشت خروس پير خاصيت بسيار دارد .
بهترين گوشت خروس گوشت خروسي است که هنوز نمي خواند و بهترين گوشت مرغ گوشت مرغي است که تخم نگذاشته است و هر چه پيرتر بدتر است .
مزاج :پيه جوجه از پيه مرغ بزرگ گرم تر است .
مفاصل :سوپ خروس با شبت و نمک درد مفاصل و لرزش را از بين مي برد .
سر :گوشت مرغ جوان عقل را زياد مي کند ، مغز مرغ خون دماغي را که از پرده مغز آمده باز مي دارد .
سينه :سوپ خروس داروي برنشيت است .
گوشت مرغ صدا را صفا مي دهد .سوپ خروس پير با شبت و کاجيره همه اين فوائد را در بردارد سوپ ساده جوجه التهاب معده را فرو مي نشاند .
اندام هاي غذا :آبگوشت خروس درد معده را که از باد باشد برطرف
مي کند.
اندام هاي دفعي :آبگوشت خروس پير همراه شبت و بسپايک بهترين علاج قولنج است .گوشت مرغ جوان آب پشت را فزوني مي دهد . آبگوشت مرغ جوان همراه بسپايک باشد سودا را بيرون مي ريزد و اگر با کاجيره باشد بلغم را بيرون مي آورد .با داروهاي قابض مخلوط کنند خراش روده را علاج است .با شير باشد داروي زخم مثانه مي باشد .
تب ها :آبگوشت خروس علاج تب هاي مزمن است .
زهرها :قلب مرغ يا خروس را بشکافند و بر جاي نيش حشرات سمي بگذارند و هر يک ساعت عوض کنند از اثر سم مي کاهد .کساني که سم خورده اند گوشت خروس يا مرغ را با شبت و نمک بپزند و آنقدر بخورند تا قي کنند تأثير سم را باز مي دارد .

مريم نخودي

شاخه هايش با برگهاي به زمين نزديک و به ستبري ريحان و بزرگتر است .
رنگش سبز و يونانيان اين گياه را بلوط زميني مي گويند . زيرا برگهاي ريزش به برگ بلوط شبيه است و تلخ مزه اند .بيخ اين گياه به رنگ ارغواني مي زند .بايد همين که تخم در آن پيدا شد چيده شود .
مزاج :گرم و خشک
خاصيت :بازکننده ، تکه کننده ، لطافت بخش و گرمي رسان است .
زخم و قرحه :همراه عسل زخم هاي مزمن را پاک مي نمايد .
مفاصل :سبز يا آب پز را بخورند در گسستگي ماهيچه مفيد و شربت آن ترنجيدگي را سر حال مي آورد و تا کهنه تر گردد مفيدتر است .
چشم :حب از آن مي سازند و مي خشکانند و براي مداواي زخم چشم به کار مي برند .اين دارو را در روغن زيتون بجوشانند يا بسايند و گردش را در چشم بکشند آب ريزي هميشگي چشم را درمان مي نمايد .
سينه :سرفه مزمن را چاره مي کند .
اندام هاي غذا :کلفتي طحال را لاغر مي کند .داروي يرقان سودايي است .شربت آن براي رفع سوء هضم بهترين دارو است .
استسقا را در اولين مرحله علاج مي نمايد و تا کهنه تر باشد مؤثرتر است .
اندام هاي دفعي :بول و حيض را ريزش مي دهد .
زهرها :ضمادش پادزهر حشرات سمي است .

مرزنگوش

مزاج :گرم و خشک است .
خاصيت :لطيف ، بازکن و گدازنده .روغن مرزنگوش گرمي مي دهد و مسهل است و تند مزاج .
آرايش:آب مرزنگوش را در ابزار حجامت مي ريزند و بعد از حجامت بر پوست مي مالند سپيدي هايي که از برش تيغ حجامت بوجود آمده از بين مي رود .
خشکيده مرزنگوش را با عسل مخلوط کنند و بر پوست بمالند لکه هاي سياه خوني و لکه هاي سبز رنگ خوني را بر مي دارد و به ويژه براي زدودن لکه هاي خوني زير چشم بسيار مفيد است .
ورم و جوش :بر ورم بلغمي بمالند مفيد است .
مفاصل :در مرهم موم و روغن گل مفيد است و پيچش مفاصل را علاج مي کند .درد پشت و بيخ ران را تسکين مي دهد .با عسل علاج خستگي است.
روغن مرزنگوش فلج را چه آن فلجي که گردن را به سوي عقب کج مي کند و چه غير آن باشد مداوا مي کند .
سر :راه بندان مغز را باز مي کند ، سردرد عادي يا سودايي ، رطوبت باد متراکم ، چاره اش با مرزنگوش است .
قطره هايي از آن را در گوش بچکانند درد گوش آرام مي گيرد . فتيله را به روغن آن آغشته کنند و در گوش بمالند گوش را از گرفتگي مي رهاند .
اندام هاي غذا :آب پز مرزنگوش در علاج استسقا سودمند است .
اندام هاي دفعي :آب پز آن داروي بي اختياري ادرار و پيچش و درد روده است . روغنش گرمي بخش و نرمي بخش است و در بهم آمدن دهانه زهدان که در راه حقنه شدن است مفيد است .
زهرها :با سرکه باشد پادزهر نيش کژدم است .

مشو

در دارويي بودن به عدس شبيه و از عدس دير هضم تر است .
مزاج :معتدل و مايل به خشکي است .
خاصيت :همچون عدس قبض است و سبب سودا مي شود .
مفاصل :براي مفاصل خوب است و ضماد آن فتق و آب در بيضه آمدن کودک را شفا مي دهد .
اندام هاي دفعي :قبوضيت مي آورد .

مشک

نافه حيواني است که به آهو شبيه است يا خود نوعي از آهو است که دو دندان پيشينش به سوي داخل خم شده اند و به دو شاخ شبيه هستند .
مشک آهوي تبت خوب است و مي گويند مشک آهوي چين و جر جيراول است و در درجه ي دوم مشک آهوي هندي است .
مشک آهويي بسيار خوب است که از گياه بهمنين و سنبل بخورد و در درجه ي دوم مشکي است که آهوي آن مر خورده باشد .از حيث رنگ و بو زرد شکوفه آسا بهترين است .
مزاج :گرم و خشک
خاصيت :لطيف و توان بخش است .
چشم :ديده را نيرو مي دهد . رطوبت هاي چشم را از بين مي برد و سپيدي نازک چشم را مي برد .
نفس کش و سينه :شادي آور و توان بخش دل است . ضد تپش و بيماري ترس است .
زهرها :پادزهر است و به ويژه گزند «بيش »را خنثي مي کند .

مشک چوپان

مزاج :گرم و خشک
خاصيت :لطيف و تلخ است .
آرايش : سوخته مشک چوپان که با روغن کرچک يا روغن ترب يا روغن زيتون باشد علاج ، کم مويي است . در زود بر آوردن موي ريش مفيد است . لثه سست را محکم مي کند .
ورم و جوش :ورم بلغمي را نرم مي کند . اگر با به بپزند ورم بسيار سرسخت را تحليل مي برد .
زخم و قرحه :تا سبز است براي زخم خوب نيست و سوزش دارد .
مفاصل : آب پزش داروي گسستگي در ماهيچه است و عرق النساي وخيم و کهنه را شفا دهد .
سر :با روغن زيتون بپزد سر را گرم مي کند و سردي را از سر مي زدايد. اندام هاي راننده :حيض را ريزش مي دهد . سنگ گرده و آبدان را خرد مي کند .
زهرها :چون فرش زير انداز باشد حشرات را مي گريزاند .

مشک زمين

ديسقوريدوس گويد :بين گياهي است که برگ هايش به رنگ گندنا شبيه ليکن از آن بلندتر و نازک تر و سفت تر است .بوي خوش دارد و به تلخ مزگي مي زند .بهترينش آن است که متراکم ، سنگين ، در کوبيدن سخت ، خوشبو و کوتاه شاخه باشد که بسيار تندمزه و در مرهم ها وارد است .
آرايش:رنگ را زيبا و بوي دهان را خوش مي کند و چنانکه مي گويند هندي اش مو را مي سترد .
ورم و جوش :دمل هاي صعب العلاج را علاج مي کند ، در معالجه ورم هاي اليافي و خوره مفيد است .
مفاصل :با روغن دانه بن (ميوه درخت سقز )داروي پهلو درد است و پشت را محکم مي کند . زياد به کار بردنش جذام مي آورد .
سر :در علاج گنديدگي بيني ، دهان ، زخم ، جوش هاي دهان و سستي لثه مفيد است و زخم هاي خوره اي دهان را مداوا مي کند .
براي تقويت هوش بسيار خوب است . سنگ را از بين مي برد . در چکميزک سودمند است .در علاج بواسير و بهم آمدن دهانه زهدان و استسقا مفيد است .
تب ها :در تب هاي کهنه داروي خوبي است .
زهرها :پادزهر نيش عقرب و حشرات است .

مشک طرامشير

شاخه هايي دارد که به شاخه ريحان سبز شبيه است . خشکيده آن نخست هيچ مزه اي ندارد و بويش آن قدرها نيست .ليکن بعد مزه آن تلخ و تند مي شود .
اگر گله از اين گياه بچرد ادرارش خوني مي شود .در تأثير درماني کار پونه را انجام مي دهد و از پونه بسيار قوي تر است .
مزاج :گرم و خشک
اندام هاي تنفسي :رطوبت هاي لزج را از سينه و شش بيرون مي راند .
اندام هاي غذا :خوردنش در غش کردن و افسردگي سودمند است .
اندام هاي دفعي :در ريزش دادن بول و حيض بسيار کاري است . گاهي از اثر آن خون ادرار مي کنند .شربت از اين گياه خون بعد از زايمان را بيرون مي دهد .

مصطکي

درخت مصطکي مزاج مرکب از کمي آبي و بسيار خاکي و دو نوع است . مصطکي رومي که سفيد رنگ و مصطکي نبطي که به سياهي مايل است .
مصطکي از کندر لطيف تر و سودمندتر است و بهترينش سفيد رنگ پاک و بي آلايش و براق است .
مزاج :گرم و خشک
خاصيت :گيرنده و گدازنده است .از ثمر اين درخت روغني مي گيرند که بسيار گيرنده است .
ورم و جوش :در علاج ورم دروني سودمند است و نوع سياه رنگ نبطي مفيدتر است .
زخم و قرحه :افشره و آب پز برگ درخت مصطکي جوش هاي ساري را از سرايت باز مي دارد .
آب پز و افشره برگ آن را بر زخم بمالند گوشت را باز مي روياند . بر شکسته استخوان بپاشند بهم مي آورد .
سر:جويدن مصطکي سر را از بلغم پاک مي کند .در دهان گردانيدنش لثه را محکم مي کند .
چشم :مژه برگشته را مصطکي مي چسبانند .
اندام هاي تنفسي :مصطکي و به ويژه آب پزش بيخ و پوست درختش در علاج سرفه و خون بر آوردن سودمند است .
اندام هاي غذا :تقويت کبد و روده مي کند ، اشتها را باز مي کند ، در بهبود بخشيدن به معده و کبد بسيار زود اثر است .
اندام هاي دفعي :کبد و روده را محکم مي کند .علاج ورم کبد و روده است .
آب پز بيخ و پوستش بهم خوردن عادت ماهيانه را تنظيم مي کند .آب پز برگ و خود برگش علاج خونريزي زهدان و دردهاي زهدان و رطوبت هاي زهدان و برآمدگي زهدان و مقعد است .
روغن درخت مصطکي و تخم ثمرش نيز همين تأثير را دارند .

مغز

بهترين آن مغز پرنده و به ويژه مغز پرندگان کوهي است و در ميان حيوانات اهلي اول مغز شتر و در درجه ي دوم مغز گوساله بهترين است .
مزاج :سرد و تر
خاصيت :بلغم و خلط هاي متراکم بوجود مي آورد .
سر :مغز مرغ خانگي در بازداشتن خون دماغي که از حجاب مغز باشد مفيد است .مغز شتر اگر بخشکد و با سرکه آب انگور کهنه بخورند داروي صرع است .
اندام هاي غذا :هنگام هضم شدن دل بهم مي خورد . مغز دير هضم است .
اندام هاي دفعي :ملين است .مغز اردک از داروهاي آماس مقعد است .
زهرها :خوردن مغز اثر سم خورده و نيش حشرات موذي را خنثي مي کند. بهترين مخ به ترتيب اولويت مخ :گوساله ، گوزن ، گاو نر ، بز و گوسفند است .
مغز بز نر گشن و مغز گاو نر گشتي از ساير مخ ها خشک تر است .
مخ استخوان دست و پا از مخ سر چرب تر است .
خاصيت :گرمي بخش ، نرمي بخش ، زداينده و اگر با اشتها بخورند بسيار غذايي است .
ورم و جوش :مخ گوساله و گوزن و امثال آنها در علاج سخت و سفت شده ها داروي خوبي است .اما مخ بز نر و کل و همانند آنها خشک است و فايده اي ندارد .
اندام هاي غذا :اشتها را از بين مي برد ، بايد مخ را با غذا و ادويه جات بخورند .
اندام هاي دفعي :مخ هاي پسنديده را فرزجه کنند و به زهدان فرو کنند سختي زهدان را نرم مي کند .
زهرها :گويند ماليدن تن به مخ گوزن حشرات را دور مي سازد .

مغيلان

از تيره درختچه هاي خاردار بيابان و مشهور است .
مزاج :سرد و خشک
خاصيت درماني :گيرنده است و هر جرياني را باز مي دارد و مانع خونريزي هم مي شود .
اندام هاي تنفسي :مانع بالا آوردن خون مي شود .
اندام هاي دفعي :سيلان رحم را قطع مي نمايد .

مو

تکه هاي مختلف الشکل است که همرنگ قاو (نوعي قارچ ) مي باشد .
بهترينش سفيد رنگ زود گداز و بي آلايش است .
مزاج :گرم و خشک
خاصيت :لطي، زداينده ، بازکننده ، هم قوت سنبل است و از سنبل گرم تر و گيرنده تر .
مفاصل :بخورند يا بر بدن بمالند درد مفاصل را تسکين مي دهد .
سر :از آنجا که داراي رطوبت خام زائد است زياد به کار بردنش سردرد به بار مي آورد .
اندام هاي غذا :در مداواي درد سرد کبد و بادکردگي کبد مفيد است . اندام هاي دفعي:خوردن و ضمادش عسرالبول را درمان مي کند .مو در معالجه درد مثانه ،جمع آمدن ريختني ها در مثانه ،سودمند است .حيض را ريزش مي دهد .خوردن و نشستن در آب پز آن درد زهدان را بر طرف مي کند .
قرقر و پيچ و درد روده و باد را از بين مي برد .

موم

موم صاف از ديوار خانه زنبور عسل است که در آن تخم مي گذارد و عسل را نگه مي دارد .
مزاج :معتدل است .
خاصيت :نرمش مي دهد . زخم را از چرک و پليدي پاک مي کند و از آنجا که مي چسبد و سوراخها را مي بندد نمناکي عارضي مي دهد .موم در همه مرهم هاي سردي بخش و گرمي دهنده مفيد است .
بدون شک کمي رسانندگي و اندکي گدازندگي را از همسايگي عسل بسيار کسب کرده است .
موم سياهي که اشغال کندو است قوت جاذبه اي دارد که مي تواند پيکان و خارها را ازژرفا بيرون بکشد .لطيف است و کمي پالاينده و بسيار نرم کننده .
ورم و جوش :ورم سخت را نرم مي کند .
زخم :کبره را نرم مي کند و زخم را پر از پليدي مي نمايد .
مفاصل :پي ها را نرمش مي دهد .
سر :موم سياه بوسيله ي بويي که در اوست عطسه آور است .
اندام هاي تنفسي:بر سينه بمالند يا بليسند سينه را نرم مي کند و به ويژه اگر با روغن بنفشه معجون شود بسيار مؤثر است .
شيره گره شده در پستان زنان شيرده را مي گشايد .
اندام هاي دفعي :در علاج زخم روده ده ارزن را در سوپ گاورس يا سوپ برنج مخلوط مي کنند و مي خورند .
زهرها :گويند سم را بر مي کشد .بر زخم تيرهاي زهرآلود مي مالند و هيچ زياني دربر ندارد .

موز

موزکه مشهور است .برگ درخت موز پهن ، دراز و به برگ اختر مي ماند. از روئيدني هاي گرمسيري است .
خاصيت :اندک غذا مي دهد و ملين است .زياد خوردنش بندآور است و در بعي مزاج ها بلغم و صفرا را زياد مي کند .
سينه :داروي سوزش سينه و گلو است .
اندام هاي غذا :بر معده سنگين است .
اندام هاي دفعي :ادرار بول مي کند .با گرده سازگار است .

موميا

موميا قوت قير و زفت با هم مخلوط دارد ولي بسيار منفعت رسان است .
مزاج :گرم است .
خاصيت :لطيف و گدازنده .
ورم و جوش :داروي ورم بلغمي است .
مفاصل :خوردن يا ماليدنش مسکن در برکندگي و شکست و افتادن و ضربه خوردن و فلج و دهن کجي است .
اندام هاي سر :به اندازه ي يک حبه موميا را با آب مرزنگوش به بيني بکشند و عطسه کنند در تسکين سردرد نصفي ،سردرد سرد و صرع و سرگيجه مفيد است يک دانه از آن مقدار يک حبه با جيوه درد گوش را تسکين مي دهد . فتيله اي را با موميا و روغن گل و آب غوره آغشته کنند و در گوش فرو کنند چرک و ريم گوش را قطع مي نمايد .
اندام هاي غذا :يک قيراط موميا در آب زيره و ننه حوا و شاه زيره معده را توان مي بخشد .
اندام هاي دفعي :يک قيراط موميا با شير، داروي زخم ذکر و آبدان است . کمي موميا را با آرد مخلوط کنند و بردارند براي کنترل ادرار مفيد است .
زهرها :دو حبه از موميا با آب پز سه کوهه و انگدان علاج مسموميت است. وزن يک قيراط موميا با آب انگور کهنه خالص ضد کژدم است .
يک قيراط آن با روغن گاوي درد نيش کژدم را دوا مي کند .

موسير

پيازي است کوچک و خوردني که به پياز نرگس شبيه و برگش شبيه برگ تره است و گلش به بنفشه مي ماند .
آرايش:بر لکه ها ي سياه چهره بمالند و در آفتاب بنشينند مفيد است . اثر زخم را از بين مي برد .دهان و زبان را زبر مي گرداند .با زرده تخم مرغ بر زگيل بمالند و با سکنجبين براي علاج زخم هاي شري مفيد است .
زخم و قرحه :ضماد موسير که با سرکه باشد براي چربي وسط ماهيچه ها سازگار است و همين ضماد را در نقرس و درد مفاصل به کار مي برند .
گر تنها موسير را ضماد کنند در پيچش عصب ، ترک هاي ناخن و گوش خوب است و گاهي بدين منظور موسير را با قاوت مخلوط مي کنند و بر سر مي مالند. چشم :موسير خود به خود و با زرده تخم مرغ معالج (طرفه )است و اگر سرکه را به آن اضافه کنند (غرب )را از بين مي برد و براي مداواي هر ورمي در گوشه هاي چشم خوب است .
اندام هاي غذا :موسير سرخ و شيرين با معده سازگار است و ضماد آن که با عسل باشد درد معده را تسکين مي دهد .در مداواي درد معده موسير تلخ بهتر است .غذا را هضم مي نمايد .با موسير قوه غذايي طعام بيشتر مي شود .
اندام هاي دفعي :شهوت انگيز است .

مهر گياه

مزاج :سرد و خشک
خاصيت :مخدر است .
آرايش:لکه سياه پوست را مدت يک هفته با برگ آن و به ويژه با برگ سبز و شاداب آن ماساژ دهند بدون زخم کردن خوب مي شود .
شيره مهر گياه لکه هاي سياه و سفيد پوست را بدون سوزش و گزش بر مي دارد .
ورم و جوش :علاج دمل هاي سخت و دروني و خنازير است .
مفاصل :بيخش که با قاوت باشد و ضماد شود درد مفاصل را از بين مي برد و شايد در معالجه واريس هم مفيد باشد .
سر :چرت آور است و خواب آور است .اگر در آب انگور کهنه بريزند بسيار آرام بخش است .اگر در مقعد شياف کنند مي خوابند .
بو کردنش خواب آور است .اين خاصيت از آن نوع سفيد برگ بي ساقه است که آن را نرينه مي گويند .
زياد استعمال کردن و بو کردن مهرگياه ممکن است به سکته کردن بينجامد و به ويژه آنچه برگش سفيد است اين خاصيت را بيشتر دارد .
چشم :قطره تراوشي آن درد بسيار آزار دهنده چشم را بر طرف مي کند برگش را بر چشم بگذارند درد چشم تسکين يابد .
اندام هاي غذا :مقداري از قطره تراوشي مهر گياه با عسل آب خفيف خورده شود مراره و بلغم را بيرون دهد ولي مقدار زياد آن سم است .
اندام هاي دفعي :شياف آن ادرار بول مي کند .
تخم آن خورده شود زهدان را مي پالايد .
اگر آن را با گوگردي که آتش نديده مخلوط کنند و فرزجه شود خونريزي زهدان قطع مي شود .
شيره مهر گياه بلغم و مراره را بيرون مي راند .
اگر بچه خردسال اشتباهاً مهر گياه بخورد به چنان استفراغ و اسهالي گرفتار مي شود که شايد بميرد .
زهرها :همه انواعش و به ويژه نوعي که برگش سفيد و کوچکتر از بقيه است پادزهر تاجريزي سمي است .
کسي که از مهرگياه مسموم مي شود عوارض خفگي زهدان در او پيدا
مي شود.گونه اش سرخ مي گردد و چشمش بالا مي آيد و باد مي کند .در اين حالت علاجش روغن و عسل است و اگر استفراغ مي کند مفيد است .

ميخک

ازگياهان مرزهاي چين و به ياسمين شبيه است .ليکن سياه است و ميخک ثمر اين گياه است .آنچه شبيه هسته زيتون ، خشک ، خوشبو و خوشمزه است خوب است .
مزاج :گرم و خشک
آرايش:بوي دهان را خوش مي کند .
چشم :ديد را تقويت مي کند ، تم را از چشم مي زدايد .
خوردن و به چشم کشيدنش براي چشم مفيد است .
اندام هاي غذا :تقويت کبد و معده مي کند و در استفراغ و دل بهم آمدن مفيد است .

به این مطلب امتیاز دهید

1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره (هنوز امتیازی داده نشده)

پیشنهاد درمانی پارسی طب

13 دیدگاه

 1. عالی بود من از تمامش نت برداری کردم باز از این کارا بکنید لطفا اسم کتاب هم معرفی کنید

 2. درهمدان گیاهی به نام اذربه است که من میخوام اسم علمی این گیاه رابدانم

 3. سلام وخدا قوت به دوست عزيز. اگه امكانش هست اسم كتابي را كه توش تمام داروهاي گياهي با تصوير اون گياه امده و منتشر شده را تو وبلاگتون قرار بدين ممنون

 4. سلام خیلی بد بود

 5. مشکلات ناباروری مردان زیاد شده از جمله خود من 5 بار همسرمو عمل کردم ولی موفق نشدم لطفا داروهایی جهت ازدیاد اسپرم و سرعت اون برام ارسال کنید. با تشکر

 6. اطلاعات جالبی داشتین خیلی از سایتتون خوشم اومد اگه بشه یه جوری اطلاعات جدیدتون رو بهم میل کنین ممنون میشم

 7. salam mer30 az etelaati ke dadi da morede daroe laghari ke geyahi bashand ham begoooo mamnoon

 8. ممنون خیلی عالی بود با ارزوی موفقیت روز افزون

 9. در مورد گیاه گندنا چیزی نداشتی؟نام علمی گیاهان هم اگه بود بهتر می شد.وب باهالی داری

 10. سلام
  لطفا در مورد گیاه اناغورس و صلوان و نحوه تهیه ان توضیح بدید
  با احترام
  رضا

 11. سلام
  دوست دارم من را لینک کنید و بیشتر باهم آشنا بشیم من مدرک گیاهان دارویی دارم و علاقه به انجام کارهای فروش گیاهان دارویی واین کار را شروع کردم دوست دارم که به من کمک کنید ممنون میشم

نظر دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *